EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2023/2024

21. 12. 2023

Exkurzia do NR SR a Justičného paláca

Dňa 6.12. 2023 navštívili študenti 4. ročníka spoločenskovedného seminára spolu s pani profesorkou Rajcigelovou a pani profesorkou Vargovou Národnú radu Slovenskej republiky a Justičný palác.

Národná rada je miestom, kde sa rozhoduje o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa fungovania nášho štátu a predovšetkým nás, občanov. Schvaľujú sa tu zákony. Prichádza sem pani prezidentka, aby predniesla správu o stave republiky. Raz do roka tu vystúpi aj Verejný ochranca práv a oboznámi poslancov s tým, ako sa dodržiavajú ľudské práva v našom štáte. V Národnej rade sme mali možnosť dozvedieť sa od pani PhDr. Kittlerovej, ktorá nás sprevádzala, množstvo zaujímavých informácií o jej histórii. Spomínala hlavne osobnosti, ktoré sa podieľali na vzniku nášho štátu, a bez ktorých by sme nemali ani písmo, ani naše práva ako občania. Rozprávala veľmi zaujímavo a myslím si, že viacerí moji spolužiaci ocenili to, že nás vedela zaujať. Na balkóne, ktorý je prístupný verejnosti a tiež novinárom, sme sa oboznámili s tým, ako vyzerá bežný deň političiek a politikov. Na záver prehliadky nás čakala debata s pánom poslancom Jaroslavom Baškom, ktorý pôsobí aj ako župan Trenčianskeho samosprávneho kraja. Študenti mali množstvo otázok, často náročných a možno pre pána poslanca aj nepríjemných, ale vždy sa snažil odpovedať na úrovni.

Neskôr sme sa presunuli do Justičného paláca, kde momentálne sídli Krajský súd v Bratislave a Mestský súd Bratislava I. Hovorca Krajského súdu pán Pavol Adamčiak nám priblížil svoju prácu a tiež fungovanie súdov. Pre študentov to bola príležitosť oboznámiť sa so súdnym systémom a procesmi súdnych rozhodnutí. Neskôr sa k nám pripojil aj pán sudca JUDr. Michal Valent. Jeho profesia je veľmi zaujímavá. Bol prítomný pri viacerých dôležitých súdnych konaniach za posledné roky. Následne sme dostali priestor na otázky. Aj tu bol vidieť veľký záujem študentov, ktorých táto profesia oslovila a plánujú sa vydať rovnakým alebo podobným smerom.

Po intelektuálnej návšteve týchto dvoch významných štátnych inštitúcií sme mali možnosť odreagovať sa a stráviť príjemný čas na vianočných trhoch. Práve tie boli peknou bodkou na konci celého dňa.

Adrián Šiller (IV.C), Barbora Gondárová (VIII)

21. 12. 2023

NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA PRE NAŠE GYMNÁZIUM!

Národná cena kariérového poradenstva sa udeľuje za inšpiratívne príklady dobrej praxe v oblasti poradenstva. Získať ju môžu školy, poradenské centrá, úrady práce, vzdelávacie inštitúcie, personálne agentúry, neziskové organizácie, firmy a súkromní poradcovia z celého Slovenska. Centrum Euroguidance každoročne zostavuje tím externých nezávislých hodnotiteľov, ktorí na základe 10 kritérií vyberajú laureátov ceny.

Tohtoročné slávnostné udeľovanie cien sa konalo v Primaciálnom paláci v Bratislave, dňa 5.10.2023 a zúčastnilo sa ho vyše 100 odborníkov a praktikov v oblasti kariérového poradenstva, tvorcov politík, predstaviteľov firiem, vzdelávacích organizácií i personálnych agentúr.

Medzi účastníkmi boli aj kariérová poradkyňa našej školy Mgr. Marcela Faráriková a triedna učiteľka 3.B Mgr. Marta Lančaričová, ktoré tu odprezentovali projekt Žiackych elektronických portfólií. Odborná porota, predstavitelia partnerských inštitúcií, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia komisie na Slovensku a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ocenili tento projekt udelením NÁRODNEJ CENY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2023.

Prezentácia zaujala aj odbornú porotu zo združenia Euroquidance z Českej republiky a autorka projektu elektronických portfólií žiakov Mgr. Marcela Faráriková, spolu s Mgr. Martou Lančaričovou dostali pozvanie na medzinárodnú konferenciu kariérových poradcov „Na videnou v budoucnosti“, ktorá sa konala dňa 19.10.2023 v Prahe. Na konferencii vystúpili s príspevkom ,,Mapovanie kariérových zručností žiakov pomocou elektronického portfólia“, v ktorom zdieľali svoje skúsenosti s prácou s týmito portfóliami. Ich úspešnú prezentáciu a ideu, že obsahom maturitnej skúšky by mohlo v budúcnosti byť kariérové portfólio študenta, ocenilo gratuláciou okrem iných aj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

21. 12. 2023

V4 projekt „They say...“ – diseminačné aktivity

Študenti nášho gymnázia z tried II.C a III.D sa v tomto školskom roku zapojili do projektu V4 „They say...“, ktorý bol financovaný z grantu Vyšegrádskeho fondu. Hlavná časť projektu sa konala v Českej republike v Hrádku v novembri 2023 a jej účastníkmi bolo 21 mladých ľudí z Českej republiky, z Poľska a zo Slovenska. Pod vedením líderky Mgr. Zuzany Morávkovej (podpredsedníčky ITE, o. z., Bojnice) sa slovenský tím 7 študentov a študentiek zúčastnil aktivít zameraných na mediálnu gramotnosť a fake news.

Diseminačné stretnutie zamerané na prezentáciu výsledkov projektu sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2023 na pôde gymnázia. Divákmi boli žiaci 3. ročníka. S kultúrnym pásmom vystúpila trieda príma a nasledovali hlavné informácie o projekte, zdieľanie pocitov a skúseností nadobudnutých počas projektu. Hlavným garantom projektu bol Martin Frolík, predseda Euroteam Czech Republic, z. s.

Študenti vyjadrili odhodlanie sa do ďalších projektov zapojiť, nakoľko aj tento im ponúkol nové možnosti spolupráce, zdokonaľovania sa v jazykových a sociálnych zručnostiach. Hostia spolu s domácimi účastníkmi projektu potom zavítali aj na Mestský úrad v Bojniciach, kde sa im prihovoril primátor Bojníc MVDr. Ladislav Smatana. Nasledovalo spoznávanie mesta Bojnice, účasť na slávnosti Bojnický kračún, v ďalší deň prehliadka ZOO a Bojnického zámku a kúpanie v Kúpeľoch Bojnice.

Študenti aj lídri vyhodnotili tento projekt ako úspešný a dali si záväzok, že vo vzájomnej spolupráci a v podpore príležitostí pre mladých ľudí budú naďalej pokračovať.

PhDr. Monika Siváková, predsedníčka ITE, o. z.

20. 12. 2023

Vianočné pásmo na zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva mesta Prievidza

Stalo sa každoročnou tradíciou, že naše gymnázium pozdravuje pani primátorku a poslancov mestského zastupiteľstva na ich koncoročnom zasadnutí. Tento rok sa v poradí ôsme zasadanie konalo dňa 11. decembra 2023 a s vianočnými piesňami sa predstavila za skupinu VAVRINEC Band trieda príma a gitaristi Martin Kleman (III.D) a Matej Gablík (III.B). Deti spievali koledy Poďme, bratia, do Betlema, Do hory, do lesa, valasi, a známu slovenskú pieseň od Lojza a Mira Žbirku Každý deň budú vraj Vianoce.

Celé vystúpenie je dostupné na stránkach mesta Prievidza, ako aj na linku https://www.youtube.com/watch?v=4jM0e4LMRwk (minutáž 18:25 – 28:18). Tešíme sa, že sme aj takýmto spôsobom spríjemnili chvíle predstaviteľom nášho mesta. Za pomoc, zhotovenie fotografií a dozor ďakujeme aj rodičom: p. Košeckej, p. Hromadíkovi, p. Petráš a kolegyni Karin Malátovej.

Vystúpenie sme ukončili básňou Moniky Sivákovej:
Vianoce sú za dverami, počúvajte, deti, mamy.
Medovníčky, stromčeky, salónky a oblátky.
Prajeme vám krásne sviatky, nech k vám letia tieto riadky.
Gymnázium a Prievidza, sme vždy veľká rodina!

PhDr. Monika Siváková

20. 12. 2023

Výchovný koncert Ja a môj sused Róm

Pre triedy príma a sekunda sa pod záštitou Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi uskutočnil dňa 8. decembra 2023 hudobný workshop – výchovný koncert Ja a môj sused Róm, ktorý bol súčasťou podujatia Skladáme úlomky nádeje, jednodňového multižánrového festivalu židovskej, rómskej a ukrajinskej kultúry konaného v RKC Prievidza.

Hlavnou osobnosťou výchovného koncertu bola Mgr. art. Barbora Botošová, ktorá pôsobí ako aranžérka, hudobná lektorka a skomponovala viaceré autorské kompozície. Spolupracuje na rôznych hudobných projektoch, venuje sa rozmanitým hudobným žánrom od klasickej hudby až po world music a Ethno-Jazz. Je primáškou v skupine Barbora Botošová Band, pôsobí v sláčikovom kvartete Woman Rebels, účinkuje v rôznych komorných zoskupeniach a multižánrových kapelách.

Workshop doplnil svojimi vystúpeniami aj huslista Marek Michael Konček, ktorý aj krásne hral na klavíri a prednášal o dejinách Rómov, o rôznych pomenovaniach pre túto národnosť, o rozšírení Rómov v Európe a o rôznych kultúrnych prejavoch Rómov.

Postatou výchovného koncertu bolo zoznámiť sa s rómskou kultúrou, zažiť na vlastné oči rómske hudobné umenie a budovať v sebe zmysel pre prijímanie rozdielnosti kultúr. V živej diskusii žiaci dokázali, že podstatu výchovného koncertu sa podarilo naplniť. Vďaka patrí aj Mgr. Soni Mikušovej, vyučujúcej hudobnej výchovy, za zorganizovanie výchovného koncertu.

PhDr. Monika Siváková

28. 11. 2023

Deutsches Sprachdiplom - odovzdávanie diplomov

Prievidza, 20. november 2023 – V priestoroch Galérie Vysočana sa konalo slávnostné odovzdávanie DSD diplomov žiakom osemročného gymnázia, ktorého sa zúčastnili významní hostia a predstavitelia školy. Táto udalosť bola výnimočným okamihom pre študentov a ich učiteľov, ktorí sa v priebehu školského roka venovali intenzívnej príprave na nemeckú jazykovú skúšku.

Slávnostné otvorenie podujatia patrilo zástupcovi školy PhDR.Jaroslavovi Pernišovi, ktorý privítal prítomných svojím príhovorom. Za nemeckú stranu sa slova ujal Christoph Henssen, zástupca Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) na Slovensku, ktorý zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a podelil sa s prítomnými o svoje pocity a pohľady na význam nemeckého jazyka v dnešnej globalizovanej spoločnosti. Zásluhou odbornej garantky DSD pre našu školu, Susanny Depuydt a pedagógov, ako sú Mgr. Zuzana Orságová a Mgr. Gabriela Oršulová, dosiahli žiaci pozoruhodné výsledky.

Mgr. Gabriela Oršulová, ktorá mala na starosti prípravu žiakov, sa ujala slova a poďakovala všetkým, ktorí prispeli k úspechu študentov. Po jej prejave nasledovala slávnostná časť programu, kde spoločne s Christophom Henssenom odovzdali žiakom ich zaslúžené diplomy.

Na záver žiaci nezabudli vyjadriť vďaku za podporu a výučbu svojim učiteľom a hosťom. S kyticou kvetov v rukách vyjadrili vďaku nielen za tento veľký moment, ale aj za všetky chvíle strávené pri zdokonaľovaní svojich jazykových zručností.

Peknou spomienkou sú fotografie z tejto nezabudnuteľnej udalosti. Týmto sme uzavreli ďalší úspešný rok v jazykovom vzdelávaní našich študentov, ktorí s hrdosťou zdolali výzvu nemeckého jazykového diplomu DSD.

Mgr. Gabriela Oršulová

28. 11. 2023

Berlin, Berlin!

Tretí septembrový týždeň sme s pani profesorkami Mgr. Gabrielou Oršulovou a Mgr. Zuzanou Orságovou absolvovali exkurziu do Nemecka. V pondelok, v skorých ranných hodinách, sme vyštartovali z Prievidze. Doobeda sme navštívili Saské Švajčiarsko, ktoré je pravdepodobne najväčším turistickým lákadlom tejto oblasti. Prešli sme sa na most Bastei, vedúci ponad rieku Labe, z ktorého sme si vychutnali výhľad na pieskovcové útvary v okolí . V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Drážďaň. Prehliadka mesta začala Rezidenčným palácom s klenotnicou saských kurfistov a kráľov. Ďalej naša cesta viedla do paláca Zwinger, ktorý má nádherné nádvorie a galériu. Vrcholom prehliadky bol kostol Panny Márie – Frauenkirche - ktorý je symbolom Drážďan a jednou z najvýznamnejších stavieb celého Nemecka. Po dokončení prehliadky mesta sme pokračovali do Berlína, kde sme sa ubytovali.

Druhý deň bolo síce trochu chladnejšie, avšak náš zážitok zo samotného Berlína nám to vôbec nepokazilo. Začali sme návštevou miest, kadiaľ prechádzal Berlínsky múr s autentickými pozostatkami tunelov, strážnych veží a zvyškov múra. Nasledovala prehliadka centra mesta – na Alexanderplatzi sme si obzreli známe Weltzeituhr, Humbolt Universität a na Museuminsel sme využili jedinečnú príležitosť navštíviť Pergamonmuseum s jeho neuveriteľnou zbierkou pamiatok z obdobia antiky a staroveku oblasti Blízkeho východu. Prehliadka pokračovala k miestam Bebelplatz, Gendarmenplatz a Checkpoint Charlie, ktorý je najznámejším prechodom medzi bývalou západnou a východnou časťou mesta. Trochu sme nakúpili a najedli sa v novom Mail Berlin na Potsdammerplatzi. Na záver dňa sme si boli pozrieť vysvietenú Brandenburskú bránu, ktorá nám svojou monumentalitou vyrazila dych. Po tomto zážitku sme sa presunuli do hotela.

Tretí deň našej exkurzie sme pokračovali v poznávaní mesta Berlín. Navštívili sme majestátnu budovu nemeckého parlamentu. Z presklenej kupoly sa nám naskytol pohľad na krásy ranného Berlína. Medzi návštevou parlamentu a Olympijského štadióna sme voľný čas využili na krátke zastavenie sa pri Brandenburskej bráne. Za denného svetla sme si odniesli z tohto historicky významného miesta celkom iný zážitok, ako z predošlého dňa. Možno aj kvôli demoštrantom, ktorí protestovali proti poškodzovaniu historických pamiatok – stopy farby sme videli aj na Brandenburskej bráne. Po príchode na Olympijský štadión sme sa rozdelili do troch skupín na čele so sprievodcom. Prehliadka prebiehala v nemčine, takže okrem skvelého zážitku z historického a zároveň veľmi moderného štadióna, sme mali aj možnosť sa zlepšiť v jazyku. Autobusom sme sa presunuli cez bulvár Kurfürstendamm pri Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, kde sme mali po krátkej prehliadke kostola rozchod, a teda možnosť neskorého obeda či nákupov, keďže táto štvrť je preplnená obchodnými centrami, reštauráciami a kaviarňami. Taktiež sme si tu mohli vychutnať atmosféru rušného Berlína. Tento posledný deň, pred cestou domov, sme ukončili prechádzkou pri East Side Gallery - Berlínskom múre ozvláštneného maľbami umelcov z celého sveta.

Nasledujúci deň sme ráno opustili naše hotelové izby, tentokrát aj s kuframi a presunuli sme sa autobusom do malebných záhrad Sanssouci. Ďalšou zastávkou bol Cecilienhof, kde sa konala významná Postupimská konferencia. Odtiaľ naše kroky viedli už do finálneho bodu tohto výletu, ktorým bolo mesto Postupim. Po krátkej prehliadke centra sme sa plní dojmov, ale s prázdnymi žalúdkami presunuli naobedovať, keďže nás čakala dlhá a namáhavá cesta na Slovensko. Tá nám ubehla vcelku rýchlo a ráno sme všetci v poriadku prišli do Prievidze.

Bianka Šedíková, Paulína Vicianová III.B

28. 11. 2023

Príma oslávila Deň demokracie Mojou stopou

Dňa 16. novembra 2023 prebiehali na našej škole oslavy Dňa demokracie. Trieda príma popri triednických hodinách zameraných na tému slobody a výročie Nežnej revolúcie dostala možnosť navštíviť Hornonitriansku knižnicu a zúčastniť sa na podujatí Moja stopa. Išlo o interaktívne podujatie pod vedením Mgr. Miroslavy Melicherčíkovej, v ktorom sa primáni zamysleli nad zmyslom a obsahom politiky, prijímania demokratických rozhodnutí a riadení dôležitých oblastí života.

Medzi takéto oblasti patrí aj životné prostredie. To možno chrániť tak, ak chránime našu planétu, robíme rozhodnutia o minimalizácii odpadu, recyklujeme, opätovne odpad využívame. Žiaci aktívne a sústredene pracovali s obrázkami, zapájali sa do diskusie, hľadali a nachádzali riešenia. Aj takýmto spôsobom si uvedomili zodpovednosť, ktorú sloboda so sebou prináša.

PhDr. Monika Siváková, triedna vyučujúca

28. 11. 2023

Vicemajsterkou Trenčianskeho kraja v aerobiku pre rok 2023 sa stala Diana Šinková

V mesiaci november sa v Trenčíne konali majstrovstvá kraja v aerobik maratóne. Našu školu reprezentovali Diana Šinková a Terézia Péterova (obe z 3.B) a Katarína Dvorská, Lujza Rumpliová a Timea Kupcová (všetky tri študentky zo septimy). Všetky dievčatá podali vynikajúci výkon v troch kolách súťaže a predviedli svoje umenie v tancovaní SALSATION, ZUMBY a vytrvalosti v posilňovacom cvičení.

Diana opäť potvrdila svoj talent a vynikajúcu kondíciu, keď po minuloročnom víťazstve sa tento rok umiestnila na druhom mieste.

Gratulujeme!

Mgr. Marta Lančaričová

24. 11. 2023

Exkurzia – návšteva Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v SAV Bratislava

V piatok 10. 11. 2023 sa študenti z triedy so zameraním na informatiku - 1.D a niekoľko záujemcov z ďalších prváckych tried zúčastnilo exkurzie do Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V úvode im pracovník SAV porozprával, v čom spočíva ich práca a ukázal pracovňu, v ktorej monitorovali aktivitu počítačov. Najväčším hitom bola ukážka najväčšieho superpočítača na Slovensku s názvom DEVANA, ktorý zakúpili len minulý rok a je v prevádzke len asi 4 mesiace. Žiaci ho mohli vidieť v špeciálne upravenej miestnosti aj s jeho predchodcom, ktorý sa volal AUREL, videli ho v činnosti, aj otvorený, aj „podzemie“ s káblami, porozprávali o systéme prevádzky, chladenia, zabezpečenia a využitia. Žiaci kládli mnohé otázky a dostali zaujímavé a inšpirujúce odpovede aj materiály. Potom nás vyzdvihol vedúci múzea doc. Ing. Martin Šperka, PhD., ktorý nás v ďalšej budove sprevádzal expozíciou dejín informatiky s množstvom zaujímavých exponátov domácej aj zahraničnej výroby. Výstava bola rozdelená do 5 častí podľa etáp vývoja počítačov. Videli sme počítač, ktorý riadil elektráreň v Novákoch, počítač, na ktorom boli v USA robené prvé animované filmy, počítač, ktorý riadil let americkej vesmírnej rakety... Exponáty boli všade, na stenách aj na chodbách. Veľmi inšpiratívny výklad prepojený so zaujímavosťami z histórie s prepojením na súčasnosť ocenili všetci študenti aj učitelia.

24. 11. 2023

iBobor 2023

V tomto školskom roku sa konal už 17. ročník medzinárodnej informatickej súťaže pod názvom iBobor. Súťaž prebehla súčasne vo viacerých krajinách, do tohto ročníka sa len na Slovensku zapojilo skoro 130 000 študentov. U nás súťažilo spolu 44 žiakov, z toho 18 v kategórii Benjamín – úspešných riešiteľov bolo 8. V kategórii Kadet boli len dvaja riešitelia – obaja boli úspešní, v kategórii Junior z počtu 12 – úspešných riešiteľov bolo 6 a z 12 súťažiacich v kategórii Senior si úspech pripísali 4 riešitelia. Úspešným riešiteľom sme poslali diplomy a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť.

Organizátor: PaedDr. Karin Malátová

8. 11. 2023

Projekt Krókus – pripomenutie si detských obetí holokaustu a nacizmu

S triedou kvarta (tak ako minulý školský rok) sa aj v školskom roku 2023/2024 realizuje projekt Krókus, ktorý na Slovensku zastrešuje SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Projekt sa začal uskutočňovať v roku 2005 ako írska iniciatíva a dodnes sa rozšíril do dvanástich európskych krajín. Holocaust Education Ireland poskytuje metodické výučbové materiály aj cibuľky žltých krókusov, ktoré žiaci na jeseň vysádzajú na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré počas holokaustu zahynuli, a tisícov ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistickej krutosti. Žlté kvety pripomínajú žlté Dávidove hviezdy. Krókusy kvitnú v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára).

Trieda kvarta v čase vyučovacích hodín dejepisu pracuje s pracovnými listami s tematikou holokaustu, zoznamuje sa s históriou holokaustu a iných genocíd v dejinách, pracuje s pojmovým aparátom a učí sa rešpektovaniu hodnôt života, tolerancie a prijatia. 27. októbra 2023 trieda vysadila v priestoroch školského átria cibuľky krókusov. O svojich aktivitách trieda informuje na Facebookovej skupine The Crocus Club, kde sú uverejnené príspevky školských aktivít z celého sveta.

PhDr. Monika Siváková, koordinátorka projektu

1. 11. 2023

Beseda s Lucie Décosse

Vedeli ste, že s Francúzskom sa spája okrem bicyklovania aj džudo? Aj nás prekvapilo, že práve v tomto športe krajina galského kohúta dosahuje veľké úspechy. Francúzsky inštitút na Slovensku pripravil pre študentov francúzskeho jazyka na celom Slovensku besedu s džudistkou guyanského pôvodu – Lucie Décosse.

Počas online stretnutia vo štvrtok 19. októbra sme videli žiakov a učiteľov takmer zo všetkých kútov Slovenska, ktorí si túto skvelú príležitosť nenechali ujsť. My sme taktiež nemohli chýbať!

Lucie Décosse nám porozprávala o svojich športových začiatkoch, o pocitoch, ktoré zažila pri úspechu. Neváhala nám ukázať zlatú medailu z Olympijských hier 2012 v Londýne, na ktorú je právom hrdá. Veľmi trpezlivo sa snažila odpovedať na všetky otázky, ktoré prichádzali od zvedavých „nadšencov“. Zdôraznila, že pri dosiahnutí športových úspechov je dôležitá disciplína, korektnosť, pravidlá fair play. V súčasnosti sa venuje trénerstvu ženského džudistického družstva vo Francúzsku.

Ďakujeme za stretnutie!

Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Ľudmila Zaujecová

1. 11. 2023

Október – „Mesiac úcty k starším“

Tak ako každý rok, aj tentokrát sme na pôde našej školy privítali rodičov a starých rodičov pri príležitosti mesiaca október, kedy si pripomíname úctu k starším. Pri tejto príležitosti žiaci tried Prima až Tercia a vybraní žiaci štvorročného štúdia pripravili pre svojich najbližších besiedku, ktorá sa uskutočnila dňa 20. 10. 2023. Pre rodičov a starých rodičov bol pripravený bohatý program plný piesní, poézie, hudby, tanca a dramatického umenia pod vedením vyučujúcich PaedDr. Emílie Bartošovej, PhDr. Moniky Sivákovej, Mgr. Darie Balážovej, Mgr. Petry Bohušovej a Mgr. Soni Mikušovej. Veríme, že rodičom a starým rodičom sa program páčil a strávili príjemné popoludnie so svojimi deťmi a vnúčatami. Pri tejto príležitosti želáme všetkým rodičom a starým rodičom pevné zdravie, veľa elánu a ešte veľa krásnych chvíľ strávených v kruhu svojich najbližších. Tešíme sa na spoločné stretnutie aj budúci školský rok.

3. 10. 2023

Po stopách M. R. Štefánika a Skalického trdelníka

Aj tento školský rok sa mohli žiaci tretieho ročníka vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastniť projektu Zážitkové učenie.

Dňa 29. septembra 2023 navštívili rodný dom M. R. Štefánika, v ktorom si vypočuli prednášku o M. R. Štefánikovi a pozreli si exponáty, ktoré dokumentujú politický a súkromný život tejto výnimočnej osobnosti. Pri Mohyle na Bradle, kde je pochovaný, si uctili jeho pamiatku. V meste Skalica sa oboznámili s tradičnou výrobou trdelníka, spojenú s jeho ochutnávkou a s turistickým sprievodcom navštívili najvýznamnejšie historické pamiatky.

22. 9. 2023

Zážitkové učenie

Vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zážitkové učenie, absolvovali 19. septembra 2023 žiaci tried sekunda a tercia exkurziu do Kremnice a Vyhní. V meste Kremnica sa oboznámili s históriou ťažby zlata a procesom výroby mincí v najstaršej funkčnej mincovni na svete. Vo Vyhniach sa vydali po náučnom chodníku A. Kmeťa, na ktorom videli Vyhniansky travertín a prírodnú rezervácia Kamenné more, jedno z najstarších u nás chránených území, severne nad obcou Vyhne v Štiavnických vrchoch budovaného vulkanickými horninami.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza