EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2020/2021

11. 7. 2021

Postup z krajského kola Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Trojica našich študentov Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A) a Martin Lukáč (VIIb) po odloženom termíne z marca 2020 absolvovala dňa 17. júna 2021 online krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Tím si počínal veľmi hrdinsky, so zhodou bodov sa spomedzi ôsmich súťažných tímov umiestnil na 2. – 3. mieste. Rozhodol počet bodov v treťom kole, čím náš tím definitívne obsadil striebro a zaistil si tak účasť v medzinárodnom kole organizovanom Gymnáziom v Chebe, do ktorého postupujú z každého kraja dva najlepšie tímy.

Samotnej účasti v medzinárodnom kole bude predchádzať ešte usilovná príprava, ku ktorej študentom držíme palce!

PhDr. Monika Siváková

23. 6. 2021

Znečistenie

Vážení učitelia, milí rodičia a spolužiaci,
záleží nám ochrane životného prostredia. Preto sa učíme, ako ho zlepšiť a zachovať. Hľadáme spôsoby ako mu pomôcť. Na hodinách biológie prostredníctvom rôznych druhov projektov sa snažíme upozorniť a poukázať na akútnosť a aktuálnosť tejto témy.

Veríme, že Vás mini vernisáž našich prác poteší a inšpiruje.

Žiaci sekundy

23. 6. 2021

Rovesnícke vzdelávanie na hodinách dejepisu

V rámci súhrnného opakovania a rozširovania vedomostí sme v júni 2021, na konci školského roka po prebratí povinného učiva, uskutočnili sériu rovesníckych prednášok, ktoré zaujímavým spôsobom oživili a spestrili hodiny dejepisu.

Prvým hosťom septimy A a triedy III.F bol Tomáš Vlčko, náš absolvent, terajší študent histórie a muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa besedy zúčastnil online, žiaci ho počúvali z triedy. Prepojili sme tak prvky dištančného a prezenčného vzdelávania. Témou boli dejiny druhej svetovej vojny, holokaust, židovský pracovný tábor v Novákoch a príbeh pána Jozefa Weissa, ktorý prežil pobyt v pracovnom tábore a v súčasnosti vypovedá o svojich spomienkach. Tomáš sa s ním osobne stretol a jeho príbeh inšpiroval napísanie práce, ktorá bude publikovaná pod Tomášovým autorstvom v jednom z univerzitných periodík.

Tomáša vystriedal Alex Kudláč z triedy I.C, ktorý pre triedy I.C a II.C ponúkol prednášku o dejinách Japonska v období 15. – 17. storočia, ktoré sa nazýva Sengoku Jidai. Prednáška odznela v angličtine, keďže bola pripravovaná spolu s vyučujúcim anglického jazyka Mgr. M. Petrovským. Súčasťou prednášky bola aj ochutnávka tradičného japonského jedla – polievky miso a špeciálne upravenej ryžovej kaše. Alex priniesol repliku samurajského meča dovezeného priamo z Japonska a ukážky surovín, z ktorých sa pripravujú japonské jedlá. Alex využije túto tému v práci stredoškolskej odbornej činnosti.

Treťou prednáškou bolo vystúpenie Davida R. Budda (III.D) pre triedy septima A a III.D. David vzdal úctu 10. výročiu smrti svojho starého otca Richarda C. Budda, námorníka amerického námorníctva počas druhej svetovej vojny. David spracoval jeho príbeh, analyzoval údaje vojenského denníka servisnej lode USS San Marcos, na ktorej slúžil jeho starý otec. Priniesol hudobný nástroj, na ktorom jeho otec hrával, repliku námorníckej čiapky, dve miniatúry vlastnoručne vyrobených vojenských lodí, z ktorých jednu (USS Enterprise) venoval našej škole. Hosťom tejto prednášky bola aj pani riaditeľka. David využije túto tému aj pri práci stredoškolskej odbornej činnosti.

PhDr. Monika Siváková

26. 5. 2021

Španielčina nás baví!

Prečo? Pretože na hodinách španielčiny sa stále niečo deje.

V decembri sa študenti tohto krásneho románskeho jazyka spoločne zabávali na tanečných online hodinách. Pesnička, na ktorej si predtým precvičovali novú slovnú zásobu, im poskytla tanečnú kulisu pre veselú latino choreografiu.

V januári sme si všetci videami a koledami pripomenuli oslavy vianočných sviatkov v Španielsku a rekapitulovali sme rozdiely v španielskej a našej kultúre.

Kým nás vo februári a v marci na krajskom a celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka reprezentovali naši šikovní žiaci, druháci sa naučili variť jednoduchšie aj zložitejšie španielske jedlá a pripravovať chutné tapas. Tretiaci zase na online besedách o Galapágoch, v apríli aj o Inkoch, privítali PaedDr. Bohdana Cagáňa.

V máji sme sa zúčastnili Dní hispánskej kultúry, tradične organizovaných Katedrou romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Jej študenti si pre nás pripravili prezentáciu o španielskej gastronómii s online kvízom, v ktorom traja naši žiaci (každý z iného ročníka) vyhrali 10-hodinový online kurz španielskeho jazyka. V popoludňajších hodinách sme mali možnosť konverzovať s Mexičankou Montserrat Legorreta. Odvážni prváci to aj vyskúšali a nemali sa vôbec za čo hanbiť ☺.

Všetkým žiakom sa touto cestou chceme poďakovať za to, ako úžasne sme spolu zvládli dištančné vyučovanie ☺.

PhDr. Ľudmila Kupková a Mgr. Daria Balážová

Vyučujúce španielskeho jazyka

14. 5. 2021

Unikátna bežecká akcia YOUNG RUN

plagát Ak chcete dokázať sami sebe a ostatným, že na to máte, tak pozorne čítajte. Práve pre vás vytvoril tím YOUNG RUN naozaj fantastickú príležitosť! Jeden deň, v ktorom zažijete pocit slobody, vzrušujúce momenty, veľa zábavy a nezabudnuteľnú atmofsféru. Unikátna bežecká akcia YOUNG RUN!
Webová stránka: https://www.youngrun.org

25. 4. 2021

Online prednáška o starých juhoamerických kultúrach

V dňoch 20. a 22. apríla 2021 do tried I.D a I.E zavítal na online hodinu dejepisu hosť, kolega PaedDr. Bohdan Cagáň. Pozvali sme ho spestriť a doplniť učivo o zámorských objavoch, keďže je cestovateľ a osobne navštívil zaujímavé miesta, o ktorých sa v škole učíme len sprostredkovane. Predstavil Južnú Ameriku od staroveku po novovek, kultúrne okruhy, najmä kultúru Inkov, ktorú neskôr ovládli európski dobyvatelia prichádzajúci na toto územie v čase výprav Krištofa Koluba a po ňom. Prednáška tvorí faktografický základ ďalšieho rozprávania, ktorý si žiaci neskôr dopĺňajú na hodinách španielskeho jazyka v 3. ročníku.

Svoje rozprávanie sprevádzal originálnymi fotografiami. Predstavil staré geoglyfy kultúry Nasca a Paracas v Peru, kamenné stavby kultúry Tivinaku v Bolívii. Dozvedeli sme sa o jazere Titicaca (nadmorská výška 3800 m n. m.), videli sme na ňom umelo vytvorené ostrovy z tŕstia (totora) tamojších Uruov a Ajmarov, ktorých kultúra pretrváva dodnes. Navštívili sme veľké mesto Cusco v Peru, pozostatok ríše Inkov. Pozorovali sme koloniálne pamiatky, svätyňu Kenko, hovorili sme o zvieracích obetách, o múmiách v kožených vakoch, o pevnosti Sokolie hniezdo, o skalných hroboch, terasovitých poliach či o Starej hore a jej meste (Machu Picchu). Ocitli sme sa v tomto meste v tvare kondora, videli sme námestie, oltár, chrám slnka, pôvodné kanály.

Všetko to bolo veľkolepé, iné, ako poznáme z čias našej antiky či starého Orientu. Rozšírili sme svoje obzory, dozvedeli sa veľa nového, uvedomili sme si rôznosť civilizácií a učíme sa prijať túto rôznosť a rešpektovať kultúrne dedičstvo v celej jeho kráse.

PhDr. Monika Siváková

25. 4. 2021

Workshopy Školská slávnosť 89/90 a Nežná zmena – Post Bellum

V dňoch 9. a 15. apríla 2021 sa pre triedy kvartu a III.D v rámci online priestoru konali workshopy predmetu dejepis organizované občianskym združením Post Bellum, ktoré má s našou školou viacročné pozitívne skúsenosti spolupráce. Workshopy boli vedené vždy dvoma odbornými lektorkami, ktoré so žiakmi využili mnohé zaujímavé interaktívne metódy výučby a ponúkli netradičný pohľad na obdobie socializmu v kontraste s dopadom Nežnej revolúcie ´89. Žiaci sa na workshopy vopred pripravili, absolvovali rozhovory so svojimi rodinnými príslušníkmi, študovali osudy postáv, ktoré im pre workshop boli pridelené.

Následne počas workshopu po úvodnom predstavení činnosti Post Bellum hrali úlohy svojich postáv buď počas prípravy na školskú slávnosť pri príležitosti výročia VOSR alebo počas domovej schôdze v novom panelovom činžáku. Lektorka bola v prvom prípade skupinovou vedúcou, v druhom domovníčkou. Týmito príbehmi sa žiaci zoznámili so socialistickou dobou, pracovali v skupinách na zadaniach, uvažovali o tom, čo nám socializmus dal a čo vzal. Prišla Nežná revolúcia a doba sa zmenila. Každý žiak z pohľadu svojej postavy hodnotil, ako ho táto zmena zasiahla. Všetci na koniec skonštatovali, že výdobytky Nežnej revolúcie pociťujeme dodnes, máme slobodu a naše práva sú rešpektované, musíme si to vážiť.

PhDr. Monika Siváková

20. 2. 2021

Výhody dištančného vzdelávania vo výučbe dejepisu

Od októbra 2020 sme sa ocitli v druhej vlne pandémie koronavírusu, zo dňa na deň sme zasadli doma pred počítač a začali s dištančnou výučbou. Skúsenosti s týmto typom výučby sme mali už od marca 2020 z prvej vlny, ale cítili sme, že tento raz musíme robiť mnohé veci ináč, lepšie. Premýšľali sme, ako výučbu skvalitniť, spestriť, ponúknuť žiakom čosi viac než len „klasické“ hodiny. Výsledkom je množstvo aktivít so vzácnymi hosťami, ktorých sme si na online hodiny pozvali. Uvádzame zoznam besied a prednášok uskutočnených v rozmedzí októbra 2020 až februára 2021 na hodinách dejepisu a na dejepisných seminároch.

 • doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a vedúca Katedry histórie na FF TU v Trnave) – prednáška o možnostiach štúdia na FF TU, vedecká práca historika a využívanie primárnych prameňov – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)
 • doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity M. Bela v B. Bystrici) – prednáška Nacizmus a neonacizmus v dejinách a v súčasnosti – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)
 • Mgr. Peter Vanko (metodik – lektor SNM – Múzea holokaustu v Seredi) – online vzdelávacia aktivita Ženy z transportov pre štyri triedy tretieho ročníka, Príbeh Naftaliho – pre kvartu
 • Bc. Jakub Gebrlín a Bc. Tomáš Čavojský (študenti leteckého inžinierstva na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne) – beseda o technológiách dištančného vzdelávania na vysokej škole a o výhodách a prekážkach slovenského študenta na zahraničnej vysokej škole – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Bc. Matej Škultéty a Bc. Peter Belák (študenti práva na PF Univerzity Komenského a Trnavskej univerzity) – prednáška o možnostiach štúdia na PF UK, PF TU, uplatnenie právnikov v praxi, prepojenie vedomostí z gymnázia na vysokoškolské štúdium – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Bc. Martin Tokár a Martin Nemec (študenti ekonómie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave) – beseda o možnostiach štúdia v zahraničí prostredníctvom programov Erasmus+ (Francúzsko, Chorvátsko) – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Ľubomír Blaho a Dušan Belák (študenti učiteľstva dejepisu a vybraného predmetu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) – beseda o spôsobe štúdia na slovenskej vysokej škole, výhody a nevýhody štúdia učiteľstva, analýza bakalárskeho a magisterského učiteľského študijného programu dejepisu – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Martin Lukáč (VIIb) – rovesnícka prednáška o vývoji zbraní a bojovej techniky od konca 19. storočia do konca prvej svetovej vojny – pre štyri triedy tretieho ročníka
 • Michal Líška (VIIb) – rovesnícka prednáška o zbraniach a zbraňových systémoch druhej svetovej vojny – pre tri triedy tretieho ročníka a kvartu

Myslíme si, že tieto podujatia by sa v takej miere na hodinách v škole uskutočniť nedali (z kapacitných, časových, priestorových a osobných dôvodov), preto nie sme tými, ktorí na zmenené podmienky neustále nadávajú, ale konštatujeme, že v tomto nám dištančné vyučovanie pomohlo. Samozrejme, radi sa do školy opäť vrátime, no veríme, že aj na čas dištančného štúdia budú mnohí spomínať ako na čas prehlbovania a obohacovania vedomostí. Hosťom ďakujeme za ich čas a ochotu.

PhDr. Monika Siváková

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Na voliteľnom seminári zo psychológie sme sa zapojili do celoslovenského projektu, "Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice od topánok". Nielen milé drobnosti, sladkosti ale aj kus svojho srdiečka venovali žiačky seniorom, ktorí si zaslúžia našu pozornosť.

Ďakujeme Shazade Maref za grafickú úpravu fotiek.

1. 12. 2020

Medzinárodná súťaž iBOBOR 2020

V dňoch 11. 11. – 16. 11. 2020 sa aj naša škola zapojila už do 14. ročníka medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor. V tomto roku súťažilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl iba na Slovensku. Organizátorom súťaže na našej škole, ktorá tento rok prebiehala iba online, bola PaedDr. Karin Malátová. Do súťaže sa v tomto roku z našej školy zapojili iba 6 žiaci, napriek tomu dosiahli výborné výsledky. Naši žiaci súťažili v troch kategóriách. Z celkového počtu zúčastnených dvaja súťažili v kategórii Kadet, jeden v kategórii Junior a traja v kategórii Senior. Piati z nich boli úspešní, pričom študent 3.A Ján Plachý získal maximálny možný počet bodov.

Víťazom i všetkým úspešným blahoželáme, ďakujeme, že sa zúčastnili a ostatným držíme palce na budúci rok. Podrobnosti o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk.

9. 10. 2020

K. A. Medvecký 1875 – 1937 (výstava k 145. výročiu narodenia)

Klub priateľov histórie Bojníc, Kutúrne centrum Bojnice a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v období mesiacov september – október 2020 v priestoroch klubovne gymnázia usporiadali výstavu k 145. výročiu narodenia významného kňaza, etnografa, historika a politika Karola Antona Medveckého, ktorého regionálne pôsobenie je spojené najmä s mestom Bojnice a jeho farnosťou.

Výstavu videli žiaci gymnázia a dozvedeli sa mnoho nových faktov zo života tejto významnej osobnosti, či už o Medveckého detstve a študentských rokoch, o jeho pôsobiskách, stavebnej činnosti v Bojniciach a okolí, o jeho politickom vklade pri koncipovaní Deklarácie slovenského národa v roku 1918, o jeho spisovateľskej činnosti, archeologických aktivitách, resp. o spomienkach jeho súčasníkov.

Žiaci si uvedomili, že získané poznatky je možné využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, na dejinách umenia. Nemenej sú dôležité Medveckého ľudské a morálne hodnoty nezištnej pomoci slabým, podpora národného cítenia, ktoré môžu byť pre súčasnú mladú generáciu inšpiráciou.

K realizácii výstavy bolo potrebné zabezpečiť spoluprácu viacerých inštitúcií, preto by sme chceli poďakovať za pomoc a ochotu Kultúrnemu centru Bojnice na čele s pani riaditeľkou Ing. Emíliou Belianskou, Klubu priateľov histórie Bojníc a jeho členkám PaedDr. Sylvii Maliarikovej, MVDr. Kamile Gordanovej, Mgr. Anne Rakúsovej, PhDr. Eve Morávkovej, bez ktorých obetavej snahy by táto výstava v priestoroch gymnázia nemohla byť sprístupnená.

PhDr. Monika Siváková

9. 10. 2020

Výsledky dejepisných súťaží zo školského roku 2019/2020 – dištančné kolá

Vzhľadom k situácii s pandémiou šírenia nového koronavírusu a prechodom na dištančnú formu vyučovania od marca 2020 boli podmienky konania viacerých dejepisných súťaží pozmenené, no i napriek sťaženej situácii naši žiaci v nich dosiahli významné úspechy.

Dejepisná olympiáda – dištančné krajské kolo sa konalo až v septembri 2020. Sme pyšní na víťazov oboch kategórií, pretože sú z našej školy. Michal Líška (sexta B) obsadil 1. miesto v kategórii A (s prácou Skrytá cirkev v Prievidzi v rokoch 1960 – 1989), Peter Gašparovič (III.E) obsadil 1. miesto v kategórii B (s prácou M. R. Štefánik – známy neznámy). Obe práce postupujú do celoslovenského kola.

Stredoškolská odborná činnosť – v odbore 1 (voľný čas) sa na 2. mieste v krajskom kole umiestnil René Gažo (I.A) s prácou História a jej výskyt v počítačových hrách. Práca postúpila do celoslovenského kola, kde sa umiestnila medzi úspešnými projektami. V odbore 13 (história, filozofia, právne vedy) sa na 3. mieste v krajskom kole umiestnil Erik Gubov (sexta B), ktorý prezentoval prácu Príspevok k dejinám motocyklov – historická rekonštrukcia Jawy 555.

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – vzhľadom k organizačným komplikáciám sa krajské kolo v marci 2020 nekonalo, jeho realizácia sa posúva na marec 2021, na súťaž sa pripravuje tím žiakov: Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A), Martin Lukáč (septima B).

Víťazom súťaží blahoželáme a držíme palce aj v súťažiach v aktuálnom školskom roku!

PhDr. Monika Siváková

22. 9. 2020

Jedenásť statočných

V utorok 15. 9. 2020 sme sa my, žiaci 1.A vydali na turistiku s našim triednym učiteľom. Náš výlet smeroval na pohorie Vtáčnik, vrch Buchlov. Stretli sme sa na mieste a vyrazili do hôr. Najskôr terén nebol vôbec náročný, zvládali sme ho bez problémov. Neskôr to začalo byť strmšie a všetci sme lapali po dychu. Dali sme si krátku prestávku na osvieženie a doplnenie energie. Potom sme sa vydali na posledný úsek našej trasy. Terén bol trochu horší, išli sme cez tiesňavu, kde sme šplhali po rebríkoch. Chcelo to trochu sily, ale všetci sme to úspešne zvládli, dokonca aj pes, ktorého priviedla spolužiačka. Keď sme prešli týmto úzkym úsekom, dostali sme sa na vrchol Buchlova. Ten výhľad bol neskutočný. Videli sme na všetky strany, obloha bola bez jediného oblaku. Odfotili sme sa pri dvojkríži, porozprávali sa a trochu sa aj poopaľovali. Bolo tam tak krásne, až sa nám skoro nechcelo ísť naspäť.

Tamara Halenárová, 1.A

2. 9. 2020

Dostali sme dar

Nestáva sa to často, skôr naopak. Dnes nás ale potešila príjemná návšteva pána riaditeľa Unikliniky kardinála Korca, s. r. o. Zdravý život Ing. Miloša Mladého MBA.

Priniesol nám 1000 trojvrstvových ochranných rúšok. Pra každého študenta aj zamestnanca našej školy. Veľmi nás to potešilo.

Otvorili sme nový školský rok plný rôznych opatrení. Možno sa nám niekedy zdajú prísne či príliš striktné, každopádne ich úlohou je ochrániť zdravie každého jedného zamestnanca aj študenta. A iba o to ide.

Spolupatričnosť sa v týchto "ťažkých časoch" cení najviac.

Ďakujeme!

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza