PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

PROJEKT ŽIACI MESTU

Súťaž Slovenskej archeologickej spoločnosti Oživ svoju pamiatku!

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlásila na tento školský rok 5. ročník študentskej súťaže Oživ svoju pamiatku!, ktorá bola určená pre študentov a študentky stredných škôl z celého Slovenska.

Slovensko sa môže pýšiť obrovskou pokladnicou pamiatok – nielen historických, architektonických či prírodných, no i archeologických. Práve archeologické pamiatky získavajú v poslednom období čoraz väčšiu obľubu verejnosti – svedčia o tom novovznikajúce archeoskanzeny, zviditeľňovanie významných nálezísk alebo čoraz väčší záujem o výstavy prezentujúce najnovšie archeologické nálezy z už dlhšie známych, ale aj čerstvo objavených archeologických nálezísk.

Ochrana a propagácia pamiatok je vecou nás všetkých. Táto súťaž mala za cieľ upozorniť na ohrozené alebo málo známe archeologické pamiatky, priblížiť ich jedinečný príbeh, osloviť archeológov v múzeách či krajských pamiatkových úradoch.

Michal Klein (IV.B) so spoluautorom Lukášom Hankom (IV.D) sa na túto neľahkú úlohu podujali a spracovali video o hrade Sklabiňa, ktoré môžete vidieť TU. Pri koncipovaní videa využili technickú pomoc Šimona Juricu, fotografie od Igora Dobrovoľného, odborné informácie získali od správcu Múzea hradu Sklabiňa RNDr. Miroslava Eliáša.

Video síce nevyhralo prvé miesto, no verejnosť sa vďaka tejto práci dozvedela zaujímavé informácie o ochrane a budúcnosti života tejto krásnej slovenskej pamiatky.

PhDr. Monika Siváková

Prezentácia regionálneho projektu Žiaci mestu a medzinárodného projektu Olympiády v anglickom jazyku (Jordánsko)

Dňa 6. júna 2023 sa na našej škole uskutočnila udalosť s názvom Naše projekty – doma i vo svete. Vybraní študenti so svojimi pedagógmi mali možnosť predstaviť svoju prácu žiakom z jazykových tried 1. – 3. ročníka, inšpirovať ich a poukázať na rozličné sféry, v ktorých sa môžu spoločne s gymnáziom angažovať.

Po slávnostnom úvode pani riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej svoju projektovú činnosť tu predstavila žiačka Simona Briatková z II.C triedy, ktorá v školskom roku 2022/23 pracovala pod vedením pani profesorky PhDr. Moniky Sivákovej na projekte Žiaci mestu. Podarilo sa im teoreticky zdôvodniť a realizovať turistický okruh mestom Prievidza. Náučný okruh pozostáva zo štyroch zastavení. Prvé až tretie stanovište je umiestnené na miestach, kde počas viac ako storočnej existencie stihlo sídliť naše gymnázium. Posledná zastávka sa nachádza pri súčasnom sídle školy.

Užívatelia turistického sprievodcu majú možnosť netradičným spôsobom, využitím internetu a smartfónov, spoznať históriu mesta Prievidza, v širšom kontexte s dejinami nášho gymnázia. Na účely tohto projektu bola vytvorená i samostatná webová stránka www.ziacimestu.eu. Náš produkt na podporu cestovného ruchu v regióne sa môže tešiť rozsiahlemu využitiu medzi širokou verejnosťou.

Naše gymnázium sa v tomto školskom roku druhýkrát zúčastnilo celosvetovej súťaže v anglickom jazyku English Language Olympia (ELO). Pán profesor Mgr. Michal Petrovský so svojím tímom predstavili jazykovým triedam anglickú olympiádu konajúcu sa v Jordánsku, oboznámili ich s činnosťou, ktorú súťaž i príprava na ňu zahŕňala, či podelili sa o príjemné zážitky z cestovania na Blízky východ. Pán profesor následne odovzdal pamätné medaily, plaketu, pamätné poháre a diplomy pani riaditeľke a všetkým zúčastneným žiakom tohto ročníka ELO.

Činnosti našich žiakov sa tešíme a s radosťou čakáme na ďalšie zaujímavé školské práce a projekty.

Simona Briatková, II.C

Fotogaléria

Spustili sme samostatnú webovú stránku projektu Žiaci mestu

Dňa 19. januára 2023 začala oficiálne fungovať samostatná webová stránka, ktorá užívateľa prevedie dejinami mesta Prievidze a dejinami prievidzského gymnázia, podľa zámerov projektu Žiaci mestu. Adresa webovej stránky: www.ziacimestu.eu.

Za programovanie stránky a správu domény ďakujeme absolventovi gymnázia, bývalému oktavánovi Martinovi Lukáčovi. Prajeme všetkým čitateľom tejto stránky nadšenie z objavovania histórie a podporu cestovného ruchu v regióne!

PhDr. Monika Siváková, vyučujúca TPP

Projekt Žiaci mestu – gymnázium pomáha rozvoju cestovného ruchu v Prievidzi

Naša škola v školskom roku 2022/2023 bola tvorcom projektu Žiaci mestu, ktorý bol realizovaný pod záštitou pani riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej, poslankyne mestského zastupiteľstva v Prievidzi a členky komisie školstva a kultúry. Projekt prepája viaceré predmety vyučovania (dejepis, tvorba a prezentácia projektov, informatika, umenie a kultúra, občianska náuka, cudzie jazyky, výtvarná výchova) a zároveň nadväzuje na už existujúce projekty cestovného ruchu, akými sú Zlatá prievidzská cesta, Mobilný turistický sprievodca, interaktívna hra Potulky s múzeom.

Projekt mal za cieľ vytvoriť komplex zastavení, ktoré sú spojené zároveň s dejinami Prievidze, ako aj dejinami gymnázia. Vytvoril sa príbeh, ktorý bol prepojený modernými technológiami na webové stránky, kde návštevník má možnosť informácie vidieť, počuť, prípadne sa s nimi zoznámiť vo viacerých jazykových mutáciách. Kreativitu a projektový návrh spracovala v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov Simona Briatková z II.C. triedy.

PhDr. Monika Siváková, vyučujúca TPP

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza