EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


CIELE KVALITY

 1. Získať víťazstvo v súťaži o najúspešnejšiu strednú školu v kategórii gymnáziá.
       T:koniec školského roka
 2. Získať víťazstvo v súťaži o najúspešnejšie gymnázium v predmetových olympiádach.
       T: koniec školského roka
 3. Získať víťazstvo v súťaží o najúspešnejšie gymnázium v jazykových olympiádach.
       T: koniec školského roka
 4. Získať víťazstvo v súťaži o najúspešnejšie gymnázium v stredoškolskej odbornej činnosti.
       T: koniec školského roka
 5. Získať víťazstvo v súťaži o najúspešnejšie gymnázium v ostatných vedomostných súťažiach a záujmovo-umeleckých súťažiach.
       T: koniec školského roka
 6. Dosiahnuť záujem o štúdium na škole zo strany absolventov základných škôl voči plánovanému počtu prijatých študentov na úroveň
  1. 130 % v štvorročnom štúdiu,
  2. 160 % v osemročnom štúdiu.
       T: 30. 4.
 7. Zvýšiť počet vyznamenaných žiakov v prvom a druhom polroku školského roku z celkového počtu žiakov na
  1. 26,00 % v štvorročnom štúdiu,
  2. 35,00 % v osemročnom štúdiu.
       T: 31. 1.
       T: 31. 8.
 8. Znížiť počet neprospievajúcich žiakov v prvom a druhom polroku školského roku z celkového počtu žiakov na
  1. 1,0 % v štvorročnom štúdiu,
  2. 1,0 % v osemročnom štúdiu.
       T: 31. 1.
       T: 31. 8.
 9. Dosiahnuť úspešnosť ukončenia maturitných skúšok v riadnom termíne na úrovni 100 % počtu maturantov.
       T: 30. 5.
 10. 1Dosiahnuť 90 % úspešnosť pri prijímaní na vysoké školy z celkového počtu maturantov, ktorí sa uchádzajú o vysokoškolské štúdium.
       T: 30. 9.
 11. Neospravedlnená absencia žiakov v prvom a druhom polroku školského roku na úrovni
  1. maximálne 0,16 hodiny na jedného žiaka v štvorročnom štúdiu,
  2. maximálne 0,16 hodiny na jedného žiaka v osemročnom štúdiu,
       T: 31. 1.
       T: 30. 6.
 12. Dosiahnuť celkovú absenciu v prvom a druhom polroku školského roku na úrovni
  1. maximálne 45 hodín na jedného žiaka v štvorročnom štúdiu,
  2. maximálne 45 hodín na jedného žiaka v osemročnom štúdiu.
       T: 31. 1.
       T: 30. 6.

ČINNOSTI NA DOSIAHNUTIE CIEĽOV, ZDROJE, FINANČNÉ MOŽNOSTI, TERMÍNY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH PLNENIE:

 1. Pri plánovaní cieľov, týkajúcich sa vedomostných a športových súťaží žiakov, klásť dôraz na prácu jednotlivých predmetových komisií – v ich náplni je prihlásenie žiakov do predmetových a jazykových olympiád a športových súťaží, organizačne zabezpečiť prípravu a priebeh prác s talentovanými žiakmi, opravu úloh a účasť na jednotlivých kolách zmieňovaných súťaží.
 2. Prácu s talentovanou mládežou zabezpečujú konkrétni vyučujúci buď individuálne alebo v rámci krúžkov záujmovej činnosti, ktorých financovanie zabezpečuje vedenie školy cez vzdelávacie poukazy a ich prostredníctvom cez mimorozpočtové finančné prostriedky špeciálne, ktoré sú na to špeciálne určené z ministerstva školstva.
 3. Motivácia učiteľov pracovať s talentovanými žiakmi je zabezpečená osobitným systémom odme-ňovania, ktorý je obsiahnutý v konkrétnom vnútornom predpise, a to na základe výsledkových listín z jednotlivých vedomostných a športových súťaží.
 4. Ciele, súvisiace s dochádzkou žiakov, možno dosiahnuť dôslednou prácou triednych učiteľov, ich pravidelnou komunikáciou so zákonnými zástupcami žiakov, lekármi žiakov a dôsledným uplatňovaním výchovných opatrení, schválených riaditeľkou školy, dôsledným dodržiavaním školského poriadku zo strany žiakov a cieleným informovaním rodičov všetkými možnými spôsobmi, napríklad, aj prostredníctvom internetovej stránky edupage.
 5. Záujem žiakov základných škôl o štúdium na našej škole podporovať vhodne organizovanými akciami, na ktorých majú možnosť dozvedieť sa nielen o možnostiach štúdia, o procese samotného vzdelávania, ale aj o mimoškolských aktivitách a o študentskom živote (deň otvorených dverí, noc v škole, propagácia školy prostredníctvom sociálnych sietí, webovej stránky, regio-nálnej tlače, regionálnej televízie, distribúciou propagačných materiálov priamo do poštových schránok domácností a podobne).
 6. Záujem žiakov o dosahovanie lepších vzdelávacích výsledkov podmieňovať rozmanitou škálou moderných vyučovacích metód a postupov, prehĺbením interakcie učiteľ – žiak, eliminovaním memorovania vedomostí, podporou logického myslenia, tvorivého myslenia, čítania s porozumením, zvyšovaním čitateľskej gramotnosti, zvyšovaním prírodovednej gramotnosti, prehlbovaním jazykových zručností, počítačových zručností a hľadaním súvislostí s využívaním prierezových tém medzi jednotlivými vzdelávacími oblasťami a predmetmi.
 7. Terminovník predmetových olympiád a postupových súťaží pre daný školský rok podľa jednotlivých kategórií a kôl zverejňuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave.
 8. Organizáciu športových súťaží v jednotlivých disciplínach zabezpečuje informačný portál školského športu www.skolskysport.sk.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza