PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

KRÚŽKY A SÚŤAŽE

PK dejepisu sa v školskom roku 2023/2024 zapája do nasledujúcich projektov a súťaží:

  • Dejepisná olympiáda kategórií A - F
  • Stredoškolská odborná činnosť
  • Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR


V rámci voľnočasových aktivít a v súčinnosti s prípravou na účasť v projektoch a súťažiach PK dejepisu ponúka študentom nasledujúce záujmové krúžky:

  • Krúžok Dejiny pre bádateľov (vedie PhDr. Monika Siváková) - krúžok je zameraný na prípravu žiakov k účasti na dejepisných súťažiach

Celoštátne kolo 16. ročníka Dejepisnej olympiády

V dňoch 10. – 12. mája 2024 sa v ubytovacom zariadení Správy účelových zariadení v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo 16. ročníka Dejepisnej olympiády, na ktorom mala naša škola zastúpenie vďaka úspešnosti v krajskom kole za Trenčiansky kraj. Súťažili Alexander Vlk (VII) za kategóriu A a Viktória Grácová (IV.B) a Samuel Steinhübl (V) za kategóriu B.
Súťažiacim sa síce nepodarilo obsadiť medailové priečky, no všetci sa započítali medzi úspešných riešiteľov tohto ročníka. Nadviazali sa nové priateľské i profesijné kontakty a súťažiaci sa zúčastnili v hlavný deň súťaže aj sprievodného programu v Slovenskej národnej galérii a v širšom okolí centra Bratislavy. Ďakujeme za reprezentáciu školy a do budúcnosti prajeme mnoho nadšenia z histórie!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Krajské kolo 16. ročníka Dejepisnej olympiády

V Bánovciach nad Bebravou sa 19. apríla 2024 uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Naša škola mala na ňom bohaté zastúpenie. Žiaci preukázali svoje teoretické schopnosti, ako aj kompetencie riešiť výskumné problémy a svoje projekty pred porotou obhájiť.
Kategória A – regionálna história
Alex Vlk (VII) – 2. miesto s prácou August 1968, ľudské práva a Prievidza
Adam Borák (IV.D) – 3. miesto s prácou Život cirkevného zboru ECAV Zemianske Kostoľany od Nežnej revolúcie po súčasnosť
Kategória B – migrácia a ľudia v pohybe
Samuel Steinhübl (V) – 1. miesto s prácou Osudy Nemcov a Slovákov západnej časti Hauerlandu od polovice 20. storočia
Viktória Grácová (IV.B) – 2. miesto s prácou Vysídlenie obyvateľov obce Koš do Kanianky v 80. rokoch 20. storočia
Na výsledky sme pyšní, víťazom blahoželáme a prajeme mnoho ďalších podobných úspechov!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Európa v rokoch 1975 – 2000 (Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR)

V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne sa dňa 3. apríla 2024 konalo krajské kolo medzinárodnej Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola v tímovom zložení Andrej Kopál (III.E), Adrián Lugár (III.E) a Matej Gablík (III.B).
Krajského kola, ktoré bolo zadaniami náročné a postihovalo okruhy politiky, športu, kultúry a umenia nášho kontinentu v rokoch 1975 - 2000, sa zúčastnilo desať gymnázií. Vo výsledkovej listine náš tím síce nedosiahol medailovú pozíciu, ale umiestnil sa v prvej polovici úspešných riešiteľov.
Ďakujeme za reprezentáciu školy a prezentáciu komplexných a hlbokých vedomostí z najnovších európskych dejín!
PhDr. Monika Siváková – konzultantka
fotogaléria

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 27. marca 2024 sa v Starej Turej uskutočnila krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Za našu školu sa zúčastnili súťažiaci vo viacerých kategóriách. Kategóriu – odbor 13 História, filozofia a právne vedy zastupovala Simona Briatková (III.C), ktorá obsadila II. miesto s postupom do celoslovenského kola. Víťazke blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov!
PhDr. Monika Siváková – školiteľka
fotogaléria

Okresné kolo 16. ročníka Dejepisnej olympiády

Vo veľkej konkurencii okresného kola Dejepisnej olympiády zo dňa 5. februára 2024 naši najmladší žiaci obstáli.
* príma (kat. F): Richard Fialka - 1. miesto (vyššie kolo už nie je), Silvia Motúsová - riešiteľ.
* sekunda (kat. E): Nela Petrášová - 4. miesto, Hana Tvrdoňová - 5. miesto - úspešné riešiteľky.
* kvarta (kat. C): Patrik Šál - 2. miesto s postupom do krajského kola, Kristína Plšeková - 7. miesto - úspešná riešiteľka.
Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďalších síl!
M. Siváková, H. Vašková
fotogaléria

Projekt INTERAKTÍVNE BOJNICE – koncept a realizácia

V priebehu celého školského roka 2022/2023 v rámci krúžku Dejiny pre bádateľov Amélia Sofia Raje zo sekundy pripravovala projekt turistickej prehliadky mestom Bojnice, ktorému dala názov Interaktívne Bojnice. Projekt pozostáva zo šiestich zastavení pri hlavných turistických atrakciách v centre mesta Bojnice, jeho súčasťou sú originálne kresby, originálne básne, originálne sprievodné texty o minulosti a prítomnosti Bojníc a regiónu hornej Nitry. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo vytvoriť aktivitu, ktorá by do aktívnej úlohy postavila samotných žiakov ako sprievodcov pre svojich rovesníkov.
Aktivita sa zrealizovala dňa 14. júna 2023, kedy do Bojníc pricestovali žiaci druhého stupňa ZŠ Rozmarínová z Komárna pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Melečkyovej a pána učiteľa PaedDr. Mareka Tótha. Spolupráca medzi našou a komárňanskou školou sa začala už v minulom školskom roku, kedy naši žiaci navštívili Komárno.
Za našu školu ich tento raz v Bojniciach privítali Mgr. Michal Petrovský a PhDr. Monika Siváková. Za sprievodcov boli určení žiaci II.C triedy, ktorí sa na tento projekt pripravovali v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Po krátkom uvítaní žiaci vytvorili jedenásť skupiniek. Následne každá skupinka prechádzala stanovišťami, odpovedala na kvízové otázky a zisťovala podľa indícií v básni, ktoré stanovište nasleduje. Súčasťou poznávacieho okruhu bola aj návšteva Múzea remesiel v Bencovie grunte, kde si žiaci prehliadli pivničné a izbové priestory zobrazujúce život našich predkov. Po vyhodnotení ankety pri vstupe do Múzea praveku nasledoval krátky rozchod a za ním návšteva národnej ZOO.
Vzájomné obohacovanie sa vedomosťami, vzájomná komunikácia a využívanie verbálnych i neverbálnych prostriedkov, nové priateľstvá a upevňovanie vzťahov v kolektíve – to všetko boli hodnoty, ktoré mal tento projekt naplniť. Veríme, že sa to podarilo a že tradícia spoločných aktivít medzi Komárnom a Prievidzou bude ďalej pokračovať.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – krajské kolo

Dňa 5. apríla 2023 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, ktorého sa za našu školu zúčastnil tím v zložení Alex Kmeť (VII), Andrej Kopál (II.E) a Adrián Lugár (II.E).
Súťažilo sa z obdobia dejín Európy v rokoch 1945-1975. Otázky boli náročné, súťažiaci sa s nimi statočne pasovali, no tento raz sa nedostali na medailovú priečku. V každom prípade ďakujeme za reprezentáciu školy a účasť v tejto prestížnej súťaži!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Krajské kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády

Dňa 3. apríla 2023 sa v Bánovciach nad Bebravou po viacročnej prestávke konalo prezenčné krajské kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády, ktorého sa za našu školu zúčastnila Viktória Grácová (III.B) s prácou o rekreačnom stredisku Remata pri Ráztočne. Spolu s úspešným zvládnutím náročného teoretického testu sa jej podarilo vo svojej B kategórii obsadiť 1. miesto, a tak postúpiť do celoštátneho kola.
K výsledku srdečne gratulujeme!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Okresné kolo Dejepisnej olympiády kategórií C, D, E, F

Dňa 8. februára 2023 sa v CVČ v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády. Vo veľkej konkurencii obsadil Dávid Choleva (IV, kategória C) 3. miesto, Sofia Šnircová (II, kategória E) 4. miesto, Amélia Sophia Raje (II, kategória E) 19. miesto, Nela Petrášová (I, kategória F) 3. miesto.
Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi. Od začiatku roka boli pripravovaní Mgr. Romanom Steinhüblom a PhDr. Monikou Sivákovou. Súťažiacim gratulujeme k úspechu!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Postery – tvorivá činnosť za prvý polrok 2022/2023

Ďakujeme Lukášovi Škultétymu (II.E) za pomoc pri vytvorení obrazového dokumentu, v ktorom sú vyobrazené všetky postery, ktoré robili žiaci tried II.B, II.C, II.E, sexty, III.D, III.E a septimy v prvom polroku školského roka 2022/2023.
Témy posterov boli rôzne, žiaci pracovali vo dvojiciach. Vizuálne atraktívne boli spracované dejiny od najstarších čias až po novú dobu, každý tvorca si volil svojský spôsob, ako tému spracovať. Všetkým autorom patrí veľká pochvala, veríme, že historický odkaz zvolených dejinných celkov si budú pamätať a využívať ho pre rozvoj ďalšieho svojho poznania.
PhDr. Monika Siváková
Postery žiakov – súhrn

Medzinárodné finále 30. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

V dňoch 23. – 25. novembra 2022 sa súťažiaci Lukáš Choleva (IV.D), Daniel Jergič (IV.D) a Tomáš Klátik (IV.A) spolu s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou zúčastnili finále Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR v českom Chebe. Na toto finále si naša škola vybojovala postup umiestnením sa na druhom mieste v krajskom kole, ktoré sa konalo minulý školský rok v Trenčíne.
Súťaže sa zúčastnilo 75 gymnázií, konkurencia bola veľká, na regulérny priebeh súťaže dohliadali renomovaní historici a pedagógovia. Vďaka patrí organizačnému tímu pod vedením Mgr. Miroslava Stuláka, vyučujúceho z chebského gymnázia. Súťaž bola organizačne zvládnutá výnimočne dobre, všetci účastníci dostali upomienkové darčeky a hodnotné knihy. Naši súťažiaci sa neumiestnili na medailovej pozícii, ale zaradili sa medzi úspešných riešiteľov tejto súťaže.
Sprievodným programom celého podujatia bolo ubytovanie vo Františkových Lázňach, po skončení súťaže bola zabezpečená večera v chýrnej pražskej reštaurácii U Fleků. Počas voľnejších chvíľ si účastníci mohli prezrieť aj historické centrá Františkových Lázní, Chebu či Prahy. Účasťou vo finále tejto súťaže získavajú účastníci nárok na prijatie na prestížnych českých univerzitách bez prijímacích skúšok.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Stredoškolská odborná činnosť a Dejepisná olympiáda – celoslovenské kolá

V dňoch 27. – 29. apríla 2022 a 5. – 7. mája 2022 prebehli celoslovenské kolá Stredoškolskej odbornej činnosti (Bardejov) a Dejepisnej olympiády (Bratislava). Aj keď súťažiaci David Richard Budd (IV.D), Lucia Baloghová (VI) a Viktória Grácová (II.B) nepriniesli medaily, sme na ich výkon pyšní, pretože patria medzi slovenskú špičku žiakov, ktorí majú zručnosť vytvárať a prezentovať projekty na historickú tému, v Dejepisnej olympiáde navyše sú schopní zvládnuť aj náročný teoretický test. Želáme im do ďalšej práce veľa nadšenia a úspechov!
PhDr. Monika Siváková
Certifikáty

Tvorivosť a originalita v študentských projektoch

Raz za polrok majú študenti na dejepise vo dvojiciach vyhotoviť poster na vopred zvolenú tému týkajúcu sa učiva ročníka, v ktorom študujú. Výsledky bývajú ohromujúce, fantázia študentov pri vytváraní graficky pútavo vyhotovených posterov nemá hraníc. Ponúkame výber prác, ktoré boli vyhotovené v priebehu prvého polroka školského roka 2021/2022. Pochvala patrí Lukášovi Cirokovi (V) a Timee Kupcovej (V), ktorí sa podujali vyrobiť nápaditý súhrn prác v jednoliatej podobe.
Veríme, že aj týmto spôsobom sprístupňujeme žiakom históriu do podoby živého príbehu, ktorého my sami nesieme dejinné odkazy a posúvame ich vpred ďalším generáciám.
PhDr. Monika Siváková
Postery žiakov

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – krajské kolo 30. ročníka

Dňa 6. apríla 2022 sa prvý raz od roku 2019 (odvtedy kvôli pandémii len online) v Trenčíne uskutočnilo prezenčné krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR.
Našu školu reprezentoval tím v zložení:
Barbora Gondárová (VI),
Tomáš Klátik (III.A),
Lukáš Choleva (III.D).
Témou tohtoročnej súťaže bola druhá svetová vojna na európskych bojiskách. Súťažiaci spomedzi 11 tímov gymnázií nášho kraja obsadili krásne 2. miesto a vybojovali si tak účasť v medzinárodnom finále, ktoré sa uskutoční v novembri 2022 v českom Chebe.
Víťazom srdečne blahoželáme a želáme mnoho podobných úspechov!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Stredoškolská odborná činnosť – krajské kolo

Dňa 30. marca 2022 sa v Starej Turej uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu za viaceré kategórie reprezentovalo niekoľko súťažiacich, nasledujúci zoznam sa týka len tých, ktorí súťažili s témami týkajúcimi sa histórie.
Odbor 01 – Problematika voľného času – Lucia Baloghová (VI) s prácou Výskum na hradisku vo Svätom Jure očami amatérskej archeologičky obsadila 2. miesto s postupom do celoslovenského kola.
Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy – David Richard Budd (IV.D) s prácou Vojna v Tichomorí: USA a Japonsko 1941 – 1945 (Príbeh námorníka Richarda Claytona Budd, Sr.) obsadil 2. miesto s postupom do celoslovenského kola.
Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy – Alex Kudláč (II.C) s prácou Sengoku Jidai – epocha mnohých tvárí obsadil 5. miesto a zaradil sa medzi úspešných účastníkov súťaže.
Víťazom srdečne blahoželáme a oceňujeme ich náročnú vedeckú prácu!
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
fotogaléria

Dejepisná olympiáda – krajské kolo 14. ročníka súťaže

Dňa 22. marca 2022 sa konalo krajské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády, ktoré bolo organizované dištančnou formou. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola a dvaja víťazi okresného kola. Umiestnenie súťažiacich v krajskom kole bolo nasledovné:
Viktória Grácová (II.B) – kategória B (súťažný projekt Bojnické lipy ako oázy relaxu) – 1. miesto s postupom do celoslovenského kola
Dávid Choleva (III) – kategória D – úspešný riešiteľ
Patrik Šál (II) – kategória E – 1. miesto
Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR – finále

Po úspešnom medailovom umiestnení v krajskom kole na konci školského roka 2020/2021 sa trojčlenný tím našej školy v zložení Martin Lukáč (VIIb), Adrián Šikula (II.D) a Andrea Podolanová (II.A) prebojoval na medzinárodné finále Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, ktoré sa podľa pravidiel súťaže každoročne konáva v Chebe v Českej republike za účasti popredných historikov a odborníkov z oblasti histórie a vyučovania dejepisu.
Vzhľadom k pandemickým opatreniam toto finále muselo byť realizované online formou a uskutočnilo sa na pôde každého zo zúčastnených samosprávnych krajov, v našom prípade za Trenčiansky kraj v Dubnici nad Váhom. Kvôli karanténnym opatreniam musel byť zmenený súťažný tím a finále sa dňa 25. novembra 2021 zúčastnili študenti Martin Lukáč, Michal Líška a Erik Gubov, všetci z oktávy B. Žiakov od školského roka 2019/2020 na súťaž pripravovala PhDr. Monika Siváková (tento ročník súťaže sa kvôli pandémii predĺžil až na dva roky kvôli viacnásobnému odkladu termínov konania súťažných kôl), dozor konajúcim pedagógom na tohtoročnom finále bol (z karanténnych dôvodov) Mgr. Michal Petrovský.
Súťaž pozostávala z otázok z európskych dejín rokov 1900 – 1938, súťažiaci museli preukázať hlboké vedomosti z oblastí politického, hospodárskeho, umeleckého a športového života. Otázky súťaže boli náročné. Popri všetkých komplikáciách a nepredpovedateľnosti vývoja celoštátneho lockdownu organizátori súťaže z Gymnázia v Chebe zvládli online formu naozaj vynikajúco, s využitím najmodernejších aplikácií pre dištančný prístup priebehu súťaže, ako aj jej kontroly.
Naši súťažiaci sa neumiestnili na popredných pozíciách v rebríčku úspešnosti, no vzhľadom k podmienkam, za ktorých súťažili, sme na nich právom hrdí a k účasti na finále takejto prestížnej súťaže im srdečne gratulujeme!
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
fotogaléria

Postup z krajského kola Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Trojica našich študentov Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A) a Martin Lukáč (VIIb) po odloženom termíne z marca 2020 absolvovala dňa 17. júna 2021 online krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Tím si počínal veľmi hrdinsky, so zhodou bodov sa spomedzi ôsmich súťažných tímov umiestnil na 2. – 3. mieste. Rozhodol počet bodov v treťom kole, čím náš tím definitívne obsadil striebro a zaistil si tak účasť v medzinárodnom kole organizovanom Gymnáziom v Chebe, do ktorého postupujú z každého kraja dva najlepšie tímy.
Samotnej účasti v medzinárodnom kole bude predchádzať ešte usilovná príprava, ku ktorej študentom držíme palce!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Dejepisná olympiáda 2020/2021 – celoslovenské kolo

Postupom z krajského kola sa do celoslovenského kola Dejepisnej olympiády tento školský rok dostali žiačky II.C triedy Michaela Krebesová a Lucia Balážová. Dievčatá v termíne 26. – 27. apríla 2021 absolvovali náročný dištančný teoretický okruh otázok, na druhý deň boli zaradené online obhajoby súťažných projektov. Michaela vytvorila prácu s názvom Mená a priezviská vybraných obcí hornej Nitry v 17. – 21. storočí, Lucia si vybrala tému Osmanská ríša a horná Nitra v 16. – 17. storočí.
Obe súťažiace si počínali vynikajúco, v celkovom umiestnení sa Michaela dostala na 2. miesto a Lucia na 3. miesto. K tomuto úspechu im všetci srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy i samosprávneho kraja, do ďalšej práce im prajeme mnoho síl a odhodlania!
PhDr. Monika Siváková

Stredoškolská odborná činnosť 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 31. marca 2021 sa konalo dištančné krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, v dvoch odboroch malo zastúpenie aj naše gymnázium. Súťažili traja žiaci, no aj napriek tomu, že sa im nepodarilo získať medailové pozície, srdečne gratulujeme k výkonom a prajeme mnoho úspechov do ďalšej práce! Súťaže sa zúčastnili:
1. Marco Mazán (VIII) v odbore 13 história, filozofia, právne vedy – s prácou Slovania včera, dnes a zajtra.
2. René Gažo (II.A) v odbore 14 učebné pomôcky a didaktické technológie – s prácou Zbrane odpradávna podnes – učebná pomôcka plagát a metodické príručka pre dejepis gymnázií.
3. Alex Kudláč (I.C) v odbore 13 história, filozofia, právne vedy – s prácou Svetové konflikty, o ktorých sa v škole neučí.
PhDr. Monika Siváková

Dejepisná olympiáda 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 22. marca 2021 sa konalo dištančné krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci a dosiahli pekné výsledky.
1. Michaela Krebesová (II.C) – v kategórii A sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola.
2. Lucia Balážová (II.C) – v kategórii B sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola.
3. Daniel Dobiš (IV) – v kategórii C sa zaradil medzi úspešných riešiteľov.
Srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov!
PhDr. Monika Siváková

Poznáme úspešných riešiteľov 12. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády

Michal Líška (VIIb) a Peter Gašparovič (IV.E) ako víťazi krajského kola v kategóriách A a B postúpili do celoslovenského kola 12. ročníka Dejepisnej olympiády za školský rok 2019/2020. Vzhľadom k pandemickej situácii bolo konanie celoštátneho kola odložené na 6. októbra 2020. Súťažiacim odborná porota vyhodnotila projekty – súťažné práce, najlepší piati z každej kategórie sa zúčastnili online pohovoru s odbornou komisiou.
Súťažiaci, ktorí získali viac ako 30 bodov z 50, boli zaradení medzi úspešných riešiteľov, bez ohľadu na umiestnenie. Peter Gašparovič medzi takýchto úspešných riešiteľov patrí, Michal Líška v kategórii A postúpil do užšieho výberového kola a obstál naozaj výborne, podarilo sa mu získať 3. miesto.
Slovenský inštitút mládeže Iuventa je garantom predmetových súťaží, o priebehu celoštátneho kola sa môžeme dočítať aj na jeho stránkach v článku pod linkom: Článok
Na oboch súťažiacich som ako ich konzultantka a členka komisie krajského kola Dejepisnej olympiády veľmi hrdá, chlapci dokázali za mimoriadnych okolností obhájiť svoju celoročnú vedeckú námahu, ktorá im napokon priniesla hmatateľné výsledky. Prajem im, aby sa im naďalej darilo a aby v histórii nachádzali radosť a zmysel.
PhDr. Monika Siváková

Výsledky dejepisných súťaží zo školského roku 2019/2020 – dištančné kolá

Vzhľadom k situácii s pandémiou šírenia nového koronavírusu a prechodom na dištančnú formu vyučovania od marca 2020 boli podmienky konania viacerých dejepisných súťaží pozmenené, no i napriek sťaženej situácii naši žiaci v nich dosiahli významné úspechy.
Dejepisná olympiáda – dištančné krajské kolo sa konalo až v septembri 2020. Sme pyšní na víťazov oboch kategórií, pretože sú z našej školy. Michal Líška (sexta B) obsadil 1. miesto v kategórii A (s prácou Skrytá cirkev v Prievidzi v rokoch 1960 – 1989), Peter Gašparovič (III.E) obsadil 1. miesto v kategórii B (s prácou M. R. Štefánik – známy neznámy). Obe práce postupujú do celoslovenského kola.
Stredoškolská odborná činnosť – v odbore 1 (voľný čas) sa na 2. mieste v krajskom kole umiestnil René Gažo (I.A) s prácou História a jej výskyt v počítačových hrách. Práca postúpila do celoslovenského kola, kde sa umiestnila medzi úspešnými projektami. V odbore 13 (história, filozofia, právne vedy) sa na 3. mieste v krajskom kole umiestnil Erik Gubov (sexta B), ktorý prezentoval prácu Príspevok k dejinám motocyklov – historická rekonštrukcia Jawy 555.
Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – vzhľadom k organizačným komplikáciám sa krajské kolo v marci 2020 nekonalo, jeho realizácia sa posúva na marec 2021, na súťaž sa pripravuje tím žiakov: Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A), Martin Lukáč (septima B).
Víťazom súťaží blahoželáme a držíme palce aj v súťažiach v aktuálnom školskom roku!
PhDr. Monika Siváková
Diplomy a certifikát

Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR – medzinárodné kolo

Dňa 21. 11. 2019 som sa zúčastnil medzinárodného kola Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR v Chebe (nakoľko sme minulý školský rok ako tím vyhrali krajské kolo Trenčianskeho kraja) spolu s Veronikou Chylovou (III.F) a Petrom Gašparovičom (III.E), ktorá sa týkala rokov 1978-1992. Súťaž sa konala v budove Ekonomickej fakulty a organizoval ju Mgr. Miroslav Stulák, dejepisár Chebského gymnázia. Nás na súťaž pripravila vyučujúca dejepisu PhDr. Monika Siváková.
Keď sme vošli do budovy, prekvapila ma vysoká úroveň organizovanosti, a to po všetkých stránkach. Študenti nižšieho ročníka nám odložili veci a vošli sme do obrovskej sály, kde boli desiatky stolov, nakoľko sa súťaže zúčastnilo viac ako 80 škôl. Už len za účasť nás na stole čakalo asi 9 kníh z daného obdobia. Samotná súťaž trvala niekoľko hodín, pretože bola rozdelená na štyri časti, medzi ktorými boli prestávky. Do toho ešte vystupovali prítomní hostia so svojimi príhovormi. Hosťami boli napríklad poprední českí a slovenskí historici, slovenský veľvyslanec v Prahe, český veľvyslanec v Bratislave alebo český europoslanec Alexandr Vondra, ktorý si dal tú námahu a kvôli nám cestoval až z Bruselu.
Veľakrát však padlo také konštatovanie, že sa ako národy jazykovo odcudzujeme. Narážali hlavne na českú mládež, ktorá rozumie slovenčine čoraz menej a menej. Tak či tak, mnohí z hostí nám popriali veľa šťastia, ale zdôraznili, že v tejto oblasti niet porazených, pretože už len tým, že dejiny študujeme a zaoberáme sa našou históriou, sa môžeme považovať za víťazov. Najviac sa mi však páčila myšlienka jedného z českých historikov. Povedal: „V priebehu histórie sa stalo všeličo. Diali sa tie najhoršie veci, aké svet kedy videl, ale aj veci, na ktoré sme dnes najviac pyšní. Vy, „mladí historici“, tým, že študujete históriu, ste poučení o minulosti a budete sa tak lepšie rozhodovať v budúcnosti.“
Víťazom 28. ročníka medzinárodnej súťaže z našej spoločnej histórie sa v tomto ročníku stalo slovenské gymnázium z Lučenca, žiaci z košického gymnázia obsadili 3. miesto. Krajské kolá súťaže v tomto ročníku absolvovali trojčlenné súťažiace tímy z 238 škôl z Českej republiky a Slovenskej republiky, do finále postúpilo 75 z nich. Aj keď sa nám na tejto súťaži nepodarilo vyhrať, odnášame si z nej len tie najkrajšie zážitky a veríme, že na našej škole bude mať súťaž ďalších nadšených účastníkov.
Marco Mazán (oktáva)
Ďalšie info a fotogalérie

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2018/2019

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 13 – história, filozofia a právne vedy sa uskutočnilo dňa 5. apríla 2019. Našu školu reprezentovala Sofia Mária Štetiarová (III.C), ktorá komisii prezentovala prácu Romanovci – minulosť a prítomnosť, zameranú na výskum vzťahov potomkov Romanovskej dynastie z Ruska v súčasnosti.
Sofia síce nezískala medailovú pozíciu, ale jej práca bola hodnotená úrovňovo ako práca vysokoškoláčky, za čo jej patrí veľká pochvala. Za účasť získala certifikát. Prajeme jej ešte mnoho síl v ďalších historických bádateľských aktivitách.
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
Certifikát

Historické prvenstvo na krajskom kole Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Dňa 27. marca 2019 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne konal 28. ročník medzinárodnej Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, ktorý bol zameraný na obdobie rokov 1978 – 1992 s hlavným dôrazom na Nežnú revolúciu, ktorej 30. výročie si budeme onedlho pripomínať.
Súťaž pozostávala z vedomostného testu, ktorého autormi boli poprední českí a slovenskí historici. Súťažilo sa v trojčlennom tíme, ktorý za našu školu tvorili Veronika Chylová (II.F), Marco Mazán (VI) a Peter Gašparovič (II.E). Po oznámení výsledkov bola naša radosť najväčšia spomedzi všetkých zúčastnených, pretože tento raz sme historicky po prvý raz obsadili 1. miesto a postupujeme na medzinárodné finále, ktoré sa bude konať v novembri 2019 v Chebe v Českej republike.
Sme hrdí na našich víťazov a prajeme im mnoho úspechov a síl pri neľahkej príprave, ktorá ich čaká.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

11. ročník Dejepisnej olympiády – krajské kolo

Dňa 21. marca 2019 sa na Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu v ňom reprezentovali:
  • Tomáš Vlčko (IV.F) v kategórii A (s prácou Vojenské zdravotníctvo v socialistickom Československu prostredníctvom príbehu Vladimíra Mundiera), umiestnil sa na 1. mieste.
  • Emma Hunková (III.C) v kategórii B (s prácou Vitajte na mojom panstve – projekt cestovného ruchu o Hornonitrianskej dŕžave Matúša Čáka Trenčianskeho), umiestnila sa na 2. mieste.

Keďže obaja súťažiaci boli úspešní riešitelia, postupujú do celoslovenského kola, do ktorého im všetci prajeme mnoho šťastia a úspechov!
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
fotogaléria

Celoslovenské kolo X. ročníka Dejepisnej olympiády

V Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach sa v dňoch 2. – 4. mája 2018 uskutočnilo celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili víťazi krajského kola, za našu školu Tomáš Vlčko (III.F) a Samuel Šubík (IV.F), obaja za kategóriu A.
Súťažiaci sa síce neumiestnili na medailových pozíciách, ale obaja sa zaradili medzi úspešných riešiteľov, Tomáš Vlčko s prácou o Ladislavovi Miklášovi a jeho prenasledovaní komunistickým režimom, Samuel Šubík s prácou o PhDr. Marte Remiašovej, významnej historičke a archeologičke. Ďakujeme chlapcom za dôstojnú reprezentáciu svojich zručností i našej školy a prajeme do ďalšieho života mnoho podobných úspechov!
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
fotogaléria

Stredoškolská odborná činnosť – odbor história, filozofia, právne vedy

Dňa 6. apríla 2018 sa v Starej Turej uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Odbor 13 – história, filozofia a právne vedy tento školský rok reprezentoval Jozef Kurbel (III.D), ktorý s prácou Československo a železná opona (Ochrana štátnej hranice ČSR v 50. – 80. rokoch 20. storočia) obsadil 2. miesto a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Žiline. Z jeho úspechu sa tešíme a prajeme mu mnoho ďalších podobných radostných udalostí!
PhDr. Monika Siváková, konzultantka
fotogaléria

Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR

Dňa 5. apríla 2018 sa trojčlenný tím z III.D (Bianka Árvová, Róbert Grescho a Jozef Kurbel) zúčastnil v Trenčíne krajského kola prestížnej medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR. Obdobím, ktoré tento školský rok žiaci mali naštudovať, boli normalizačné roky Československa 1968-1977, neľahké obdobie.
Ani otázky, ktoré si organizátori súťaže pre súťažiacich pripravili, neboli ľahké, pokrývali oblasť politiky, kultúry, športu, literatúry. Naši žiaci sa spomedzi 12 súťažných tímov umiestnili na peknom 4. mieste. K úspechu blahoželáme a prajeme mnoho síl do ďalšieho štúdia!
konzultantka PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Krajské kolo X. ročníka Dejepisnej olympiády – opäť úspešné

S hrdosťou a radosťou oznamujeme, že Samuel Šubík (IV.F), Tomáš Vlčko (III.F) a Emma Hunková (II.C) sa dňa 22. marca 2018 vrátili z Bánoviec nad Bebravou ocenení a šťastní. Reprezentovali svoje zručnosti i našu školu v krajskom kole Dejepisnej olympiády , zvládli náročný test a obhájili projekt, Tomáš v kategórii A ako prvý najlepší, Samuel v tej istej kategórii na striebornej pozícii, Emma v kategórii B na bronzovom treťom mieste. Kategória A nás pôjde reprezentovať na celoslovenské kolo, obom postupujúcim držíme palce v tomto neľahkom, ale zato ušľachtilom boji!
konzultantka PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Celoslovenské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády

V dňoch 3. – 5. mája 2017 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo celoslovenské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády, na ktorom naša škola mala zastúpenie v kategóriách A a B. Kategóriu A zastupoval Tomáš Vlčko (II.F), kategóriu B Samuel Šubík (III.F). Obaja súťažiaci predložili prácu obhájenú na krajskom kole a vypracovali vedomostný test. Neumiestnili sa na medailových pozíciách, ale obaja sa zaradili medzi úspešných riešiteľov, Tomáš Vlčko skončil na 4. mieste, Samuel Šubík na 7. mieste. Obom súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy!
PhDr. Monika Siváková

Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR

Dňa 5. apríla 2017 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne konalo krajské kolo 26. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR zameranej na obdobie rokov 1949 – 1967. Naša škola mala na tejto súťaži svoje zastúpenie v podobe 3-členného tímu z II.D triedy (Bianka Árvová, Róbert Grescho, Jozef Kurbel).
Medailu sa nám tento rok získať nepodarilo, ale súťažiaci sa umiestnili na peknom piatom mieste a preukázali tak široký rozsah svojich vedomostí a znalosť problematiky našich novodobých dejín. Prajeme im i naďalej neutíchajúci záujem o históriu!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády

Dňa 27. marca 2017 sa na Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády, na ktorom našu školu reprezentoval Tomáš Vlčko (II.F) s prácou Zo spomienok starých Bojničanov (zaradený do kategórie A) a Samuel Šubík (III.F) s prácou Matica slovenská v okrese Prievidza v rokoch 1968-1970 (zaradený do kategórie B). Obaja súťažiaci získali vo svojej kategórii prvé miesto, k čomu im srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov aj na celoslovenskom kole!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Celoštátne kolo dejepisnej olympiády

Po postupe z krajského kola sa Samuel Šubík (II.F) v dňoch 5. – 7. mája 2016 zúčastnil celoslovenského kola dejepisnej olympiády v Bratislave. Suverénne obhájil súťažnú prácu, zdolal náročný vedomostný test, a aj keď sa neumiestnil na medailovom mieste, zaradil sa medzi úspešných riešiteľov. Gratulujeme a prajeme do budúcnosti veľa ďalších tvorivých síl!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Stredoškolská odborná činnosť

V dňoch 27. – 29. apríla 2016 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo súťaže prác stredoškolskej odbornej činnosti. V odbore 13 – História, filozofia, právne vedy sa súťaže zúčastnil žiak našej školy Andrej Skok (III.F), ktorý do súťaže prihlásil prácu Po stopách civilizácií Mayov v Strednej Amerike. Po úspešnej obhajobe porota hodnotila prácu krásnym 3. miestom, k čomu Andrejovi srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte mnoho úspechov pri kontakte s históriou!
PhDr. Monika Siváková
fotografia

Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR

Druhý rok po sebe sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže gymnázií SR a ČR v dejepise . Na Druhý rok po sebe sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže gymnázií SR a ČR v dejepise. Na krajskom kole v Trenčíne dňa 6. apríla 2016 školu reprezentoval tím zložený z Patrika Hanzela (IV.D), Ľuboša Sobotu (III.D) a Laury Ďuriačovej (III.F). Témou tohto ročníka boli dejiny Československa od roku 1945 po komunistický prevrat v roku 1948. Tešíme sa z výsledku, ktorý naši žiaci dosiahli, obhájili si vlaňajšie 3. miesto. Gratulujeme!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Krajské kolo dejepisnej olympiády

31. marca 2016 sa v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentoval Samuel Šubík (II.F), ktorý sa s prácou Mgr. Albert Priehoda – „Zlý“ komunista? v kategórii A umiestnil na 2. mieste a postúpil na celoslovenské kolo. Michaela Vysočániová (III.F) s prácou Premeny prievidzského námestia a hospodársky život mesta od 19. storočia do konca druhej svetovej vojny sa v kategórii B umiestnila na 3. mieste. Obom zúčastneným srdečne gratulujeme!
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

V dňoch 30. apríla – 2. mája 2015 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 7. ročníka Dejepisnej olympiády, na ktorom našu školu reprezentovali Tomáš Hrdý (II.B, kategória A) a Marcela Mináriková (II.F, kategória B). Vo veľkej konkurencii Tomáš obsadil 5. miesto a stal sa úspešným riešiteľom, Marcela obsadila vo svojej kategórii 8. miesto a úspešnosť jej unikla o 1 bod. Ďakujeme účastníkom za dôstojnú reprezentáciu školy a za usilovnú prípravu počas celého školského roka. Prajeme im mnoho ďalších úspechov v štúdiu
Konzultantka PhDr. Monika Siváková

Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR

Dňa 8. apríla 2015 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo XXIV. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR, do ktorého sa naša škola zapojila po prvý raz. Súťaž sa konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku, ktorý súťaž slávnostne otvoril. Obstáli sme úspešne, obsadili sme krásne 3. miesto spomedzi 11 súťažiacich tímov. Prvé dva víťazné tímy postúpili na finálové kolo v Chebe v Českej republike. Súťažilo sa v trojčlennom kolektíve, tím našej školy tvorili Bronislav Sebastian Hudek (III.C), Patrik Hanzel (III.D) a Laura Ďuriačová (II.F). Súťažiaci si merali svoje sily v náročných testových úlohách z obdobia druhej svetovej vojny a vzťahov k Slovenskej republike a Protektorátu Čechy a Morava. Zúčastneným vyslovujeme úprimný obdiv a prajeme mnoho síl do ďalšej práce.
PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Krajské kolo dejepisnej olympiády – úspech našich žiakov

Dňa 30. marca 2015 sa na Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo 7. ročníka dejepisnej oklympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí boli úspešnými riešiteľmi a dosiahli vynikajúce umiestnenie:
Tomáš Hrdý (II.B) sa v kategórii A umiestnil na 1. mieste, prezentoval prácu Druhá svetová vojna – druhá strana mince (Príbehy spod Temešskej skaly),
Marcela Mináriková (II.F) sa v kategórii B umiestnila na 2. mieste, obhajovala prácu M. R. Štefánik a jeho cesty.
Obom študentom srdečne gratulujeme a držíme palce na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 30. apríla až 2. mája 2015.
Konzultantka PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

projekt NENÁPADNÍ HRDINOVIA

14. apríla 2014 sme sa spolu s pani profesorkou Juríčkovou vydali na dlhú cestu do hlavného mesta Alsaska ležiaceho na hraniciach Nemecka s Francúzskom – Štrasburgu, čo bolopre nás odmenou za prvé miesto v celoslovenskom kole súťaži Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom.
Po štrnástich hodinách strávených v autobuse sme v utorok ráno vystúpili priamo pred Európskym parlamentom. Keďže naša návšteva u pani Záborskej, ktorá nás sem pozvala, bola naplánovaná až na obed, rozhodli sme sa poprechádzať po neďalekom parku l‘Orangerie. Spoločnosť nám robil manžel pani Záborskej – pán Vladimír Záborský. Uprostred parku sa nachádza aj malá zoo a veľmi veľa bocianov, ktoré sú pre Alsasko typické. Po malej prechádzke sme si zašli na kávičku a keď odbila dvanásta hodina, vstúpili sme do významnej európskej inštitúcie – Európskeho parlamentu. Tu sme sa zúčastnili rokovania v rokovacej sále, kde sme mohli stretnúť mnohých významných politikov, a tiež sme mali možnosť s niektorými z nich sa porozprávať. Potešilo nás osobné stretnutie s pánom Petrom Šťastným - bratom nášho nenápadného hrdinu Mariána Šťastného. Europarlament v nás zanechal pozitívny dojem a dúfame, že sa tam ešte niekedy vrátime.
Ďalší deň nášho výletu sme si pochutnali na typických francúzskych croissantových raňajkách a po nich sme sa vydali spoznávať krásy tohto mesta. Najskôr sme vystúpili po 330 schodoch na vežu katedrály, odkiaľ sme mali perfektný výhľad na celé mesto. Potom sme sa túlali po úzkych uličkách s množstvom obchodíkov a kaviarní. Po chutnom obede sme si Štrasburg obhliadli z lode, ktorou sme sa plavili cez celé mesto. Najviac nás však zaujala najstaršia a podľa nás aj najkrajšia časť Štrasburgu – Malé Francúzsko. Kochali sme sa pôsobivou a jedinečnou architektúrou a vychutnávali si romantickú atmosféru tohto mesta.
Na záver sme zavítali do obchodíkov s typickými francúzskymi syrmi a vínami, kde sme kúpili darčeky pre našich najbližších. Čas tu letí neskutočne rýchlo. Ani sme sa nenazdali a cestovali sme domov, kde nás privítali už veľkonočné kraslice. 
Zo srdca ďakujeme manželom Záborským za ich príjemnú spoločnosť a za to, že nám umožnili navštíviť jedno z najdôležitejších a najkrajších európskych miest.
Lenka Vrecková, Janka Beňadiková , študentky 3.E
fotogaléria

Celoštátne kolo 6. ročníka Dejepisnej olympiády

V dňoch 2. – 4. mája 2014 som sa spolu so spolužiakom Jozefom Máriom Matiaškom zúčastnil celoštátneho kola 6. ročníka Dejepisnej olympiády v Bratislave. Súťažilo sa v dvoch stredoškolských kategoriách podľa tématického okruhu práce, ktorú študenti museli vypracovať, mladší žiaci súťažili podľa vekových kategórií v kategórii C a D. Ja som súťažil v kategórii B, ktorej téma znela: Vojnové konflikty v dejinách strednej Európe v 15. – 20. storočí. Jozef súťažil v kategórii A, v ktorej boli hlavnou oblasťou práce regionálne dejiny. Obidvom sa nám podarilo dosiahnuť veľký úspech. Ja som sa umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste a Jozef na 3. mieste.
Súťaž prebiehala od piatku do nedele. Súčasťou programu pre súťažiacich bola návšteva Bratislavského hradu aj nočná prehliadka Bratislavy s odborným výkladom. Slávnostné vyhodnotenie sa tento rok výnimočne konalo v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde bol podpísaný aj významný Bratislavský mier v roku 1805 počas napoleonských vojen, ale aj mnoho iných významných zmlúv.
Osobne si myslím, že sme dôstojne reprezentovali našu školu i kraj, za čo môžeme poďakovať najmä našej konzultantke Mgr. Monike Sivákovej, ktorá nás na súťaž intenzívne pripravovala.
Anton Svitok, III.F
Diplom – Anton Svitok
Diplom – Jozef Mário Matiaško
fotogaléria

Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 23. až 25. apríla 2014 som sa spolu so spolužiakom Róbertom Harinekom zúčastnil na celoštátnom kole 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti, tento rok organizovanom na Strednej odbornej škole jarmočnej v Starej Ľubovni. Súťaž prebiehala tradične ako po ostatné roky. Zúčastnených bolo 274 žiakov stredných škôl rozdelených do 17 kategórií, v ktorých každý reprezentoval svoj kraj a svoju školu. Trenčianskemu kraju sa v celkovom bodovom hodnotení podarilo obsadiť pekné 1. miesto, a teda sa stal víťazom súčasného ročníka SOČ. Ja som súťažil v kategórii 13 – v odbore história, filozofia, právne vedy, kde sa mi podarilo obsadiť piate miesto, čím som bodovo prispel do celkového hodnotenia jednotlivých krajov. Môjmu spolužiakovi sa bohužiaľ v kategórii 04 – biológia umiestniť nepodarilo, no účasť na celoštátnom kole medzi šestnástimi najlepšími žiakmi vo svojom odbore považujem za obrovský úspech.
Anton Svitok, III.F
diplom

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 4. apríla 2014 sa v Starej Turej uskutočnila krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorej za náš predmet dejepis súťažili Anton Svitok (III.F) v kategórii 13 – história, filozofia, právne vedy a Miroslava Rosáková (III.F) v kategórii 16 – teória kultúry, umenie, odevná a umelecká tvorba. Anton Svitok získal prvé miesto a postúpil do celštátneho kola. Srdečne gratulujeme a želáme mnoho podobných úspechov!
Mgr. Monika Siváková (PK dejepisu) – školiteľka
diplom

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Naši žiaci úspešne reprezentovali svoje schopnosti, zručnosti i školu na krajskom kole 6. ročníka Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo dňa 1. apríla 2014 v Bánovciach nad Bebravou.
Miroslava Rosáková z III.F (kategória A) sa zaradila medzi úspešných riešiteľov.
Jozef Mário Matiaško z III.F (kategória A) a Anton Svitok z III.F (kategória B) sa umiestnili na 1. mieste a v dňoch 2. – 4. mája 2014 sa zúčastnia celoslovenského kola.
Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a želáme mnoho síl do ďalšej práce!
Mgr. Monika Siváková, PK dejepisu

Dejepisná olympiáda – kategórie D a E – obvodné kolo

Aj žiaci osemročného gymnázia sa tento školský rok zúčastnili 6. ročníka Dejepisnej olympiády. Po úspešnom absolvovaní školského kola sa dňa 11. februára 2014 v CVČ v Prievidzi konalo obvodné kolo, v ktorom sa medzi úspešných riešiteľov zaradili:
Artur Hrubý (tercia, kategória D),
Bibiána Dodoková (sekunda, kategória E).
Tešíme sa z ich úspechu a želáme im veľa síl a odvahy pri objavovaní krás našich dejín.

Školské kolo v Stredoškolskej odbornej činnosti – história a umenie

Dňa 13. februára 2014 sa na našej škole uskutočnila ďalšia z aktivít pre talentovaných študentov. Išlo o prezentáciu prác v Stredoškolskej odbornej činnosti z odborov 13 a 16: história, filozofia a právne vedy a teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba. Súťaže sa zúčastnili štyria žiaci, z ktorých do obvodného kola postupujú títo súťažiaci:
Odbor 13 – história, filozofia, právne vedy
1. Anton Svitok, III.F (s prácou Partizánsky oddiel Major v Cigli)
2. Anastastia Sevastyanova, III.F (s prácou Černošská hudba v 20. storočí a jej dopad vo svete)
Odbor 16 – teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
1. Miroslava Rosáková, III.F (s prácou Ľudové odievanie na hornej Nitre v 19. a 20. storočí – výzvy pre 21. storočie)

SOČ obrázok

Poznanie histórie obohacuje náš svet

Poznajúc zaujímavosti i súvislosti dejov minulých a vytvoriac súťažnú písomnú prácu na vybranú tému si i tento školský rok šesť súťažiacich zmeralo svoje sily v školskom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. februára 2014. Zapojili sme sa tak do 6. ročníka tejto súťaže. Výsledky sú naslesledovné:
Kategória A:
1. miesto: Jozef Mário Matiaško, III.F
2. miesto: Miroslava Rosáková, III.F
3. miesto: Terézia Bednárová, II.E
>Kategória B:
1. miesto: Anton Svitok, III.F
2. miesto: Dominik Petriska, II.F
3. miesto: Nika Vidová, I.D
Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme k dosiahnutému úspechu! Do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Bánovciach nad Bebravou dňa 1. apríla 2014, postupujú prví dvaja súťažiaci z každej kategórie. Držíme palce!

Nenápadní hrdinovia v zápase sa komunizmom v rokoch 1945 - 89 (článok)

BESEDA pri príležitosti 25. výročia Sviečkovej manifestácie

5. septembra sme si spríjemnili hodinu dejepisu besedou na tému Sviečková manifestácia. Keďže sa Sviečková manifestácia stala témou 5. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, po príhovore pani profesorky sme oboznámili spolužiakov s naším hrdinom Mariánom Šťastným formou prezentácie a krátkeho filmu. Neskôr sme svojim spolužiakom priblížili obdobie, v ktorom sa manifestácia odohrala. Zaujali ich aj zábery natočené príslušníkmi Štátnej bezpečnosti. Na túto tému sme aj krátko diskutovali a získali zaujímavé informácie, prečo by naši spolužiaci šli alebo nešli manifestovať. Na záver sme si pripomenuli túto veľkolepú udalosť, ktorá sa zapísala do našich dejín, tichou modlitbou pri horiacich sviečkach tak, ako to robili na „Veľký piatok Bratislavy.“
fotogaléria
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza