PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

KRÚŽKY A SÚŤAŽE

PK dejepisu sa v školskom roku 2022/2023 zapája do nasledujúcich projektov a súťaží:

  • Dejepisná olympiáda kategórií A - F
  • Stredoškolská odborná činnosť
  • Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR


V rámci voľnočasových aktivít a v súčinnosti s prípravou na účasť v projektoch a súťažiach PK dejepisu ponúka študentom nasledujúce záujmové krúžky:

  • Krúžok Dejiny pre bádateľov (vedie PhDr. Monika Siváková) - krúžok je zameraný na prípravu žiakov k účasti na dejepisných súťažiach

Projekt INTERAKTÍVNE BOJNICE – koncept a realizácia

V priebehu celého školského roka 2022/2023 v rámci krúžku Dejiny pre bádateľov Amélia Sofia Raje zo sekundy pripravovala projekt turistickej prehliadky mestom Bojnice, ktorému dala názov Interaktívne Bojnice. Projekt pozostáva zo šiestich zastavení pri hlavných turistických atrakciách v centre mesta Bojnice, jeho súčasťou sú originálne kresby, originálne básne, originálne sprievodné texty o minulosti a prítomnosti Bojníc a regiónu hornej Nitry. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo vytvoriť aktivitu, ktorá by do aktívnej úlohy postavila samotných žiakov ako sprievodcov pre svojich rovesníkov.
Aktivita sa zrealizovala dňa 14. júna 2023, kedy do Bojníc pricestovali žiaci druhého stupňa ZŠ Rozmarínová z Komárna pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Melečkyovej a pána učiteľa PaedDr. Mareka Tótha. Spolupráca medzi našou a komárňanskou školou sa začala už v minulom školskom roku, kedy naši žiaci navštívili Komárno.
Za našu školu ich tento raz v Bojniciach privítali Mgr. Michal Petrovský a PhDr. Monika Siváková. Za sprievodcov boli určení žiaci II.C triedy, ktorí sa na tento projekt pripravovali v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Po krátkom uvítaní žiaci vytvorili jedenásť skupiniek. Následne každá skupinka prechádzala stanovišťami, odpovedala na kvízové otázky a zisťovala podľa indícií v básni, ktoré stanovište nasleduje. Súčasťou poznávacieho okruhu bola aj návšteva Múzea remesiel v Bencovie grunte, kde si žiaci prehliadli pivničné a izbové priestory zobrazujúce život našich predkov. Po vyhodnotení ankety pri vstupe do Múzea praveku nasledoval krátky rozchod a za ním návšteva národnej ZOO.
Vzájomné obohacovanie sa vedomosťami, vzájomná komunikácia a využívanie verbálnych i neverbálnych prostriedkov, nové priateľstvá a upevňovanie vzťahov v kolektíve – to všetko boli hodnoty, ktoré mal tento projekt naplniť. Veríme, že sa to podarilo a že tradícia spoločných aktivít medzi Komárnom a Prievidzou bude ďalej pokračovať.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – krajské kolo

Dňa 5. apríla 2023 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, ktorého sa za našu školu zúčastnil tím v zložení Alex Kmeť (VII), Andrej Kopál (II.E) a Adrián Lugár (II.E).
Súťažilo sa z obdobia dejín Európy v rokoch 1945-1975. Otázky boli náročné, súťažiaci sa s nimi statočne pasovali, no tento raz sa nedostali na medailovú priečku. V každom prípade ďakujeme za reprezentáciu školy a účasť v tejto prestížnej súťaži!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Krajské kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády

Dňa 3. apríla 2023 sa v Bánovciach nad Bebravou po viacročnej prestávke konalo prezenčné krajské kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády, ktorého sa za našu školu zúčastnila Viktória Grácová (III.B) s prácou o rekreačnom stredisku Remata pri Ráztočne. Spolu s úspešným zvládnutím náročného teoretického testu sa jej podarilo vo svojej B kategórii obsadiť 1. miesto, a tak postúpiť do celoštátneho kola.
K výsledku srdečne gratulujeme!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Okresné kolo Dejepisnej olympiády kategórií C, D, E, F

Dňa 8. februára 2023 sa v CVČ v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády. Vo veľkej konkurencii obsadil Dávid Choleva (IV, kategória C) 3. miesto, Sofia Šnircová (II, kategória E) 4. miesto, Amélia Sophia Raje (II, kategória E) 19. miesto, Nela Petrášová (I, kategória F) 3. miesto.
Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi. Od začiatku roka boli pripravovaní Mgr. Romanom Steinhüblom a PhDr. Monikou Sivákovou. Súťažiacim gratulujeme k úspechu!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Postery – tvorivá činnosť za prvý polrok 2022/2023

Ďakujeme Lukášovi Škultétymu (II.E) za pomoc pri vytvorení obrazového dokumentu, v ktorom sú vyobrazené všetky postery, ktoré robili žiaci tried II.B, II.C, II.E, sexty, III.D, III.E a septimy v prvom polroku školského roka 2022/2023.
Témy posterov boli rôzne, žiaci pracovali vo dvojiciach. Vizuálne atraktívne boli spracované dejiny od najstarších čias až po novú dobu, každý tvorca si volil svojský spôsob, ako tému spracovať. Všetkým autorom patrí veľká pochvala, veríme, že historický odkaz zvolených dejinných celkov si budú pamätať a využívať ho pre rozvoj ďalšieho svojho poznania.
PhDr. Monika Siváková
Postery žiakov – súhrn

Medzinárodné finále 30. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

V dňoch 23. – 25. novembra 2022 sa súťažiaci Lukáš Choleva (IV.D), Daniel Jergič (IV.D) a Tomáš Klátik (IV.A) spolu s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou zúčastnili finále Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR v českom Chebe. Na toto finále si naša škola vybojovala postup umiestnením sa na druhom mieste v krajskom kole, ktoré sa konalo minulý školský rok v Trenčíne.
Súťaže sa zúčastnilo 75 gymnázií, konkurencia bola veľká, na regulérny priebeh súťaže dohliadali renomovaní historici a pedagógovia. Vďaka patrí organizačnému tímu pod vedením Mgr. Miroslava Stuláka, vyučujúceho z chebského gymnázia. Súťaž bola organizačne zvládnutá výnimočne dobre, všetci účastníci dostali upomienkové darčeky a hodnotné knihy. Naši súťažiaci sa neumiestnili na medailovej pozícii, ale zaradili sa medzi úspešných riešiteľov tejto súťaže.
Sprievodným programom celého podujatia bolo ubytovanie vo Františkových Lázňach, po skončení súťaže bola zabezpečená večera v chýrnej pražskej reštaurácii U Fleků. Počas voľnejších chvíľ si účastníci mohli prezrieť aj historické centrá Františkových Lázní, Chebu či Prahy. Účasťou vo finále tejto súťaže získavajú účastníci nárok na prijatie na prestížnych českých univerzitách bez prijímacích skúšok.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Stredoškolská odborná činnosť a Dejepisná olympiáda – celoslovenské kolá

V dňoch 27. – 29. apríla 2022 a 5. – 7. mája 2022 prebehli celoslovenské kolá Stredoškolskej odbornej činnosti (Bardejov) a Dejepisnej olympiády (Bratislava). Aj keď súťažiaci David Richard Budd (IV.D), Lucia Baloghová (VI) a Viktória Grácová (II.B) nepriniesli medaily, sme na ich výkon pyšní, pretože patria medzi slovenskú špičku žiakov, ktorí majú zručnosť vytvárať a prezentovať projekty na historickú tému, v Dejepisnej olympiáde navyše sú schopní zvládnuť aj náročný teoretický test. Želáme im do ďalšej práce veľa nadšenia a úspechov!
PhDr. Monika Siváková
Certifikáty

Tvorivosť a originalita v študentských projektoch

Raz za polrok majú študenti na dejepise vo dvojiciach vyhotoviť poster na vopred zvolenú tému týkajúcu sa učiva ročníka, v ktorom študujú. Výsledky bývajú ohromujúce, fantázia študentov pri vytváraní graficky pútavo vyhotovených posterov nemá hraníc. Ponúkame výber prác, ktoré boli vyhotovené v priebehu prvého polroka školského roka 2021/2022. Pochvala patrí Lukášovi Cirokovi (V) a Timee Kupcovej (V), ktorí sa podujali vyrobiť nápaditý súhrn prác v jednoliatej podobe.
Veríme, že aj týmto spôsobom sprístupňujeme žiakom históriu do podoby živého príbehu, ktorého my sami nesieme dejinné odkazy a posúvame ich vpred ďalším generáciám.
PhDr. Monika Siváková
Postery žiakov

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – krajské kolo 30. ročníka

Dňa 6. apríla 2022 sa prvý raz od roku 2019 (odvtedy kvôli pandémii len online) v Trenčíne uskutočnilo prezenčné krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR.
Našu školu reprezentoval tím v zložení:
Barbora Gondárová (VI),
Tomáš Klátik (III.A),
Lukáš Choleva (III.D).
Témou tohtoročnej súťaže bola druhá svetová vojna na európskych bojiskách. Súťažiaci spomedzi 11 tímov gymnázií nášho kraja obsadili krásne 2. miesto a vybojovali si tak účasť v medzinárodnom finále, ktoré sa uskutoční v novembri 2022 v českom Chebe.
Víťazom srdečne blahoželáme a želáme mnoho podobných úspechov!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Stredoškolská odborná činnosť – krajské kolo

Dňa 30. marca 2022 sa v Starej Turej uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu za viaceré kategórie reprezentovalo niekoľko súťažiacich, nasledujúci zoznam sa týka len tých, ktorí súťažili s témami týkajúcimi sa histórie.
Odbor 01 – Problematika voľného času – Lucia Baloghová (VI) s prácou Výskum na hradisku vo Svätom Jure očami amatérskej archeologičky obsadila 2. miesto s postupom do celoslovenského kola.
Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy – David Richard Budd (IV.D) s prácou Vojna v Tichomorí: USA a Japonsko 1941 – 1945 (Príbeh námorníka Richarda Claytona Budd, Sr.) obsadil 2. miesto s postupom do celoslovenského kola.
Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy – Alex Kudláč (II.C) s prácou Sengoku Jidai – epocha mnohých tvárí obsadil 5. miesto a zaradil sa medzi úspešných účastníkov súťaže.
Víťazom srdečne blahoželáme a oceňujeme ich náročnú vedeckú prácu!
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
fotogaléria

Dejepisná olympiáda – krajské kolo 14. ročníka súťaže

Dňa 22. marca 2022 sa konalo krajské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády, ktoré bolo organizované dištančnou formou. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola a dvaja víťazi okresného kola. Umiestnenie súťažiacich v krajskom kole bolo nasledovné:
Viktória Grácová (II.B) – kategória B (súťažný projekt Bojnické lipy ako oázy relaxu) – 1. miesto s postupom do celoslovenského kola
Dávid Choleva (III) – kategória D – úspešný riešiteľ
Patrik Šál (II) – kategória E – 1. miesto
Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR – finále

Po úspešnom medailovom umiestnení v krajskom kole na konci školského roka 2020/2021 sa trojčlenný tím našej školy v zložení Martin Lukáč (VIIb), Adrián Šikula (II.D) a Andrea Podolanová (II.A) prebojoval na medzinárodné finále Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, ktoré sa podľa pravidiel súťaže každoročne konáva v Chebe v Českej republike za účasti popredných historikov a odborníkov z oblasti histórie a vyučovania dejepisu.
Vzhľadom k pandemickým opatreniam toto finále muselo byť realizované online formou a uskutočnilo sa na pôde každého zo zúčastnených samosprávnych krajov, v našom prípade za Trenčiansky kraj v Dubnici nad Váhom. Kvôli karanténnym opatreniam musel byť zmenený súťažný tím a finále sa dňa 25. novembra 2021 zúčastnili študenti Martin Lukáč, Michal Líška a Erik Gubov, všetci z oktávy B. Žiakov od školského roka 2019/2020 na súťaž pripravovala PhDr. Monika Siváková (tento ročník súťaže sa kvôli pandémii predĺžil až na dva roky kvôli viacnásobnému odkladu termínov konania súťažných kôl), dozor konajúcim pedagógom na tohtoročnom finále bol (z karanténnych dôvodov) Mgr. Michal Petrovský.
Súťaž pozostávala z otázok z európskych dejín rokov 1900 – 1938, súťažiaci museli preukázať hlboké vedomosti z oblastí politického, hospodárskeho, umeleckého a športového života. Otázky súťaže boli náročné. Popri všetkých komplikáciách a nepredpovedateľnosti vývoja celoštátneho lockdownu organizátori súťaže z Gymnázia v Chebe zvládli online formu naozaj vynikajúco, s využitím najmodernejších aplikácií pre dištančný prístup priebehu súťaže, ako aj jej kontroly.
Naši súťažiaci sa neumiestnili na popredných pozíciách v rebríčku úspešnosti, no vzhľadom k podmienkam, za ktorých súťažili, sme na nich právom hrdí a k účasti na finále takejto prestížnej súťaže im srdečne gratulujeme!
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
fotogaléria

Postup z krajského kola Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Trojica našich študentov Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A) a Martin Lukáč (VIIb) po odloženom termíne z marca 2020 absolvovala dňa 17. júna 2021 online krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Tím si počínal veľmi hrdinsky, so zhodou bodov sa spomedzi ôsmich súťažných tímov umiestnil na 2. – 3. mieste. Rozhodol počet bodov v treťom kole, čím náš tím definitívne obsadil striebro a zaistil si tak účasť v medzinárodnom kole organizovanom Gymnáziom v Chebe, do ktorého postupujú z každého kraja dva najlepšie tímy.
Samotnej účasti v medzinárodnom kole bude predchádzať ešte usilovná príprava, ku ktorej študentom držíme palce!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Dejepisná olympiáda 2020/2021 – celoslovenské kolo

Postupom z krajského kola sa do celoslovenského kola Dejepisnej olympiády tento školský rok dostali žiačky II.C triedy Michaela Krebesová a Lucia Balážová. Dievčatá v termíne 26. – 27. apríla 2021 absolvovali náročný dištančný teoretický okruh otázok, na druhý deň boli zaradené online obhajoby súťažných projektov. Michaela vytvorila prácu s názvom Mená a priezviská vybraných obcí hornej Nitry v 17. – 21. storočí, Lucia si vybrala tému Osmanská ríša a horná Nitra v 16. – 17. storočí.
Obe súťažiace si počínali vynikajúco, v celkovom umiestnení sa Michaela dostala na 2. miesto a Lucia na 3. miesto. K tomuto úspechu im všetci srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy i samosprávneho kraja, do ďalšej práce im prajeme mnoho síl a odhodlania!
PhDr. Monika Siváková

Stredoškolská odborná činnosť 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 31. marca 2021 sa konalo dištančné krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, v dvoch odboroch malo zastúpenie aj naše gymnázium. Súťažili traja žiaci, no aj napriek tomu, že sa im nepodarilo získať medailové pozície, srdečne gratulujeme k výkonom a prajeme mnoho úspechov do ďalšej práce! Súťaže sa zúčastnili:
1. Marco Mazán (VIII) v odbore 13 história, filozofia, právne vedy – s prácou Slovania včera, dnes a zajtra.
2. René Gažo (II.A) v odbore 14 učebné pomôcky a didaktické technológie – s prácou Zbrane odpradávna podnes – učebná pomôcka plagát a metodické príručka pre dejepis gymnázií.
3. Alex Kudláč (I.C) v odbore 13 história, filozofia, právne vedy – s prácou Svetové konflikty, o ktorých sa v škole neučí.
PhDr. Monika Siváková

Dejepisná olympiáda 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 22. marca 2021 sa konalo dištančné krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci a dosiahli pekné výsledky.
1. Michaela Krebesová (II.C) – v kategórii A sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola.
2. Lucia Balážová (II.C) – v kategórii B sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola.
3. Daniel Dobiš (IV) – v kategórii C sa zaradil medzi úspešných riešiteľov.
Srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov!
PhDr. Monika Siváková

Poznáme úspešných riešiteľov 12. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády

Michal Líška (VIIb) a Peter Gašparovič (IV.E) ako víťazi krajského kola v kategóriách A a B postúpili do celoslovenského kola 12. ročníka Dejepisnej olympiády za školský rok 2019/2020. Vzhľadom k pandemickej situácii bolo konanie celoštátneho kola odložené na 6. októbra 2020. Súťažiacim odborná porota vyhodnotila projekty – súťažné práce, najlepší piati z každej kategórie sa zúčastnili online pohovoru s odbornou komisiou.
Súťažiaci, ktorí získali viac ako 30 bodov z 50, boli zaradení medzi úspešných riešiteľov, bez ohľadu na umiestnenie. Peter Gašparovič medzi takýchto úspešných riešiteľov patrí, Michal Líška v kategórii A postúpil do užšieho výberového kola a obstál naozaj výborne, podarilo sa mu získať 3. miesto.
Slovenský inštitút mládeže Iuventa je garantom predmetových súťaží, o priebehu celoštátneho kola sa môžeme dočítať aj na jeho stránkach v článku pod linkom: Článok
Na oboch súťažiacich som ako ich konzultantka a členka komisie krajského kola Dejepisnej olympiády veľmi hrdá, chlapci dokázali za mimoriadnych okolností obhájiť svoju celoročnú vedeckú námahu, ktorá im napokon priniesla hmatateľné výsledky. Prajem im, aby sa im naďalej darilo a aby v histórii nachádzali radosť a zmysel.
PhDr. Monika Siváková

Výsledky dejepisných súťaží zo školského roku 2019/2020 – dištančné kolá

Vzhľadom k situácii s pandémiou šírenia nového koronavírusu a prechodom na dištančnú formu vyučovania od marca 2020 boli podmienky konania viacerých dejepisných súťaží pozmenené, no i napriek sťaženej situácii naši žiaci v nich dosiahli významné úspechy.
Dejepisná olympiáda – dištančné krajské kolo sa konalo až v septembri 2020. Sme pyšní na víťazov oboch kategórií, pretože sú z našej školy. Michal Líška (sexta B) obsadil 1. miesto v kategórii A (s prácou Skrytá cirkev v Prievidzi v rokoch 1960 – 1989), Peter Gašparovič (III.E) obsadil 1. miesto v kategórii B (s prácou M. R. Štefánik – známy neznámy). Obe práce postupujú do celoslovenského kola.
Stredoškolská odborná činnosť – v odbore 1 (voľný čas) sa na 2. mieste v krajskom kole umiestnil René Gažo (I.A) s prácou História a jej výskyt v počítačových hrách. Práca postúpila do celoslovenského kola, kde sa umiestnila medzi úspešnými projektami. V odbore 13 (história, filozofia, právne vedy) sa na 3. mieste v krajskom kole umiestnil Erik Gubov (sexta B), ktorý prezentoval prácu Príspevok k dejinám motocyklov – historická rekonštrukcia Jawy 555.
Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – vzhľadom k organizačným komplikáciám sa krajské kolo v marci 2020 nekonalo, jeho realizácia sa posúva na marec 2021, na súťaž sa pripravuje tím žiakov: Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A), Martin Lukáč (septima B).
Víťazom súťaží blahoželáme a držíme palce aj v súťažiach v aktuálnom školskom roku!
PhDr. Monika Siváková
Diplomy a certifikát

Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR – medzinárodné kolo

Dňa 21. 11. 2019 som sa zúčastnil medzinárodného kola Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR v Chebe (nakoľko sme minulý školský rok ako tím vyhrali krajské kolo Trenčianskeho kraja) spolu s Veronikou Chylovou (III.F) a Petrom Gašparovičom (III.E), ktorá sa týkala rokov 1978-1992. Súťaž sa konala v budove Ekonomickej fakulty a organizoval ju Mgr. Miroslav Stulák, dejepisár Chebského gymnázia. Nás na súťaž pripravila vyučujúca dejepisu PhDr. Monika Siváková.
Keď sme vošli do budovy, prekvapila ma vysoká úroveň organizovanosti, a to po všetkých stránkach. Študenti nižšieho ročníka nám odložili veci a vošli sme do obrovskej sály, kde boli desiatky stolov, nakoľko sa súťaže zúčastnilo viac ako 80 škôl. Už len za účasť nás na stole čakalo asi 9 kníh z daného obdobia. Samotná súťaž trvala niekoľko hodín, pretože bola rozdelená na štyri časti, medzi ktorými boli prestávky. Do toho ešte vystupovali prítomní hostia so svojimi príhovormi. Hosťami boli napríklad poprední českí a slovenskí historici, slovenský veľvyslanec v Prahe, český veľvyslanec v Bratislave alebo český europoslanec Alexandr Vondra, ktorý si dal tú námahu a kvôli nám cestoval až z Bruselu.
Veľakrát však padlo také konštatovanie, že sa ako národy jazykovo odcudzujeme. Narážali hlavne na českú mládež, ktorá rozumie slovenčine čoraz menej a menej. Tak či tak, mnohí z hostí nám popriali veľa šťastia, ale zdôraznili, že v tejto oblasti niet porazených, pretože už len tým, že dejiny študujeme a zaoberáme sa našou históriou, sa môžeme považovať za víťazov. Najviac sa mi však páčila myšlienka jedného z českých historikov. Povedal: „V priebehu histórie sa stalo všeličo. Diali sa tie najhoršie veci, aké svet kedy videl, ale aj veci, na ktoré sme dnes najviac pyšní. Vy, „mladí historici“, tým, že študujete históriu, ste poučení o minulosti a budete sa tak lepšie rozhodovať v budúcnosti.“
Víťazom 28. ročníka medzinárodnej súťaže z našej spoločnej histórie sa v tomto ročníku stalo slovenské gymnázium z Lučenca, žiaci z košického gymnázia obsadili 3. miesto. Krajské kolá súťaže v tomto ročníku absolvovali trojčlenné súťažiace tímy z 238 škôl z Českej republiky a Slovenskej republiky, do finále postúpilo 75 z nich. Aj keď sa nám na tejto súťaži nepodarilo vyhrať, odnášame si z nej len tie najkrajšie zážitky a veríme, že na našej škole bude mať súťaž ďalších nadšených účastníkov.
Marco Mazán (oktáva)
Ďalšie info a fotogalérie

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2018/2019

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 13 – história, filozofia a právne vedy sa uskutočnilo dňa 5. apríla 2019. Našu školu reprezentovala Sofia Mária Štetiarová (III.C), ktorá komisii prezentovala prácu Romanovci – minulosť a prítomnosť, zameranú na výskum vzťahov potomkov Romanovskej dynastie z Ruska v súčasnosti.
Sofia síce nezískala medailovú pozíciu, ale jej práca bola hodnotená úrovňovo ako práca vysokoškoláčky, za čo jej patrí veľká pochvala. Za účasť získala certifikát. Prajeme jej ešte mnoho síl v ďalších historických bádateľských aktivitách.
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
Certifikát

Historické prvenstvo na krajskom kole Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Dňa 27. marca 2019 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne konal 28. ročník medzinárodnej Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, ktorý bol zameraný na obdobie rokov 1978 – 1992 s hlavným dôrazom na Nežnú revolúciu, ktorej 30. výročie si budeme onedlho pripomínať.
Súťaž pozostávala z vedomostného testu, ktorého autormi boli poprední českí a slovenskí historici. Súťažilo sa v trojčlennom tíme, ktorý za našu školu tvorili Veronika Chylová (II.F), Marco Mazán (VI) a Peter Gašparovič (II.E). Po oznámení výsledkov bola naša radosť najväčšia spomedzi všetkých zúčastnených, pretože tento raz sme historicky po prvý raz obsadili 1. miesto a postupujeme na medzinárodné finále, ktoré sa bude konať v novembri 2019 v Chebe v Českej republike.
Sme hrdí na našich víťazov a prajeme im mnoho úspechov a síl pri neľahkej príprave, ktorá ich čaká.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

11. ročník Dejepisnej olympiády – krajské kolo

Dňa 21. marca 2019 sa na Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu v ňom reprezentovali:
  • Tomáš Vlčko (IV.F) v kategórii A (s prácou Vojenské zdravotníctvo v socialistickom Československu prostredníctvom príbehu Vladimíra Mundiera), umiestnil sa na 1. mieste.
  • Emma Hunková (III.C) v kategórii B (s prácou Vitajte na mojom panstve – projekt cestovného ruchu o Hornonitrianskej dŕžave Matúša Čáka Trenčianskeho), umiestnila sa na 2. mieste.

Keďže obaja súťažiaci boli úspešní riešitelia, postupujú do celoslovenského kola, do ktorého im všetci prajeme mnoho šťastia a úspechov!
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza