PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE dejepisu

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu dejepis, človek a spoločnosť.

Vedúci

Mgr. Orságová Zuzana

Členovia

  • Mgr. Bachyncová Zuzana PhD.
  • PhDr. Homolová Eva
  • RNDr. Perniš Jaroslav
  • PhDr. Siváková Monika
  • Mgr. Vašková Helena
Členovia PK dejepisu
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza