EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

2. 7. 2024

Hasiči a vojaci – tí, ktorí nás chránia

V rámci záveru školského roka 26. júna 2024 dopoludnia trieda príma zažila ďalšie netradičné chvíle, ktoré môžeme zhrnúť pod jeden názov – Tí, ktorí nás chránia. Dostali sme totiž ponuku zúčastniť sa interaktívnej prehliadky areálu a vybavenia OR HaZZ v Prievidzi, hasičov, a to vďaka ochote jedného z rodičov našej žiačky, pána Miroslava Líšku. Pán Líška predniesol žiakom základné informácie o činnosti hasičského zboru, uviedol žiakov do priestorov garáží hasičských vozidiel, zabezpečil pre každého záujemcu pobyt na vysokozdvižnej plošine s výhľadom na celú Prievidzu. Žiaci súťažili v rýchlosti oblečenia hasičského odevu, v koordinácii činností prípravy a spustenia funkčnosti hasičských hadíc. Bol dostatok priestoru na vzájomnú diskusiu, loptové hry, ovlaženie v napúšťajúcom sa požiarnom bazéne, oddych v altánku.

Originálnym spôsobom žiaci prímy strávili aj popoludnie toho istého dňa, pretože dostali možnosť navštíviť Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Vďaka patrí vojakom kadetom Slavomírovi Adamovi, Dušanovi Haluškovi, Martinovi Ciskovi a Petrovi Kobíkovi, ktorí pripravili pre primánov pútavý a bohatý program. Návšteva sa začala krátkym úvodom o každodennej rutine vojakov. Nasledovala prehliadka vojenskej techniky s rôznymi druhmi vozidiel a výzbroje. Jedným z najatraktívnejších bodov programu bola ukážka pochodovania. Žiaci si mohli vyskúšať základné vojenské povely a kroky, čo vyvolalo medzi nimi veľa smiechu a nadšenia. Kadeti ukázali, aká dôležitá je disciplína a tímová práca v armáde. Rozprávali o fyzickej a psychickej príprave, ktorú musia absolvovať, a o zodpovednosti, ktorú vojenská služba prináša. Predviedli žiakom rôzne druhy zbraní a vysvetlili ich používanie. Na prekážkovej dráhe si žiaci vyskúšali svoje schopnosti. Každý si mohol hodiť cvičným granátom a otestovať si svoje zručnosti. „Bola to super akcia plná nových zážitkov a informácií. Nikdy by som si nemyslel, že vojenský život môže byť taký zaujímavý," zhodnotil návštevu jeden žiak. „Tento deň bol skvelou príležitosťou na to, aby sa mladí ľudia dozvedeli viac o práci vojakov a získali rešpekt k ich službe. Som rád, že celé zamestnanie počnúc komunikáciou so školou, prípravou programu, materiálu, priestorov, až po riadenie a ukážky si kadeti zabezpečili sami a podporili tým vzdelávacie aktivity, ktoré robíme pre mládež a celkovo propagáciu nášho povolania,“ uviedol na margo akcie veliteľ 1. ročníka Chopok mjr. Ing. Radovan Sliacky. Informácie sú prevzaté z článku uverejneného 27. júna 2024 na webovej stránke AOS L. Mikuláš (https://www.aos.sk/clanok/gymnazistom-z-prievidze-sme-predstavili-aos-i-pracu-vojakov).

PhDr. Monika Siváková, triedna vyučujúca prímy

2. 7. 2024

Príma a kvarta v škole v prírode ŽIGYM

V mesiaci jún 2024 sa vyučovanie tried príma a kvarta konalo nielen v priestoroch školy. 2. – 7. júna 2024 totiž žiaci spolu s vyučujúcimi PhDr. Monikou Sivákovou, PaedDr. Oľgou Kurbelovou a Ing. Martinom Surovým vycestovali do Nízkych Tatier, na Tále, kde sa venovali vzdelávacím aktivitám. Príprava na školu v prírode sa konala od apríla 2024, kedy sa žiaci rozdelili do pracovných tímov a pripravovali posterové prezentácie, scenár, kostýmy, scénu a herecké účinkovanie do tématickej scénky Ukradnuté tajomstvo, točili úvodné videá.

Vzdelávacie témy školy v prírode sa prelínali, dotýkali sa tak dejepisu, chémie, angličtiny, ako aj astrofyziky. Skupina prímy sa volala Feudálny prvok a venovala sa rozvoju alchýmie v stredoveku a spôsobom života vo feudalizme. Skupina kvarty mala názov Železná tabuľka a zamerala sa na skúmanie dejín studenej vojny a na problémy zbrojenia a vývoja atómovej bomby v 20. storočí. Téma vesmíru bola nosnou pre program animátorov z CK Slniečko a pre výučbu v anglickom jazyku. Medzi vyučovacím procesom žiaci hrali skupinové hry, vzájomne sa spoznávali, navštívili neďalekú Bystriansku jaskyňu a v posledný deň zažili horskú turistiku na Kosodrevinu.

Po návrate zo školy v prírode prebehli diskusie o priebehu akcie, žiaci podali spätnú väzbu a vyhodnotila sa úspešnosť projektu. Dokončili sa videá, ktoré každá trieda uverejnila na kanáli You Tube. Vzdelávanie formálneho aj neformálneho typu si žiaci obľúbili, zažili skúsenosti, ktoré tradičné školské prostredie neponúka. ŽIGYM (Živé gymnázium) ako škola v prírode teda zostane v spomienkach všetkých účastníkov ako mimoriadne vydarené podujatie!

PhDr. Monika Siváková, triedna vyučujúca prímy

24. 6. 2024

Konferencia PROJEKT 2024

Podľa dlhoročnej tradície sa dňa 17. júna 2024 v priestoroch klubovne školy uskutočnila celoškolská prehliadka víťazov triednych kôl predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Predsedom komisie bol RNDr. Ondrej Pös, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, členkami komisie boli Mgr. Jana Bieliková a PaedDr. Oľga Kurbelová. Hlavnou organizátorkou konferencie bola Ing. Marcela Škopcová, členkou organizačného tímu bola PhDr. Monika Siváková, keďže tieto dve vyučujúce vyučovali predmet TPP v tomto školskom roku. Vďaka za úspešný priebeh konferencie patrí technickým asistentom Matúšovi Závadskému a Ondrejovi Klocokovi (V), Terézii Dadovej (III.E) a divákom z prvého ročníka a kvinty.

Počas konferencie boli obhájené tieto prezentácie:
II.A – Ema Važanová (Neuroplasticita mozgu) – 1. miesto
II.B – Nina Gatialová (Zdravý životný štýl a správna životospráva)
II.C – Karin Dobiašová (Analýza všeobecnej pohybovej výkonnosti hráčok ľadového hokeja) – 2. miesto
II.D – Ema Funtová (Je pre nás umelá inteligencia nebezpečná?)
II.E – Stela Pekárová (Fyzioterapia) – 3. miesto
II.F – Róbert Hurtiš (Vývoj tankov)
Sexta – Tereza Radosová (Volebné práva)

Každá z prezentovaných tém bola špecifická a kládla dôraz na iný aspekt života jednotlivca či spoločnosti. Nesmiernym prínosom bol aj osobný vzťah prezentujúcich k svojim témam. Veríme, že tradícia konferencií bude ďalej pokračovať a šancu prezentovať sa pred publikom dostanú ďalší šikovní žiaci.

PhDr. Monika Siváková

17. 5. 2024

UKONČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Vážení rodičia, milí žiaci,
oznamujeme Vám, že na Gymnáziu V. B. Nedožerského bolo ukončené prijímacie konanie pre 4- ročné aj 8-ročné štúdium. Dosiahli sme 100%-nú naplnenosť tried 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 vo všetkých študijných odboroch a týmto oznamujeme, že prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (tzv. druhé kolo) sa na našej škole neuskutoční.
Milí naši budúci prváci, tešíme sa na stretnutie v septembri!

11. 6. 2024

Geografická exkurzia do Pienin

Pod vedením PaedDr. R. Lukáčovej a Mgr. Romana Steinhubla sa od 6. do 7. júna 2024, uskutočnila geografická exkurzia pre žiakov prvého ročníka. Cieľom bolo spoznanie prírodných a kultúrnych pamiatok spišského regiónu. Počas dvojdňovej exkurzie navštívili mesto Kežmarok, Vyšné Ružbachy s jedinečným travertínovým jazierkom v tvare krátera, Múzeum v Červenom Kláštore, hradný komplex v Starej Ľubovni, Nestville park v Hniezdnom a mesto Levoča, zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Najväčším zážitkom našej exkurzie bol rafting. rieky Dunajec v národnom parku Pieniny.

14. 5. 2024

Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

Dňa 12. februára 2024 sa konalo Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku na Bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom.

Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:
kategória A – Gréta Ulická (2.A) 2. miesto, Monika Sányová (2.C) 5. miesto,
kategória B – Aneta Pekárová (3.A) 3. miesto,
kategória C – Adrián Šiller (4.C) 3. miesto, Soňa Banašová (4.C) 5. miesto.

¡Enhorabuena! Všetkým trom želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu španielčiny!

Ľudmila Kupková

14. 5. 2024

BESEDY O GALAPÁGOCH A O INKOCH

Aj tohtoročným tretiakom spríjemnil aprílové hodiny španielčiny svojím pútavým rozprávaním PaedDr. Bohdan Cagáň. Sprostredkoval im svoje zážitky a skúsenosti z cesty po Galapágoch, Chile a Peru. Na fotografiách videli rôznorodú krajinu, živočíchy, predkolumbovské stavby, ľudí – potomkov Inkov. Oboznámili sa s ich zvykmi a pracovnými postupmi.

Samozrejme, študenti mali aj veľa otázok, na ktoré im p. Cagáň rád odpovedal.

Ľudmila Kupková

14. 5. 2024

BESEDA O ŠTUDIJNÝCH POBYTOCH V ŠPANIELSKU

V piatok 3. mája 2024 sme v našej škole privítali p. Dávida Tomečka zo spoločnosti EEA (Educación Experiencia Aventura) so sídlom v Prahe. Porozprával našim študentom o jazykových pobytoch aj pobytoch na stredných školách v Španielsku. Dozvedeli sme sa o spolupráci spoločnosti EEA s Veľvyslanectvom Španielska na Slovensku aj v Česku a o jej podpore celoštátneho kola súťaže Olympiáda v španielskom jazyku. P. Tomečko nám tiež priblížil španielsky školský systém, známkovanie, vyučovacie predmety a porozprával o hostiteľských rodinách. Besedu ozvláštnilo aj veľmi užitočné online spojenie s tútorkou Palomou, ktorá má priamo v Španielsku na starosti komunikáciu s domácimi rodinami a študentmi zo Slovenska a Česka. Vyzdvihla vedomostné predpoklady našich žiakov, ktorí majú v porovnaní so španielskymi rovesníkmi (napriek počiatočnej jazykovej bariére) vynikajúce výsledky vo všetkých predmetoch a ľahkosť pri učení sa cudzích jazykov.

Veríme, že naši žiaci využijú mnoho cenných informácií, ktoré si dnes vypočuli. Niektoré z nich možno aj na maturite zo španielskeho jazyka.

PhDr. Ľudmila Kupková

10. 5. 2024

Dni hispánskej kultúry 2024

V stredu 24. apríla 2024 sme sa zúčastnili XV. ročníka krásneho podujatia Dni hispánskej kultúry, ktoré organizuje Katedra romanistiky a germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Náš program otvorili a na akademickej pôde nás privítali prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PhDr. Daša Nováčiková, PhD. a Mgr. Paula Píšová.

Nasledovalo divadlo, ktoré si pre nás pripravili študenti španielskeho jazyka so svojím lektorom dr. Eduardom Manuelom Bravom Tenom. Predviedli nám vlastnú dramatizáciu súťaže o najlepšiu zo 4 španielskych básní o láske. Po skončení predstavenia sme my, diváci, zvolili tú najkrajšiu.

Neskôr nás čakal tvorivý ateliér. V prvej časti sme sa naučili slovnú zásobu na tému emócie a vyjadrili sme ich aj prostredníctvom vlastných malieb. Všetko sme si zopakovali v kahootovom kvíze. V druhej časti nás mladá Kolumbijčanka Karen naučila niekoľko krokov salsy a my sme si z nich pripravili vlastné choreografie.

Spoznali sme nových španielsky píšucich autorov, rozšírili si slovnú zásobu, stretli sa s novými ľuďmi a potvrdili sme si, že sa učiť dá aj zábavnou formou.

Ľudmila Kupková

9. 5. 2024

Krajské kolo súťaže Jazykový kvet 2024

Jazykový kvet je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo 18. apríla 2024 v mestskej knižnici v Trenčíne. Našu školu reprezentovali žiaci vo francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku.

Vo francúzskom jazyku v kategórii poézia a próza súťažili Simona Mokrá z 3. D, Lucia Kráľová a Matúš Závadský z kvinty. Matúšovi Závadskému porota udelila 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola. Žiaci tercie sa porote predstavili s dramatizovanou rozprávkou, ktorú si pripravovali počas hodín francúzštiny. V kategórii monodráma excelovala a do celoslovenského kola postupuje Zoe Cipovová z oktávy.

Viktória Boronkayová z tercie vyhrala 1.miesto v kategórii poézia a próza v nemeckom jazyku.

Žiaci španielskeho jazyka – Veronika Duvačová, Nina Mária Klementovičová, Alexandra Cvopová a Ema Vážanová z 2. A a Simeon Turic z 1. B podali vynikajúci výkon v kategórii dráma - vlastná tvorba a postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 14. júna v Nitre.

Súťaž bola veľmi zaujímavá a určite prehĺbila vzťah žiakov k literatúre a štúdiu cudzích jazykov. Po súťaži sme si mali čas pozrieť aj niektoré pamiatky centra mesta. Na námestí s výhľadom na hrad sme si urobili pekné fotky.

Erika Vargová, Ľudmila Kupková

2. 4. 2024

NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA PRE NAŠE GYMNÁZIUM

Národná cena kariérového poradenstva sa udeľuje za inšpiratívne príklady dobrej praxe v oblasti poradenstva. Získať ju môžu školy, poradenské centrá, úrady práce, vzdelávacie inštitúcie, personálne agentúry, neziskové organizácie, firmy a súkromní poradcovia z celého Slovenska. Centrum Euroguidance každoročne zostavuje tím externých nezávislých hodnotiteľov, ktorí na základe 10 kritérií vyberajú laureátov ceny.

Tohtoročné slávnostné udeľovanie cien sa konalo v Primaciálnom paláci v Bratislave, dňa 5. 10. 2023 a zúčastnilo sa ho vyše 100 odborníkov a praktikov v oblasti kariérového poradenstva, tvorcov politík, predstaviteľov firiem, vzdelávacích organizácií i personálnych agentúr.

Medzi účastníkmi boli aj kariérová poradkyňa našej školy Mgr. Marcela Faráriková a triedna učiteľka 3.B Mgr. Marta Lančaričová, ktoré tu odprezentovali projekt Žiackych elektronických portfólií. Odborná porota, predstavitelia partnerských inštitúcií, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia komisie na Slovensku a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ocenili tento projekt udelením NÁRODNEJ CENY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2023.

Prezentácia zaujala aj odbornú porotu zo združenia Euroquidance z Českej republiky a autorka projektu elektronických portfólií žiakov Mgr. Marcela Faráriková, spolu s Mgr. Martou Lančaričovou dostali pozvanie na medzinárodnú konferenciu kariérových poradcov „Na videnou v budoucnosti“, ktorá sa konala dňa 19. 10. 2023 v Prahe. Na konferencii vystúpili s príspevkom ,,Mapovanie kariérových zručností žiakov pomocou elektronického portfólia“, v ktorom zdieľali svoje skúsenosti s prácou s týmito portfóliami. Ich úspešnú prezentáciu a ideu, že obsahom maturitnej skúšky by mohlo v budúcnosti byť kariérové portfólio študenta, ocenilo gratuláciou okrem iných aj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2. 4. 2024

Exkurzia do KL Auschwitz 2024

Dňa 19. marca 2024 sa študenti a študentky III.C a septimy zúčastnili exkurzie do vyhladzovacieho tábora Auschwitz v Poľsku. Poznávací zájazd sa uskutočnil pod pedagogickým dozorom PhDr. Moniky Sivákovej a Mgr. Zuzany Orságovej v rámci predmetu dejepis.

Cesta do Poľska prebehla bez väčších komplikácií a ubehla všetkým veľmi rýchlo. Pani delegátka vždy pridala komentár k okoliu, cez ktoré sme akurát prechádzali, a tak sme si preverili aj poznatky z geografie a histórie Slovenska. Pripravila si pre nás aj kvíz, kde sme si mohli preveriť naše všeobecné poznatky. Víťazná dvojica získala aj sladkú odmenu.

Naša exkurzia v tábore Auschwitz v meste Osvienčim začala bezpečnostnou kontrolou. Potom nás už čakali dve sprievodkyne, ktoré boli síce Poľky, ale vedeli veľmi obstojne po slovensky. Exkurzia prvej časti tábora, teda Auschwitz I, trvala dve hodiny. Následne sme sa presunuli do časti Brezinka – Birkenau, ktorá sa nachádzala o tri kilometre ďalej.

Prehliadka zanechala v každom veľkú stopu. Vlastnými očami sme videli notoricky známu bránu s nápisom Arbeit macht frei (Práca oslobodzuje), plynovú komoru, baraky či bloky tábora, v ktorých sa uskutočňovali nehumánne experimenty. V tábore zahynulo okolo 1,5 milióna nevinných mužov, žien a detí. Pani sprievodkyne nám podali holé fakty a svedectvá, pri ktorých každému išiel mráz po chrbte. Uvedomili sme si dôležitosť poznania dejín, ktoré bohužiaľ mali aj takúto podobu.

Cesta domov trvala o niečo dlhšie, a tak mal každý čas spracovať tento silný zážitok a odniesť si ponaučenie z chýb, ktorých sa ľudstvo dopustilo. "Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu." (George Santayana)

Toľko slová študentky Simony Briatkovej z III.C triedy, účastníčky exkurzie. My len dodávame, že exkurzie sa deň vopred, teda 18. marca 2024, zúčastnili aj triedy III.B a III.E pod vedením pedagógov PhDr. Moniky Sivákovej a PhDr. Evy Homolovej, a triedy III.A a III.D pod vedením Mgr. Heleny Vaškovej a Mgr. Kristíny Košeckej. Vďaka patrí CK DMC Slovakia And Beyond, ktorá exkurziu zorganizovala a odborne zastrešila.

PhDr. Monika Siváková

26. 3. 2024

Projekt Krókus úspešne zakončený

Celoročný projekt realizovaný na hodinách dejepisu s triedou kvartou v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry bol úspešne privedený do svojej finálnej fázy. Žiaci v marci 2024 sledovali, ako sa na ploche školského átria, kam na jeseň zasadili cibuľky krókusov, postupne objavujú zelené lístky a žlté kvety.

Vyhotovila sa fotografická dokumentácia a na následných hodinách dejepisu žiaci v dvoch skupinách vytvárali k projektu postery, vystrihovali a lepili fotografie, tematické články a farebné kompozície, aby vytvorili pamiatku na tento projekt. Postery budú k dispozícii k nahliadnutiu v učebni dejepisu.

O všetkých aktivitách poslednej fázy sme informovali aj na Facebookovej stránke The Crocus Club, kam sa pripojili školy z Čiech, Rumunska, Poľska a iných krajín. Mohli sme si takýmto spôsobom pripomenúť pamiatku všetkých detí, ktoré zomreli počas holokaustu, dozvedieť sa viac o tomto období, aby sme si z neho vzali ponaučenie.

PhDr. Monika Siváková, školská koordinátorka projektu

17. 3. 2024

Každý z nás je Štefánikom svojho osudu – workshop Odkaz Štefánik

O pánovi Matúšovi Tomáškovi písal denník Pravda už vlani (https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/671071-precital-o-nom-vsetko-teraz-o-stefanikovi-prednasa-jeho-dvojnik-v-uniforme-z-brezovej/). Do našej školy prišiel spolu s lektorkou pani Evou Zekucia dňa 12. marca 2024, aby žiakom prímy a kvarty sprostredkovali zážitok, o ktorý sa počas roka lektori delia s návštevníkmi Infobodu Bradlo neďaleko mohyly M. R. Štefánika.

S nadšením a využitím mnohých dobových predmetov lektori prednášali o tom, ako sa z chlapca Milana sformovala jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Cez zážitky sa usilovali vytvárať emóciu, vďaka ktorej môže myšlienka roky pretrvať vo vnútri človeka a prebudiť sa aj o niekoľko rokov neskôr. Prostredníctvom príbehov odovzdali študentom nástroje, ktoré Štefánika posúvali aj napriek neľahkým situáciám bližšie k jeho snu a ktoré môžu fungovať aj dnes, po vyše sto rokoch.

Dôležité je snívať a ísť za svojimi snami, nachádzať v otázkach odpovede. Inšpirácia príbehom M. R. Štefánika je veľmi silná aj prostredníctvom jeho výrokov: „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný. Kto je energický a vedomý si cieľa, ten ovláda svoj osud takmer dokonale. Odvaha a činy sú platidlo tejto doby. Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera, a vlasť naša bude veľká a slávna.“

O workshope naši žiaci povedali:

„Páčilo sa mi, ako nám životopis M. R. Štefánika obohatili hrami a predmetmi, ktoré priniesli. Za mňa pekný workshop 😊.“

„Mne osobne sa páčil ich prístup, Matúš sa so mnou rozprával aj mimo podujatia, celkovo ma Štefánikov život viac zaujal a uvedomila som si, že by som mala začať rozmýšľať nad mojou budúcnosťou, pretože vlastne nemám žiadny sen.“

PhDr. Monika Siváková

11. 3. 2024

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 9. februára 2024 sa konalo Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne.

Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:
kategória 1A: Hanka Šriniarová (sekunda) 2.miesto,
kategória 1B: Hanka Žuborová (tercia) 1.miesto,
kategória 1C : Noemi Cipovová ( kvarta) 1.miesto,
kategória 2A: Tereza Radosová (sexta) 3.miesto,
kategória 2B : Daniel Belis (4.C), 6.miesto.

Félicitations! Postupujúcim želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Bratislave!

Ľudmila Zaujecová

12. 2. 2024

Prezentácia predmetov DEJ, OBN, TPP a HUV na Dni otvorených dverí

Dňa 10. februára 2024 mala verejnosť možnosť prísť do našej školy a prehliadnuť si priestory, ako aj dostať informácie o výučbe predmetov a organizácii školského života. Bohatú ponuku aktivít doplnili predmetové komisie dejepisu, občianskej náuky a umenia a kultúry, ktoré vo vzájomnej súčinnosti zorganizovali pre publikum sériu akcií.

Nosnou témou tohto roka bolo 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Preto už vopred triedy príma, kvarta, kvinta, sexta, septima, III.B, III.C a III.E pripravili 27 maľovaných plátien, každé venované jednej členskej krajine. Plátna boli umiestnené po celom interiéri školy, na steny chodieb, ešte pred zahájením Dňa otvorených dverí. Na prehliadku plátien nadväzoval kvíz, ktorý bol v anglickom jazyku, dostupný cez QR kód, úspešní riešitelia si v dejepisnej učebni mohli prísť vyzdvihnúť odmenu, ktorej súčasťou boli aj „európske modro-žlté muffiny“ a sviečky vyrobené priamo pre túto príležitosť.

QR kódy pomohli návštevníkom dostať sa k prezentáciám predmetov dejepis, hudobná výchova, tvorba a prezentácia projektov. Taktiež kódy navigovali k informáciám o speváckej skupine VAVRINEC Band, ktorá pre verejnosť predstúpila s krátkym kultúrnym programom. Speváci zaspievali 5 piesní v šiestich jazykoch, ktorými sa rozpráva dnes v krajinách Európskej únie. Osobitné poďakovanie pri vystúpení patrí gitaristom Matejovi Gablíkovi (III.B) a absolventovi Michalovi Líškovi (oktáva B/2022) a spevákom z tried príma, III.B a III.C.

V dejepisnej učebni okrem odmien za kvíz návštevníci diskutovali s vyučujúcimi a so žiakmi o vzdelávaní na gymnáziu, ponúkali sa drobným občerstvením, ktoré pripravili žiaci prímy a septimy. Návštevníci v učebni dostali aj informácie o predmete občianska náuka, prehliadali si súčasné učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce SOČ a Dejepisnej olympiády, lúštili dejepisné rébusy a interaktívne dejepisné hádanky. Za prezentáciu predmetu dejepis osobitná vďaka patrí Paulíne Čičmancovej (VII) a Karin Orságovej (II.F).

Návštevníkmi boli nielen budúci prváci a primáni s rodičmi, ale aj absolventi gymnázia, ktorí v tento deň prišli navštíviť svojich bývalých vyučujúcich. Predmetová komisia umenia a kultúry mala ešte osobitné prezentácie umeleckých prác žiakov v učebni UMK. Mozaiku žiackych prác dotvárali aj plagáty o gréckych bájach a povestiach a o Austrálii, ktoré v rámci viacerých predmetov zhotovili žiaci prímy.

Deň otvorených dverí podal obraz o našej škole, ktorá je pestrou zmesou vynikajúcich pedagógov a talentovaných žiakov. Je to dynamický organizmus, ktorý ide v ústrety novým technologickým výzvam, kladie dôraz na zachovanie tradícií a hodnôt, pričom rozvíja individuálny potenciál každého žiaka.

PhDr. Monika Siváková

5. 2. 2024

Exkurzia science centrum Vida! BRNO

V piatok 26. 1. 2024 sa 26 študentov so záujmom o informatiku a prírodovedné predmety zúčastnilo pod vedením PaedDr. Karin Malátovej a Mgr. Jany Galanskej exkurzie v zábavnom vedecko-technickom parku Vida! Na ploche viac ako 6000 m2 boli umiestnené exponáty – skoro 200, ktorých dotýkanie a skúšanie nielenže nebolo zakázané, ale priam žiadúce. Expozícia bola rozčlenená do viacerých oblastí: Planéta, Civilizácia, Človek, Mikrosvet, Detské science centum a od mája do októbra funguje aj Vonkajšia expozícia. Každá inšpirovala k vlastnému skúmaniu a objavovaniu javov a zákonitostí. Bol k nim vytvorený aj odborný popis s vysvetlením. Mnohé boli robené formou hier a fyzických zážitkov. V rámci expozície prebiehala aktuálne výstava s názvom Brain, kde sa mohli študenti dozvedieť viac o fungovaní ľudského mozgu, zistiť ako nás môže oklamať alebo priviesť k nejakým spontánnym reakciám. V divadle vedy sme mali možnosť zhliadnuť 30 minútovú show Detonátor, kde boli zábavným spôsobom predvedené niektoré výbušné pokusy aj s vysvetlením.

28. 1. 2024

PROJEKT MEINE HEIMAT, POKRAČOVANIE

Približne pred 2 rokmi mi bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa projektu Meine Heimat (Môj domov), ktorý organizoval Spolok karpatských Nemcov v Štutgarte v spolupráci so štutgartskou diecézou. Žiaci našej školy mali možnosť sa zúčastniť na stretnutí so žiakmi iných škôl zo zahraničia. Malo ísť vždy o školy, ktoré pochádzajú z miest, kde majú, resp. mali korene Nemci žijúci mimo územia Nemecka. Tam patríme aj my. V tomto projekte mali vyjadriť, čo si predstavujú pod pojmom domov, aký k nemu majú vzťah a mali ho vyjadriť aj vo vzťahu k trvalej udržateľnosti. Jedným z bodov projektu bol aj rozhovor z osobnosťou, ktorá sa zaoberá ekológiou, resp. trvalou udržateľnosťou. Naša voľba padla na p. Lenku Ilčíkovú z organizácie Priatelia Zeme. Jedným z mojich cieľov bolo, aby projekt neskončil ukončením projektu. Toto sa mi podarilo, keď jedna zo žiačok, Karin Mekýšová pokračuje v spolupráci s p.Ilčíkovou pri programe Transformácie Hornej Nitry. Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli mnohé nové veci vo vzťahu ku svojmu okoliu a jeho minulosti, prítomnosti či budúcnosti, navštívili Nemecko, kde sa zlepšovali v nemčine a popri tom navštívili Europarlament v Štrasburgu, múzeum Jana Husa v Kostnici, či nakoniec prezentovali v nemčine výsledky svojej práce pred nemecky hovoriacim publikom. Podľa ich vlastných slov sa ich vzťah k nemčine zlepšil, čo dokazuje aj to, že počas letných prázdnin sa niektorí opakovane vrátili do Nemecka, aby sa v nemčine zdokonaľovali.

Toto sú momenty, keď mi moje učiteľské srdce poskočí, zahreje ma na duši a poviem si, že toto povolanie mi dáva zmysel. Tento pocit som opätovne zažil, keď sa správa o našom projekte objavila aj v ročenke karpatských Nemcov v Štutgarte. Prečítať si to môžete na stranách 24-28 spomínanej ročenky, ktorá je v prílohe.

A keď mi prišlo pozvanie od p.Rainera Bendela zo Štutgartu, aby sme sa opätovne zúčastniť sa projektu, je to dôkaz toho, že veci robíme dobre.

Peter Marko

26. 1. 2024

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo nám nie je cudzie. Práve naopak. Vieme pomáhať ľuďom, ktorí nemajú také šťastie ako my. V našej škole organizujeme rôzne akcie, z ktorých výťažok venujeme na charitatívne účely.

Počas Noci v škole sme vyzbierali pri predaji Racclet 30 € a podporili sme DOMINO. Pri organizovaní Vianočného bazára predávali naši študenti svoje výrobky. Atmosféra bola slávnostná a radostná. Dobrovoľným príspevkom 200 € od našich študentov, predajcov sme podporili činnosť DOMINO.

Ďakujeme všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli.

V utorok 16. januára 2024 sme potešili sumou 230 € DOMINO a ich klientov.

Mgr. Ľudmila Zaujecová a Mgr. Gabriela Belisová

6. 9. 2023

Karty ISIC

1. Informácia pre žiakov, ktorí kartu ešte nemajú a chceli by ju mať.

Cena karty je 20€, kartu je možné kúpit/objednať cez platový terminál:
https://isic.sk/platbaskoly/
karta príde na školu a ja Vám cez EduPage pošlem o tom oznam
(mať kartu je výhodné najmä pre študentov, ktorí majú paušál od Orange, kde získajú výraznú zľavu).Viac informácií nájdete v prílohe.

2. Informácia pre žiakov, ktorí už kartu majú:

- nezabudnite si predĺžit platnosť karty na dopravu, návod nájdeš tu:
https://isic.sk/aktivacia-dopravy-pocas-prazdnin/
- nezabudnite si zakúpit známku 10 €, ktorá vam umožní využívať zľavy na nákup a paušál, vstupné do múzeí a pod.:
https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

Žiaci si známku na preukaz objednajú a zaplatia sami cez e-shop www.objednaj-preukaz.sk. Pri objednávke si žiaci zvolia spôsob doručenia – či chcú známku doručiť na školu alebo priamo domov. Pokiaľ sa rozhodnú, že známku si nechajú doručiť na školu - škola po doručení ISIC karty žiaka vyzve aby si kartu vyzdvihol. Pokiaľ sa rozhodnú, že známku si nechajú doručiť na adresu priamo domov, tak im ju doručí kuriér. V tomto prípade si budú žiaci hradiť poštovné (3€). Postup nákupu ISIC karty - v prílohe

Samozrejme, ak kartu používate len na dopravu, nemusíte zakupovať známku
a ak nepoužívate kartu na dopravu, nemusíte predlžovat kartu na dopravu.

31. 8. 2023

Inštruktáž k štipendiám

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza