EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Kariérové poradenstvo

NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA PRE NAŠE GYMNÁZIUM

Národná cena kariérového poradenstva sa udeľuje za inšpiratívne príklady dobrej praxe v oblasti poradenstva. Získať ju môžu školy, poradenské centrá, úrady práce, vzdelávacie inštitúcie, personálne agentúry, neziskové organizácie, firmy a súkromní poradcovia z celého Slovenska. Centrum Euroguidance každoročne zostavuje tím externých nezávislých hodnotiteľov, ktorí na základe 10 kritérií vyberajú laureátov ceny.

Tohtoročné slávnostné udeľovanie cien sa konalo v Primaciálnom paláci v Bratislave, dňa 5. 10. 2023 a zúčastnilo sa ho vyše 100 odborníkov a praktikov v oblasti kariérového poradenstva, tvorcov politík, predstaviteľov firiem, vzdelávacích organizácií i personálnych agentúr.

Medzi účastníkmi boli aj kariérová poradkyňa našej školy Mgr. Marcela Faráriková a triedna učiteľka 3.B Mgr. Marta Lančaričová, ktoré tu odprezentovali projekt Žiackych elektronických portfólií. Odborná porota, predstavitelia partnerských inštitúcií, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia komisie na Slovensku a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ocenili tento projekt udelením NÁRODNEJ CENY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2023.

Prezentácia zaujala aj odbornú porotu zo združenia Euroquidance z Českej republiky a autorka projektu elektronických portfólií žiakov Mgr. Marcela Faráriková, spolu s Mgr. Martou Lančaričovou dostali pozvanie na medzinárodnú konferenciu kariérových poradcov „Na videnou v budoucnosti“, ktorá sa konala dňa 19. 10. 2023 v Prahe. Na konferencii vystúpili s príspevkom ,,Mapovanie kariérových zručností žiakov pomocou elektronického portfólia“, v ktorom zdieľali svoje skúsenosti s prácou s týmito portfóliami. Ich úspešnú prezentáciu a ideu, že obsahom maturitnej skúšky by mohlo v budúcnosti byť kariérové portfólio študenta, ocenilo gratuláciou okrem iných aj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

https://www.euroguidance.sk/nckp/wp-content/uploads/National-Career-2023_V2.pdf

Fotogaléria

Ciele kariérového poradenstva

Cieľom kariérového poradenstva je usmerniť kariérny rast žiaka tak, aby sa uplatnil na trhu práce. KP je služba, ktorá napomáha v procese rozhodovania sa žiaka a sprevádza ho:

 • vo vzdelávacom procese,
 • vo voľbe štúdia a povolania,
 • pri životnom plánovaní,
 • pri pracovnom uplatnení sa na trhu práce.

Realizátorom kariérneho sprevádzania na SŠ je každý pedagogický a odborný zamestnanec na škole.

Kariérna výchova sa realizuje týmito formami:

 • ako súčasť školského programu – v rámci jednotlivých predmetov vzdelávacej činnosti,
 • prostredníctvom konzultačných hodín VP/KP,
 • konzultáciami na triednických hodinách.

KARIÉROVÁ PORADKYŇA: Mgr. Marcela Faráriková

osobné stretnutia a individuálne konzultácie: po dohode cez edupage alebo mail: kedykoľvek (určite sa dohodneme)

mail: mfararikova@gmail.com

Náplň mojej práce:

 • poskytujem informácie o požiadavkách študijných odboroch, rôznych povolaní a pomáham žiakom, aby si optimálne vybrali svoje ďalšie štúdium
 • sledujem študijno-profesijné záujmy žiakov
 • spolupracujem s inými odborníkmi pri voľbe štúdia
 • sprostredkovávam informácie o školách, povolaniach a zamestnaniach
 • poznám problematiku kariérneho vývinu v celoživotnom priebehu
 • poznám aktuálne problémy trhu práce
 • zabezpečujem a organizujem besedy, exkurzie, stretnutia, prezentáciu študijných odborov
 • pomáham žiakom stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele, vytvárať si kariérne plány, pričom využívam rôzne techniky a aktivity
 • pracujem s portfóliami žiakov

PRE ŠTUDENTOV

Tie veci, ktoré ti idú prirodzene, sú tvoje najsilnejšie stránky.

Uvedom si ich, váž si ich a stavaj na nich!

AKO SI VYBRAŤ VYSOKÚ ŠKOLU?

 1. PÝTAJ SA!

  Koho??? Absolventov VŠ, ktoré máš vyhliadnuté, alebo ľudí, ktorí vykonávajú povolanie, ktoré sa ti páči.

  Pýtaj sa napríklad ako s prácou začínali, ako vyzerá ich pracovný deň, aké sú nevýhody ich povolania. To isté platí o štúdiu. Aké je naozaj? Týchto ľudí nájdeš napr. na FB skupinách študentov jednotlivých fakúlt, sociálnych sieťach, Linkedlne alebo ich kontaktuj priamo cez firmu, kde pracujú. Nehanbi sa!

 2. OPÄŤ SA PÝTAJ!

  Tentokrát už tvojho blízkeho okolia. Niekedy v nás vidia veci, ktoré sami prehliadame. Čo spozorovali tvoji kamaráti, rodičia alebo učitelia, že ti dobre ide? Kedy videli, že pre niečo „horíš?“

  Získať na seba pohľad z viacerých uhlov môže byť pre teba veľmi nápomocné.

 3. ELIMINUJ!

  Čo ak si zistil (a), že ťa baví milión rôznych vecí od štrikovania po matematiku?

  Do riadkov napíš aktivity, ktoré ťa bavia a do stĺpcov kritéria, ktoré sú pre teba dôležité, napr. časová náročnosť, peniaze, kariérny potenciál... Každú aktivitu ohodnoť podľa toho, aké je silná v danom kritériu na škále od 1 do 10 a potom si sčítaj jednotlivé výsledky. Môže ti to pomôcť zorientovať sa.

 4. NESTRESUJ A OTESTUJ SA

  Naše gymnázium ti ponúka možnosť kariérového testovania v 3.ročníku štúdia. Výsledky si poriadne preštuduj! Odhalia tvoje predpoklady na štúdium, určia typ osobnosti a cestu, ktorou sa môžeš v budúcnosti uberať. Následne si môžeš dohodnúť konzultáciu so psychológom alebo kariérovou poradkyňou. Ďalšou možnosťou sú online testy. 16personalities.com alebo ISTP, thepassiontest, genius.com.

 5. VYSKÚŠAJ TO

  Môžeš nad školou a prácou premýšľať aj 1000 hodín, ale nedá ti to viac ako 1 hodina strávená naozaj pri tom povolaní / v danej škole. Využi deň otvorených dverí alebo verejnú prednášku. V práci to jednoducho skús. Choď na brigádu, prihlás sa na stáž alebo tzv. jobshadowing, kde sleduješ profesionála v práci.

 6. NECHOĎ TAM, KDE KAMOŠ

  S kamarátmi zo strednej školy sa lúči naozaj ťažko... Ale toto je tvoj život, tak sa nenechaj ovplyvňovať natoľko, aby si si podľa nich vyberal vysokú školu, ak ju sám nechceš.

  Nenechaj sa zlákať ani peknými priestormi alebo brožúrkou, na ktorej sú všetci šťastní. Skús si pozrieť štatistiky o danej škole, rebríčky vysokých škôl, zisti si uplatnenie absolventov.

Dôveruj najmä sám sebe, tomu, čo naozaj chceš a čo ťa baví!

Makaj poctivo pred prijímačkami, aby si si splnil si svoje kariérne sny!

TAK A TERAZ AKO PRAKTICKY NA TO?

TÁTO PREZENTÁCIA ŤA NAVEDIE:
Ako_sa_prihlasit_na_vysoku_skolu.pptx

SCIO skúšky
SCIO_skusky_prezentacia.pptx

VZOR VYPLNENEJ PRIHLÁŠKY:
prihlaska_na_VS.pdf

Všetky informácie o fakultách, študijných odboroch, prijímacích skúškach, termínoch na podanie prihlášky VŽDY hľadaj na oficiálnych stránkach danej fakulty!

Dôležité info (vysoké školy, fakulty, študijné odbory, prij, skúšky,...) nájdeš aj tu:

 • Studuj.to
 • Portalvs.sk
 • Vysokeskoly.sk
 • Atlasskolstvi.cz
 • Vysokeskoly.cz
 • Fakulta.cz
 • Infoabsolvent.cz
 • Unium.cz
 • Kampomaturite.cz
Tvorba životopisu:
https://europa.eu/europass/sk/create-europass-cv
Termíny podania prihlášok:
https://www.portalvs.sk/sk/terminy?from=menu1
Internetový sprievodca trhom práce:
https://www.istp.sk/
Kariérové testy:
https://www.emiero.sk/
Uplatnenie absolventov a trendy práce:
https://www.trendyprace.sk/sk
Info o pracovných pozíciach:
https://www.pozicie.sk/
https://www.job.sk/
https://www.profesia.sk/
https://kariera.zoznam.sk/
https://www.platy.sk/
Štúdium v zahraničí:
https://www.interstudy.sk/
https://www.study.eu/
https://scandinavianstudy.sk/
https://workandstudy.travel/?lang=en
https://www.czenadians.cz/work-and-study/
Informácie o informácií o štipendiách do zahraničia, ako lacno cestovať, ako dostať stáž snov... :
https://mladiinfo.sk/
Dobrovoľníctvo po celom svete:
https://www.workaway.info/

ELEKTRONICKÉ PORTFÓLIÁ ŽIAKOV

Na našom gymnáziu sme zaviedli tvorbu žiackych elektronických portfólií. Portfóliá si vytvárajú študenti 4-ročného štúdia od 1.ročníka. Získali sme tak originálny nástroj na kariérový rozvoj žiaka, doplňujúci školský vzdelávací program a profil absolventa, ktorý permanentne a systematicky podporuje a zaznamenáva profesijný rast žiaka. Ciele žiackeho elektronického portfólia vychádzajú z cieľov výchovy a vzdelávania na našej škole.

Elektronické portfólio je komplexný nástroj podporujúci žiakove sebapoznanie, sebapoňatie a prispieva k správnemu výberu jeho ďalšej kariéry. Každému žiakovi umožňuje oprieť sa o získané schopnosti, vrátiť sa k nim a dopĺňať ich. Výstupy elektronického portfólia tak žiakovi slúžia aj v budúcnosti k budovaniu vlastnej profesijnej cesty. Obsahom elektronického portfólia sú žiakom vytvorené a digitálne spracované záznamy o jeho aktivite počas SŠ, doklady o tom, čo všetko zvládol, aké schopnosti a úspechy nadobudol, dôkazy o jeho činnosti, aktívnej účasti na udalostiach a akciách, ktoré zažil, a ktoré ho ovplyvnili. Výstupom je kariérové portfólio, ktoré si žiak vytvára spravidla v 4.ročníku štúdia. Kariérové portfólio prepája všetky získané informácie a žiakovi odpovedá na otázky: „Aké sú moje silné stránky?“, „Čo ma baví?“, „Na čo sa hodím?“, „Čomu sa chcem ďalej venovať?“. Takéto elektronické portfólio je vhodné použiť ako podklad pre individuálne konzultácie pri výbere ďalšieho štúdia, na prijímacích pohovoroch na vysokú školu, či uchádzaní sa o pracovné miesto.

METODIKA ZAVÁDZANIA ŽIACKEHO ELEKTRONICKÉHO PORTFÓLIA

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza