EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


HISTÓRIA ŠKOLY - A OPÄŤ ZMENY...

Slovenské školstvo a s ním i Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského zažilo a v posledných rokoch stále zažíva nové pokusy o zmenu. Až do 1. septembra 2008 sa riadilo už neaktuálnym a zastaraným zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl, kvalita vzdelávania začala mať klesajúci trend, čo potvrdzovali aj výsledky medzinárodných meraní, obsah vzdelávania už nezodpovedal požiadavkám trhu práce... Aktuálnou sa stala reforma školstva. Nový školský zákon stanovil nové priority v procese výchovy a vzdelávania. Prebiehajúca reforma prináša pre žiaka menej memorovania a zaujímavejšie vyučovacie hodiny, pre rodiča lepší výber medzi školami podľa ich profilácie, pre učiteľa väčšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu, pre školy väčšie možnosti profilovať sa podľa svojich možností a potrieb regiónu, ale aj tvorivejšiu atmosféru vo vlastných učiteľských kolektívoch. Požiadavky spoločnosti sa transformovali do štátneho vzdelávacieho programu, na ktorého základe každá škola získala možnosť vytvoriť si svoje školské vzdelávacie programy s cieľom zvyšovať vlastnú kvalitu i úroveň.

Naše gymnázium chce byť modernou školou 21. storočia. Chce pripraviť do praxe i do života, ale aj na vysokoškolské štúdium zdatných mladých ľudí, chce sa orientovať na žiaka, na jeho odborný a osobnostný rast, na jeho úspechy v živote, chce budovať v našich žiakoch mravné zásady, rozvíjať ich tvorivosť, pripraviť ich na celoživotné vzdelávanie. Preto pripravilo vlastný školský vzdelávací program a ponúka budúcim gymnazistom štúdium nielen vo všeobecných triedach so širokou škálou voliteľných predmetov, ale aj v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a so spoločenskovedným zameraním.

Čas nestojí, uteká stále rovnako rýchlo. Na niekoľkých stranách sme sa Vám, vážení čitatelia, pokúsili stručne predstaviť najdôležitejšie míľniky, ktoré lemujú dlhú 90-ročnú cestu od niekdajšieho Česko-slovenského štátneho reálneho gymnázia Františka Sasinka až po dnešné Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Za celé toto obdobie triedami piatich gymnaziálnych budov a rukami niekoľkých stoviek pedagógov prešli tisícky študentov. Títo našli uplatnenie v rôznych sférach života doma i v zahraničí. Ich úspechy, o ktorých sa dozvedáme od nich priamo alebo prostredníctvom dobrého chýru, sú snáď svedectvom, že námaha i nádeje do nich vkladané neboli zbytočné. A ľudia, ktorým sa pôsobenie za katedrou stalo životným poslaním, tak dostávajú zaslúžené zadosťučinenie. Prispievajú tak k sláve niekoľko storočí trvajúcej tradície stredoškolského vzdelávania v Prievidzi.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza