EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


POLITIKA KVALITY

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi chce vzdelávať svojich žiakov tak, aby nadobudli všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné na zabezpečenie ich prípravy predovšetkým na ďalšie vzdelávanie, ale aj pre ich uplatnenie v praxi a živote. Jeho hlavným poslaním je vybaviť ich systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladá to uplatňovanie progresívnych vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, stratégií a metód, ktoré podporujú ich poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť.

Zámerom školy je rozvinúť u žiakov kľúčové spôsobilosti v akademických oblastiach učenia sa tak, aby si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov a aby získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe.

Dôležitým faktorom vzdelávania je posilniť úlohu, postavenie a motiváciu pedagógov, ich profesijný a odborný rast.

Škola musí vytvoriť podmienky aj na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečiť im rovnocenný prístup vo všetkých oblastiach vzdelávania. Celá činnosť školy smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje schopnosť kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, ale aj rozhľadenosť, vytrvalosť, schopnosť kooperovať a pracovať v tíme, sebamotiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.

V presvedčení, že základom úspechu je sústavné plnenie rastúcich požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov, prijali sme nasledovné zásady politiky kvality, ktoré sú záväzné pre nás všetkých:

 • spokojnosť jej zákazníkov – meradlo kvality všetkých činností školy,
 • zodpovednosť každého zamestnanca za kvalitu práce, ktorú vykonáva, pričom vedenie školy sa hlási k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie,
 • efektívna komunikácia so zákazníkmi, dôsledné zisťovanie ich požiadaviek a očakávaní, objektívnosť a pohotovosť poskytovaných informácií,
 • individuálny prístup ku riešeniu každej situácie vo výchove a vzdelávaní pri rešpektovaní potrieb a možností zákazníkov,
 • výber optimálnych postupov vo výchove a vzdelávaní, spĺňajúcich náročné kritériá kvality školy pre dané konkrétne podmienky,
 • výber odborne spôsobilých subdodávateľov, spĺňajúcich požiadavky školy na kvalitu vo výchove a vzdelávaní,
 • výber a príprava zamestnancov školy v súlade s požiadavkami na kvalitu ich práce,
 • účinná motivácia zamestnancov ku kvalite vo výchove a vzdelávaní,
 • starostlivá príprava a realizácia prác v súlade s požiadavkami na kvalitu vo výchove a vzdelávaní, požiadavkami všeobecne,
 • efektívna a náročná kontrola kvality vo všetkých etapách prípravy a realizácie,
 • priebežné hodnotenie a zlepšovanie systému kvality.

Chceme byť ustanovizňou modernej doby, školou 21. storočia, ktorá vie vyhovieť požiadavkám svojich zákazníkov, kde škola uspokojuje požiadavky svojich zákazníkov na všetkých úrovniach jej života.

Týmto vedenie školy sa zaväzuje:

 • plniť aplikovateľné požiadavky normy ISO 9001:2015,
 • na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza