EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


PROJEKTY

Školský rok 2017/2018

Projekt ERASMUS

Školský rok 2016/2017

Projekt ERASMUS

Školský rok 2013/2014

Nenápadní hrdinovia
Pod vedením Mgr. E. Juríčkovej sa do projektu „Nenápadní hrdinovia“ zapojili žiačky K. Kmeťová, J. Beňadiková, L. Vrecková (všetky III. E) s prácou „Marián Šťastný – iniciátor sviečkovej manifestácie“. Umiestnili sa na celoštátnej úrovni v zlatom pásme. Žiaci boli odmenení, zúčastnili sa zájazdu do Budapešti, Banskej Bystrice, Španej doliny a do Štrasburgu.
Projektu "Inakosť"
V rámci projektu "Inakosť“, ktorý organizovala Trenčianska nadácia, sa nám podarilo v sekcii fotografickej súťaže na tému "Hľadanie spoločného v rôznorodej spoločnosti“ získať 1. miesto. Autorkou víťaznej fotografickej kolekcie bola Gabriela Davidová z triedy IV.F. Získala vecnú cenu – poukaz na nákup fotografického materiálu.
Mládež v akcii
PK ROMÁNSKYCH JAZYKOV podporila projekt Mládež v akcii v spolupráci s externou organizátorkou Bc. Zuzanou Morávkovou.
Samospráva sa neriadi sama
Projekt organizoval Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Predstaviteľ tohto združenia J. Kmeť formou interaktívnych prednášok oboznámil žiakov III. F triedy s fungovaním samosprávy.
Planéta vedomostí
Naša škola sa už piaty rok zapojila do projektu „Planéta vedomostí“. Školským koordinátorom celého projektu je Mgr. Ľ. Šimurková. V rámci tohto projektu spolupracujeme pri skvalitňovaní digitálneho vzdelávacieho obsahu na portáli www.naucteviac.sk. Vďaka veľmi dobrej spolupráci našej školy bol nám prístup k digitálnemu obsahu pre prírodovedné predmety a anglický jazyk na portáli Naucteviac.sk predĺžený do 30. 6. 2014.
Záložka do knihy spojuje školy
5. ročník slovenského projektu
Európa v škole
61. ročník medzinárodného projektu /súťaže
Skotňa
Projekt mesta Prievidza
Erasmus in schools
Zrealizovaný v spolupráci so zahraničnými študentami UCM Trnava ( z Turecka, Chorvátska, Litvy a Bulharska ) v apríli 2014. Je to medzinárodný program v rámci ktorého sa spoznávajú študenti rôznych krajín, ich kultúra, život a zvyky. Program bol realizovaný v anglickom jazyku a jeho súčasťou bol aj vedomostný kvíz pre našich študentov.

Školský rok 2012/2013

Nenápadní hrdinovia
Mgr. E. Juríčková sa zapojila do projektu „Nenápadní hrdinovia“. P. Blatt (4.B) a S. Matejčeková (4.G) sa s témou „Profesor Jurík“ umiestnili v zlatom pásme. Žiaci boli odmenení, navštívili múzeum komunizmu v Bratislave a zúčastnili sa zájazdu do Štrasburgu.
Hľadanie zabudnutých príbehov
V celoslovenskej úrovni obsadili 1. miesto: J. Chovanec (IV), M. Guliková (V), 2. miesto: L. Vidová, D. Košovská, J. Sekera (všetci z 2.C), 2. miesto: V. Wolfová, I. Mendelová (obe VIII). Všetkých žiakov pripravovala Mgr. E. Juríčková. Žiaci sa zúčastnili festivalu Jeden svet v Bratislave a navštívili ÚPN v Bratislave. Do tohto projektu sa zapojila aj Mgr. M. Siváková s prácou A. Sevastyanovej a T. Melichovej z II.F triedy o pátrovi Pavlovi Kollárovi. V spolupráci s PK SJL sme sa zúčastnili súťaže venovanej významným výročiam z histórie Prievidze - V mene kráľa a kráľovnej. Mgr. M. Hanešová pripravila so žiakmi I. a II. divadielko Ako Prievidza k menu prišla?
Mládež v akcii
Desať našich študentov sa v septembri 2013 zúčastnilo multilaterálneho projektu „Mládež v akcii“ venovaného EU na ostrove Tenerife v Španielsku. Koordinátorkou projektu je Bc. Zuzana Morávková - absolventka nášho gymnázia. Na prípravnej návšteve Barcelony k spomínaného projektu sa podieľala kolegyňa Mgr. M. Siváková.
Planéta vedomostí
PK fyziky sa zapojila do projektu „Planéta vedomostí“, ktorého školským koordinátorom je Mgr. Ľubomíra Šimurková. Z vyučujúcich fyziky sú do projektu zapojení Mgr. Róbert Klein a Mgr. Jana Pastieriková. V rámci tohto projektu spolupracujeme pri skvalitňovaní digitálneho vzdelávacieho obsahu na portáli www.naucteviac.sk. Do korektúry pridelených lekcií sú zapojení vyučujúci: Mgr. Jana Pastieriková (fyzika), Mgr. Ľubomíra Šimurková (fyzika), Mgr. Róbert Klein (chémia), PaedDr. Oľga Kurbelová (chémia), Mgr. Marta Lančaričová (biológia), RNDr. Edita Duchoňová (matematika), Mgr. Alžbeta Janesová (matematika), Mgr. Eva Krajniaková (matematika), PaedDr. Renáta Lukáčová (matematika). Vďaka veľmi dobrej spolupráci našej školy bol nám prístup k digitálnemu obsahu pre prírodovedné predmety a anglický jazyk na portáli Naucteviac.sk predĺžený do 30.6.2013.
Jeden svet
Naši žiaci sa prostredníctvom predmetových komisií psychológie, geografie a občianskej náuky zapojili aj do projektu „Jeden svet“, ktorý zastrešovalo združenie Človek v ohrození. Ide o kontinuálne, globálne vzdelávanie formou besied, výstav a filmových projekcií. V tejto súvislosti sa premietli žiakom filmy zamerané na multikultúrnu výchovu, výchovu proti predsudkom a diskriminácii, ktoré nám združenie poskytlo.
Červené stužky
– prevencia AIDS
Záložka do knihy spojuje školy
4. ročník česko – slovenského projektu
Európa v škole
60. ročník medzinárodného projektu /súťaže
Prečo som na svete rád/rada
19. ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou
Inakosť
projekt trenčianskej nadácie
Objav svoju perlu
G. Belisová zapojila našu školu do výchovného projektu, ktorý je zameraný na hodnoty mladého človeka.

Školský rok 2011/2012

Nenápadní hrdinovia
Úspešne bol ukončený projekt „Nenápadní hrdinovia“, ktorý realizovala Mgr. E. Juríčková a žiaci sa umiestnili na 1. mieste celoslovenskej prehliadke. Dve práce postúpili na konferenciu do Bratislavy – celoslovenská úroveň. Boli to práce M. Šimurkovej, R. Šályovej (obe III.C) v striebornom pásme s prácou „ Ladislav Záborský –hľadač svetla a J. Chovanca (III), T. Ciroka (IV) v zlatom pásme s prácou „Ján Manas – zakladateľ ilegálneho skautingu zlatý orol“. Žiaci boli odmenení a zúčastnili sa zájazdu do Štrasburgu.
Poznaj svoju minulosť
Predmetová komisia dejepisu sa zapojila aj do projektu „Poznaj svoju minulosť“. Na projekte pracuje PhDr. M. Daubnerová s niekoľkými žiakmi, ale žiaľ tento rok sa neuskutočnila z technických príčin celoslovenská súťaž. Je avizované, že budúci školský rok sa opäť nadviaže na dlhoročnú tradíciu projektu.
Hľadanie zabudnutých príbehov
Od mája 2012 sa Mgr. M. Siváková so žiakmi I.F zapojila do tohto projektu, vyhlasovateľom ktorého je občianske združenie Človek v ohrození. Ukončenie projektu bude v novembri 2012.
Vzdelávaci9 program organizácie Junior Achievement
Predmetová komisia občianskej náuky je od mája 2012 prihlásená do vzdelávacieho programu organizácie Junior Achievement, ktorý sa bude vo forme nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia vyučovať v školskom roku 2012/2013 a prostredníctvom ktorého sa žiaci zúčastnia rôznych projektov.
ETwinning
Mgr. S. Valterová v rámci krúžkovej činnosti pracovala so žiakmi 1. ročníka 8-ročného gymnázia na projekte eTwinning, čo je spolupráca žiakov z rôznych krajín EÚ. Spolupracovali so žiakmi základných škôl z Poľska, Grécka, Francúzska, Veľkej Británie a Írska na spoločnom projekte pod názvom „Každodenný život v našej škole“.
Donau verbindet
Dvaja žiaci sa zapojili do projektu Donau verbindet, v ktorom žiaci píšu literárny útvar v nemeckom jazyku na tému Dunaj spája.
Mládež v akcii
Traja naši študenti sa v júli zúčastnili multilaterálneho projektu „Mládež v akcii“ venovaného EU na ostrove Tenerife v Španielsku. Koordinátorkou projektu je Bc. Zuzana Morávková - absolventka nášho gymnázia. Na prípravnej návšteve Barcelony k spomínaného projektu sa podieľala kolegyňa Mgr. M. Siváková.
Planéta vedomostí
Naša škola je zapojená prostredníctvom predmetových komisií prírodovedných predmetov (najmä fyziky) do projektu „Planéta vedomostí“ a jej školským koordinátorom je Mgr. Ľ. Šimurková. Z vyučujúcich fyziky sú do projektu zapojení Mgr. R. Klein a Mgr. J. Pastieriková. V rámci tohto projektu spolupracujú pri skvalitňovaní digitálneho vzdelávacieho obsahu na portáli www.naucteviac.sk. Do korektúry pridelených lekcií boli okrem už vyššie spomenutých vyučujúcich zapojení aj vyučujúci iných predmetov: Mgr. J. Pastieriková (fyzika), Mgr. Ľ. Šimurková (fyzika), Mgr. R. Klein (chémia), PaedDr. O. Kurbelová (chémia), Mgr. M. Lančaričová (biológia), RNDr. E. Duchoňová (matematika), Mgr. A. Janesová (matematika), Mgr. E. Krajniaková (matematika), PaedDr. R. Lukáčová (matematika). Vďaka veľmi dobrej spolupráci našej školy bol nám prístup k digitálnemu obsahu pre prírodovedné predmety a anglický jazyk na portáli Naucteviac.sk predĺžený do 30.6.2013.
Letná škola
Martin Chudý, Mária Minichová (III.B) sa v dňoch 2.- 6.júla 2012 zúčastnia 6. Letnej školy chemického a enviromentálneho inžinierstva na FCHPT STU v Bratislave. Letná škola je vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu finančne podporovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva. Letná škola vznikla ako súčasť širšie koncipovaného štátneho programu na zvýšenie záujmu študentov stredných škôl o prírodovedné a inžinierske/technické odbory, vyvolaného potrebou zabezpečiť dostatok kvalitných absolventov pre vedecko-výskumnú a technickú činnosť pri tvorbe materiálnych hodnôt. Rastúci dopyt po profesionálne zdatných absolventoch vysokých škôl technického zamerania v posledných rokoch výrazne zvyšoval aj úroveň ich finančného ohodnotenia. Účastníci absolvujú súbor prednášok, vykonajú šesť laboratórnych prác, zúčastnia sa na exkurzii v povodí Dunaja a na podujatiach spoločenského programu.
Organizačným vedúcim letnej školy je Doc. Ing. Otto Mierka, PhD.
Projekt 2012
Dňa 6.6.2012 sa uskutočnila študentská konferencia „Projekt 2012“, ktorej sa zúčastnili vybraní študenti 1. a 2. ročníka. Boli tu odprezentované práce aj s chemickou problematikou (napr. „Izoméria organických zlúčenín“– R. Trautenberger (II.A). Konferenciu zorganizovala a pripravila PaedDr. O. Kurbelová.
Jeden svet
Naši žiaci sa prostredníctvom predmetových komisií psychológie, geografie a občianskej náuky zapojili aj do projektu „Jeden svet“, ktorý zastrešovalo združenie Človek v ohrození. Ide o kontinuálne, globálne vzdelávanie formou besied, výstav a filmových projekcií. V tejto súvislosti sa premietli žiakom filmy zamerané na multikultúrnu výchovu, výchovu proti predsudkom a diskriminácii, ktoré nám združenie poskytlo.
Červené stužky
Zapojili sme sa do celoslovenského projektu „Červené stužky“ – prevencia AIDS.
Záložka do knihy spojuje školy
Do III. ročníka česko – slovenského projektu sa zapojila predmetová komisia umenia a kultúry.
Európa v škole
Do LIX. ročníka medzinárodného projektu/súťaže sa zapojila predmetová komisia umenia a kultúry.
Prečo som na svete rád/rada
Do XVIII. ročníka celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou sa zapojila predmetová komisia umenia a kultúry.
Zem je len jedna
Do XX. ročníka umelecko – odbornej súťaže, zameranej na ekologickú výchovu sa zapojila predmetová komisia umenia a kultúry.
Veda okolo nás
Do výtvarnej súťaže Ministerstva školstva sa zapojila predmetová komisia umenia a kultúry.
Obal na žiacku knižku
Do XIII. ročníka celoslovenskej súťaže ŠEVT sa zapojila predmetová komisia umenia a kultúry.
Môj zážitok z bábkového divadla
Do III. ročníka veľkej výtvarnej súťaže BBD sa zapojila predmetová komisia umenia a kultúry.
Moje najkrajšie Vianoce
Do vianočnej výtvarnej súťaže denníka Pravda 2011 sa zapojila predmetová komisia umenia a kultúry.
Sportube day
Zapojili sme sa do súťaže vyhlásenej Allianz DDS "Sportube day", ktorej sa zúčastnili 253 študentiek našej školy. S nacvičenou skladbou plánujeme vystúpiť na prezentácii stredných škôl v budúcom školskom roku.

Školský rok 2010/2011

eTwinning
Žiaci 1. ročníka 8-ročného gymnázia pod vedením Mgr. S. Valterovej spolupracovali so žiakmi základných škôl z Poľska, Grécka, Francúzska, Veľkej Británie a Írska na spoločnom projekte pod názvom „Každodenný život v našej škole“.
Nenápadní hrdinovia v boji s komunizmom
Pod vedením Mgr. E. Juríčkovej prezentovali svoje práce žiačky na medzinárodnej konferencii v Bratislave (I. Mendelová, V. Wolfová, A. Martišková) a pripravili v škole nástenku a poster o ukončenom projekte, ktoré boli vystavené aj verejnosti pri akcii Deň otvorených dverí, dva články o projekte boli uverejnené aj v SME a na stránke ÚPN – 17. november 1989, príspevok je aj na internetovej stránke gymnázia – dejepis. Naši žiaci získali 1. miesto na medzinárodnej prehliadke prác.
Projekt Nenápadní hrdinovia vyhlásil Ústav pamäti národa spolu s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Cieľom projektu je sprostredkovať žiakom a študentom škôl na Slovensku stretnutie s tými, ktorých prenasledovala komunistická totalita a realizovať samostatný historický výskum s podporou učiteľov a pracovníkov ÚPN, napísať prácu a zhotoviť videozáznam.
Pátranie po predkoch
PhDr. M. Daubnerová úspešne dokončila ako konzultantka tento projekt.
Poznaj svoju minulosť
Predmetová komisia dejepisu sa zapojila aj do tohoto projektu. Na projekte pracovala PhDr. M. Daubnerová.
Comenius
V mesiaci september sa naši študenti francúzskeho jazyka zapojili do projektu Comenius, ktorý realizuje ZŠ Sama Chalupku.
Planéta vedomostí
Naša škola je od minulého školského roku zapojená prostredníctvom predmetových komisií prírodovedných predmetov do projektu „Planéta vedomostí“ a jej školským koordinátorom je Mgr. Ľ. Šimurková.
Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí
Termín projektu bol od 7.2.2011 do 30.6.2011 a spustilo ho MŠVVaŠ SR. Zodpovedala zaň Mgr. Ľ. Šimurková.
Jeden svet
Naši žiaci sa prostredníctvom predmetových komisií psychológie, geografie a občianskej náuky zapojili aj do projektu „Jeden svet“, ktorý zastrešovalo združenie Človek v ohrození. Ide o kontinuálne, globálne vzdelávanie formou besied, výstav a filmových projekcií. V tejto súvislosti sa premietli žiakom filmy zamerané na multikultúrnu výchovu, výchovu proti predsudkom a diskriminácii, ktoré nám združenie poskytlo.
Červené stužky
Zapojili sme sa do celoslovenského projektu „Červené stužky“ – prevencia AIDS.
Záložka do knihy spája školy, Európa v škole, BIB – Čarovný svet animácie a ilustrácie, Detský výtvarný a literárny Trenčín, Prečo som na svete rád? - drogová prevencia výtvarne
Do týchto projektov sme sa zapojili v oblasti výtvarnej výchovy.
Biele stužky - podpora života
projekt v rámci predmetu náboženská výchova

Školský rok 2009/2010

Projekt bilingválneho gymnázia
Tento rok bol ukončený a tým aj vyučovanie predmetov dejepis, matematika a chémia v nemčine, ktorý začal v roku 1997. V nemeckom jazyku tieto predmety vyučovali PhDr. M. Daubnerová, Mgr. E. Juríčková, Mgr. M. Leškovská, RNDr. D. Tužinská.
Nenápadní hrdinovia
V tomto školskom roku predmetové komisie náuky o spoločnosti a dejepisu dokončili projekt Nenápadní hrdinovia v boji s komunizmom. Vyvrcholením bolo celoslovenské vyhlasovanie najúspešnejších prác. Projekt Nenápadní hrdinovia vyhlásil Ústav pamäti národa spolu s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Cieľom projektu je sprostredkovať žiakom a študentom škôl na Slovensku stretnutie s tými, ktorých prenasledovala komunistická totalita a realizovať samostatný historický výskum s podporou učiteľov a pracovníkov ÚPN, napísať prácu a zhotoviť videozáznam. Do projektu sa zapojilo aj 5 študentiek z našej školy, ktorých práca bola ocenená 7.12.2009 na slávnostnom vyhlásení výsledkov projektu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Naše študentky obsadili prvé tri miesta: 1. miesto: Lenka Mondočková z IV.G s prácou Ján Kamil Beňadik (konzultanti: Mgr. A. Šimová, Mgr. Z. Laluhová); 2. miesto: Silvia Michalovičová a Zuzana Pračková zo IV. F s prácou Životný príbeh Marty Lihotskej (konzultantky: Mgr. A. Šimová, Mgr. Z. Laluhová); 3. miesto: Jana Pastieriková a Simona Hlinková z III.G s prácou Príbeh rodiny Reichovcov (konzultovala Mgr. E. Juríčková) Študentky boli ocenené zájazdom do Berlína a Štrasburgu.
Modelový európsky parlament
Členky predmetovej komisie náuky o spoločnosti zapojili našu školu do projektu Modelový európsky parlament. Študentov vedie Mgr. E. Nádošová. Projekt bude pokračovať v budúcom školskom roku.
Projekt spolupráce medzi gymnáziom v Klagenfurte a II. C triedou
Projekt bol korešpodenčne realizovaný medzi žiakmi a učiteľmi. PhDr. M. Daubnerová pripravovala plánovanú exkurziu a prípadnú výmenu žiakov, ale z dôvodu vyšších finančných nákladov rodičia väčšinou hlasov na triednej schôdzke II.C rozhodli o ukončení projektu.
„Poznaj svoju minulosť“
Na projekte pracovali PhDr. M. Daubnerová a RNDr. J. Perniš. Výsledky celoštátneho kola budú známe v júni.
Leonardo da Vinci – partnerská spolupráca škôl
Niekoľko študentov sa pod vedením Mgr. Ľ. Zaujecovej zapojilo do spolupráce so ZŠ. Sama Chalupku I, ktorá realizuje projekt Leonardo da Vinci – partnerská spolupráca škôl. Jedná sa o výmenu medzi francúzskymi a slovenskými žiakmi. V mesiaci september naši žiaci prijali žiakov z mesta Saint-Fuljean a v mesiaci jún, naši žiaci reprezentujú našu školu vo Francúzsku..
Multilaterálna mládežnícka výmena v Španielsku v rámci programu Iuventy
V dňoch 20.-27.7.2010 sa 7 študentov z tried II.E, III.D a III.E zúčastnílo multilaterálnej mládežníckej výmeny v Španielsku v rámci programu Iuventy. Počas projektu spolu so skupinami mladých ľudí z Maďarska, Bulharska a Španielska diskutovali na tému „Nezamestnanosť mladých v meste Alcalá la Real v Španielsku“. Vedúcimi našej skupiny boli Mgr. Siváková a Mgr. Urbanová..
Hrady a zámky SR a ČR
Mgr. M. Hanešová je vedúcou projektu Hrady a zámky SR a ČR, ktorý realizovala so žiakmi kvinty v spolupráci s Klasickým a španielskym gymnáziom v Brne. Projekt bol zameraný na dramatizáciu, tvorbu slohových prác, výtvarných prác, fotografického materiálu a videonahrávok s cieľom spoznávať kultúrne dedičstvo v oboch krajinách. Súčasťou projektu sú i výmenné pobyty žiakov. Žiaci navštívili Trenčiansky hrad a spracovali získané materiály ako album..
Spoznávajme sa
Na tomto projekte pracuje Mgr. M. Hanešová s druhákmi osemročného gymnázia, obsahom je výmena informácií a pobyty v rodinách žiakov v Brne a Prievidzi. Žiaci vypracovali album o svojom kolektíve, vyrobili vizitky – projekt spája zručnosti a vedomosti zo slohu s výtvarným vyjadrením žiakov. .
„Záložka do knihy spojuje školy"
Výmenný výtvarný česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy" bol realizovaný v spolupráci s Gymnáziom J. M. Hurbana v Čadci. Cieľom tohto projektu, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica bolo podporiť čítanie kníh v mladej generácii študentov.
„Popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní"
Do tohto projektu sa zapojila predmetová komisia fyziky. Po úspešnom konkurze začali spolupracovať ako jedna z dvadsiatich stredných škôl na Slovensku s FMFI UK Bratislava. V minulom školskom roku dostali pomôcky, merací systém IP Coach, DVD s materiálmi k novému ŠVP. V tomto školskom ruku naša spolupráca s FMFI UK Bratislava pokračovala v overovaní študijných materiálov v praxi. Mgr. Zuzana Šuhajová z katedry Didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave dňa 30.3.2010 hospitovala na dvoch hodinách Mgr. Ľ. Šimurkovej v II.A. Zamerala sa na používanie technického vybavenia, ktoré sme na začiatku realizácie projektu dostali. Celý vyučovací proces zaznamenávala videokamerou.
„Planéta vedomostí"
Predmetová komisia fyziky sa tiež zapojila do projektu „Planéta vedomostí", ktorého školským koordinátorom je Mgr. Ľ. Šimurková. Z vyučujúcich fyziky sú do projektu zapojení Mgr. Monika Blahová, Mgr. Róbert Klein, Mgr. Jana Mečiarová a Mgr. Jana Pastieriková. Všetci sa zúčastnili úvodného školenia k Planéte vedomostí. Konalo sa 13.4.2010 na pôde našej školy. O školenie, spomínaný projekt a najmä o využívanie obsahu digitálneho kurikula Planéta vedomostí vo vyučovacom procese prejavili záujem aj členovia predmetovej komisie matematiky.
„Jeden svet"
Do tohto projektu sa zapojili predmetové komisie psychológie a geografie. Projekt ponúka Občianske združenie Človek v ohrození. V tejto súvislosti sme premietli žiakom filmy zamerané na multikultúrnu výchovu, výchovu proti predsudkom a proti diskriminácii.
Škola priateľská deťom
Žiaci sa pod vedením PhDr. Z. Klačanskej zapojili do projektu UNICEF Škola priateľská deťom - predajom vianočných pohľadníc, zbierkou Modrý gombík a rozvojovým vzdelávaním na hodinách etickej výchovy, ktoré realizovali vyučujúce etickej výchovy. Týmto sme splnili podmienky pre získanie titulu Škola priateľská deťom.

Školský rok 2008/2009

Škola priateľská deťom
Žiaci sa pod vedením PhDr. Z. Klačanskej zapojili do projektu UNICEF Škola priateľská deťom - predajom vianočných pohľadníc, zbierkou Modrý gombík a rozvojovým vzdelávaním na hodinách etickej výchovy, ktoré realizovala lektorka z Unicefu. Týmto sme splnili podmienky pre získanie titulu Škola priateľská deťom.
univer.si.ty
Študenti 4. ročníka sa pod vedením výchovnej poradkyne Mgr. M. Farárikovej zapojili do projektu ,,univer.si.ty,, ktorý uskutočnila agentúra InterStudy Bratislava. Cieľom projektu bolo:
1. zistiť záujem študentov nášho gymnázia o štúdium v zahraničí vôbec
2. zistiť konkrétne najviac žiadané študijné odbory pre štúdium v zahraničí
3. vyhľadať partnerské univerzity v zahraničí, ktoré takéto štúdium môžu našim študentom poskytnúť
4. sprostredkovať študentom informačné materiály a prezentácie týchto univerzít
5. pomôcť záujemcom o štúdium s umiestnením na niektorú z partnerských škôl
Naši študenti získali vedomosti a praktické zručnosti, ktoré im pomôžu v ďalšej profesionálnej orientácii po skončení strednej školy.
Spoznávajme sa
Mgr. M. Hanešová začala pracovať na novom projekte s gymnáziom v Brne, ktorý bude pokračovať v nasledujúcom školskom roku, s názvom „Spoznávajme sa“. Projekt je určený pre prímu. Žiaci vypracovali album o svojom kolektíve, vyrobili vizitky – projekt spája zručnosti a vedomosti zo slohu s výtvarným vyjadrením žiakov.
Hrady a zámky
Mgr. M. Hanešová je vedúcou projektu Hrady a zámky, ktorý realizuje so žiakmi kvarty v spolupráci s Klasickým a španielskym gymnáziom v Brne. Projekt je zameraný na dramatizáciu, tvorbu slohových prác, výtvarných prác, fotografického materiálu a videonahrávok, ktoré sú zamerané na hlavnú tému – spoznávanie kultúrneho dedičstva v oboch krajinách. Súčasťou projektu sú i výmenné pobyty žiakov, v septembri 2008 kvartáni navštívili partnerov v Brne. Projekt pokračuje druhou fázou – Hrady a zámky ČR a SR II, pracuje na ňom 12 žiakov tercie a kvarty, žiaci navštívili Trenčiansky hrad a spracovali získane materiály. V práci budú pokračovať v budúcom školskom roku.
Ulicami Paríža
Mgr. Ľ. Zaujecová spolu so študentmi 3. ročníka vypracovala projekt „Ulicami Paríža“ financovaný centrom pre filantropiu sumou 50.000,- Sk. Študenti pripravili hudobno-literárne predstavenie, ktoré sa konalo v Dome kultúry. Zo získaných financií sa do školy zakúpili slovníky, multifunkčné zariadenie, CD prehrávač a dva MP3 prehrávače. Zároveň prebehla aj výstava výtvarných prác o Paríži, ktorú pripravila Mgr. E. Nádošová.
Mládež v akcii
Študenti 3. a 4. ročníka s Mgr. D. Sivákovou sa zapojili do projektu IUVENTA „Mládež v akcii“. V marci 2009 sa zúčastnili v španielskom meste Huelva multilaterálnej výmeny študentov.
Životné prostredie stavia mosty, mládež v európskom dialógu
Mgr. R. Oswald ukončila niekoľkoročný projekt a 9.12.2009 R.Oswald prevzala v Bratislave ocenenie „Európska značka pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní 2008“.
Otvorená škola
Už piaty krát sme sa zapojili do projektu „Otvorená škola“ a získané finančné prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky a športového materiálu. Projekt vypracovala vyčujúca telesnej výchovy Mgr. M. Lančaričová.
Popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní
Predmetová komisia fyziky pod vedením Mgr. Ľ. Šimurkovej sa zapojila do projektu: „Popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní“. Po úspešnom konkurze začala spolupracovať ako jedna z dvadsiatich stredných škôl na Slovensku s FMFI UK Bratislava. V septembri dostali pomôcky, merací systém IP Coach, DVD s materiálmi k novému ŠVP. Študijné materiály naši vyučujúci používajú vo vyučovaní a pomáhajú overiť ich uplatnenie v praxi.
Internetové vysielanie pre školy
Predmetová komisia fyziky sa zapojila do projektu ESF „Internetové vysielanie pre školy“. Dostali DVD s 21 populárno-náučnými prednáškami z FMFI UK v Bratislave. Tieto vo veľkej miere využívajú na vyučovaní.
Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi
Mgr. Ľ. Šimurková ukončila projekt „ Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi“. Do tohto projektu sa PKF prihlásila 12. mája 2006. Bol zameraný na žiacke aktivity vo fyzike. Škola vďaka nemu dostala osem žiackych súprav z optiky a mnoho študijných materiálov. Projekt bol ukončený v septembri 2008 záverečným sústredením v Lučenci.
Európa v škole
Mgr. art. M. Kasperkevičová sa zapojila do projektu Európa v škole výtvarnými prácami žiakov osemročného gymnázia.
Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945 – 1967
V máji 2009 sa predmetové komisie dejepisu a náuky o spoločnosti prihlásili do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945 – 1967 v spolupráci s Ústavom pamäti národa.
Euroscola
Je to vlastne súťaž, cieľom ktorej je oboznámiť mladých ľudí s fungovaním Európskeho parlamentu a výhrou je účasť študentov v Európskom parlamente. Naši študenti sa zúčastnili exkurzie do Štrasburgu v dňoch 22. - 25. októbra 2008. Stretnutia v Štrasburgu sa zúčastnilo 22 škôl z rôznych krajín EÚ. Študenti rokovali ako skutoční europoslanci na aktuálne témy Európskej únie, vyskúšali si aj hlasovanie.
Stratení susedia
Výsledkom bola výstava k Pamätnému dňu holokaustu, na otvorení sa zúčastnili aj zástupkyne vyhlasovateľa projektu (Vzdelávacie a kultúrne centrum Židovského múzea v Prahe) - pani M. Vančurová a pani E. Kuželová. Výstavu spolu s premietnutím filmu Predizba smrti si pozreli všetci žiaci štvorročného gymnázia. Ešte pokračujú v práci, pripravujú panel o živote pani Beckovej, ktorý sa stane súčasťou medzinárodnej výstavy, ktorá putuje po európskych mestách.
Projekt Brána jazykov učiteľom otvorená
Zahraničná spolupráca na rok 2008-09 medzi školami Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - 1.C a BRG Viktring - Klágenfurt - Rakúsko - 6.C.
Spolupráca sa začala medzi školami v novembri 2008 na základe osobného kontaktu PhDr. M. Daubnerovej s uvedenou školou - konkrétne so 6.C triedou. Pre spoluprácu získala v Klagenfurte podporu pána riaditeľa, kontaktnú kolegyňu - Ines Morocutti a triedneho učiteľa 6.C triedy.
Po návrate z Klagenfurtu potvrdila M. Daubnerová e-mailovou formou kontaktným osobám záujem o spoluprácu, ktorá je podporená už aj vedením školy Gymnázia V.B.N.
 • Žiaci 1.C napísali žiakom do Klagenfurtu úvodný list o predstavách spolupráce
 • M. Daubnerová napísala listy - riad. školy Viktring - predstavu spolupráce a poslala fotografie oboch tried
 • Ines Morocutti - upresnila predstavu a navrhla témy spoločných projektov - História, kultúra, krásy vlasti, pamätihodnosti a plánované spoločné exkurzie a výmenné pobyty. Predbežne o tom hovorili v Klagenfurte.
Žiaci sa na spoluprácu veľmi tešia a sú aktívni.
Obe strany veria, že spolupráca bude prospešná pre všetkých a pre našich študentov bude dobrou motiváciou pre štúdium nemčiny, nakoľko 1.C trieda je triedou so zameraním na nemčinu.
Spoluprácu za Gymnázium V. B. N. Prievidza bude podporovať PhDr. M Daubnerová.
Financovanie - nemáme prostriedky na to vyčlenené, veríme, že rodičia budú podporovať exkurzie a výmeny.

Školský rok 2007/2008

Ľahšie to ide ľahšie
Projekt vyhlásený DM drogériou. Zapojili sa žiaci 8- ročného gymnázia pod vedením PaedDr. J. Tascha a Mgr. Ľ. Husárovej.
Účinný a efektívny systém poradenstva o povolaniach a zamestnaniach v oblasti prírodných vied
Do projektu sa zapojili študenti 4. ročníka sa pod vedením výchovnej poradkyne Mgr. M. Farárikovej. Bol realizovaný v spolupráci s kariérnymi poradkyňami z Prírodovedného vzdelávacieho a osvetového centra Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci tohto projektu sa v novembri a v decembri uskutočnili pre študentov nasledovné aktivity: odborné prednášky na tému "Globálne problémy Zeme a ľudí", odborné prezentácie o prírodovednom vzdelávaní na Slovensku, o štúdiu biológie, enviromentalistiky, geografie, geológie a chémie, profesijné poradenstvo. Zároveň študenti získali aj rôzne brožúry a letáky s informáciami o ďalšom vzdelávaní, ktoré im pomohli pri výbere vysokej školy. Pokračovaním tohto projektu bolo zapojenie študentov nižších ročníkov do komunikačnej hry, cieľom ktorej bolo zvoliť si správny postup pri voľbe semináru na ďalší školský rok. Tieto aktivity sa zrealizovali v júni v triedach 2.E a v 1.G a pokračovať budú v budúcom školskom roku v ostatných triedach.
Hrady a zámky
Projekt realizuje Mgr. M. Hanešová žiakmi tercie v spolupráci s Klasickým a španielskym gymnáziom v Brne. Projekt je zameraný na dramatizáciu, tvorbu slohových prác, výtvarných prác, fotografického materiálu a videonahrávok, ktoré sú zamerané na hlavnú tému - spoznávanie kultúrneho dedičstva v oboch krajinách. Súčasťou projektu sú i výmenné pobyty žiakov, v dňoch 18. a 19.6. 2008 našu školu navštívili českí žiaci, absolvovali bohatý kultúrno - spoznávací program.
Mládež v akcii
Študenti 3. a 4. ročníka sa zapojili do projektu IUVENTA "Mládež v akcii" - boli vypracované 2 projekty bilaterálnej výmeny, ktoré však neboli schválené. Ďalší projekt multilaterálnej výmeny v španielskom meste Huelva by mal byť realizovaný v novembri 2008.
Umwelt baut Brücken - Jugendliche im Europäischen Dialog - Životné prostredie stavia mosty - Mládež v európskom dialógu
Projekt sa koná pod záštitou prezidenta Nemeckej spolkovej republiky Horsta Köhlera a trvá tri roky (1.10.2005-30.09.2008). Projekt finančne podporuje najväčšia celosvetová nadácia pre životné prostredie DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), Centrum pre ekologickú komunikáciu ZUK a IZOP inštitút v spolupráci s regionálnymi denníkmi. Na projekte spolupracuje Nemecká spolková republika v spolupráci s krajinami východnej Európy - Slovenskom, Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom. Vedúcou projektu je kolegyňa Mgr. R.Oswald.
Otvorená škola
Získané finančné prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky a športového materiálu (floorbalové hokejky a loptičky, bedmintonové rakety a košíky, stolnotenisové rakety, basebalové pálky).
Týždeň globálneho vzdelávania - 6 miliárd - jedno ľudstvo
Do projektu sa zapojili študenti prvého ročníka pod vedením PaedDr. K. Malátovej.
Thinquest
Medzinárodný projek, do ktorého sa zapojili žiaci 3.B Ich úlohou bolo vytvoriť webovú stránku v anglickom jazyku na zadanú tému. Práce niektorých našich žiakov budú publikované v knižnici na webovej stránke projektu www.thinquest.org.
Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi
Projekt začal už 12. mája 2006 a bude ukončený v novembri 2008. Je zameraný na žiacke aktivity vo fyzike a v minulom školskom roku priniesol do fyzikálnych laboratórií 8 žiackych súprav z geometrickej optiky.
Popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní
Spolupracujeme s FMFI UK Bratislava (zatiaľ len v elektronickej podobe).
Projekt v rámci programu Euroscola
Súťaž prebiehala od 10.10 2007 do 14.12.2007. Cieľom projektu je posilniť verejnú diskusiu o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v roku 2008, ktorý predstavuje jeden deň v Strassbourgu, v sídle Európskeho parlamentu. Súčasťou projektu bolo zorganizovanie podujatia na tému 2008 - Európsky rok medzikultúrneho dialógu. Študenti 3. a 4. ročníka prezentovali a diskutovali o aktuálnych témach Európskej únie. O projekte Euroscola a o podujatí na našej škole sa dozvedela aj široká verejnosť pomocou prievidzskej televízie 3TV. Na podujatí sa ako hosť zúčastnila pani Anna Záborská, ktorá pôsobí v EP ako predsedníčka Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví. Koordinátormi projektu boli Mgr. Z. Nikmonová a Mgr. G. Ficelová.
Stratení susedia
Pátranie po obetiach holokaustu. Pod vedením Mgr. G. Ficelovej a Mgr. A.Šimovej sa do projektu Zapojili študenti 2.C, 2.F, 3.A. Cieľom projektu bolo pátranie po obyvateľoch židovského pôvodu z nášho regiónu, ktorí prežili holokaust. Výsledkom práce bude výstava v septembri 2008, na ktorej budú prezentované tieto témy: Osudy rodiny Steinerovcov, Židovská komunita v Prievidzi, Pamiatky v našom meste, Pracovný tábor v Novákoch.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza