EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Erasmus+

Učiteľská mobilita Erasmus+ na španielskom ostrove Tenerife

Projekt Erasmus+, s cieľom podporovať vzdelávacie iniciatívy a medzinárodnú spoluprácu, otvára dvere pre učiteľskú mobilitu a digitálnu transformáciu vzdelávania. Túto skvelú príležitosť som využila aj ja výberom kurzu pre učiteľov: Digital Classroom Mastery Course, ktorý realizuje FU International Academy v Puerto de la Cruz na španielskom ostrove Tenerife a prebiehal v termíne 4. 3. – 8. 3. 2024.

V súčasnom rýchlom vývoji technológií sa digitálne vzdelávanie stáva kľúčovým prvkom prípravy budúcich generácií na výzvy moderného sveta. Jedným z kurzov v rámci Erasmus+ projektu je práve kurz Digital Classroom Mastery, kde sa stretávajú pedagógovia a zdokonaľujú svoje digitálne zručnosti, učia sa od odborníkov v oblasti digitálnej tvorby, zdieľajú svoje skúsenosti a integrujú moderné technológie do svojej výučby.

Vyučovanie na kurze bolo rozdelené podľa dní v týždni a každý deň bol venovaný špecifickej téme.

Úvodom sme sa venovali online platforme Canva. Tento grafický dizajnový nástroj umožňuje učiteľom vizualizovať učivo, vytvárať prezentácie, podporovať kreatívne učenie, vytvárať plagáty, brožúry, vizitky a ďalšie grafické projekty. Naučila som sa vytvárať vizuálne pútavé prezentácie, plagáty a iné materiály, ktoré môžem použiť na hodinách biológie.

Ďalší deň bol venovaný online platforme Kahoot! a jeho integrácie do vyučovacieho procesu. Táto interaktívna platforma umožňuje učiteľom vytvárať zábavné kvízy a hry, ktoré nielen motivujú študentov, ale aj merajú ich pokrok. Zároveň táto forma výučby prináša do triedy dynamiku a interaktivitu, čím sa upevňuje zapojenie žiakov a zvyšuje sa efektivita učenia.

V oblasti tvorby videí a podcastov sme sa učili pracovať s nástrojmi ako CapCut a Audacity. Vďaka týmto nástrojom sa učiteľom a študentom otvárajú nové možnosti pre tvorbu vlastných videí a podcastov, čím sa rozvíja ich kreativita a komunikačné zručnosti. Učitelia sa tak stávajú producentmi vzdelávacieho obsahu, ktorý je prispôsobený potrebám ich žiakov.

Záverom kurzu sme sa venovali jednému z najinovatívnejších prvkov a tou je umelá inteligencia (AI) a jej využitiu vo vzdelávaní. AI otvára dvere k personalizovanejšiemu prístupu k študentom, umožňuje automatizáciu rutinných úloh a poskytuje analytické nástroje pre lepšie sledovanie pokroku žiakov. Vďaka tomu sa výučba stáva flexibilnejšou a prispôsobuje sa individuálnym potrebám žiakov.

Všetky nástroje, ktoré sme sa učili na kurze predstavujú nové technologické pomôcky, ale zároveň aj inšpiráciu pre ozvláštnenie vyučovacieho procesu.

Veľkým prínosom bola pre mňa tiež možnosť zlepšiť si svoje jazykové a komunikačné schopnosti. Ako jedinej účastníčke zo Slovenska mi vstup do cudzieho vzdelávacieho prostredia poskytol príležitosť komunikovať výlučne v anglickom jazyku nielen v triede počas vyučovania, ale aj v čase osobného voľna s mojimi kolegami z kurzu.

Mala som príležitosť spoznať nových ľudí a naviazať medzinárodné priateľstvá so svojimi kolegami z rôznych krajín Európy: Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko a Rumunsko. Tieto vzťahy môžu viesť k budovaniu medzinárodných projektov a našej ďalšej spolupráce, čím sa posilní vzájomné porozumenie medzi našimi krajinami a zároveň strednými školami.

Absolvovanie tejto mobility bolo pre mňa aj nezabudnuteľným osobným zážitkom, pretože som vo voľnom čase mohla objavovať prírodné krásy a druhovú diverzitu ostrova Tenerife, čo ma ako učiteľku biológie nesmierne obohatilo.

Mgr. Marta Lančaričová

Foto

Správa o vzdelávacej mobilite

V rámci projektu Erasmus+ sa od 4. novembra do 10. novembra 2023 začala realizovať prvá vzdelávacia mobilita – Job shadowing na tému Udržateľnosť, ktorú som absolvovala v talianskej škole Instituto di Istruzione Superiore Argentia v meste Gorgonzola. Podstata takejto mobility spočívala ... viac

SKUPINOVÁ MOBILITA žiakov realizovaná v čase 4. 11. – 10. 11. 2023 v rámci prebiehajúceho akreditovaného projektu Erasmus+ s číslom 2023-1-SK01-KA121-SCH-000116244

Mobilita bola realizovaná so žiakmi 2. a 3. ročníka štvorročného gymnázia. Táto mobilita sa uskutočnila v partnerskej inštitúcii strednej školy Istituto di Istruzione Superiore Argentia v meste Gorgonzola v Taliansku. Hlavnými cieľmi boli ... viac

Projekt Erasmus+ na škole Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

SV školskom roku 2023 – 24 sme vstúpili do šiesteho roku práce na projektoch Erasmus+ na našej škole. V roku 2016 sme po prvý krát začali pracovať na výmennom školskom partnerstve so siedmimi európskymi školami. Názov nášho projektu bol „Kultúrna identita ako kľúč k bráne tolerancie v Európe“ ( skrátený názov: Brána). Projektová práca trvala od 1.9.2016 – 31.7.2018, teda 23 mesiacov. Do projektu bolo zapojených 7 pedagógov a 20 žiakov. Žiaci pripravovali veľmi veľa materiálu k téme a zameraniu projektu, krátkych filmov, videoprodukcií, PPT prezentácií v anglickom jazyku, ktoré reprezentovali našu školu, mesto a krajinu, typické zvyky odevy, stravovanie a iné kultúrne výnimočnosti – žiakov viedla B.Meluzin Remiašová. Našu krajinu počas prvého projektu navštívilo 14 pedagógov a 30 žiakov z Anglicka, Talianska, Holandska, Francúzska a Grécka.

Druhým medzinárodným projektom bol projekt s názvom „Obohatenie vyučovania o nové technológie“. Tu sme spolupracovali so štyrmi európskymi strednými školami. Trval od 1.9.2020 – 31.8.2022, teda 24 mesiacov. Do projektu bolo zapojených 6 pedagógov a 16 žiakov. Zameranie projektu bolo sústredené na nové technológie a ich využitie vo vyučovacom procese. Žiaci pod vedením pedagógov pripravovali a následne prezentovali na pôde zahraničných škôl svoje práce v podobe PPT prezentácií, krátkych filmov, videoprodukcií samozrejme v anglickom jazyku a týmto veľmi úspešne reprezentovali nie len našu školu, mesto, ale celú krajinu – žiakov viedli B.Meluzin Remiašová, M.Škopcová, D.Šturcelová a K.Košecká. Našu krajinu počas druhého projektu navštívilo 8 pedagógov a 20 žiakov z Turecka, Talianska a Portugalska.

V roku 2022 sme vypracovali a podali na schválenie žiadosť o Akreditáciu na Erasmus v sektore školského vzdelávania. Táto nám bola schválená a znamená výnimočné postavenie a lepšiu pozíciu pre školu pri schvaľovaní nových projektov v rozmedzí rokov 2023 – 2027.

V roku 2023 sme preto podali žiadosť na nový projekt v rámci Akreditácie a taktiež nám bol schválený. Tým pádom sme už v školskom roku 2023 – 24 mohli začať prvý rok nového typu projektovej spolupráce. Tieto nové aktivity stále prebiehajú. V tomto školskom roku sme uskutočnili dve skupinové mobility žiakov. Prvá sa uskutočnila v meste Gorgonzola v Taliansku a druhá v meste Prachatice v Českej Republike. Bola úspešne uskutočnená aj jedna mobilita pedagóga s cieľom obohatenia poznatkov v oblasti výučby cudzích jazykov v Taliansku.

Naše aktivity v tomto školskom roku budú pokračovať. Uskutoční sa ešte jedna skupinová mobilita žiakov do mesta Antalya v Turecku a tri individuálne mobility pedagógov do Turecka a Španielska.

Taktiež nás čaká jedna milá domáca aktivita, kedy privítame na našej škole pedagógov a študentov z talianskej partnerskej školy v Gorgonzole. Tešíme sa na ich návštevu a pripravíme im bohatý a nápaditý program jednak na našej domovskej škole, ako aj mimo školy. Plánujeme im ukázať krásy nášho regiónu a našej malebnej vlasti.

Mgr.art Barbara Meluzin Remiašová, školský koordinátor projektovej činnosti Erasmus+

Taliansko ECTECH očami študentky - účastníčky projektu

Stella Ester Krajči (II.D) ako účastníčka poslednej medzinárodnej výmeny v Taliansku - Sardínii (marec 2023) predkladá svoju záverečnú správu z pobytu, ktorá je doplnená autentickým komentárom a náležitými fotografiami.

Záverečná správa z pobytu

ECTECH – posledné medzinárodné stretnutie v talianskej Sardínii

Správa zo stretnutia v talianskom meste Bosa (06. 03. – 12. 03. 2023)

"Enriching the Classroom with Technology": Erasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Key Action 2 - Strategic Partnerships 2020, 01-09-2020 - 31-03-2023. Project number: 2020 – 1 – SK01 – KA229 – 078244_3

6. marca 2023 – v skorých ranných hodinách sme prišli do mesta Bosa. Tu nás čakali učitelia z partnerskej školy so študentmi, aby našich študentov hneď mohli ubytovať v hosťovských rodinách. Učitelia sa ubytovali v hoteli. Prvý deň bol zoznamovací a oddychový po dlhej a namáhavej ceste.

7. marca 2023 – stretnutie všetkých účastníkov medzinárodného stretnutia (Slovensko, Portugalsko, Turecko) v hosťovskej talianskej škole Instituto Istruzione G. A. Pischedda BOSA, Viale Lungo Temo De Gasperi. Po úvodnom uvítaní sme v pracovnej časti videli prezentáciu hosťujúcej školy. Prezentácie boli o aplikácii pre učiteľov a rodičov študentov školy REGISTRO DOCENTI, talianski študenti nám najskôr prostredníctvom prezentácie a neskôr aj fyzicky predstavili svoju školu, mesto a Sardíniu. Naša študentka Hana Cigáňová odprezentovala prezentáciu o našich aktivitách v tomto projekte. V tento deň nás ešte čakala prehliadka miestneho Múzea garbiarstva a prehliadli sme si mesto. Čakalo nás ešte jedno prekvapenie v podobe malého výletu do Nuraghe Losa - múzeum z doby bronzovej. Bolo čarovné poznávať túto starobylú históriu ľudstva a pohrebisko.

8. marca 2023 – stretnutie v škole. Pracovná časť nášho pobytu bola venovaná prezentáciám žiakov z jednotlivých krajín. Z nášho gymnázia svoju prácu predstavila Hanka Cigáňová, Stella Ester Krajči a Andrej Nociar. Popoludní sme sa prešli čarovnými uličkami mesta BOSA, obdivovali taliansku architektúru a prišli sme na prehliadku Malaspina Castle so sprievodcom, odtiaľ bola aj krásna vyhliadka. Deň sme ukončili večerou s ochutnávkou typických jedál v Sardínii vo vínnej pivnici v jednom z typických domov mesta Bosa.

9. marca 2023 – stretnutie v škole. Hosťujúca škola pripravila pre nás prechádzku po pobreží s piknikom. Predhádzka bola naplánovaná k Argentínskej veži, S Cordillera, Domus de Janas. Bolo síce zamračené, ale vôbec nám to neprekážalo naplno vychutnať krásu skalnatého pobrežia a piknik v krásnej zátoke. Po chutnom pikniku nás čakala v prístave mala bárka, s ktorou sme sa vypravili na malý výlet loďou po rieke TEMO pozdĺž pobrežia BOSA.

10. marca 2023 – stretnutie v škole Viale Lungo Temo de-Gasperi Institute. Tu sme absolvovali hodinu taliančiny. Ukážková hodina s využitím IKT techniky a rôznych učiacich programov. Záver pracovného dňa bol venovaný slávnostnému odovzdávaniu certifikátov a koordinátorka celého projektu Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová informovala partnerské školy o nutnosti vyplnenia záverečnej správy a prezentovala jej vyplňanie. Záver dňa bol venovaný spoločnej rozlúčkovej verčeri, na ktorej sme sa zišli všetci účastníci projektu.

11. marca 2023 – presun autobusom do mesta Cagliari, kde sme si prehliadli historické pamiatky.

12. marca 2023 – rozlúčka s krásnym prímorským mestom a odlet na Slovesnko.

Účastníkmi projektu v Sardínii za našu školu boli PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. art. Barbara Meluzin Remiášová, Ing. Marcela Škopcová, Hana Cigáňová (III. E), Stella Ester Krajči (II. D), Andrej Nociar (III.B).

Ing. Marcela Škopcová

Fotogaléria

Hymna projektu ERASMUS+ ECTECH

Na základe básne, ktorú zložila vyučujúca Dáša Šturcelová na počesť realizácie projektu ECTECH, sa vyučujúca Monika Siváková podujala uvedenú báseň zhudobniť. Vytvorila sa melódia, ktorá svojím sviežim rytmom a veselým tempom pripomína živý pulz celého projektu Erasmus+. Melódia spolu s básňou sa stala hymnou projektu. Túto hymnu študenti zo Slovenska nacvičia a majú v pláne ju predstaviť svojim rovesníkom a účastníkom projektu na stretnutí na Sardínii v marci 2023. Pre hudobný sprievod hymny sa odporúča ako inštrumentálny sprievod využiť klavír, gitaru, bubny (prípadne len kachon). Umní muzikanti si do hymny môžu pridať aj flauty, husle či trúbku, improvizácia je v tomto prípade možná a vítaná.

Hymna je zároveň oslavou spolupráce medzi národmi, oslavou prijatia výzvy mladých ľudí k vzájomnému obohacovaniu sa. Brilantne zlieva popisy všetkých štyroch zúčastnených krajín, stúpajúcou tóninou graduje v závere vo zvolaní „Obohaťme našich študentov technológiou a zastavme sa, spolu zjednotení, veľkolepé priateľstvo, a budeme rásť“.

Originálny text hymny je nasledovný:

Enriching the Classroom with Technology (song of the Erasmus+ project)

Written by: Dáša Šturcelová, Music: Monika Siváková

Orig. in C major, CHORUS 3 + OUTRO transp. to D major

VERSE 1
From different lands, with different tongues
We come together, united in one
Slovakia, Sardinia, Portugal, Turkey
Together in partnership, a harmony
CHORUS
With Erasmus Plus as our guide
We'll take this journey, side by side
Our goal, to enrich our students' minds
With technology, a future to find

VERSE 2
With schools and teachers, hand in hand
We'll strive for progress, in promised land
A beacon of hope, for a brighter night
Our partnership, a shining light
CHORUS
With Erasmus Plus as our guide
We'll take this journey, side by side
Our goal, to enrich our students' minds
With technology, a future to find

BRIDGE
We'll strive for progress, for innovation
With each other's support, reach destination
Together, a stronger force, we´ll make the change
For a better future, a brighter range
(word) From the mountains of Slovakia, to the beaches of Sardinia
We'll share our knowledge, for a better education for humanity
From the vibrant culture of Turkey, to the historic roots of Portugal
We'll blend our experiences, to make a difference, for all
CHORUS
With Erasmus Plus as our guide
We'll take this journey, side by side
Our goal, to enrich our students' minds
With technology, a future to find

OUTRO
Let's enrich our students, with technology and make a stand
Together, united, a great partnership and we will expand

Prezentácia PITS – súčasť projektového zámeru

V rámci cieľov projektu Erasmus+ sa nachádzal aj úmysel vytvoriť spoločnú prezentáciu všetkých zúčastnených krajín (Slovensko, Portugalsko, Taliansko, Turecko), ktorá by sa niesla v duchu objavovania týchto krajín.

Spoločným menovateľom by bol hrdina PITS (jeho meno je zložené zo začiatočných písmen zúčastnených krajín), ktorý by zo svojho domčeka postupne odkrýval svet za štyrmi oknami, za ktorými sa mu predstaví každá krajina. Slovensko vytvorilo prezentáciu o hrdinovi, ktorý sa stretáva so slovenskými postavami, chlapcami a dievčatami, a dozvedá sa od nich množstvo informácií o osobitostiach a charakteristike Slovenska. Prezentácia vznikla ako súčasť etapy projektu realizovanej v Turecku a podieľali sa na nej vyučujúci a žiaci našej školy.

PhDr. Monika Siváková

Prezentácia

Vyhodnotenie dotazníka kvality ku projektu ECTECH – Erasmus+

Dotazník vyhotovil a komentár podáva: PhDr. Monika Siváková

Preklad dotazníka do anglického jazyka: Mgr. Dáša Šturcelová, Mgr. art. Barbara M. Remiašová

Dotazník otvorený pre respondentov: október – november 2022

Hodnotené návštevy: Portugalsko, Slovensko, Turecko

Dotazník publikovaný na:

ŠTUDENTI

Dotazník vypísalo 33 študentov, z ktorých pomer hodnotených krajín bol približne rovnaký, tak isto pomer študentov z jednotlivých krajín bol približne rovnaký. Najviac študentov bolo takých, ktorí absolvovali projekt doma aj v zahraničí. Spokojnosť s procesmi od plánovania cez implementáciu a vyhodnotenie projektu sa pohybovala vždy nad 60%, vo väčšine prípadov 75 – 85%. Väčšina študentov bola úplne spokojná s ubytovaním (nezapočítavali sa domáci študenti), väčšina bola taktiež úplne alebo čiastočne spokojná so stravovaním, opäť sa nepočítali domáci študenti. Celý projekt bol väčšinou hodnotený ako zaujímavý, informujúci, špeciálny, výzvový, originálny, v ojedinelých prípadoch aj ako stereotypný, dlhý, zdĺhavý či nepríjemný (to vyhodnocujeme ako subjektívny postoj). Komunikácia, aktivity, zábava, program, organizácia a tímová práca boli spomenuté ako aspekty najvyššej kvality. Nedokonalá znalosť angličtiny, lepšia a dlhšia príprava na projekt, viac voľného času – tieto položky by sa podľa študentov mohli ešte zdokonaliť.

Záver: priebeh zberu a vyhodnotenie údajov považujeme za úspešne ukončené. Zistili sme, že celkovo má projekt ECTECH u študentov úspech, študenti sú schopní hodnotenia položiek, na ktoré je projekt zameraný. Projekt spĺňa svoje ciele, tak po stránke didaktickej, aj organizačnej a voľnočasovej.

UČITELIA

Dotazník vypísalo 30 učiteľov, z ktorých pomer hodnotených krajín bol približne rovnaký, tak isto pomer učiteľov z jednotlivých krajín bol približne rovnaký. Najviac učiteľov bolo takých, ktorí absolvovali projekt doma aj v zahraničí. Spokojnosť s procesmi od plánovania cez implementáciu a vyhodnotenie projektu sa pohybovala nad 67%, vo väčšine prípadov 75 – 85%. Oproti žiakom tieto hodnoty boli mierne vyššie. Väčšina učiteľov bola úplne spokojná s ubytovaním (nezapočítavali sa domáci), väčšina bola taktiež úplne spokojná so stravovaním, opäť sa nepočítali domáci. Celý projekt bol väčšinou hodnotený ako zaujímavý, informujúci, špeciálny, originálny, v ojedinelých prípadoch krátky alebo naopak zdĺhavý. Aktivita, flexibilita, priateľstvo, organizácia, načasovanie, interakcia a zdieľanie skúseností boli spomenuté ako aspekty najvyššej kvality. Plánovanie programu, načasovanie, viac voľného času, viac učiteľov v projekte, viac času študent so študentom – tieto položky by sa podľa učiteľov mohli ešte zdokonaliť.

Záver: priebeh zberu a vyhodnotenie údajov považujeme za úspešne ukončené. Zistili sme, že celkovo má projekt ECTECH u učiteľov úspech, učitelia zodpovedne hodnotili položky, na ktoré je projekt zameraný. V budúcnosti sa koordinátori projektov môžu riadiť výsledkami tohto dotazníka kvality.

Dotazník – odpovede (učiteľ)

Dotazník – odpovede (študent)

ECTECH – Erasmus+ má na škole svoje nástenky

V októbri a novembri 2022 pribudli na našej škole dve nástenky, ktoré informujú o absolvovaných medzinárodných stretnutiach projektu Enriching the Classroom with Technology. Prvá je o Portugalsku a druhá o Turecku, nachádzajú sa na prízemí a na druhom poschodí.

PhDr. Monika Siváková

ECTECH – Erasmus+ stretnutie: Istanbul – Turecko

Dni 6. – 12. november 2022 boli pre pedagógov B. M. Remiašovú, D. Šturcelovú, M. Sivákovú a študentov K. Kabinu, A. Kudláča, M. Kukaňa, D. Mašlonku a D. Nováka výnimočné. Odohralo sa tretie stretnutie v rámci projektu Erasmus+. Miestom stretnutia študentských tímov zo Sardínie, Portugalska a Slovenska bol tento raz turecký Istanbul, ktorý sa ujal hostiteľskej úlohy a zorganizoval tím ochotných kolegov a študentov, ktorí vo svojich rodinách poskytli zázemie zahraničným študentom.

Stretnutie sa nieslo v duchu prehlbovania vedomostí a zručností vo využívaní digitálnych technológií na školách, študenti sa predstavili prezentáciami, videami, interaktívnymi aktivitami, naši študenti prezentovali náš komunikačný systém Edu Page. Všetka komunikácia prebiehala v anglickom jazyku.

Súčasťou projektu boli aj aktivity spoznávania histórie a pamiatok Istanbulu. Videli sme skvosty architektúry, plavili sme sa loďou po Bospore, ochutnali sme tradičné turecké jedlá, navštívili sme podzemný vodný rezervoár či prešli sme sa palácmi a archeologickým múzeom. Boli sme účastníkmi modlitieb moslimov v mešitách, obdivovali sme nádherné výhľady na európsku i ázijskú časť Istanbulu. Spoznávali sme mentalitu, tradície a spôsob života tejto odlišnej kultúry.

Ciele, ktoré si táto časť projektu stanovila, sa naplnili. Plní zážitkov sme sa vrátili domov, s pocitom, že patríme do širokého okruhu nových priateľov a známych. Čakali nás záverečné administratívne povinnosti, finančné vyúčtovanie, vypracovanie záverečných správ, tvorba nástenky v priestoroch školy, archivácia fotografií a videí z vlastných databáz i zo zdieľaných súborov na sociálnych sieťach.

Zámery vytvárať projekty tohto typu v rámci Erasmus+ vítame, pretože v nich vidíme význam pre obohacovanie skúseností našich študentov v procese prípravy na ich budúci život a povolanie.

PhDr. Monika Siváková

Záverečná správa zo stretnutia v Istanbule (autorka: Mgr. Dáša Šturcelová)

ECTECH – medzi Portugalskom a Tureckom

Skupinka žiačok V. Mišiaková, S. Bahuľová, D. Kohútová, S. Priehodová, I. Rizmanová a vyučujúce K. Košecká a D. Šturcelová sa v dňoch 3. – 9. októbra 2022 zúčastnili ďalšej z medzinárodných návštev, tento raz v portugalskej Mirandele. Cieľom stretnutia bolo spoznávanie rozdielnych kultúr, zdokonaľovanie jazykových zručností a napĺňanie hlavného cieľa projektu – obohacovanie vyučovania pomocou technológií.

Stretnutie bolo charakterizované okrem workshopov aj bohatým sprievodným programom, účastníci zo Slovenska, Turecka a Sardínie upevnili priateľské vzťahy s kolegami z Portugalska. Podrobný program a realizáciu stretnutia si môžete prečítať v záverečných správach uvedených nižšie.

O portugalskom stretnutí účastníci pripravili nástenku, ktorá je k nahliadnutiu vo vnútorných priestoroch našej školy. Súčinne s tým, ako sa kompletizujú záverečné správy, vyúčtovanie a administratíva z Portugalska, sa už pripravuje návšteva do Turecka, ktorá prebehne v novembri 2022 a na ktorej budú participovať traja vyučujúci a päť žiakov. Prebiehajú diskusie o organizačnom zabezpečení cesty, účastníci sa oboznamujú s pamiatkami Istanbulu a pripravujú informačné portfólio krajiny, do ktorej vycestujú, podieľajú sa na tvorbe materiálov pre workshop zameraný na moderné aplikácie vo vyučovaní a prezentáciu krajiny prostredníctvom príbehu s hrdinom PITS-om.

Práca nie je ľahká, no je zaujímavá, žiakom prináša mnoho nového poznania a skúseností.

PhDr. Monika Siváková

Záverečná správa o stretnutí v Portugalsku – vyučujúca

Záverečná správa o stretnutí v Portugalsku – študentka

Projekt ECTECH na začiatku nového školského roka 2022/2023

Začal sa nový školský rok, no práce na projekte ECTECH pokračujú a nadväzujú na aktivity, ktoré sa vykonali v predchádzajúcom školskom roku. Stále rezonuje medzinárodná návšteva, ktorá sa vykonala na Slovensku v máji 2022. Je pripravená fotokniha, ku ktorej všetci účastníci prispeli zbierkou svojich fotografií.

Potrebné je organizačne zabezpečiť návštevu tímu v Portugalsku v októbri 2022, ako aj v Turecku v novembri 2022. Na tento účel sa zakúpili letenky pre účastníkov, prebieha intenzívna komunikácia s vedúcimi v hosťujúcej krajine, dopĺňajú sa potrebné informácie a zoznamy, veľmi účinne funguje spolupráca medzi vedúcimi tímov v platforme Whatsapp. Dokončujú sa detaily denného programu v Portugalsku, zabezpečujú sa podmienky pre ubytovanie účastníkov, o ktorých promptnosť a správnosť sa starajú kolegyne M. Škopcová a B. M. Remiašová.

Účastníci pracujú na vytváraní komiksu, ktorého hlavným hrdinom bude postavička PITS (jeho meno vzniklo spojením začiatočných písmen zúčastnených krajín: Portugal, Italy, Turkey, Slovakia). Kompletizujú sa videá, ktoré slovenskí študenti a učitelia natočili počas prázdnin, aby sa z nich vytvorilo záverečné video, ktorého dej bude predstavovať cestu hrdinu PITSa po našej krajine. Prezentácie všetkých tímov krajín sa potom spoja do jednej a vytvorí sa ucelený príbeh hlavného hrdinu. Zhromažďovanie materiálov a ich spracovanie za slovenský tím sa 3deje pod vedením kolegyne Kristíny Košeckej.

Monika Siváková

ECTECH – Erasmus+ (Slovensko, máj 2022) očami študentky – Deň druhý až štvrtý

V piatok sme mali prvé oficiálne stretnutie s našimi Erasmus+ partnermi z Portugalska, Turecka a Sardínie. Samozrejme, že sme chceli, aby spoznali našu školu, a preto sme im dali možnosť nahliadnuť, čo sa deje na našich hodinách a aj mimo nich. Prirodzene, chceli sme im ukázať krásy Prievidze a predstaviť jej zástupcov, preto sme sa zúčastnili stretnutia s primátorkou a jej zástupcami v Zastupiteľskom dome. Keďže neďaleké kúpeľné mesto Bojnice sa môže chváliť viacerými atrakciami, ako je zámok a ZOO , urobili sme im prehliadku a spoločne sme išli ochutnať miestne jedlo v malebnej reštaurácii Bojnický dvor.

V sobotu ráno sme sa všetci zišli pred našou školou, nasadli do autobusu, ktorý viedol náš pán šofér Braňo a vydali sa na výlet do Bieleho Potoka v Terchovej, kde sme si zarezervovali veľmi pohodlné ubytovanie v Apartmánoch Jánošík. Po ubytovaní sme sa vybalili a nachystali na túru do Jánošíkových Dier. Keďže sme boli oprávnene vyčerpaní, chceli sme si ušetriť sily na hrebeňovku, a tak naša ďalšia zastávka bola pri obľúbenej turistickej atrakcii - základni lanoviek Vrátna – Chleb, ktorá nás vyniesla na vrchol, zatiaľ čo sme sa kochali výhľadom.

Potom sme sa už nevedeli dočkať zaslúženého obeda v miestnej pizzerii v Bielom Potoku. Neskôr sme sa vrátili do hotela, aby sme si dostatočne oddýchli a potom sme trávili čas hraním hier v hoteli alebo vonku, kým naši učitelia a hlavný kuchár Braňo pripravovali na dvore veľkú grilovačku. O pár hodín sme sa všetci zišli vonku, aby sme si pochutnali na výbornom grilovanom jedle alebo popíjali čarovný čaj (ako to volali Turci). Aby sme sa zabavili, trávili sme čas aj tancom a učením sa tradičného tureckého tanca. Nakoniec sme pomohli upratať dvor a potom sme sa vrátili do hotela, kde sme sa až do neskorého večera zhovárali s kamarátmi.

V nedeľu sme navštívili Oravský hrad, považovaný za jeden z najkrajších hradov na Slovensku. Musíme však uznať, že zdolať nekonečné strmé schody bola veľká výzva, no snaha bola ocenená nádhernými výhľadmi. Po prehliadke sme zašli na obed do reštaurácie, kde mali naši výmenní študenti možnosť ochutnať jedno z našich tradičných jedál - bryndzové halušky. Záverečnou časťou programu bolo splavovanie rieky Orava z Párnice do Kraľovian. Najprv sme dostali zelené bezpečnostné vesty a prilby a potom sme sa rozdelili do tímov. Vyzerali sme smiešne ako zelené hríby pádlujúce po vode s inštruktormi, ktorí nás navigovali zo zadnej časti nafukovacích člnov. Po pár minútach sa to zmenilo na súťaž, ktorá trvala takmer hodinu. Hoci mnohí z nás boli trochu skeptickí, našťastie sa to zmenilo na výbornú aktivitu na spájanie tímu bez toho, aby sa niekto utopil. Konečne sme dorazili do Kraľovian a náš splav bol na konci. Čakal nás náš autobus, tak sme sa ponáhľali prezliecť sa do sucha a po celom víkende sa vrátili domov. Náš výlet sme zakončili zmrzlinou v McDonald’s.

Vytvorili sme si toľko nezabudnuteľných spomienok a nových priateľstiev, ktoré si budeme navždy vážiť, a som si istá, že aj naši zahraniční priatelia budú na Slovensko s láskou spomínať.

Hana Cigáňová, II.E

Fotogaléria

Erasmus+ očami študenta (Slovensko, máj 2022) – Deň piaty

Piaty deň nášho Erasmus+ projektu začal ako zvyčajne. Po spoločných raňajkách s našimi zahraničnými študentmi sme si pobalili veci a vyrazili sme do školy. Prišli sme tam okolo 9:00 hod. a čakali, kým začne program. Ako prvý sa predstavil slovenský tím a po ňom nasledovalo Portugalsko, Taliansko a Turecko. Prostredníctvom videí a prezentácií, ktoré sme si všetci vopred pripravili, sme predstavili naše školy a krajiny. Nakoniec si zahraniční študenti zahrali Kahoot kvízy, aby si utvrdili vedomosti, ktoré mali možnosť sa naučiť z našich prezentácií. Víťazi dostali tradičné slovenské sladkosti, ktoré si vychutnali aj so svojím tímom po spoločnom obede.

Školský program skončil okolo 13:00 hod. a po ňom nasledoval voľný program, počas ktorého sme našim zahraničným študentom ukázali život v meste. Rozdelili sme sa na dve skupiny. Jedna išla na vyhliadku do Bojníc, kde si mohli vychutnať výhľad na celé údolie, a potom si išli zahrať minigolf. Druhá skupina išla na miestnu farmu, kde navštívila súkromnú kolekciu historických artefaktov, najmä z druhej svetovej vojny. Okolo 18:00 hod. sme sa všetci stretli v bowlingovom klube, kde sme si dali pizzu a nápoje. Okrem bowlingu sme si tak isto zahrali laserovú hru, ktorú si všetci asi najviac užili, napriek tomu, že bola veľmi vyčerpávajúca a boli sme po nej všetci dopotení.

Hoci niektorí študenti už museli odísť domov, väčšina z nás si ešte išla sadnúť do kaviarne v Bojniciach, aby sme sa porozprávali pri nápojoch. Potom sme sa všetci išli prejsť okolo Bojnického zámku, ktorý bol ani nie dve minúty ďaleko. Počas prechádzky sme všetci obdivovali majestátny zámok pod nočnou oblohou plnou žiariacich hviezd. Bol to skvelý spôsob, ako ukončiť deň.

Michal Kukaň, kvinta

Fotogaléria

Erasmus+ ECTECH – pokračovanie medzinárodnej spolupráce

Ani jún 2022 neobchádza projekt Erasmus+, usilovne sa pracuje na prípravách ďalších stretnutí, tento raz organizovaných ako výjazd našich tímov do partnerských krajín. Po úspešnom ukončení administratívy spojenej s návštevou na Slovensku a po vytvorení študentských blogov (spomienok na návštevu na Slovensku) sa rozbehli aktivity na tému technológie vo vyučovaní. Samozrejme, administratívne práce neustále zodpovedne riešia B. M. Remiašová a M. Škopcová.

Tento raz majú študenti za úlohu vymyslieť postavičku PITS (navrhnúť jej podobu, vytvoriť grafickú verziu), ktorá bude vo virtuálnom svete sprevádzať diváka po štyroch krajinách, z ktorých pochádzajú účastníci projektu. Každá krajina pripraví prezentáciu alebo krátke video o svojej krajine, ktoré bude potom synchronizované s ostatnými, aby sa vytvorila dejová línia, v ktorej PITS po otvorení každých zo štyroch dverí jeho chalúpky bude prechádzať každou krajinou.

Skompletizovali sa tímy, ktoré navštívia tú ktorú krajinu. Prvou zastávkou bude Portugalsko, ktorého návšteva sa uskutoční v októbri 2022. Zúčastnia sa ho vyučujúce K. Košecká a D. Šturcelová, za žiakov V. Mišiaková, S. Bahuľová, S. Priehodová, I. Rizmanová a D. Kohútová. Všetci účastníci projektu budú nápomocní pri príprave materiálov, zbieraní videí a zostrojovaní prehliadky prechádzky slovenskou krajinou.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň 7 – rozlúčka s účastníkmi projektu

Streda 11. mája 2022 bola pre väčšinu účastníkov projektu smutným dňom, pretože nastal čas rozlúčky. V ranných hodinách opúšťal Slovensko tím z Turecka, popoludní sa povedali záverečné slová rozlúčky aj so skupinou z Portugalska. Množstvo spomienok, množstvo nových priateľstiev, neopakovateľné emócie a smútok z toho, že takých pár krásnych dní končí. Počas pracovných stretnutí sa učitelia dohodli na ďalších termínoch v rámci výmenných pobytov, čo znamená, že niektorí žiaci sa v rozmedzí jedného kalendárneho roka uvidia opäť. No to, čo prežili na Slovensku, zostane v ich srdciach neopakovateľné. K rozlúčke sa pridala aj pani profesorka Dáša Šturcelová so svojimi žiakmi, ktorých mala práve na hodine. Prebehla krátka diskusia s portugalským tímom. Za úroveň angličtiny sa naši slovenskí žiaci vonkoncom hanbiť nemusia.

Hoci účastníci projektu domov docestovali v poriadku, práca na projekte nekončí. Nastáva hodnotiaca a finalizačná fáza slovenskej etapy. Bude sa kompletizovať dokumentácia, vytvorí sa záverečná správa, sprístupnia sa databázy fotografií, uzavrie sa finančné čerpanie a účtovné operácie. Pomaly sa koordinátori začnú pripravovať so svojimi žiakmi na ďalšie výjazdy, ktoré by sa mali konať na jeseň v Portugalsku, potom v Turecku a napokon na jar na Sardínii.

Ďakujem všetkým vyučujúcim na čele s B. M. Remiašovou za ich bezhraničné nasadenie, do projektu vložili najviac, ako mohli. Svoj čas, zručnosti, nadšenie a ochotu deliť sa so svojou radosťou. Pre žiakov projekt znamenal krok vpred, znamenal šancu, ktorú oni sami vlastným pričinením využili. Aj im patrí za všetko obrovská pochvala!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň 6 – Kremnica, Banská Štiavnica a goodbye party

10. mája 2022 účastníci projektu v dopoludňajších a popoludňajších hodinách zavítali do dvoch z najkrajších slovenských miest: do Kremnice a Banskej Štiavnice. V Kremnici si prezreli Múzeum gýča a v Banskej Štiavnici navštívili Banku lásky. Prešli sa po centre miest a vo večerných hodinách sa vrátili do Prievidze.

Tam ich už čakali stoly plné dobrôt. Po načerpaní síl sa celé zhromaždenie presunulo do klubovne, kde sa začala goodbye party. Jej úvod patril trom súťažným disciplínam, následne sa rozprúdila zábava, ktorá trvala až do neskorých nočných hodín. Zároveň sme sa rozlúčili s prvými účastníkmi projektu (Taliansko – Sardínia), ktorí museli vzhľadom k času odletu odísť zo Slovenska skôr.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň 5 – workshop v škole

9. máj 2022 patril pracovnému zameraniu. Od rána sa všetci zúčastnení zhromaždili v klubovni, aby sa postupne predstavili študenti všetkých krajín, ktorí predviedli svoje zručnosti v práci s komunikačnými technológiami. Boli premietnuté prezentácie, videá, ktoré predstavili prostredie a vyučovací proces zúčastnených škôl, regionálne zvláštnosti, ako aj pozoruhodnosti krajiny.

Dozvedeli sme sa mnoho nového o Turecku, Portugalsku či Sardínii, no i o Slovensku sme možno niektoré ponúknuté fakty doposiaľ netušili. Videá i prezentácie boli spracované na vysokej úrovni, bolo poznať, že technológie sú neoddeliteľnou súčasťou práce žiakov. V tejto aktivite bola vhodná príležitosť precvičiť si aj svoje prezentačné zručnosti a schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. Aktivitu o Slovensku a o Čičmanoch vhodne doplnil aj vedomostný kvíz v aplikácii Kahoot!, do ktorého sa účastníci aktívne zapojili a ktorého víťazi obdržali vecné ceny.

Po chutnom obede nasledovala pracovná porada vyučujúcich, kde sa nastavovali podmienky pre ďalšie medzinárodné stretnutia, riešili sa operatívne otázky a diskutovalo sa o softvéri Blender, o vytvorení postavičky PITS, ktorá podľa plánu projektu má sceľovať informácie o všetkých štyroch krajinách. Vyučujúci sa potom presunuli na krátke občerstvenie, žiaci si sami zorganizovali voľnočasové aktivity, večer mali všetci účastníci osobné voľno.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Dni 3 a 4 – víkendový pobyt na Kysuciach

Dni 7. a 8. máj 2022 patrili spoznávaniu Slovenska, menovite regiónu Kysuce. V ranných hodinách sa všetci účastníci nalodili do autobusu, ktorý ich priviezol k Bielemu Potoku. Začala sa turistika na Jánošíkove diery – Stredné diery po chodníkoch, lávkach a rebríkoch, popri hučiacich vlnách potoka, objavujúc krásy kysuckej prírody.

Po ubytovaní a obede spoznávanie prírody pokračovalo. Celý kolektív sa lanovkou vyviezol na trase Vrátna – Chleb, kde napriek májovému dátumu bolo ešte množstvo snehu a okolitá príroda vôbec nepripomínala pokročilú jar. Večer učitelia a žiaci strávili v areáli ubytovacích priestorov apartmánov. Unavení, uzimení, ale všetci šťastní.

Na druhý deň ráno po raňajkách sa celá skupina presunula k Oravskému hradu, kde bola dohodnutá prehliadka hradných priestorov a nádvorí. Po načerpaní síl na obede v reštaurácii v blízkosti hradu sa autobus presunul do Párnice. A tam začal zážitok splavovania rieky Orava. Navlečení do plávacích viest, s prilbami na hlavách, mnohí na boso, v krátkych šortkách nasadli do nafukovacích člnov, vzali do ruky veslá a plavili sa úctyhodnou rýchlosťou po prúde rieky až do Kraľovian. Po tomto jedinečnom zážitku nasledovala vyše 70 kilometrová cesta autobusom do Prievidze. Večer bol určený k voľnému programu.

Za bezchybnú organizáciu tohto víkendu si osobitné poďakovanie zaslúži pani učiteľka Dáša Šturcelová, ktorá do dokonalosti doviedla celý proces od vzniku myšlienky až po bezpečný návrat domov.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň 2 – uvítací program, škola, primátorka Prievidze, ZOO, Bojnický dvor

Deň 6. máj 2022 začal privezením účastníkov projektu do školy. Začal sa uvítací program v klubovni školy, ktorý za pomoci tried I.B, I.C, I.E, šikovných gitaristov, bubeníka a klaviristov pripravila M. Siváková. Spievalo sa okrem slovenčiny aj v turečtine, portugalčine a taliančine, nechýbal emotívny príhovor pani riaditeľky E. Porubcovej a koordinátoriek projektu, predstavení boli všetci účastníci, ktorí následne dostali darčeky a podpísali protokoly o účasti v projekte.

Učitelia sa odobrali na pracovnú poradu, žiaci zatiaľ prešli po priestoroch školy a videli bežný život žiakov počas vyučovania i prestávky, nahliadli do odborných učební a zúčastnili sa časti hodiny anglického jazyka. Po obede v školskej jedálni nasledovalo prijatie u primátorky mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej, ktoré bolo zavŕšené podpisom pamätnej listiny.

Nasledovala prehliadka námestia mesta Bojnice, ktorú ukončila prehliadka národnej ZOO. Večer bol korunovaný dobrým jedlom v Bojnickom dvore, po ktorom účastníci projektu mali opäť voľný program. Úsmevy na tvárach dokazovali, že všetky úvodné akcie sa vydarili, projekt sa úspešne naštartoval.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň 1 – príchod zahraničných hostí projektu

Deň 5. máj 2022 bol pre hostí z Turecka, Portugalska a Sardínie dňom prekonávania vzdialeností, pretože zo svojich domovov sa dostali letecky do Viedne či Bratislavy, odkiaľ ich súkromný prepravca priviezol do Prievidze k budove gymnázia, kde prebehlo uvítanie koordinátorkou B. M. Remiašovou, pani riaditeľkou E. Porubcovou a ostatnými členkami slovenského tímu.

Prišli všetci v plánovanom počte, portugalský tím v zložení 2 učitelia a 4 žiaci, turecký tím tvoria 3 učitelia a 4 žiaci, sardínsky tím tvoria 2 učitelia a 4 žiaci, spolu ide o 7 učiteľov a 12 žiakov. Študenti boli rozdelení do rodín, učitelia za sprievodu slovenských koordinátoriek šli do Bojníc, aby sa tam v penzióne taktiež ubytovali. Hostia mali v tento deň voľný večer, aby si po náročnej ceste odpočinuli a pripravili sa na nasledujúci deň.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Príprava prezentácií, propagačných materiálov a finalizácia programu

Koniec apríla 2022 prešiel v znamení horúčkovitej prípravy na medzinárodné stretnutie. Žiaci dokončovali prezentácie a videá, škola sa aj zvnútra vyzdobila plagátmi a nástenkami pripomínajúcimi projekt Erasmus+, uskutočnilo sa množstvo stretnutí koordinátoriek a stretnutia so žiakmi – účastníkmi.

Zabezpečili sa propagačné materiály ako darčeky pre zahraničných návštevníkov, koordinátorky usilovne pracovali na doladení posledných detailov programu, ktorý bol skonštruovaný tak, aby hostia splnili cieľ projektu a zároveň spoznali krásy a zaujímavé turistické miesta na Slovensku. Intenzívne prebiehala komunikácia so zahraničnými partnermi prostredníctvom sociálnych sietí.

Celá príprava bola nesmierne náročná, osobitné poďakovanie patrí školskej koordinátorke Mgr. art. Barbare Meluzin Remiašovej, ktorá projektu venovala všetok svoj čas, energiu a nadchla pre prácu aj ostatných členov tímu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

ECTECH – vyvesenie bannerov a prípravné práce

Dňa 20. apríla 2022 sa uskutočnil výves bannerov vo vonkajšom areáli školy. Bannery budú sprevádzať projekt a jeho účastníkov počas celej doby trvania projektu.

Prebiehajú aj prípravné práce k návšteve zahraničných hostí. Účastníčky projektu za pedagógov poctivo pripravujú a zabezpečujú akcie konané na pôde školy i mimo nej. Taktiež už prebehlo rozdelenie zahraničných účastníkov z radov študentov do slovenských rodín, účastníci majú navzájom vymenené kontakty a zoznámili sa s podmienkami ubytovania v slovenských rodinách.

Na projekte je ešte mnoho práce, no všetci účastníci sa už tešia na jeho realizáciu!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Bannery ECTECH

Za pomoci nám už známeho výtvarného talentu pani koordinátorky Mgr. art. Barbary Meluzin Remiášovej a skúsených grafikov vyšli na svetlo sveta aj bannery projektu, ktoré cez veľkoplošnú tlač budú zdobiť priestory našej školy. Za pomoc pri tlači ďakujeme firme Creative Studio, s. r. o., Bojnice.

Organizačná príprava prvého stretnutia projektu je v plnom prúde, zahraniční partneri intenzívne komunikujú, prebieha výmena informácií medzi hosťujúcimi a hostiteľskými rodinami, zabezpečujú sa objednávky služieb, do spolupráce sa zapájajú aj žiaci priamo nezúčastnení na projekte.

PhDr. Monika Siváková

Logo Erasmus+ ECTECH

Tímový duch, farebná pestrosť, umelecké cítenie a bystrá kreativita sa podpísali pod zrod loga projektu Erasmus+ ECTECH. Jeho autorkou je manažérka projektu Mgr. art. Barbara Meluzin Remiášová. Logo znázorňuje viaceré kľúčové myšlienky. Hlavnou líniou je symbolicky načrtnuté telo motýľa, cez ktoré v centrálnej časti prechádza zjednocujúci nápis, ktorý spája všetky motýlie krídla dohromady. Týmto je vyjadrená myšlienka, ktorá by mala byť vlastná každému účastníkovi projektu: krása, ľahkosť, prístup do stredu z „rôznych svetových strán“, rôznosť vo farbách, vo vyjadrení, no napokon vytvorenie čohosi krehkého, jedinečného a úžasného, čo bezpochyby motýľ, a teda aj náš projekt, predstavuje.

Každé krídlo zdobí vlajka v projekte zúčastneného štátu. Vlajky obsahujú sýte farby, no krídla sú vo farbách pastelových, ktoré vyjadrujú módne trendy, priblíženie sa mladým ľuďom, pretože v súčasnosti sú tieto farby znakom sviežosti a mladosti.

Veríme, že symbolika loga sa bude postupne meniť na skutočnosť počas všetkých medzinárodných výmen, ktoré nás počas trvania projektu čakajú. Tímy v týchto dňoch pripravujú svoje zadania, pribúda práce s množstvom detailov, ktoré treba zabezpečiť pre partnerov, ktorí o pár týždňov pricestujú na Slovensko.

PhDr. Monika Siváková

ECTECH – zloženie pracovných tímov

V priebehu marca 2022 sa ukončil výber vhodných kandidátov z radov študentov, ktorí budú participovať na domácich a medzinárodných aktivitách. Tímy budú pracovať v tomto zložení:

Mgr. art. Barbara Meluzin Remiášová
Diana Kohútová (III.B), Simona Bahuľová (III.E), Viktória Mišiaková (III.E), Hanka Cigáňová (II.E)
Ing. Marcela Škopcová
Alexander Kmeť (VI), Andrej Nociar (II.B)
Mgr. Dáša Šturcelová
Stella Krajči (I.D), Daniel Novák (III.C)
PhDr. Monika Siváková
Michal Kukaň (V), Alex Kudláč (II.C)
Mgr. Kristína Košecká
Izabela Rizmanová (VI), Sofia Priehodová (VI)
Mgr. Andrea Klocoková
Daniel Mašlonka (III.C), Krištof Kabina (III.C)

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Úvodné pracovné ECTECH stretnutia

V dňoch 3. a 24. marca 2022 sa uskutočnili úvodné informačné stretnutia školskej koordinátorky Mgr. art. B. Meluzin Remiášovej s pedagógmi a žiakmi zapojenými do projektu Erasmus+ ECTECH.

Účastníci boli informovaní o hlavnom poslaní projektu, o jeho cieľoch a cestách k ich naplneniu. Ukončil sa proces skladania tímov, bol zostavený konečný zoznam 14 žiakov a 6 vyučujúcich. Boli rozdelené základné úlohy, tímy dostali zadania príprav prezentácií a videí, ktoré budú ponúknuté v rámci workshopov zameraných na využívanie komunikačných technológií. Časť finančných prostriedkov bola využitá na nákup pomôcok a techniky, ktoré študenti budú potrebovať pri tvorbe IKT výstupov.

Začínajú sa koordinovať organizačné náležitosti pre zabezpečenie prvého medzinárodného stretnutia, ktoré sa bude konať u nás na Slovensku v dňoch 5. až 11. mája 2022. V štádiu príprav sú nástenky, vlajky, informačné bannery, fotografovanie tímov, kultúrny program.

Priebežne sa vyhotovujú správy o činnosti a zverejňujú sa na internete. Pripravuje sa atmosféra pre privítanie študentov zo zahraničia v slovenských rodinách. Ukončujú sa procesy rezervácie leteniek, finalizujú sa zoznamy účastníkov projektu prichádzajúcich zo zahraničia.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Erasmus+ ECTECH – predstavenie projektu

Naša škola sa po viacerých už zrealizovaných aktivitách pod vedením hlavnej koordinátorky Mgr. art. Barbary Meluzin Remiášovej opäť zúčastní medzinárodného projektu Erasmus+ Školské výmenné partnerstvá, ktorý sa tento raz bude niesť v hlavnej myšlienke využívania komunikačných technológií vo vyučovacom procese a v komunikačnom anglickom jazyku má názov Enriching the Classroom with Technology (pod skratkou ECTECH).

Časové ohraničenie projektu bolo z pandemických dôvodov pozmenené na obdobie jari 2022 až jari 2023. Mali by sa uskutočniť 4 stretnutia, v každej z účastníckych krajín jedno (Taliansko – Sardínia, Portugalsko, Slovensko, Turecko). Účastníkmi projektu budú študenti partnerských škôl a ich vyučujúci. Cieľom projektu je podporiť kreativitu a zmysel pre inováciu pri rozvoji kľúčových kompetencií mladých ľudí. Dôraz sa kladie na medzikultúrne porozumenie a rozvoj jazykových zručností. Taktiež študenti získajú prax vo využívaní informačných komunikačných technológií, podporia svoje schopnosti spolupráce v skupinách, pri tvorbe prezentačných portfólií, workshopov, zvýšia svoju šancu uspieť na trhu práce a byť tak prospešný pre národnú ekonomiku.

Veríme v splnenie všetkých cieľov, tešíme sa na spoluprácu a na poučné a trvalé zážitky!

Mgr. art. Barbara Meluzin Remiášová, koordinátorka projektu

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry