EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

Možnosti štúdia

Piatakom gymnázium ponúka osemročné štúdium.

Deviataci si môžu vyberať medzi štvorročným štúdiom v DVOCH študijných odboroch:

 1. gymnázium 7902 J – ponúka okrem všeobecných tried aj triedy s rôznymi zameraniami (tzv. všeobecnú, prírodovednú, jazykovú, športovú, spoločenskovednú triedu).
 2. gymnázium – informatika 7902 J 05 – ako NOVINKU – je určený pre tých, ktorých zaujíma digitálny svet a programovanie. Vychádza z aktuálnych trendov a posilňuje vyučovanie informatiky s prepojením na matematiku a prírodovedné predmety. Je navrhnutý tak, aby rozvíjal digitálnu gramotnosť a informatické myslenie pomocou inovatívnych metód a nového predmetu Informatika v prírodovedných predmetoch a matematike.

12. 2. 2024

Prezentácia predmetov DEJ, OBN, TPP a HUV na Dni otvorených dverí

Dňa 10. februára 2024 mala verejnosť možnosť prísť do našej školy a prehliadnuť si priestory, ako aj dostať informácie o výučbe predmetov a organizácii školského života. Bohatú ponuku aktivít doplnili predmetové komisie dejepisu, občianskej náuky a umenia a kultúry, ktoré vo vzájomnej súčinnosti zorganizovali pre publikum sériu akcií.

Nosnou témou tohto roka bolo 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Preto už vopred triedy príma, kvarta, kvinta, sexta, septima, III.B, III.C a III.E pripravili 27 maľovaných plátien, každé venované jednej členskej krajine. Plátna boli umiestnené po celom interiéri školy, na steny chodieb, ešte pred zahájením Dňa otvorených dverí. Na prehliadku plátien nadväzoval kvíz, ktorý bol v anglickom jazyku, dostupný cez QR kód, úspešní riešitelia si v dejepisnej učebni mohli prísť vyzdvihnúť odmenu, ktorej súčasťou boli aj „európske modro-žlté muffiny“ a sviečky vyrobené priamo pre túto príležitosť.

QR kódy pomohli návštevníkom dostať sa k prezentáciám predmetov dejepis, hudobná výchova, tvorba a prezentácia projektov. Taktiež kódy navigovali k informáciám o speváckej skupine VAVRINEC Band, ktorá pre verejnosť predstúpila s krátkym kultúrnym programom. Speváci zaspievali 5 piesní v šiestich jazykoch, ktorými sa rozpráva dnes v krajinách Európskej únie. Osobitné poďakovanie pri vystúpení patrí gitaristom Matejovi Gablíkovi (III.B) a absolventovi Michalovi Líškovi (oktáva B/2022) a spevákom z tried príma, III.B a III.C.

V dejepisnej učebni okrem odmien za kvíz návštevníci diskutovali s vyučujúcimi a so žiakmi o vzdelávaní na gymnáziu, ponúkali sa drobným občerstvením, ktoré pripravili žiaci prímy a septimy. Návštevníci v učebni dostali aj informácie o predmete občianska náuka, prehliadali si súčasné učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce SOČ a Dejepisnej olympiády, lúštili dejepisné rébusy a interaktívne dejepisné hádanky. Za prezentáciu predmetu dejepis osobitná vďaka patrí Paulíne Čičmancovej (VII) a Karin Orságovej (II.F).

Návštevníkmi boli nielen budúci prváci a primáni s rodičmi, ale aj absolventi gymnázia, ktorí v tento deň prišli navštíviť svojich bývalých vyučujúcich. Predmetová komisia umenia a kultúry mala ešte osobitné prezentácie umeleckých prác žiakov v učebni UMK. Mozaiku žiackych prác dotvárali aj plagáty o gréckych bájach a povestiach a o Austrálii, ktoré v rámci viacerých predmetov zhotovili žiaci prímy.

Deň otvorených dverí podal obraz o našej škole, ktorá je pestrou zmesou vynikajúcich pedagógov a talentovaných žiakov. Je to dynamický organizmus, ktorý ide v ústrety novým technologickým výzvam, kladie dôraz na zachovanie tradícií a hodnôt, pričom rozvíja individuálny potenciál každého žiaka.

PhDr. Monika Siváková

5. 2. 2024

Exkurzia science centrum Vida! BRNO

V piatok 26. 1. 2024 sa 26 študentov so záujmom o informatiku a prírodovedné predmety zúčastnilo pod vedením PaedDr. Karin Malátovej a Mgr. Jany Galanskej exkurzie v zábavnom vedecko-technickom parku Vida! Na ploche viac ako 6000 m2 boli umiestnené exponáty – skoro 200, ktorých dotýkanie a skúšanie nielenže nebolo zakázané, ale priam žiadúce. Expozícia bola rozčlenená do viacerých oblastí: Planéta, Civilizácia, Človek, Mikrosvet, Detské science centum a od mája do októbra funguje aj Vonkajšia expozícia. Každá inšpirovala k vlastnému skúmaniu a objavovaniu javov a zákonitostí. Bol k nim vytvorený aj odborný popis s vysvetlením. Mnohé boli robené formou hier a fyzických zážitkov. V rámci expozície prebiehala aktuálne výstava s názvom Brain, kde sa mohli študenti dozvedieť viac o fungovaní ľudského mozgu, zistiť ako nás môže oklamať alebo priviesť k nejakým spontánnym reakciám. V divadle vedy sme mali možnosť zhliadnuť 30 minútovú show Detonátor, kde boli zábavným spôsobom predvedené niektoré výbušné pokusy aj s vysvetlením.

28. 1. 2024

PROJEKT MEINE HEIMAT, POKRAČOVANIE

Približne pred 2 rokmi mi bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa projektu Meine Heimat (Môj domov), ktorý organizoval Spolok karpatských Nemcov v Štutgarte v spolupráci so štutgartskou diecézou. Žiaci našej školy mali možnosť sa zúčastniť na stretnutí so žiakmi iných škôl zo zahraničia. Malo ísť vždy o školy, ktoré pochádzajú z miest, kde majú, resp. mali korene Nemci žijúci mimo územia Nemecka. Tam patríme aj my. V tomto projekte mali vyjadriť, čo si predstavujú pod pojmom domov, aký k nemu majú vzťah a mali ho vyjadriť aj vo vzťahu k trvalej udržateľnosti. Jedným z bodov projektu bol aj rozhovor z osobnosťou, ktorá sa zaoberá ekológiou, resp. trvalou udržateľnosťou. Naša voľba padla na p. Lenku Ilčíkovú z organizácie Priatelia Zeme. Jedným z mojich cieľov bolo, aby projekt neskončil ukončením projektu. Toto sa mi podarilo, keď jedna zo žiačok, Karin Mekýšová pokračuje v spolupráci s p.Ilčíkovou pri programe Transformácie Hornej Nitry. Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli mnohé nové veci vo vzťahu ku svojmu okoliu a jeho minulosti, prítomnosti či budúcnosti, navštívili Nemecko, kde sa zlepšovali v nemčine a popri tom navštívili Europarlament v Štrasburgu, múzeum Jana Husa v Kostnici, či nakoniec prezentovali v nemčine výsledky svojej práce pred nemecky hovoriacim publikom. Podľa ich vlastných slov sa ich vzťah k nemčine zlepšil, čo dokazuje aj to, že počas letných prázdnin sa niektorí opakovane vrátili do Nemecka, aby sa v nemčine zdokonaľovali.

Toto sú momenty, keď mi moje učiteľské srdce poskočí, zahreje ma na duši a poviem si, že toto povolanie mi dáva zmysel. Tento pocit som opätovne zažil, keď sa správa o našom projekte objavila aj v ročenke karpatských Nemcov v Štutgarte. Prečítať si to môžete na stranách 24-28 spomínanej ročenky, ktorá je v prílohe.

A keď mi prišlo pozvanie od p.Rainera Bendela zo Štutgartu, aby sme sa opätovne zúčastniť sa projektu, je to dôkaz toho, že veci robíme dobre.

Peter Marko

26. 1. 2024

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo nám nie je cudzie. Práve naopak. Vieme pomáhať ľuďom, ktorí nemajú také šťastie ako my. V našej škole organizujeme rôzne akcie, z ktorých výťažok venujeme na charitatívne účely.

Počas Noci v škole sme vyzbierali pri predaji Racclet 30 € a podporili sme DOMINO. Pri organizovaní Vianočného bazára predávali naši študenti svoje výrobky. Atmosféra bola slávnostná a radostná. Dobrovoľným príspevkom 200 € od našich študentov, predajcov sme podporili činnosť DOMINO.

Ďakujeme všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli.

V utorok 16. januára 2024 sme potešili sumou 230 € DOMINO a ich klientov.

Mgr. Ľudmila Zaujecová a Mgr. Gabriela Belisová

6. 9. 2023

Karty ISIC

1. Informácia pre žiakov, ktorí kartu ešte nemajú a chceli by ju mať.

Cena karty je 20€, kartu je možné kúpit/objednať cez platový terminál:
https://isic.sk/platbaskoly/
karta príde na školu a ja Vám cez EduPage pošlem o tom oznam
(mať kartu je výhodné najmä pre študentov, ktorí majú paušál od Orange, kde získajú výraznú zľavu).Viac informácií nájdete v prílohe.

2. Informácia pre žiakov, ktorí už kartu majú:

- nezabudnite si predĺžit platnosť karty na dopravu, návod nájdeš tu:
https://isic.sk/aktivacia-dopravy-pocas-prazdnin/
- nezabudnite si zakúpit známku 10 €, ktorá vam umožní využívať zľavy na nákup a paušál, vstupné do múzeí a pod.:
https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

Žiaci si známku na preukaz objednajú a zaplatia sami cez e-shop www.objednaj-preukaz.sk. Pri objednávke si žiaci zvolia spôsob doručenia – či chcú známku doručiť na školu alebo priamo domov. Pokiaľ sa rozhodnú, že známku si nechajú doručiť na školu - škola po doručení ISIC karty žiaka vyzve aby si kartu vyzdvihol. Pokiaľ sa rozhodnú, že známku si nechajú doručiť na adresu priamo domov, tak im ju doručí kuriér. V tomto prípade si budú žiaci hradiť poštovné (3€). Postup nákupu ISIC karty - v prílohe

Samozrejme, ak kartu používate len na dopravu, nemusíte zakupovať známku
a ak nepoužívate kartu na dopravu, nemusíte predlžovat kartu na dopravu.

31. 8. 2023

Inštruktáž k štipendiám

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza