EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


HISTÓRIA ŠKOLY - NA PRAHU MILÉNIA

Na prahu milénia bolo v gymnáziu v 27 triedach 753 žiakov, o ktorých výchovu sa staralo 60 pedagógov. Počet žiakov aj naďalej rástol a s ním aj počet tried. Už v školskom roku 2001/2002 študovalo v 30 triedach 865 žiakov, no najvyšší počet žiakov a študentov v histórii školy – 1095 v 35 triedach štvorročného a osemročného štúdia – študovalo v školskom roku 2003/2004. Dôvodom tohto rastu bolo zvyšovanie počtu tried v prvom ročníku až na osem. K tomuto vývoju sa adekvátne prispôsoboval aj počet pedagógov. V školskom roku 2000/2001 vyučovalo 70 profesorov, vrátane externých, v rekordnom roku počet stúpol na 84, no kulminoval v školskom roku 2004/2005, keď 1064 žiakov vzdelávalo 86 profesorov. Rastúci počet tried i študentov gymnázia si zákonite vyžadoval väčšie priestory. Preto sa na štyri roky dočasným domovom niektorých študentov stali aj priestory neďalekého SOU poľnohospodárskeho. 5. septembra 2005 došlo k slávnostnému otvoreniu nadstavby školy s modernou zborovňou, štyrmi triedami, štyrmi učebňami informatiky a kabinetmi.

Kvalitu pedagogického kolektívu podčiarkli ocenenia, ktoré dostali niektorí z nich. Cenu primátora mesta Prievidze prevzal Ľubor Králik za dlhoročnú výchovnú, pedagogickú a vedeckú činnosť a Jaroslav Perniš za literárnu tvorbu v oblasti histórie a literatúry faktu. Waltraud Pavličková a Miroslav Kozák získali ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja. Miroslavovi Kozákovi udelil v roku 2009 minister školstva Slovenskej republiky za výsledky v práci s talentovanou mládežou v chemickej olympiáde, ale aj za dlhoročnú pedagogickú prácu Veľkú medailu svätého Gorazda.

Štvorročné gymnázium malo triedy zamerané na vyučovanie matematiky a fyziky, cudzích jazykov a od roku 2000/2001 aj informatiky, osemročné štúdium sa špecializovalo na výučbu cudzích jazykov. Žiaci absolvovali štátnu skúšku na získanie jazykového diplomu Deutsche Sprachdiplom II. stupňa, čím sa prievidzské gymnázium stalo jednou z prvých škôl na Slovensku, poskytujúcou takúto možnosť. V školskom roku 2005/2006 dostalo 16 študentov možnosť zapojiť sa do pilotnej etapy projektu ECDL s možnosťou získania medzinárodného certifikátu počítačovej gramotnosti. Naďalej pokračovala tradícia výmeny študentov z nemeckých škôl v Bad Vöslav a Nordhorn, rozvíjala sa spolupráca gymnázia so strednými školami v Maďarsku, Poľsku, Fínsku, Rumunsku a Rakúsku. V projektoch sa preverila spolupráca s partnerskými školami v Brne, Bottrop-Kirchellene, Meißene a Ibbenbürene. V rámci spolupráce s UNESCO sa gymnázium zapojilo do vzdelávacieho projektu Svetové dedičstvo mladých. Gymnázium spolupracovalo v školskom roku 2005/2006 so školou v Havane na Kube. V koordinovaní aktivít UNESCO sa vystriedali Emília Ranostajová, Vanda Dérerová a Zuzana Nikmonová.

Zmeny nastali aj na postoch zástupcov riaditeľky školy. Funkciu ekonomickej zástupkyne obsadila na základe výberového konania Soňa Fedorová, ktorá nahradila Máriu Bundzelovú. Pedagogickými zástupkyňami sa stali Viera Vojtková, ktorú po odchode zo školy vystriedala Karin Malátová, a Viera Beňová. V školskom roku 2007/2008 sa vymenilo celé vedenie školy. Riaditeľka Soňa Ciráková odišla do dôchodku, z funkcie zástupkyne rezignovala aj Viera Beňová. Novou riaditeľkou sa na základe výberového konania vyhláseného TSK stala Eleonóra Porubcová. V pozícii ekonomickej zástupkyne aj naďalej zotrvala Soňa Fedorová, pričom miesta pedagogických zástupcov obsadili po výberovom konaní vyhlásenom novou riaditeľkou Eva Homolová, Alžbeta Sasáková a Jaroslav Perniš.

Vzdelávanie študentov dopĺňala práca v desiatkach krúžkov a účasť na rôznorodých programátorských, literárnych, recitačných, hudobných, dejepisných, výtvarných a športových súťažiach; geografických, botanických, biologických, literárnych, dejepisných a kultúrno-historických exkurziách; výstavách, zájazdoch do divadiel a na koncerty, účasť na jazykových projektoch, športových podujatiach, jazykových a predmetových olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti. V nich študenti dosahovali vynikajúce výsledky nielen na celoštátnej ale aj medzinárodnej úrovni. Po pripojení k sieti internetu v rámci projektu Infovek vo februári 2000 sa rozvíjajú aj internetové aktivity žiakov a študentov. Zároveň vznikla webová stránka školy. Tradíciou sa stalo nacvičovanie divadelných hier v predvianočnom období. S hrou Hrdina nového sveta získalo Divadlo mladých pri Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi (1999) cenu za scenár na divadelnej súťaži v Trenčíne, úspešné boli aj hry študentského divadla Styxx.

Škole sa v poslednom desaťročí nevyhýbali ani návštevy vzácnych hostí. K nim patrili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic, americký veľvyslanec v SR Rodolphe Vallee, pomocný biskup Mons. Tomáš Galis, poslankyňa NR SR Iveta Radičová, operný spevák Martin Babjak, spisovatelia Rudolf Dobiáš, Eva Siegelová, Michal Hvorecký, Ľubomír Feldek, Ladislav Švihran, Jozef Vranka a Anton Baláž, básnik Daniel Hevier či historik Pavel Dvořák. Rozvinula sa spolupráca s Centrom sociálnych služieb Domino v Prievidzi, kam putuje výťažok zo slávnosti leta Sommerfest i z Vianočného bazára. Gymnázium sa zapájalo a zapája do rôznych charitatívnych podujatí a národných i medzinárodných projektov. Za všetky uvádzame Pro Futura, Junior Achievement, Európa v škole, Stratení susedia, Euroscola, Thinquest či Otvorená škola. Rovnako pokračuje spolupráca s nadáciou American Field Service, v rámci ktorej navštevujú gymnázium študenti z Európy i zámoria. V rámci regiónu hornej Nitry sa úspešne rozvíja spolupráca s Miestnym odborom Matice slovenskej, Hornonitrianskou knižnicou, Hornonitrianskym múzeom a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi pri organizovaní kultúrnych podujatí.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza