EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


SPRACHDIPLOM

Nemecký jazykový diplom druhého stupňa prebieha pod záštitou organizácie ministerstiev kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko - „Stálou konferenciou ministerstva kultúry". Ide o skúšku žiadanú na celom svete, ktorá prebieha v krajinách severnej pologule na jar a v krajinách južnej pologule na jeseň v presne zadaných termínoch a rovnako sú aj skúšobné otázky vypracované centrálne a do jednotlivých krajín posielané v zapäčatených obálkach, ktoré sa otvoria až v deň skúšky. Ohľadom skúšky sú centrálne organizované pravidelné školenia. Cieľom je celosvetová porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok. Za kvalitu skúšok zodpovedá orgán Stálej konferencie Ministerstva kultúry - „Centrálny orgán pre Nemecký jazykový diplom". V jednotlivých krajinách sú za garantovanú kvalitu prípravy a priebehu skúšok Nemeckého jazykového diplomu zodpovední poradcovia/koordinátori „Centrálneho úradu pre školy v cudzine".

Po vykonaní skúšky Nemeckého jazykového diplomu vystaví Centrálny úrad potvrdenie (vysvedčenie), ktoré podpíše veľvyslanec v danom štáte a ktoré je odovzdané vyslancom alebo iným zástupcom veľvyslanectva.

Nemecký jazykový diplom druhého stupňa platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole. Ked'že je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej Abitur, môže byť absolvent NJD imátrikulovaný na nemeckej vysokej škole bez ďalších skúšok. NJD je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často považovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka.

Nemecký jazykový diplom druhého stupňa sa podľa európskeho referenčného rámca jazykov do skupiny C1 - C2 a vyhovuje svojimi požiadavkami „Centrálnej skúške druhého stupňa maturitného štúdia", respektíve „Malému Nemeckému jazykovému Diplomu" Goethe-Inštitútu.

NJD II je testom jazykovej zručnosti, nie skúška kvalifikácie. Je teda testovaný výsledok študijného procesu, nie všeobecné jazykové znalosti. Z toho vyplýva, že skúške musí predchádzať dlhoročná a na skúšku orientovaná, plánovaná príprava.

Skúška je nemeckou stranou organizovaná úplne bezplatne, nevznikajú pri nej žiadne poplatky ani že prípravu a prevedenie skúšky. Práve naopak sú tieto školy nemeckou stranou nezanedbateľne materiálne podporované (študijné materiály, pomôcky a pod.). Vysvedčenie (doklad) o skúške Nemeckého jazykového diplomu je nemeckým dokumentom, ktorý je odovzdávaný priamo absolventom skúšky.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza