EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Prevencia protispoločenskej činnosti

V TSK a v organizáciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, vrátane Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór.

Podnety je možné podať:

 1. elektronickou poštou zaslanou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 2. poštou zaslanou na adresu TSK:
  Hlavný kontrolór
  K dolnej stanici 7282/20A
  911 01 Trenčín
  Na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza