EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Spevácky zbor VAVRINEC pri Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi

VAVRINEC Band odprevadil na cestu hostí z Talianska

Dňa 9. mája 2024 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie ďalšieho z projektov Erasmus+, na ktorom sa okrem našich žiakov a vyučujúcich zúčastnili aj hostia z Talianska. V záverečnom pásme sa predstavili speváci a speváčky z tried príma, III. B a kvinta, sólo spevy predviedli Linda Škorvánková a Veronika Vidová (III.C), na gitare zahrali Juraj Harag (IV.A), Radoslav Mečár (IV.C) a Matej Gablík (III.B), hrou na klavíri sprevádzal Matúš Závadský (V). Okrem piesne Na bieleho koňa zaznelo aj talianske Lasciatemi cantare, čo malo u hostí veľký úspech.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na podobné podujatia!

PhDr. Monika Siváková

foto

Prezentácia predmetov DEJ, OBN, TPP a HUV na Dni otvorených dverí

Dňa 10. februára 2024 mala verejnosť možnosť prísť do našej školy a prehliadnuť si priestory, ako aj dostať informácie o výučbe predmetov a organizácii školského života. Bohatú ponuku aktivít doplnili predmetové komisie dejepisu, občianskej náuky a umenia a kultúry, ktoré vo vzájomnej súčinnosti zorganizovali pre publikum sériu akcií.

Nosnou témou tohto roka bolo 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Preto už vopred triedy príma, kvarta, kvinta, sexta, septima, III.B, III.C a III.E pripravili 27 maľovaných plátien, každé venované jednej členskej krajine. Plátna boli umiestnené po celom interiéri školy, na steny chodieb, ešte pred zahájením Dňa otvorených dverí. Na prehliadku plátien nadväzoval kvíz, ktorý bol v anglickom jazyku, dostupný cez QR kód, úspešní riešitelia si v dejepisnej učebni mohli prísť vyzdvihnúť odmenu, ktorej súčasťou boli aj „európske modro-žlté muffiny“ a sviečky vyrobené priamo pre túto príležitosť.

QR kódy pomohli návštevníkom dostať sa k prezentáciám predmetov dejepis, hudobná výchova, tvorba a prezentácia projektov. Taktiež kódy navigovali k informáciám o speváckej skupine VAVRINEC Band, ktorá pre verejnosť predstúpila s krátkym kultúrnym programom. Speváci zaspievali 5 piesní v šiestich jazykoch, ktorými sa rozpráva dnes v krajinách Európskej únie. Osobitné poďakovanie pri vystúpení patrí gitaristom Matejovi Gablíkovi (III.B) a absolventovi Michalovi Líškovi (oktáva B/2022) a spevákom z tried príma, III.B a III.C.

V dejepisnej učebni okrem odmien za kvíz návštevníci diskutovali s vyučujúcimi a so žiakmi o vzdelávaní na gymnáziu, ponúkali sa drobným občerstvením, ktoré pripravili žiaci prímy a septimy. Návštevníci v učebni dostali aj informácie o predmete občianska náuka, prehliadali si súčasné učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce SOČ a Dejepisnej olympiády, lúštili dejepisné rébusy a interaktívne dejepisné hádanky. Za prezentáciu predmetu dejepis osobitná vďaka patrí Paulíne Čičmancovej (VII) a Karin Orságovej (II.F).

Návštevníkmi boli nielen budúci prváci a primáni s rodičmi, ale aj absolventi gymnázia, ktorí v tento deň prišli navštíviť svojich bývalých vyučujúcich. Predmetová komisia umenia a kultúry mala ešte osobitné prezentácie umeleckých prác žiakov v učebni UMK. Mozaiku žiackych prác dotvárali aj plagáty o gréckych bájach a povestiach a o Austrálii, ktoré v rámci viacerých predmetov zhotovili žiaci prímy.

Deň otvorených dverí podal obraz o našej škole, ktorá je pestrou zmesou vynikajúcich pedagógov a talentovaných žiakov. Je to dynamický organizmus, ktorý ide v ústrety novým technologickým výzvam, kladie dôraz na zachovanie tradícií a hodnôt, pričom rozvíja individuálny potenciál každého žiaka.

PhDr. Monika Siváková

foto

Vianočný príbeh ANJEL

Skutočno-neskutočný hudobno-dramatický príbeh. Pod týmto názvom sa skrýval tohtoročný vianočný program spevákov a hudobníkov, ktorý pre žiakov a pedagógov školy pripravili triedy príma a študenti III.B, III.E a IV.C. Program bol publiku predstavený tri razy dňa 21. decembra 2023, kedy sa na škole konali aj iné aktivity Vianočného bazáru.

Príbeh Anjel v úvode predstavil rodinnú pohodu, do ktorej zavítali koledníci. Nešťastnou náhodou sa však Štedrý večer mení na tragédiu, ktorej záverom je napokon víťazstvo lásky a nádeje. Osobitné poďakovanie pri realizácii pásma patrí sólistom Jaroslavovi Šimkovi a Erike Bridovej (IV.C), Amálii Smahovej a Filipovi Hromadíkovi (príma), Matejovi Gablíkovi (III.B), Martinovi Klemanovi (III.D). Ďakujeme aj technickým asistentkám z III.E, Simone Briatkovej (III.C) a kolegom B. M. Remiašovej a M. Petrovskému. Za vyhotovenie plagátu k podujatiu ďakujeme Nicolasovi Kňazemu zo SOŠ Handlová.

PhDr. Monika Siváková

foto

Vianočné pásmo na zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva mesta Prievidza

Stalo sa každoročnou tradíciou, že naše gymnázium pozdravuje pani primátorku a poslancov mestského zastupiteľstva na ich koncoročnom zasadnutí. Tento rok sa v poradí ôsme zasadanie konalo dňa 11. decembra 2023 a s vianočnými piesňami sa predstavila za skupinu VAVRINEC Band trieda príma a gitaristi Martin Kleman (III.D) a Matej Gablík (III.B). Deti spievali koledy Poďme, bratia, do Betlema, Do hory, do lesa, valasi, a známu slovenskú pieseň od Lojza a Mira Žbirku Každý deň budú vraj Vianoce.

Celé vystúpenie je dostupné na stránkach mesta Prievidza, ako aj na linku https://www.youtube.com/watch?v=4jM0e4LMRwk (minutáž 18:25 – 28:18). Tešíme sa, že sme aj takýmto spôsobom spríjemnili chvíle predstaviteľom nášho mesta. Za pomoc, zhotovenie fotografií a dozor ďakujeme aj rodičom: p. Košeckej, p. Hromadíkovi, p. Petráš a kolegyni Karin Malátovej.

Vystúpenie sme ukončili básňou Moniky Sivákovej:
Vianoce sú za dverami, počúvajte, deti, mamy.
Medovníčky, stromčeky, salónky a oblátky.
Prajeme vám krásne sviatky, nech k vám letia tieto riadky.
Gymnázium a Prievidza, sme vždy veľká rodina!

PhDr. Monika Siváková

foto

VAVRINEC Band na imatrikuláciách prvákov

VAVRINEC Band otvoril školský rok 2023/2024 slávnostným vstupom k programu imatrikulácií prvákov a prímy. Slávnostné prijatie študentov medzi veľkú rodinu gymnázia sa uskutočnilo dňa 19. septembra 2023.

V podaní spevákov a speváčok III.C triedy, za gitarového sprievodu Mateja Gablíka (III.B) a Juraja Haraga (IV.A) a kachonového sprievodu (Michal Kiaba, IV.D) VAVRINEC Band zaspieval pieseň od Gladiátora Hlavu maj hore, na ktorej slová nadviazala pani riaditeľka svojím príhovorom.

Gitaristi (bratia Mečárovci, IV.C), kachonista spolu so speváčkami Lindou Škorvánkovou a Veronikou Vidovou (III.C) pokračovali vo vystúpení a predviedli známe svetové a slovenské hity, ktoré si početné publikum s nimi aj zaspievalo.

PhDr. Monika Siváková

foto

VAVRINEC Band zaspieval pri rozlúčke maturantov

Deň 19. máj 2023 bol slávnostným okamihom rozlúčky maturantov so školským rokom, s prostredím školy a s vyučujúcimi, nakoľko v ďalší týždeň nastala doba intenzívnej prípravy na maturitnú skúšku – akademický týždeň.

Pri tejto príležitosti sa na školskom dvore konalo slávnostné zhromaždenie, poďakovanie maturantov za roky štúdia, príhovor vedenia školy, kultúrny program, ktorého účinkujúci boli samotní maturanti, ale aj VAVRINEC Band v zložení študentiek II.C triedy, ktorý na cestu maturantom do života zaspieval piesne Hlavu maj hore (Gladiátor) a Aj tak sme frajeri (P. Nagy). Za voľnú improvizáciu počas odovzdávania kvetinových darov ďakujeme bubeníkovi Michalovi Kiabovi (III.D), gitaristovi Michalovi Líškovi (absolventovi gymnázia), speváčkam Linde Škorvánkovej a Veronike Vidovej (II.C).

PhDr. Monika Siváková

foto

VAVRINEC Band oživil Deň učiteľov

Na Deň učiteľov 28. marca 2023 boli gitaristi Rado, Braňo Mečárovci spolu s Jurajom Haragom a speváčka Veronika Vidová (zastupujúci VAVRINEC Band) pani riaditeľkou pozvaní spestriť slávnostnú pedagogickú poradu, ktorá sa konala pri príležitosti Dňa učiteľov.

Zahrali a zaspievali paletu známych piesní, ktoré si spolu s nimi zanôtili aj členovia pedagogického zboru, a tak vytvorili príjemnú slávnostnú atmosféru.

PhDr. Monika Siváková

foto

Svätá omša v pôstnom období

Dňa 24. marca 2023, síce liturgicky v pôstnej forme, ale nepriamo hľadiac na deň 25. marec (Zvestovanie Pána), sa v priestoroch učebne ANJ uskutočnila ďalšia školská svätá omša, tento raz ju celebroval pán farár z farnosti Prievidza – mesto ThDr. Jozef Repko, PhD. Hudobne ju podfarbili zvuky gitary bývalých členov VAVRINEC Bandu Michala Líšku (absolventa gymnázia) a Michala Cipova (IV.C). Za príjemný a melodický sprievod zo srdca ďakujeme!

PhDr. Monika Siváková

foto

Deň otvorených dverí – Slovensko „30“ (1993-2023)

Dvere našej školy sa pre verejnosť a záujemcov o štúdium otvorili v sobotu 18. februára 2023. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program, predmetová komisia dejepisu v súčinnosti s predmetovými komisiami umenia a kultúry a občianskej náuky predstavila výučbu netradičným spôsobom – cez spoznávanie hodnôt nášho štátu, ktorého 30. výročie existencie si práve v tento rok pripomíname.

V odbornej dejepisnej učebni bola inštalovaná výstavka hodnôt – Vzájomnosť (fotografie z aktivít na predmete dejepis), Tvorivosť (prehľad najlepších študentských súťažných historických prác), Múdrosť (ukážky odbornej literatúry). Premietala sa prezentácia o hodnotách vyučovaných na občianskej náuke, doplnená nástenkami. Zvedavci sa mohli zapojiť do tvorivých aktivít (puzzle, rôzne druhy písma a i.). Počas celého dopoludnia sa hosťom venovali aktívni študenti, ktorí priniesli domáce pečené slovenské koláče a pagáče. Niektorí boli odetí v krojoch, do ruky nechýbala fujara, na ktorej bolo možné si zahrať.

Prístupová chodba, ako aj učebňa boli vyzdobené slovenskými folklórnymi motívmi a farbami našej vlajky. Súčasťou osláv Slovensko „30“ bolo aj vystúpenie skupiny VAVRINEC Band v priestoroch pred prístupovou chodbou (dievčatá vedené gitarou a kachonom zaspievali piesne Láska neumiera a Od Tatier k Dunaju) a vystúpenie členov FS Vtáčnik, ktorí zatancovali a zaspievali pásmo Na Poluvsí.

S prípravou Dňa otvorených dverí bolo veľa práce a ďakujeme všetkým, ktorí sa do nej zapojili: kolektívom II.B, II.C a II.E za vyhotovenie výzdoby a úpravu triedy a chodby a za výstavku hodnôt, členkám VAVRINEC Band z II.C triedy, Michalovi Líškovi a Michalovi Kiabovi za hudobný sprievod, Lujze Rumpliovej a členom FS Vtáčnik za folklórne vystúpenie, Renému Gažovi, Andrei Podolanovej a Timei Kupcovej za sprevádzanie v krojoch a zapožičanie fujary, Kiare Jalakšovej za zapožičanie kroja, žiakom sexty za napečenie koláčov, Alexovi Vlkovi a dievčatám z III.D triedy a zo sexty za konzultácie s hosťami, Erikovi Gubovovi za zhotovenie fotografií, Jakubovi Nemcovi a pani učiteľke Ing. Martine Kovalčíkovej zo SOŠ Handlová za vytvorenie propagačných materiálov.

Naša škola je živou a otvorenou komunitou ľudí s dobrým srdcom, ktorým záleží na výchove a vzdelaní, na budovaní príjemnej atmosféry a na tradíciách hodnôt slovenskej spoločnosti.

PK dejepis (M. Siváková, Z. Orságová)

PK umenia a kultúry (B. M. Remiašová)

PK občianskej náuky (K. Košecká, Z. Bachyncová)

foto

Noc v škole – Noc priateľstva

VAVRINEC Band spolu s ďalšími milovníkmi krásnej hudby si na ďalší ročník Noci v škole na deň 3. február 2023 pripravil voľné pásmo piesní a hudby, ktoré sa celý večer nieslo v improvizačnom duchu a bolo nazvané Nocou priateľstva.

Okrem trúbky a klavíra zazneli akustické gitary či basová gitara. Doprevádzané boli spevom nielen študentským, ale aj učiteľským. V komornej atmosfére sme prežili večer nabitý melódiami prevažne slovenských a českých interpretov. Spoločné chvíle obohatili aj žiačky sekundy, ktoré zatancovali choreografiu na francúzsku pieseň. Nie nadarmo sa hovorí, že hudba spája.

Za osvetlenie ďakujeme Samuelovi Štorcelovi z Kanianky, za vyhotovenie plagátu žiakom SOŠ Handlová (a ich pani profesorke M. Kovalčíkovej), za chutné občerstvenie patrí vďaka pani profesorke Z. Bachyncovej.

PhDr. Monika Siváková

Mgr. Zuzana Bachyncová, PhD.

foto

Vianočné pásmo KOLE DujDujDuj!

Po pandemickom čase sa na našej škole opäť rozozvučali spevavé hlasy a tóny hudobných nástrojov. Dňa 19. decembra 2022 sa konal vianočný bazár, ktorého súčasťou okrem ponuky vianočných dobrôt pripravených našimi žiakmi bolo aj kultúrne vystúpenie VAVRINEC Bandu.

V krátkom pásme sme sa zamysleli nad významom Vianoc, ktorý sme hľadali v slovách piesní Vianočný song (Kmeťoband), Najkrajšie Vianoce (IMT Smile), Každý deň budú vraj Vianoce (Lojzo), Vianočný hymnus (Pavol Habera) a Šťastné a veselé (Marián Čekovský). Radosť, pokoj a rozdávanie šťastia boli nájdenými hodnotami, ktorých posolstvo sme sa usilovali posunúť ďalej.

Vďaka za prípravu a realizáciu pásma patrí všetkým študentom tried II.B, II.C, II.E a III.C, speváčkam zo sekundy, bubeníkovi Michalovi Kiabovi, trúbkarovi Adamovi Borákovi, gitaristom Radoslavovi a Branislavovi Mečárovcom, Michalovi Cipovovi, Dávidovi Petrášovi, Matejovi Gablíkovi a Jurajovi Haragovi, moderátorom Jaroslavovi Šimkovi a Karolíne Spálovej, školníkom pod vedením Milana Oberta (ozvučenie), kolegom Oľge Kurbelovej (fotodokumentácia) a Michalovi Petrovskému (dozor), SOŠ v Handlovej (grafické spracovanie letáku).

PhDr. Monika Siváková

plagát

foto

VAVRINEC Band má nové logo

V dňoch 13. – 18. októbra 2022 prebiehala medzi všetkými študentmi a pedagógmi nášho gymnázia anketa, v ktorej účastníci mohli zvoliť nové logo speváckej skupiny VAVRINEC Band. Nakoľko vlani oslávilo hudobné teleso 10 rokov svojho trvania, rozhodli sme sa, že ďalších 10 rokov 2022-2032 sa bude niesť v znamení nového loga, ktoré bude obsahovať hudobný motív a motív gymnázia – lastovičku.

O vyhotovenie návrhov na logo sme požiadali študentov IV. B odboru grafik digitálnych médií zo SOŠ Handlová pod vedením pani učiteľky Ing. Martiny Kovalčíkovej. Študenti sa svojej úlohy zhostili veľmi aktívne, získali sme návrhy 9 námetov, ktoré sme aj v rôznych farebných mutáciách vložili do hlasovania. Z celkového počtu 922 oslovených hlasovalo 388 respondentov.

Víťazné logo dostalo 196 hlasov, čo tvorí 50,5% z celkového počtu udelených hlasov. Autorom víťazného loga je študent Jakub Nemec, ktorému touto cestou blahoželáme a srdečne ďakujeme!

PhDr. Monika Siváková

Imatrikulácie primánov a prvákov

VAVRINEC Band v zložení študentov III.C, III.D a III.E pripravil na deň 13. september 2022 pre svojich mladších spolužiakov hudobný program, ktorý bol súčasťou uvítacieho ceremoniálu imatrikulácií. Tematicky doň zaradil piesne Ľudia nie sú zlí (IMT Smile) a Aj tak sme frajeri (Indigo, Peter Nagy). Za hudobný sprievod ďakujeme bratom Mečárovcom (III.C) a za sólový spev Michaele Bělinovej (III.D).

Tešíme sa na ďalšie vystúpenia!

PhDr. Monika Siváková

Foto

SZ Vavrinec mení svoje meno na VAVRINEC Band

V roku 2021 oslávil SZ Vavrinec 10 rokov svojho účinkovania na pôde školy i mimo nej. Od roku 2022 začíname s novým označením tohto kultúrno-hudobného telesa, ktoré bude niesť názov VAVRINEC Band. Vychádzame z toho, že súčasťou repertoáru spevákov sa postupom času stali prevažne populárne piesne domácich a zahraničných interpretov, ktoré poslucháči, najmä mladí ľudia, poznajú z médií a hudobných kanálov. Veríme, že členovia VAVRINEC Bandu budú hudbu šíriť a milovať rovnako intenzívne a že v tomto zoskupení zažijeme množstvo pekných chvíľ! Na spoluprácu so všetkými fanúšikmi spievania a hrania sa teší

PhDr. Monika Siváková

SZ Vavrinec sa rozlúčil s maturantmi

Dňa 13. mája 2022 sa na školskom dvore uskutočnila slávnostná rozlúčka s maturantmi. Speváci z I.C triedy, gitaristi Braňo a Rado Mečárovci a bubeník Michal Kiaba boli súčasťou rozlúčkového programu, v ktorom zazneli príhovory predsedu Študentského parlamentu a pani riaditeľky. Účinkujúci zaspievali tureckú pieseň od speváka Tarkana a slovenskú pieseň Vymyslená od Elánu.

I keď padlo pár kvapiek dažďa, podujatie sa vydarilo a maturanti odchádzali z rozlúčky v nádeji na úspešné zvládnutie akademického týždňa a maturitných skúšok.

PhDr. Monika Siváková

Foto

SZ Vavrinec na slávnostnom programe Erasmus+

Dňa 6. mája 2022 sa tri prvácke triedy (I.B, I.C a I.E) za Spevácky zbor Vavrinec zúčastnili slávnostného úvodného programu k medzinárodnému projektu Erasmus+ . Zaspievali piesne v tureckom, portugalskom, talianskom a slovenskom jazyku, presne podľa toho, z akých krajín pochádzali účastníci projektu.

Súčasťou programu bol aj príhovor pani riaditeľky a predstavenie členov tímov. Piesne v podaní spevákov a hudobníkov (gitaristi Braňo a Rado Mečárovci, Matej Gablík, Jakub Labon, bubeník Michal Kiaba, klaviristi Carolin Haneschová, Dárius Rahovean, Nasťa Bryknich a Matúš Závadský) mali veľký úspech, hostia zo zahraničia ocenili umelecké a jazykové prevedenie.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Imatrikulácie primánov a prvákov

Dňa 1. júna 2021, v deň osláv Dňa detí, sa uskutočnili slávnostné imatrikulácie primánov a prvákov, na ktorých sme slávnostne prijali do študentského stavu našich najmladších študentov. Spevácky zbor Vavrinec, tento raz zložený prevažne práve z prvákov, zaspieval v rámci úvodného programu piesne Držím ti miesto (Team) a Láska je tu s nami (Peter Nagy, Indigo).

Spevom sme tak spríjemnili túto slávnostnú chvíľu, ktorou sa noví žiaci stávajú súčasťou veľkej rodiny gymnazistov.

PhDr. Monika Siváková

Foto

VAVRINEC odprevadil maturantov

Dňa 24. mája 2021 sa konala slávnostná rozlúčka maturantov, odovzdávanie maturitných vysvedčení a vyhlasovanie najúspešnejších študentov. Spevácka skupina Vavrinec obohatená o mnohých nadšených prvákov spolu s hudobným sprievodom Michala Líšku, Dana Páleníka, Simony Mendelovej a Barbory Madajovej (septima B) zaspievala svojim starším kamarátom pieseň Cesta od Kryštofa a pieseň Ľudia nie sú zlí od IMT Smile. Bolo úžasné opäť po dlhom období dištančného štúdia na škole počuť tóny hudby a spievajúce hlasy. Veríme, že podobných vystúpení bude v budúcnosti ešte viac.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Hudobná skupina VAVRINEC spievala ministrovi na cestu

8. septembra 2020 prišiel navštíviť našu školu minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, ktorému Hudobná skupina VAVRINEC (od školského roku 2020/2021 nesie nový názov namiesto pôvodného Spevácky zbor Vavrinec) zaspievala pred besedou so žiakmi III.B triedy populárnu slovenskú pieseň Cesty II. triedy od skupiny IMT Smile.

Pieseň bola vybraná zámerne, aby zdôraznila poslanie ministra cestovať po školách a diskutovať so zamestnancami a žiakmi o ich úspechoch či problémoch. Ďakujeme za návštevu a prajeme pánovi ministrovi mnoho úspešných ciest a rozhodnutí v prospech rezortu školstva!

PhDr. Monika Siváková

Foto

Video

Dejepis na Dni otvorených dverí 2020

Predmetová komisia dejepisu na Dni otvorených dverí dňa 7. marca 2020 prezentovala svoju činnosť netradičným spôsobom. Nosnou témou bola Nežná revolúcia (31. výročie), ku ktorej si žiaci prvého a druhého ročníka pripravili postery, ktoré vyučujúce dejepisu vystavili v priestoroch pred učebňou dejepisu.

Návštevníci sa mohli zapojiť do aktivity tajnička, ktorej rozlúštením bolo kľúčové slovo MIER. Spevácky zbor Vavrinec zaspieval ukážky predrevolučných piesní domácej i zahraničnej produkcie, dievčatá a chlapci z I.A a I.C prišli oblečené v duchu posledných socialistických rokov, rodina Mazúrovcov pripravila pochúťky, aké boli v móde v časoch končiaceho socializmu.

PhDr. Monika Siváková v dvoch blokoch predstavila činnosť predmetovej komisie, systém vyučovania, prácu s talentovanou mládežou, aktivity spolupráce na regionálnej i nadregionálnej úrovni, na ňu nadviazali kolegyne z predmetovej komisie občianskej náuky, ktoré podali informácie o svojom predmete. Medzitým si prítomní mohli prezrieť učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce žiakov, postery na rôzne témy, nástenky, diplomy žiakov, ukážky učebných pomôcok.

Bola možnosť diskutovať s absolventmi našej školy, so súčasnými žiakmi školy, s uchádzačmi o štúdium na gymnáziu, s rodičmi, s učiteľmi. Obojstranná komunikácia viedla k poučnému záveru, že história má vo výučbe na gymnáziu svoje miesto a vyučovanie prebieha pomocou moderných aktívnych metód s cieľom uvedomelo vzdelávať a vychovávať mladú generáciu.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Noc v škole – Od popu k slobode – koncert

Dňa 24. januára 2020 sa uskutočnila každoročná školská akcia – Noc v škole. Spevácky zbor Vavrinec si pre túto príležitosť pripravil koncert pod názvom Od popu k slobode, v ktorom divákom ponúkol predrevolučné a porevolučné piesne Nežnej revolúcie, ktoré daná doba priniesla ako hity. Koncertom sme chceli vzdať poctu demokratickým hodnotám, ktoré Nežná revolúcia priniesla a ktorej 30. výročie sme vlani oslávili, ako i cez texty piesní upozorniť na to, že každá doba prináša mnohé problémy, ktorým treba čeliť.

Koncert otvoril Wind of change od Scorpions, na záver zaznela Veselá pesnička od IMT Smile. Medzi inými piesňami zazneli i Slová od Marcely Laiferovej, Kým ťa mám od Paľa Haberu, Atlantída od Mira Žbirku, La isla bonita od Madonny, Brother Louie od Modern Talking a mnoho iných.

V programe vystupovali: Dominika Rybárová (dirigovanie, ozvučenie), Marianna Hladká, Silvia Goľáková, Emília Bartová (spev), Michal Líška, Dan Páleník (gitara), Monika Siváková (klavír, spev), rodina Mazúrová (občerstvenie), Erik Gubov, Martin Lukáč, Andrej Lukáč (technická asistencia, fotografovanie).

Všetkým účinkujúcim ďakujeme, naše poďakovanie patrí i „najverenejšej fanúšičke“ – pani riaditeľke a aktívnemu publiku! Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

PhDr. Monika Siváková

Foto

Vítanie prvákov – imatrikulácie

Spevácky zbor Vavrinec prvý raz v školskom roku 2019/2020 vystúpil dňa 24. októbra 2019 v rámci slávnostného úvodu k imatrikuláciám – vítaniu prvákov, nových žiakov našej školy. Piesňou Dust in the wind otvoril dvere do sveta strednej školy i do sveta hudby, ktorá dokáže rozjasniť naše bežné dni.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Zostanú po nás nielen budovy – podujatie k storočnici gymnázia

6. júna 2019 sa pred Piaristickým kostolom v Prievidzi a pred budovou nášho gymnázia konalo slávnostné pásmo pripomínajúce si sídla nášho gymnázia za 100 rokov svojej existencie. Podujatie bolo ďalším v poradí podujatí nazvaných Gymnázium svojmu mestu, toto z nich nieslo názov Zostanú po nás nielen budovy.

Pripomenuli sme si históriu budov, kde sídlilo gymnázium, potešili sme sa z tanečných čísel mladších i starších žiakov, Spevácky zbor Vavrinec predstavil tri piesne, zasadili sa pamätné stromy, ktoré budú generáciám po nás pripomínať sídla tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorá rok čo rok posiela do sveta schopných a zdatných mladých absolventov šíriacich dobré meno tejto školy.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Uplatnili sme sa II. – Talkshow k storočnici gymnázia

Májovým podujatím k oslavám storočnice nášho gymnázia bola druhá talkshow s názvom Uplatnili sme sa II., ktorá sa konala 15. mája 2019 v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Hosťami tento raz bola súčasná pani riaditeľka Eleonóra Porubcová, slovenský zjazdový lyžiar a paralympijský víťaz Jakub Krako, bývalý československý basketbalista a tréner Ivan Chrenka a speváčka, pedagogička a poradkyňa životného štýlu Marcela Laiferová.

Spevácky zbor Vavrinec si na toto podujatie pripravil repertoár na mieru. Prvou z prednesených piesní bola pieseň Slová, ktorou pani Laiferová v roku 1970 vyhrala Zlatú Bratislavskú lýru. Druhá pieseň Kým ťa mám je piesňou interpreta Paľa Haberu, avšak slová k nej napísal bývalý náš gymnazista a spisovateľ Daniel Hevier. Hudba spríjemnila večer plný spomienok i múdrych rád do života, ktoré povzbudili prítomných a ponúkli im námety na premýšľanie.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Slovensko-francúzsky výmenný pobyt – rozlúčkový večierok

2. mája 2019 sa v klubovni školy uskutočnil rozlúčkový večierok študentov a ich učiteľov z Francúzska, účastníkov výmenného pobytu medzi našimi žiakmi a Francúzskom. Súčasťou kultúrneho programu bol Spevácky zbor Vavrinec (predstavil Piesne Atlantída od M. Žbirku, Nenahraditeľná od S. Martausovej a Si jamais j´oublie od ZAZ), inštrumentálny sprievod zabezpečili M. Líška, F. Šponiar a A. Fábera.

Pokračovalo sólové gitarové číslo M. Líšku, D. Páleníka a B. Madajovej, umenie hry na heligónke predviedol A. Jariabka, francúzsku pieseň zaspieval M. Petrovský za doprovodu O. Hrdého. Naši francúzski priatelia pridali jednu spoločnú pieseň. Všetci prežili krásny spoločný čas, vytvorili nové priateľstvá, ktoré sa aj hudbou dajú ďalej posilňovať a rozvíjať.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Odovzdávanie certifikátov z francúzskeho jazyka

Dňa 26. februára 2019 Spevácky zbor Vavrinec vystúpil na slávnostnom odovzdávaní certifikátov z francúzskeho jazyka, ktorých odovzdanie a organizáciu zastrešila kolegyňa Mgr. Ľudmila Zaujecová. Príhovor pani riaditeľky, ukážka hovoreného francúzskeho textu v podaní Zoe Cipovovej (III) a pieseň Si jamais j´oublie od speváčky ZAZ spestrili výnimočnú chvíľu nadaných žiakov, ktorí svoje vedomosti preukázali i na poli odbornej vedomosti druhého cudzieho jazyka.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Ples gymnázia – hudobný úvod

Talentovaní členovia Speváckeho zboru Vavrinec, ako i pozvaní hostia z hudobného odvetvia a ďalší šikovní žiaci našej školy vytvorili zoskupenie, ktoré tvorilo kultúrno-hudobný úvod k Plesu gymnázia venovanému 100-ročnici existencie našej školy, ktorý sa konal v KaSS v Prievidzi dňa 26. januára 2019. Zoskupenie nazvané Dunaj Band predviedlo výber z muzikálnej tvorby 20. rokov 20. storočia, jednu českú a jednu slovenskú pôvodnú pieseň.

Išlo o tieto skladby a interpretov:

 1. Jiří Traxler (slová i hudba): Teď raději mlč (Slowfox).
  Eleonóra Kovalíková – spev, Monika Siváková – klavír, Michal Líška – gitara, Dan Páleník – basgitara, Andrej Lackovič – saxofón, Andrej Fábera – cajon, Anita Gardlíková – trúbka
 2. P. Braxatoris (slová), Gejza Dusík (hudba): Večer pri Dunaji (Slowfox).
  Emília Bartová – spev, Monika Siváková – klavír, Michal Líška – gitara, Dan Páleník – basgitara, Andrej Lackovič – saxofón, Andrej Fábera – cajon, Anita Gardlíková – trúbka
 3. Vystúpenie doplnila i známa pieseň:
  Zdeněk Rytíř (slová), Jiří Zmožek (hudba): Zvonky štěstí (Karel Gott a Darina Rolincová).
  Jej interpretmi boli: Zuzana Laluhová, Maxim Petrovský – spev.

Ďakujeme prítomným za priazeň, ponúknuť krásy hudby bolo pre nás radosťou!

PhDr. Monika Siváková

Foto

Vianoce s hudbou

Spevácky zbor Vavrinec sa pred oslavou tohtoročných Vianoc zapojil do dvoch podujatí. V piatok 21. decembra 2018 v dopoludňajších hodinách vystúpil v priestoroch školskej telocvične počas vianočného bazáru a v popoludňajších hodinách obveselil účastníkov vianočných trhov na Námestí slobody v Prievidzi so svojím hudobno-recitačným pásmom Vianoce ako symbol.

Vianočný bazár sa niesol aj v podaní krásnych vianočných vinšov, ktoré recitovali Michal Líška (Vb) a šikovní žiaci a žiačky primy pod vedením pani učiteľky Danky Porubcovej. Nasledovalo pásmo speváckeho zboru zložené zo známych i menej známych vianočných piesní. Za vystúpenie a svoj umelecký vklad ďakujeme všetkým spevákom a speváčkam, gitaristom Filipovi Šponiarovi, Adamovi Jariabkovi, Michalovi Líškovi, Dominike Rybárovej, bubeníkovi Andrejovi Fáberovi, akordeonistovi Adamovi Jariabkovi. Vianočný hudobný bazár ukončilo duo Dominika Rybárová (IV.E) a Adam Kršiak (IV.F), ktorí rozveselili publikum najmä piesňami Eda Sheerana. Osobitná vďaka patrí technickej podpore a ozvučovacej asistencii, chlapcom z III.B: Martinovi Benkovi, Adriánovi Hepnerovi, Petrovi Bátorovi a Jozefovi Balčirákovi.

S radosťou na tvári, úsmevom na perách a nádejou v srdci končíme tento kalendárny rok, vchádzame do čarovného obdobia Vianoc a veríme, že ten ďalší rok prinesie pokoj a vzájomné porozumenie.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Výstava Slovensko: významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO

Dňa 22. novembra 2018 sa v priestoroch klubovne našej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR. Ministerstvo je aktívne i na poli kultúrnej diplomacie, preto ambíciou tejto výstavy pod názvom Slovensko - významné osobnosti a historické udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996 je zvýšiť záujem o dejiny Slovenska, podporiť národné povedomie, inšpirovať diskusiu medzi mladými ľuďmi so slovenskými koreňmi. O výstave sa budú naši študenti učiť prostredníctvom hodín dejepisu a anglického jazyka.

Výstavu otvorila pani riaditeľka Eleonóra Porubcová po tom, čo Spevácky zbor Vavrinec odspieval úvodný kultúrny vstup. Nasledoval príhovor pani Miroslavy Píšovej z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá prítomných oboznámila so zámerom výstavy a obsahovou koncepciou vystavovaného materiálu, vrátane informačnej brožúry o výstave, ktorá je vyhotovená v anglickom jazyku. Michal Líška, žiak triedy kvinty B, v krátkosti priblížil dejiny našej školy, ktorá bola, je a bude súčasťou národných i európskych dejín. Nasledovala prehliadka výstavy, o ktorej žiaci mohli diskutovať. Výstava na našej škole potrvá do 31. januára 2019.

za PK dejepisu PhDr. Monika Siváková

Foto

Aj oni tvorili históriu – ďalšie podujatie k storočnici gymnázia

Spevácky zbor Vavrinec má za sebou úspešný výročný koncert v rámci osláv stého školského roka našej školy, v ďalšom z mesiacov (14. novembra 2018) účinkoval na podujatí Aj oni tvorili históriu, ktoré nasledovalo po koncerte Baví nás baviť vás. Aj oni tvorili históriu – podujatie sa konalo na Mestskom cintoríne v Prievidzi, kde sme si pripomenuli životné cesty riaditeľov školy, ktorí našli miesto svojho posledného odpočinku na miestnom cintoríne.

Prievidzský dôstojný pán dekan Vladimír Slovák odslúžil svätú omšu za všetkých zomrelých i žijúcich pedagógov a študentov gymnázia. V Mariánskom kostole sa rozliehali aj tóny v podaní Speváckeho zboru Vavrinec, ktorý svätú omšu liturgicky sprevádzal, za doprovodu klávesov Moniky Sivákovej a gitary Adama Jariabku. Všetci sme z tohto podujatia mali bohatý umelecký a duchovný zážitok.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Koncert Baví nás baviť vás (podujatie k storočnici gymnázia)

Priateľská atmosféra, aktívne publikum, množstvo účinkujúcich, spev, hudobné nástroje, tanec, hovorené slovo. Toto všetko spájalo ľudí dobrej vôle dňa 26. októbra 2018 večer v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Oslávili sme 100 rokov trvania nášho gymnázia koncertom Baví nás baviť vás, ktorý sa niesol v znamení radosti dávanej, prijímanej, prežívanej, radosti, ktorá má krídla.

Spoločne sme vytvorili jedno veľké dielo, ktoré cez rôznosť žánrov a pestrosť prejavov dokázalo zjednotiť a posilniť v nás pocit, že ako študenti, zamestnanci, absolventi či priatelia školy tvoríme jednu veľkú rodinu. Týmto vyslovujem nekonečnú vďaku všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a priebeh tejto akcie, počas ktorej sme si pripomenuli osudy významných osobností, absolventov školy, ktorí sa uplatnili v hudobnom živote: Anna Kajabová-Peňášková, Emil Liebenberger, Alžbeta Pappová, František Livora, Alfréd Zemanovský, Marcela Laiferová.

Ďakujem moderátorke E. Kovalíkovej, recitátorom M. Škultétymu, J. Vingárikovi, klaviristkám S. Šimurkovej a H. Súlovskej, technickým asistentom M. Benkovi, A. Ondrejovičovi, V. Plesnivej, M. Bartovi, personálu KaSS Prievidza, sólistom M. Líškovi, D. Páleníkovi, S. Mendelovej, A. Lackovičovi, M. Hollému, M. Besedovi, M. Hrdému, K. Kulichovej, L. Píšovi, Z. Laluhovej, M. Rosákovej, O. Hrdému, A. Fáberovi, A. Bartovej, E. Bartovej, J. Gebrlínovi, K. Černickej, T. Halenárovi, A. Kršiakovi, M. Petrovskému, D. Rybárovej, D. Balážovej, F. Šponiarovi, T. Badáňovi, E. Šimurkovej, K. Jariabkovej, S. Priehodovej, spevákom a speváčkam Speváckeho zboru Vavrinec, pomocným organizátorkám B. Šimorovej, B. Sárenej, E. Rehákovej, S. Rešetkovej, M. Škopcovej, sponzorom M. Dolníkovi, R. Juríkovej, R. Mihálikovi a L. Lukáňovej, pomocnej vedúcej organizačného tímu E. Bartošovej.

Ďakujem za krásny zážitok, s ktorým sme sa mohli podeliť. Verím, že spomienka na tento večer v nás zostáva natrvalo, tak ako i radosť, ktorá síce má krídla, ale nemá hranice.

PhDr. Monika Siváková, vedúca organizačného tímu

Prezentácia k podujatiu (.pptx)

Foto

Video

Bohdan Cagáň – Maskáčové príbehy – hudobný sprievod

22. októbra 2018 sa na pôde našej školy uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy Maskáčové príbehy od autora, nášho kolegu, Bohdana Cagáňa. Dominika Rybárová za Spevácky zbor Vavrinec spolu s klavírom v podaní Moniky Sivákovej a gitarou v podaní Michala Líšku z kvinty B krátkym hudobným číslom spestrili zaujímavú besedu s autorom, príslušníkmi armády a ilustrátorkou, taktiež kolegyňou, Evkou Baloghovou. Hudobný sprievod a hovorené slovo bol zabezpečovaný aj vďaka interpretom zo Základnej umeleckej školy v Revúcej, čo vkusne dopĺňalo túto zaujímavú akciu.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you

Speváci zo Speváckeho zboru Vavrinec dňa 2. októbra 2018 slávnostne otvorili ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you, ktorá sa zameriava na získavanie podnikateľských zručností v predmete Aplikovaná ekonómia. Študentskej firme prajeme mnoho úspechov a radostí z každodennej praxe fungovania akciovej spoločnosti.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Spevácky zbor Vavrinec na výstave Stredoškolák

Dňa 4. októbra 2018 sa speváci z Vavrinca zúčastnili kultúrneho programu, ktorý realizoval Trenčiansky samosprávny kraj v súčinnosti s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a ktorý bol súčasťou výstavy stredných škôl Stredoškolák 2018 konanej v Expo Centre v Trenčíne. Zaspievali sme piesne do tanca a k dobrej nálade, ktoré povzbudili okolitých návštevníkov a poslucháčov vychutnať si bohatú ponuku výstavných plôch i slnečné jesenné predpoludnie.

Návštevníci tak mohli vidieť, že nielen odborné školy, ale i tie všeobecnovzdelávacie, akou je aj gymnázium, majú verejnosti čo ponúknuť a ukázať svoje nadanie spievať a hrať na hudobných nástrojoch.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Deň s mládežou – Mladí pre Prievidzu

Spevácky zbor Vavrinec začal školský rok prvým zo svojich vystúpení dňa 28. septembra 2018 na Námestí slobody v Prievidzi. Zúčastnil sa podujatia Deň s mládežou – Mladí pre Prievidzu, ktoré pripravili Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Centrum voľného času a Mesto Prievidza.

Na podujatí prebiehala prezentácia stredných škôl, zamestnávateľov, mládežníckych organizácií, kapiel, spevu a tanca. Spevácky zbor predviedol rytmické melódie zo svetovej tvorby, a tak reprezentoval talenty našich študentov i dobré meno našej školy.

PhDr. Monika Siváková

Foto

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza