PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Projekt INTERAKTÍVNE BOJNICE – koncept a realizácia

V priebehu celého školského roka 2022/2023 v rámci krúžku Dejiny pre bádateľov Amélia Sofia Raje zo sekundy pripravovala projekt turistickej prehliadky mestom Bojnice, ktorému dala názov Interaktívne Bojnice. Projekt pozostáva zo šiestich zastavení pri hlavných turistických atrakciách v centre mesta Bojnice, jeho súčasťou sú originálne kresby, originálne básne, originálne sprievodné texty o minulosti a prítomnosti Bojníc a regiónu hornej Nitry. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo vytvoriť aktivitu, ktorá by do aktívnej úlohy postavila samotných žiakov ako sprievodcov pre svojich rovesníkov.

Aktivita sa zrealizovala dňa 14. júna 2023, kedy do Bojníc pricestovali žiaci druhého stupňa ZŠ Rozmarínová z Komárna pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Melečkyovej a pána učiteľa PaedDr. Mareka Tótha. Spolupráca medzi našou a komárňanskou školou sa začala už v minulom školskom roku, kedy naši žiaci navštívili Komárno.

Za našu školu ich tento raz v Bojniciach privítali Mgr. Michal Petrovský a PhDr. Monika Siváková. Za sprievodcov boli určení žiaci II.C triedy, ktorí sa na tento projekt pripravovali v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Po krátkom uvítaní žiaci vytvorili jedenásť skupiniek. Následne každá skupinka prechádzala stanovišťami, odpovedala na kvízové otázky a zisťovala podľa indícií v básni, ktoré stanovište nasleduje. Súčasťou poznávacieho okruhu bola aj návšteva Múzea remesiel v Bencovie grunte, kde si žiaci prehliadli pivničné a izbové priestory zobrazujúce život našich predkov. Po vyhodnotení ankety pri vstupe do Múzea praveku nasledoval krátky rozchod a za ním návšteva národnej ZOO.

Vzájomné obohacovanie sa vedomosťami, vzájomná komunikácia a využívanie verbálnych i neverbálnych prostriedkov, nové priateľstvá a upevňovanie vzťahov v kolektíve – to všetko boli hodnoty, ktoré mal tento projekt naplniť. Veríme, že sa to podarilo a že tradícia spoločných aktivít medzi Komárnom a Prievidzou bude ďalej pokračovať.

PhDr. Monika Siváková

fotogaléria

Rovesnícke vzdelávanie sa teší obľube

V priebehu mesiaca jún 2023 pokračovala séria rovesníckych aktivít medzi žiakmi druhého a tretieho ročníka a septimy. Hosťami boli Adam Hirjak a Michal Mrenica (absolventi gymnázia, poslucháči štúdia učiteľstva dejepisu na FF UKM v Nitre) a Oleg Krasnonos zo sexty.

Adam a Michal zrealizovali pre žiakov dvoch tried druhého ročníka kvíz zameraný na objasnenie pomerov medzinárodných vzťahov pred prvou svetovou vojnou, Oleg ponúkol žiakom jednej triedy tretieho ročníka a septime prednášku o rastafariánstve. Oleg ako žiak z Ukrajiny preukázal nesmierny vzostup vo svojich vedomostiach, príkladne sa začleňuje do spoločenstva nových spolužiakov a usilovne pracuje na zdokonaľovaní svojich jazykových a čitateľských schopností.

Žiaci hodnotia rovesnícke aktivity ako prínosné a pozitívne. Ide o iný spôsob vysvetľovania učiva a chápania historických súvislostí, ktoré môžu ako rovesníci lepšie a hlbšie pochopiť, ak sa na problém pozrú spoločne.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Prezentácia regionálneho projektu Žiaci mestu a medzinárodného projektu Olympiády v anglickom jazyku (Jordánsko)

Dňa 6. júna 2023 sa na našej škole uskutočnila udalosť s názvom Naše projekty – doma i vo svete. Vybraní študenti so svojimi pedagógmi mali možnosť predstaviť svoju prácu žiakom z jazykových tried 1. – 3. ročníka, inšpirovať ich a poukázať na rozličné sféry, v ktorých sa môžu spoločne s gymnáziom angažovať.

Po slávnostnom úvode pani riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej svoju projektovú činnosť tu predstavila žiačka Simona Briatková z II.C triedy, ktorá v školskom roku 2022/23 pracovala pod vedením pani profesorky PhDr. Moniky Sivákovej na projekte Žiaci mestu. Podarilo sa im teoreticky zdôvodniť a realizovať turistický okruh mestom Prievidza. Náučný okruh pozostáva zo štyroch zastavení. Prvé až tretie stanovište je umiestnené na miestach, kde počas viac ako storočnej existencie stihlo sídliť naše gymnázium. Posledná zastávka sa nachádza pri súčasnom sídle školy.

Užívatelia turistického sprievodcu majú možnosť netradičným spôsobom, využitím internetu a smartfónov, spoznať históriu mesta Prievidza, v širšom kontexte s dejinami nášho gymnázia. Na účely tohto projektu bola vytvorená i samostatná webová stránka www.ziacimestu.eu. Náš produkt na podporu cestovného ruchu v regióne sa môže tešiť rozsiahlemu využitiu medzi širokou verejnosťou.

Naše gymnázium sa v tomto školskom roku druhýkrát zúčastnilo celosvetovej súťaže v anglickom jazyku English Language Olympia (ELO). Pán profesor Mgr. Michal Petrovský so svojím tímom predstavili jazykovým triedam anglickú olympiádu konajúcu sa v Jordánsku, oboznámili ich s činnosťou, ktorú súťaž i príprava na ňu zahŕňala, či podelili sa o príjemné zážitky z cestovania na Blízky východ. Pán profesor následne odovzdal pamätné medaily, plaketu, pamätné poháre a diplomy pani riaditeľke a všetkým zúčastneným žiakom tohto ročníka ELO.

Činnosti našich žiakov sa tešíme a s radosťou čakáme na ďalšie zaujímavé školské práce a projekty.

Simona Briatková, II.C

Fotogaléria

August 1968 a Prievidza

Dňa 25. a 26. mája 2023 prišiel do tried III.D a III.E Bc. Tomáš Vlčko, absolvent gymnázia, aby študentom vo forme každoročného rovesníckeho vzdelávania odprezentoval výsledky svojej bádateľskej vysokoškolskej činnosti, ktorú tvorí v rámci štúdia histórie a muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Témou tohto posedenia bol August 1968, jeho politické pozadie, s praktickým dopadom na udalosti regionálneho pohľadu, v Prievidzi. Do jednej z prednášok sa zapojila aj pani riaditeľka PaedDr. Eleonóra Porubcová so svojimi osobnými skúsenosťami z obdobia neslobody. Tomáš predstavil výsledky bádania v archíve, premietol dobové fotografie protestov na námestí v Prievidzi, vysvetlil reakcie komunistických funkcionárov, dobu ilustroval výpoveďami svedkov týchto udalostí.

Hlavná myšlienka prednášky smerovala k uvedomeniu si demokratických a ľudskoprávnych hodnôt.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Nežná revolúcia 1989 v Československu a jej odkaz

Dňa 18. mája 2023 do našej školy opätovne zavítal Mgr. Peter Jašek, PhD., vedúci Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa v Bratislave, autor viacerých publikácií o téme obdobia komunizmu v našej krajine.

Predstavil sa s prednáškou o Nežnej revolúcii a jej odkaze, ktorá bola určená pre žiakov septimy a vybraných maturantov. Pán Jašek rozprával najmä o udalostiach, ktoré Nežnej revolúcii predchádzali, poznatky dopĺňal aj prezentáciou dobových fotografií, niektoré boli poslucháčom menej známe. Obšírne informoval o priebehu pražských udalostí novembra 1989, ako aj o politických a spoločenských zmenách, ktoré boli týmito udalosťami ovplyvnené.

Zdôrazňoval význam slobody v porovnaním s obdobím neslobody, v ktorom sme žili. Tak isto upriamoval pozornosť na uvedomenie si významu demokracie a základných ľudských práv a slobôd. Žiaci dostali fundovaný výklad, po ktorom nasledovala diskusia. Tá sa zamerala na porovnanie chápania obdobia neslobody v rôznych krajinách východného bloku.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Dejepisná exkurzia do Krakowa a Auschwitzu

Viacročnou tradíciou na našej škole sú exkurzie na tému holokaustu v 20. storočí. Jedna taká sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. apríla 2023, kedy žiaci z prevažne tretích ročníkov a septimy navštívili Poľsko, a v ňom koncentračný tábor Auschwitz/Birkenau. Spolu s vyučujúcimi Mgr. Romanom Steinhüblom a PhDr. Monikou Sivákovou sa prešli minulosťou a premýšľali nad odkazom dejín. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka továrne Oskara Schindlera v Krakowe, v ktorej našlo prácu množstvo zachránených Židov. Dnes sa v týchto priestoroch nachádza historické múzeum. Študenti spoznali aj židovskú štvrť Kazimierz, územie bývalého židovského ghetta, ktorá sa napája na územie obývané kresťanmi.

Zároveň si študenti prezreli súčasnú dennú aj nočnú podobu Krakowa, zoznámili sa s históriou kráľovského Poľska, videli kráľovský zámok a nádvorie Wawel, hlavné námestie, historickú tržnicu Sukiennice, a v neposlednom rade sa história 17. storočia objavila aj v zemských útrobách v šachtách ťažby kamennej soli v soľnej bani Wieliczka.

Po všetkých pamätných miestach pútavým spôsobom sprevádzala miestna sprievodkyňa pani Marta Czekaj. Najznámejšie poľské aj svetové pamiatky architektúry mohli žiaci obdivovať v parku miniatúr neďaleko Krakowa, v Inwalde. Krakow je študentské mesto, o čom svedčí aj obrovský študentský kampus, v ktorom boli účastníci exkurzie ubytovaní.

V spoločnom dialógu s pani sprievodkyňou a priebežných informáciách, ktoré dostávali žiaci v autobuse, najmä od pána profesora Romana Steinhübla, exkurzia dostala zvláštne čaro. Uvedomiť si dar života v slobode, možnosti cestovania, spoznávania cudzích krajín, trávenia chvíľ s priateľmi. Poznanie a rešpektovanie týchto hodnôt robí históriu reálnou a študentom pomáha naplno prežiť prítomnosť a pripraviť sa na budúcnosť.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Rovesníci informujú našich žiakov

V dňoch 16. a 23. marca 2023 si žiaci III.D triedy a septimy mohli vypočuť prednášky našich absolventov. Prvou z nich bola prednáška Michala Líšku, študenta manažmentu, ktorý opakovane našim žiakom prednáša problematiku zbraní a zbraňových systémov druhej svetovej vojny. Daná prednáška bola aktualizovaná o súčasné dianie vo svete a o vojenské stratégie prebiehajúcich vojnových konfliktov.

Druhá prednáška mala za cieľ poskytnúť základné informácie o štúdiu učiteľstva dejepisu a ostatných predmetov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Prednášajúcimi boli Adam Hirjak a Michal Mrenica, obaja absolventi našej školy. Žiaci dostali podrobný informačný vstup do vysokoškolského štúdia, bolo mi predstavené mesto Nitra, jeho dopravné možnosti, spôsoby kombinácie predmetov štúdia, vyučované predmety, spôsob skúšania a mnohé iné ďalšie užitočné a praktické informácie.

Za obe prednášky srdečne ďakujeme a veríme, že spestrili vyučovací proces, aktualizovali a systematizovali informácie.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň otvorených dverí – Slovensko „30“ (1993-2023)

Dvere našej školy sa pre verejnosť a záujemcov o štúdium otvorili v sobotu 18. februára 2023. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program, predmetová komisia dejepisu v súčinnosti s predmetovými komisiami umenia a kultúry a občianskej náuky predstavila výučbu netradičným spôsobom – cez spoznávanie hodnôt nášho štátu, ktorého 30. výročie existencie si práve v tento rok pripomíname.

V odbornej dejepisnej učebni bola inštalovaná výstavka hodnôt – Vzájomnosť (fotografie z aktivít na predmete dejepis), Tvorivosť (prehľad najlepších študentských súťažných historických prác), Múdrosť (ukážky odbornej literatúry). Premietala sa prezentácia o hodnotách vyučovaných na občianskej náuke, doplnená nástenkami. Zvedavci sa mohli zapojiť do tvorivých aktivít (puzzle, rôzne druhy písma a i.). Počas celého dopoludnia sa hosťom venovali aktívni študenti, ktorí priniesli domáce pečené slovenské koláče a pagáče. Niektorí boli odetí v krojoch, do ruky nechýbala fujara, na ktorej bolo možné si zahrať.

Prístupová chodba, ako aj učebňa boli vyzdobené slovenskými folklórnymi motívmi a farbami našej vlajky. Súčasťou osláv Slovensko „30“ bolo aj vystúpenie skupiny VAVRINEC Band v priestoroch pred prístupovou chodbou (dievčatá vedené gitarou a kachonom zaspievali piesne Láska neumiera a Od Tatier k Dunaju) a vystúpenie členov FS Vtáčnik, ktorí zatancovali a zaspievali pásmo Na Poluvsí.

S prípravou Dňa otvorených dverí bolo veľa práce a ďakujeme všetkým, ktorí sa do nej zapojili: kolektívom II.B, II.C a II.E za vyhotovenie výzdoby a úpravu triedy a chodby a za výstavku hodnôt, členkám VAVRINEC Band z II.C triedy, Michalovi Líškovi a Michalovi Kiabovi za hudobný sprievod, Lujze Rumpliovej a členom FS Vtáčnik za folklórne vystúpenie, Renému Gažovi, Andrei Podolanovej a Timei Kupcovej za sprevádzanie v krojoch a zapožičanie fujary, Kiare Jalakšovej za zapožičanie kroja, žiakom sexty za napečenie koláčov, Alexovi Vlkovi a dievčatám z III.D triedy a zo sexty za konzultácie s hosťami, Erikovi Gubovovi za zhotovenie fotografií, Jakubovi Nemcovi a pani učiteľke Ing. Martine Kovalčíkovej zo SOŠ Handlová za vytvorenie propagačných materiálov.

Naša škola je živou a otvorenou komunitou ľudí s dobrým srdcom, ktorým záleží na výchove a vzdelaní, na budovaní príjemnej atmosféry a na tradíciách hodnôt slovenskej spoločnosti.

PK dejepis (M. Siváková, Z. Orságová)

PK umenia a kultúry (B. M. Remiašová)

PK občianskej náuky (K. Košecká, Z. Bachyncová)

Fotogaléria

Rozhodovanie – zážitkový workshop Post Bellum SK, o. z.

Dňa 9. februára 2023 zavítali do našej školy lektori Lenka a Andrej, reprezentujúci občianske združenie Post Bellum, ktoré sa venuje vzdelávaniu na školách. Zo širokej ponuky sme si vybrali realizáciu workshopu Rozhodovanie, ktorý sa celý vyučovací deň konal s triedou kvarta a zastrešený bol predmetom dejepis a vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou.

Lektori prostredníctvom zážitku otvorili tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Žiaci prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Workshop zároveň priblížil, ako sa vplyvom politických podmienok menil život mladého dievčaťa Evy. Eva bola mladá Židovka. Jej život ovplyvňovalo obdobie, kedy sa s mnohými ďalšími ľuďmi necítili bezpečne vo svojej vlasti. Eva bola prinútená postaviť sa zoči voči zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov.

Workshop v dobových reáliách demonštroval princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň predstavil tému migrácie z pohľadu jednotlivca zasiahnutého veľkými dejinami. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štruktúrovanej drámy a hrania rolí priblížil dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili. V poslednej časti workshopu lektori viedli diskusiu so žiakmi. Žiaci sa mali vyjadrovať o zážitkoch z workshopu, o osobnom prínose, ale i uvažovať o nedávnej histórii Slovenska a veľmi konštruktívne prepájať nedávne časy so súčasnosťou. Aktivita žiakov, ako aj príspevky do diskusie, boli mimoriadne akčné, živé, spontánne, tak ako aj celá atmosféra počas workshopu.

Workshop skombinoval moderné metódy výučby dejín 20. storočia (metóda orálnej histórie a zážitkové vyučovanie, využívajúce simuláciu a hranie rolí) s osobnostnou sociálnou a emocionálnou výchovou, zameranou najmä na pozíciu jednotlivca, prácu v skupine a potrebu brániť sa bezpráviu. Workshop bol inšpirovaný rozprávaním príbehov pamätníkov publikovaných na portáli www.memoryofnations.eu. Všetky ďalšie informácie o workshopoch je možné čerpať zo stránky www.postbellum.sk.

Lektorom ďakujeme za zážitok a tešíme sa na podobné podujatia!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Vedecký a kariérny deň – Pseudovedecká história a konšpiračné teórie

V rámci podujatia pre druhé a tretie ročníky, sextu a septimu s cieľom priblížiť študentom možnosti práce vo vedných disciplínach a ponúknuť cesty možnej kariéry sa dňa 7. februára 2023 uskutočnil Vedecký a kariérny deň.

Pozvanie na túto akciu prijalo viacero odborníkov, medzi ktorými boli Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Pavol Čekan, PhD., B. Sc., RNDr. Jaroslav Žiak, RNDr. Andrej Minich, Mgr. Natália Hromníková, Mgr. Martina Martincová, Mgr. Mira Sikorová – Putišová, Bc. Lenka Krajčíková, MBA, Veronika Beranová.

Predmetová komisia dejepisu pozvala na toto podujatie prof. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD., vedúceho výučby didaktiky dejepisu na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, dlhoročného bádateľa dejín dolnozemských Slovákov, ktorý už viackrát naše gymnázium navštívil a študentom prednášal. Jeho terajšia prednáška bola zameraná na objasnenie začiatkov pseudovedeckej histórie a konšpiračných teórií v období Veľkej francúzskej revolúcie a ďalší historický vývoj v tejto oblasti až po slovenský dnešok.

Obsahom prezentácie boli predstavy o zákulisných rolách iluminátov, jakobínov, jezuitov a iných "tajuplných" spoločenstiev, ako aj predstavy v kontexte antisemitizmu počas 19. a 20. storočia s takými výstupmi, akými boli Protokoly sionských mudrcov. Spomenutá bola aj tzv. archeoastronautika, "teória" o návštevách mimozemšťanov na Zemi, a texty o "slávnej" minulosti Slovanov v pradávnych časoch, dokonca až v neolite. Študenti sa zapájali do diskusie, neraz sa vynorili otázky zasahujúce do oblastí politiky či náboženstva, objektívneho a kritického myslenia.

Hosťovi ďakujeme za návštevu, prednášku a množstvo podnetných impulzov na premýšľanie!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Slovensko „30“ (1993-2023) – prednáška vysokoškoláka

V dňoch 24. a 25. januára 2023 navštívil maturantov na predmete Seminár z dejepisu vysokoškolák, budúci právnik Bc. Sebastian Bronislav Klein, absolvent nášho gymnázia, bývalý stážista v NR SR, súčasný zamestnanec Ministerstva hospodárstva SR a advokátskej kancelárie. Predstavil prednášku na tému ústavného vývoja štátnosti Slovákov, aj v súvislosti s tým, že nedávno sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, a taktiež máme za sebou ďalšie referendum. Nebál sa predstaviť paletu názorov, z ktorých sú mnohé dnes protichodné a odborníci v nich nenachádzajú zhodu (napr. problematika materiálneho jadra ústavy a pod.).

V prednáške zazneli okrem iného historické a právne súvislosti vývoja našich najdôležitejších zákonov od roku 1918 až po dnešnú dobu, analyzovala sa priama demokracia vo vzťahu k formám a podmienkam konania referenda (vrátane tých aktuálnych), k nahliadnutiu bola literatúra základných právnych noriem vychádzajúcich z historického vývoja, študenti sa dozvedeli a prediskutovali informácie o štúdiu práva, o vysokoškolskom živote, téma bola premostená na štúdium medzinárodných vzťahov, cudzích jazykov, fungovanie NR SR, diplomatické aktivity na Bratislavskom hrade, politickú kultúru.

V prednáške sa spojili okruhy histórie, náuky o spoločnosti, etiky, práva, politológie, čo bolo v mnohých ohľadoch pre poslucháčov zaujímavé a poučné.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Alexander Dubček – osobnosť Pražskej jari

Dňa 7. decembra 2022 sa pre triedu septimu a vybraných študentov dejepisného semináru 4. ročníka uskutočnila prednáška Mgr. Petra Jašeka, PhD., vedúceho Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa v Bratislave. Témou prednášky bol pohľad na udalosti 60. rokov 20. storočia v Československu, ktoré sa odzrkadlili v živote kľúčovej postavy tej doby, Alexandra Dubčeka. V krátkosti zaznel aj pohľad do zákulisia historického výskumu, problémy spojené so štúdiom dokumentov Štátnej bezpečnosti a náčrt zámerov a budúcich aktivít Ústavu pamäti národa.

V prednáške zazneli okrem iného aj informácie o detstve a ďalších rokoch života A. Dubčeka, o jeho pracovnej a politickej kariére, o jeho účasti v prelomovom roku 1968, o ďalšom osude jeho života spojeného s činnosťou diplomata či politika ponovembrového slobodného Československa. P. Jašek označil A. Dubčeka ako jedného z najznámejších Slovákov v dejinách, ako usmievajúceho sa a ľudského politika, no zároveň zdôraznil aj jeho stranícke aktivity a úspešnú politickú kariéru, ktorá by nebolo úspešná, keby nebola súhlasila s oficiálnou líniou Komunistickej strany Československa.

Študenti videli niekoľko známych i menej známych fotografií, zapojili sa do krátkej (pre nedostatok časového priestoru) diskusie. Uvedomenie si hodnôt demokracie, boja za lepší svet, za ľudskú tvár, to znie ako posolstvo, ktoré si dnešný svet musí neustále pripomínať.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Matúšov kraj – výstava Hornonitrianskeho múzea Prievidza

V dňoch 3. až 7. októbra 2022 sa v priestoroch našej školy prezentovali výstavné panely Hornonitrianskeho múzea Prievidza, ktoré žiakom ponúkli tému dejín územia, na ktorom sa dnes rozkladá Trenčiansky samosprávny kraj. Panely boli súčasťou výstavy Matúšov kraj, ktorú Hornonitrianske múzeum ponúkalo verejnosti v dňoch 17. januára až 13. mája 2022.

Aktuálne administratívne rozčlenenie územia Slovenska na osem krajov "oslávilo" v minulom roku 25. výročie, hornonitrianski múzejníci pri tejto príležitosti pripravili výstavu, ktorá v ucelenej podobe priblížila vývoj a historické premeny územnosprávneho členenia súčasného Trenčianskeho kraja: od stredovekých počiatkov až po dnešný stav v kontexte celouhorského vývoja a s dôrazom na dnešné územie Slovenska. Panelová výstava pomocou obrazovej zložky, textov i prehľadne riešených máp, doplnená o vitríny s vybranými artefaktmi zo zbierok múzea, predstavila stáročia veľkých politických a spoločenských zmien, ale i drobné udalosti v každodennom živote človeka.

Výstavné panely si žiaci mohli prezrieť v rámci hodín dejepisu, občianskej náuky, dejepisných a spoločenskovedných seminárov, geografie či výtvarnej výchovy. Zároveň sa mohli bližšie dozvedieť o územnom kontexte samosprávnych krajov, do ktorých nás v závere roka čakajú voľby županov a poslancov.

Ďakujeme pracovníkom múzea za technické zabezpečenie výstavy a tešíme sa na ďalšie podobné výchovno-vzdelávacie podujatia!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Komárno na hranici mnohých svetov – interaktívny projekt spolupráce

Dňa 27. júna 2022 žiaci prvého a druhého ročníka zažili netradičné podujatie, ktoré bolo realizované v spolupráci so ZŠ Rozmarínová v Komárne a Mestom Komárno. Pod vedením vyučujúcich PhDr. Moniky Sivákovej a Mgr. Michala Petrovského z Prievidze, PaedDr. Mareka Tótha a Mgr. Moniky Melečkyovej z Komárna vznikol projekt na prepojenie jazykového, historického a prierezového tematického vzdelávania s dôrazom na rovesnícke a neformálne formy vyučovania.

Žiaci zo ZŠ pripravili interaktívnu súťažnú prehliadku a predstavili Komárno, región Podunajsko, jeho dejiny, súčasnosť, ako aj stopy minulosti viditeľné dnes. Taktiež bystré ucho a myseľ mali možnosť počuť a cítiť, ako symbioticky môže vyzerať spolužitie obyvateľov viacerých národností, používanie viacerých jazykov v praxi, na verejných tabuliach, v kontakte s verejnosťou.

Dejiny Komárna sú úzko späté s protitureckou obranou v 16. – 17. storočí, ktorej dominantou je pevnosť, ktorú mali naši žiaci príležitosť navštíviť. Po prehliadke mesta a jeho zaujímavostí (Námestie generála Klapku, Palatínova ulica, Bazilika sv. Ondreja, Podunajské múzeum, súsošie Svätej Trojice, Nádvorie Európy, Dôstojnícky pavilón, radnica, ...), ktorou sprevádzali žiaci ZŠ prostredníctvom precízne pripraveného výkladu a rôznych hádaniek a kvízových otázok, po krátkom osobnom voľne, vyhodnotení víťazov aktivity a prehliadke pevnosti sa žiaci presunuli k bastiónu č. VI do miestnej reštaurácie, do lokality, kde je situované Rímske lapidárium. Po ceste bolo vidieť množstvo sôch významných osobností politického a umeleckého života, ktorých osud je spojený s mestom Komárno alebo s Uhorskom. Dodnes sú zachované bastióny II – VII spolu s obrannými múrmi, ktoré boli postavené v novoveku a sú dodnes veľmi zachovalé.

Unavení, ale poučení a plní zážitkov sa účastníci exkurzie v podvečerných hodinách vrátili do Prievidze.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Rovesnícke vzdelávanie – Slovenská ľudová strana v Prievidzi (1920-1925)

Dňa 22. júna 2022 zavítal do našej školy bývalý žiak, absolvent Bc. Tomáš Vlčko, viacnásobný úspešný účastník celoslovenského kola Dejepisnej olympiády, ktorý v triede II.E predstavil tému svojej bakalárskej práce Slovenská ľudová strana v Prievidzi v rokoch 1920 až 1925.

Študenti sa dozvedeli mnoho zaujímavého, s prepojením vedomostí, ktoré sa učili počas 2. ročníka, pripomenuli si fungovanie politických strán v Rakúsko-Uhorsku v 19. storočí, zoznámili sa s osobnosťami regionálneho aj národného významu, videli ukážky archívnych dokumentov, dobovej volebnej kampane, množstvo fotografií.

Ďakujeme za návštevu a spestrenie vyučovacieho procesu!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Výstava Suterén zla

V júni 2022 boli triedy tretieho ročníka na návšteve Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, kde si prezreli výstavu Suterén zla. Výstava vznikla s podporou obce Cigeľ ako pamiatka na osudy partizánov, ktorých počas obdobia po potlačení SNP od jesene 1944 väznili v budove bývalej vily firmy Carpathia. Autorom a lektorom výstavy bol PhDr. Ján Vingárik.

Táto budova sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavných priestorov múzea. Tu po povstaní sídlila nemecká tajná polícia Gestapo. Pivnice budovy slúžili ako väzenie pre účastníkov odboja. Väznení, týraní a vypočúvaní tu boli aj účastníci odbojovej akcie z januára 1945, ktorá sa uskutočnila v Cigli. Niektorí zomreli priamo vo väzení, iných odviedli na iné miesta pre zajatcov. V areáli budovy bol odkrytý aj masový hrob s ďalšími obeťami. Výstava obsahuje dobové predmety z čias povstania, originálnu uniformu vojaka Wehrmachtu z východného frontu, fotografie obetí a multimediálnu prezentáciu.

Tieto smutné udalosti pripomína aj pamätná tabuľa, ktorá sa nachádza na vonkajšej fasáde budovy, v ktorej v súčasnosti sídli Hornonitrianska knižnica. Po prezretí výstavy je možné uvedomiť si, že aj náš región vydal hrdinské svedectvo v boji proti fašistickému režimu. Odvážnym mužom, ktorí sa nacistom postavili so zbraňou v ruke, patrí obdiv, a dnešnej generácii odkaz, aby podobnému typu násilia vždy povedala NIE.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Rovesnícke vzdelávanie – Francúzsko z pohľadu študenta

V triede sexta dňa 3. mája 2022 uviedol učivo Francúzsko ako koloniálna veľmoc prelomu 19. a 20. storočia hosť, ktorým bol Bc. Martin Tokár, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Francúzsko zažil na vlastné oči, a tak ponúkol študentom pohľad súčasnosti tejto krajiny, aký ho mal on sám v čase, keď ako študent vysokej školy sa zúčastnil na študijnom pobyte Erasmus na francúzskej vysokej škole. Taktiež hovoril aj o krajine, ľuďoch, zvykoch, odlišnostiach, ale aj podobnostiach s európskou kultúrou či hodnotami.

Svoje rozprávanie premostil aj so skúsenosťami, ktoré má z čias cestovania po Ázii, niekoľkokrát navštívil Thajsko a tiež v tejto krajine študoval a našiel si tam mnoho priateľov. Oblasť Indočíny bola tiež v 19. storočí francúzskou koloniálnou záujmovou sférou. Zaujímavé bolo počúvať porovnanie európskeho spôsobu života s tým ázijským, kde Martin vyzdvihol najmä ázijskú striedmosť, skromnosť a srdečnosť. Následne po tomto rozprávaní prebehla krátka diskusia a žiaci boli potom lepšie pripravení pochopiť nové učivo, ktorým vyučujúca M. Siváková predstavila Francúzsko ako jedného z významných hráčov európskej politiky prelomu predchádzajúcich dvoch storočí.

PhDr. Monika Siváková

Múzeum holokaustu v Seredi – 80 rokov od prijatia Židovského kódexu

Dňa 22. apríla 2022 sa triedy sexta a III.C pod vedením vyučujúcich Mgr. Kristíny Košeckej a PhDr. Moniky Sivákovej zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré v súčasnosti slúži ako pamätné miesto, ako múzeum a ako centrum pre vzdelávanie.

Žiaci videli expozície, ktoré približujú dejiny a život v pracovnom tábore, ktorý v priestore vojenských kasární v Seredi v časoch druhej svetovej vojny existoval a z ktorého sa konali transporty židovského obyvateľstva do vyhladzovacích táborov v dnešnom Poľsku. Zároveň si vypočuli prednášku o holokauste v Slovenskom štáte a deportáciách z nášho územia, ktoré začali v roku 1942 a ktorým predchádzalo prijatie Židovského kódexu v septembri 1941.

Súčasťou expozície je v súčasnosti aj putovná výstava Židovský kódex – temný príbeh histórie, ktorá ukázala množstvo archívnych dokumentov ukrytých v slovenských archívoch, ktoré nám ešte stále vedia podať svedectvo doteraz bádateľsky úplne nezmapované.

Popri skúmaní exponátov študenti obohacovali svoje poznatky nielen z predmetu dejepis, ale aj slovenský jazyk, geografia, výtvarné umenie, dejiny kultúry. Uvažovanie nad životom a smrťou, pripomenutie si Spravodlivých medzi národmi, mapovanie línie obetí, pozorovateľov a páchateľov, pohľad na dobové fotografie, originálne navrhnutá konštrukcia a interiérové prvky expozícií vytvorili pre každého poslucháča neopakovateľnú atmosféru, ktorá bola zavŕšená záverečnou výzvou pána lektora: Konajme tak, aby sa hrôzy, o ktorých múzeum vypovedá, viac nestali.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Eva Umlauf – prvé dieťa zo židovského pracovného tábora v Novákoch (beseda)

Pondelok 11. apríl 2022 bol pre našu školu významným dňom, pretože nás navštívila pani Dr. med. Eva Umlauf, žijúca v Mníchove, aby vyrozprávala svoj životný príbeh, ktorý sa začal písať v roku 1942 v židovskom pracovnom tábore v Novákoch.

Pani Eva si spomína na tento čas len prostredníctvom spomienok svojich príbuzných a známych. Bola deportovaná aj do koncentračného tábora v Osvienčime, len o pár dní unikla smrti v plynových komorách. Bola chorľavým dieťaťom, no úžasná vôľa žiť ju doviedla až k promócii za doktorku medicíny, k presťahovaniu sa do Nemecka, kde žila so svojou rodinou. Prežila viaceré osobné tragédie, no jej synovia, práca, a od roku 2014 aj rozhodnutie podať svedectvo o dobe ju vždy poháňali vpred.

Je autorkou knihy spomienok Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči, ktorá bola z nemčiny v roku 2018 preložená do slovenčiny. Navštevuje univerzity, poskytuje rozhovory médiám po Európe, naše gymnázium bolo prvou strednou školou, do ktorej zavítala. Za pomoc pri organizácii tohto podujatia ďakujem M. Škopcovej, M. Petrovskému, J. Mališovi a pani riaditeľke E. Porubcovej.

Po skončení besedy s triedami I.C a III.B sa presunula k pamätníku nováckeho tábora, ktorého výstavbu iniciovala v roku 2017 aj naša škola. V tichej spomienke si pripomenula miesto svojho narodenia a poskytla rozhovor pre slovenské médiá. Jeden z linkov vrátane videa je nasledovný: Odkaz

Na niektoré z jej príbehov sa ani nedalo čo povedať, človek musel zostať ticho a premýšľať, či nespravodlivosť a utrpenie nevinných nie je aj živým dôkazom pre nás, hoci uplynulo 80 rokov od začiatku deportácií Židov zo Slovenska, ako aj od prijatia zákona o vysťahovaní Židov.

Ak pani Eva Umlauf dokázala prekonať aj zdanlivo neprekonateľné, povzbuďme sa jej príkladom, jej úsmevom a životnou energiou, tvarujme svoje životy smerom k empatickému a hlboko ľudskému spolunažívaniu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Výstava Matúšov kraj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

Dňa 22. marca 2022 sa žiaci sexty zúčastnili lektorského výkladu PhDr. Jána Vingárika, autora výstavy Matúšov kraj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.

Výstava sa dotýkala zmien hraníc komitátov či žúp, stolíc či krajov, podľa toho, ako sa súčasný Trenčiansky samosprávny kraj a jeho predchodcovia nazývali. Hornonitrianski múzejníci pripravili s pomocou múzejných dokladov výstavu, ktorá v ucelenej podobe priblížila vývoj a historické premeny územnosprávneho členenia súčasného Trenčianskeho kraja: od stredovekých počiatkov až po dnešný stav v kontexte celouhorského vývoja, s dôrazom na dnešné územie Slovenska.

Panelová výstava pomocou obrazovej zložky, textov i prehľadne riešených máp, doplnená o vitríny s vybranými artefaktmi zo zbierok múzea, predstavila stáročia veľkých politických a spoločenských zmien, ale i drobné udalosti v každodennom živote človeka. Za jeden z najcennejších výstavných exponátov možno považovať originál venuše z Nitrianskeho Hrádku, ktorá je znázornená na bývalej 2-korunovej slovenskej minci.

Účastníci si uvedomili, akými zmenami v minulosti prešiel dnešný okres Prievidza. Tých zmien bolo mnoho, v kontexte doby, ktorá vždy prinášala zmeny hraníc. V úvodnom slove k výstave v súvislosti s dnešnou neľahkou dobou bolo žiakom pripomenuté, že zmena hraníc je prijateľná do tej miery, kým nespôsobuje ujmu ľuďom, ktorých sa týka.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Prednáška o Auguste 1968

Dňa 10. februára 2022 do našej školy zavítal vzácny hosť, vedúci Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa, PhDr. Peter Jašek, PhD. Pán doktor je autorom mnohých odborných štúdií, často vystupuje v médiách, zúčastňuje sa vedeckých debát, je hlavným editorom publikácie August 1968 – Fakty, osobnosti, udalosti. Študentom maturitného dejepisného semináru a vybraných tried 3. ročníka ponúkol prednášku o období Pražskej jari, ktorá bola neslávne potlačená inváziou vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Predstavil osobnosť Alexandra Dubčeka, situáciu v Československu v 60. rokoch 20. storočia, ktorá nadväzovala na obdobie tvrdých komunistických politických procesov. Analyzoval stretnutie politikov v Čiernej nad Tisou, svoje tvrdenia podložil dobovými fotografiami priamo z miest činu významných historických okamihov, dokázal dopad politických udalostí na kultúru, literatúru. Zhrnul dôsledky invázie, ktorých obrat nastal až Nežnou revolúciou v roku 1989.

Poslucháči prednášky si uvedomili význam boja za slobodné a demokratické hodnoty, zhubný vplyv totalít na uplatňovanie práv človeka, ocenenie osobného vplyvu významných postáv 2. polovice 20. storočia v našich národných dejinách. Odkazom pre dnešok nie sú paralely hľadania súvislostí s dnešným vývojom, ale formovanie postojov podčiarkujúcich ľudskosť, solidaritu, úsilie o šťastný a pokojný život.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Rovesnícke vzdelávanie na hodinách dejepisu

V rámci súhrnného opakovania a rozširovania vedomostí sme v júni 2021, na konci školského roka po prebratí povinného učiva, uskutočnili sériu rovesníckych prednášok, ktoré zaujímavým spôsobom oživili a spestrili hodiny dejepisu.

Prvým hosťom septimy A a triedy III.F bol Tomáš Vlčko, náš absolvent, terajší študent histórie a muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa besedy zúčastnil online, žiaci ho počúvali z triedy. Prepojili sme tak prvky dištančného a prezenčného vzdelávania. Témou boli dejiny druhej svetovej vojny, holokaust, židovský pracovný tábor v Novákoch a príbeh pána Jozefa Weissa, ktorý prežil pobyt v pracovnom tábore a v súčasnosti vypovedá o svojich spomienkach. Tomáš sa s ním osobne stretol a jeho príbeh inšpiroval napísanie práce, ktorá bude publikovaná pod Tomášovým autorstvom v jednom z univerzitných periodík.

Tomáša vystriedal Alex Kudláč z triedy I.C, ktorý pre triedy I.C a II.C ponúkol prednášku o dejinách Japonska v období 15. – 17. storočia, ktoré sa nazýva Sengoku Jidai. Prednáška odznela v angličtine, keďže bola pripravovaná spolu s vyučujúcim anglického jazyka Mgr. M. Petrovským. Súčasťou prednášky bola aj ochutnávka tradičného japonského jedla – polievky miso a špeciálne upravenej ryžovej kaše. Alex priniesol repliku samurajského meča dovezeného priamo z Japonska a ukážky surovín, z ktorých sa pripravujú japonské jedlá. Alex využije túto tému v práci stredoškolskej odbornej činnosti.

Treťou prednáškou bolo vystúpenie Davida R. Budda (III.D) pre triedy septima A a III.D. David vzdal úctu 10. výročiu smrti svojho starého otca Richarda C. Budda, námorníka amerického námorníctva počas druhej svetovej vojny. David spracoval jeho príbeh, analyzoval údaje vojenského denníka servisnej lode USS San Marcos, na ktorej slúžil jeho starý otec. Priniesol hudobný nástroj, na ktorom jeho otec hrával, repliku námorníckej čiapky, dve miniatúry vlastnoručne vyrobených vojenských lodí, z ktorých jednu (USS Enterprise) venoval našej škole. Hosťom tejto prednášky bola aj pani riaditeľka. David využije túto tému aj pri práci stredoškolskej odbornej činnosti.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Online prednáška o starých juhoamerických kultúrach

V dňoch 20. a 22. apríla 2021 do tried I.D a I.E zavítal na online hodinu dejepisu hosť, kolega PaedDr. Bohdan Cagáň. Pozvali sme ho spestriť a doplniť učivo o zámorských objavoch, keďže je cestovateľ a osobne navštívil zaujímavé miesta, o ktorých sa v škole učíme len sprostredkovane. Predstavil Južnú Ameriku od staroveku po novovek, kultúrne okruhy, najmä kultúru Inkov, ktorú neskôr ovládli európski dobyvatelia prichádzajúci na toto územie v čase výprav Krištofa Koluba a po ňom. Prednáška tvorí faktografický základ ďalšieho rozprávania, ktorý si žiaci neskôr dopĺňajú na hodinách španielskeho jazyka v 3. ročníku.

Svoje rozprávanie sprevádzal originálnymi fotografiami. Predstavil staré geoglyfy kultúry Nasca a Paracas v Peru, kamenné stavby kultúry Tivinaku v Bolívii. Dozvedeli sme sa o jazere Titicaca (nadmorská výška 3800 m n. m.), videli sme na ňom umelo vytvorené ostrovy z tŕstia (totora) tamojších Uruov a Ajmarov, ktorých kultúra pretrváva dodnes. Navštívili sme veľké mesto Cusco v Peru, pozostatok ríše Inkov. Pozorovali sme koloniálne pamiatky, svätyňu Kenko, hovorili sme o zvieracích obetách, o múmiách v kožených vakoch, o pevnosti Sokolie hniezdo, o skalných hroboch, terasovitých poliach či o Starej hore a jej meste (Machu Picchu). Ocitli sme sa v tomto meste v tvare kondora, videli sme námestie, oltár, chrám slnka, pôvodné kanály.

Všetko to bolo veľkolepé, iné, ako poznáme z čias našej antiky či starého Orientu. Rozšírili sme svoje obzory, dozvedeli sa veľa nového, uvedomili sme si rôznosť civilizácií a učíme sa prijať túto rôznosť a rešpektovať kultúrne dedičstvo v celej jeho kráse.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Workshopy Školská slávnosť 89/90 a Nežná zmena – Post Bellum

V dňoch 9. a 15. apríla 2021 sa pre triedy kvartu a III.D v rámci online priestoru konali workshopy predmetu dejepis organizované občianskym združením Post Bellum, ktoré má s našou školou viacročné pozitívne skúsenosti spolupráce. Workshopy boli vedené vždy dvoma odbornými lektorkami, ktoré so žiakmi využili mnohé zaujímavé interaktívne metódy výučby a ponúkli netradičný pohľad na obdobie socializmu v kontraste s dopadom Nežnej revolúcie ´89. Žiaci sa na workshopy vopred pripravili, absolvovali rozhovory so svojimi rodinnými príslušníkmi, študovali osudy postáv, ktoré im pre workshop boli pridelené.

Následne počas workshopu po úvodnom predstavení činnosti Post Bellum hrali úlohy svojich postáv buď počas prípravy na školskú slávnosť pri príležitosti výročia VOSR alebo počas domovej schôdze v novom panelovom činžáku. Lektorka bola v prvom prípade skupinovou vedúcou, v druhom domovníčkou. Týmito príbehmi sa žiaci zoznámili so socialistickou dobou, pracovali v skupinách na zadaniach, uvažovali o tom, čo nám socializmus dal a čo vzal. Prišla Nežná revolúcia a doba sa zmenila. Každý žiak z pohľadu svojej postavy hodnotil, ako ho táto zmena zasiahla. Všetci na koniec skonštatovali, že výdobytky Nežnej revolúcie pociťujeme dodnes, máme slobodu a naše práva sú rešpektované, musíme si to vážiť.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Výhody dištančného vzdelávania vo výučbe dejepisu

Od októbra 2020 sme sa ocitli v druhej vlne pandémie koronavírusu, zo dňa na deň sme zasadli doma pred počítač a začali s dištančnou výučbou. Skúsenosti s týmto typom výučby sme mali už od marca 2020 z prvej vlny, ale cítili sme, že tento raz musíme robiť mnohé veci ináč, lepšie. Premýšľali sme, ako výučbu skvalitniť, spestriť, ponúknuť žiakom čosi viac než len „klasické“ hodiny. Výsledkom je množstvo aktivít so vzácnymi hosťami, ktorých sme si na online hodiny pozvali. Uvádzame zoznam besied a prednášok uskutočnených v rozmedzí októbra 2020 až februára 2021 na hodinách dejepisu a na dejepisných seminároch.

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a vedúca Katedry histórie na FF TU v Trnave) – prednáška o možnostiach štúdia na FF TU, vedecká práca historika a využívanie primárnych prameňov – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity M. Bela v B. Bystrici) – prednáška Nacizmus a neonacizmus v dejinách a v súčasnosti – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)

Mgr. Peter Vanko (metodik – lektor SNM – Múzea holokaustu v Seredi) – online vzdelávacia aktivita Ženy z transportov pre štyri triedy tretieho ročníka, Príbeh Naftaliho – pre kvartu

Bc. Jakub Gebrlín a Bc. Tomáš Čavojský (študenti leteckého inžinierstva na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne) – beseda o technológiách dištančného vzdelávania na vysokej škole a o výhodách a prekážkach slovenského študenta na zahraničnej vysokej škole – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)

Bc. Matej Škultéty a Bc. Peter Belák (študenti práva na PF Univerzity Komenského a Trnavskej univerzity) – prednáška o možnostiach štúdia na PF UK, PF TU, uplatnenie právnikov v praxi, prepojenie vedomostí z gymnázia na vysokoškolské štúdium – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)

Bc. Martin Tokár a Martin Nemec (študenti ekonómie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave) – beseda o možnostiach štúdia v zahraničí prostredníctvom programov Erasmus+ (Francúzsko, Chorvátsko) – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)

Ľubomír Blaho a Dušan Belák (študenti učiteľstva dejepisu a vybraného predmetu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) – beseda o spôsobe štúdia na slovenskej vysokej škole, výhody a nevýhody štúdia učiteľstva, analýza bakalárskeho a magisterského učiteľského študijného programu dejepisu – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)

Martin Lukáč(VIIb) – rovesnícka prednáška o vývoji zbraní a bojovej techniky od konca 19. storočia do konca prvej svetovej vojny – pre štyri triedy tretieho ročníka

Michal Líška (VIIb) – rovesnícka prednáška o zbraniach a zbraňových systémoch druhej svetovej vojny – pre tri triedy tretieho ročníka a kvartu

Myslíme si, že tieto podujatia by sa v takej miere na hodinách v škole uskutočniť nedali (z kapacitných, časových, priestorových a osobných dôvodov), preto nie sme tými, ktorí na zmenené podmienky neustále nadávajú, ale konštatujeme, že v tomto nám dištančné vyučovanie pomohlo. Samozrejme, radi sa do školy opäť vrátime, no veríme, že aj na čas dištančného štúdia budú mnohí spomínať ako na čas prehlbovania a obohacovania vedomostí. Hosťom ďakujeme za ich čas a ochotu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

K. A. Medvecký 1875 – 1937 (výstava k 145. výročiu narodenia)

Klub priateľov histórie Bojníc, Kutúrne centrum Bojnice a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v období mesiacov september – október 2020 v priestoroch klubovne gymnázia usporiadali výstavu k 145. výročiu narodenia významného kňaza, etnografa, historika a politika Karola Antona Medveckého, ktorého regionálne pôsobenie je spojené najmä s mestom Bojnice a jeho farnosťou.

Výstavu videli žiaci gymnázia a dozvedeli sa mnoho nových faktov zo života tejto významnej osobnosti, či už o Medveckého detstve a študentských rokoch, o jeho pôsobiskách, stavebnej činnosti v Bojniciach a okolí, o jeho politickom vklade pri koncipovaní Deklarácie slovenského národa v roku 1918, o jeho spisovateľskej činnosti, archeologických aktivitách, resp. o spomienkach jeho súčasníkov.

Žiaci si uvedomili, že získané poznatky je možné využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, na dejinách umenia. Nemenej sú dôležité Medveckého ľudské a morálne hodnoty nezištnej pomoci slabým, podpora národného cítenia, ktoré môžu byť pre súčasnú mladú generáciu inšpiráciou.

K realizácii výstavy bolo potrebné zabezpečiť spoluprácu viacerých inštitúcií, preto by sme chceli poďakovať za pomoc a ochotu Kultúrnemu centru Bojnice na čele s pani riaditeľkou Ing. Emíliou Belianskou, Klubu priateľov histórie Bojníc a jeho členkám PaedDr. Sylvii Maliarikovej, MVDr. Kamile Gordanovej, Mgr. Anne Rakúsovej, PhDr. Eve Morávkovej, bez ktorých obetavej snahy by táto výstava v priestoroch gymnázia nemohla byť sprístupnená.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Dejepis na Dni otvorených dverí 2020

Predmetová komisia dejepisu na Dni otvorených dverí dňa 7. marca 2020 prezentovala svoju činnosť netradičným spôsobom. Nosnou témou bola Nežná revolúcia (31. výročie), ku ktorej si žiaci prvého a druhého ročníka pripravili postery, ktoré vyučujúce dejepisu vystavili v priestoroch pred učebňou dejepisu.

Návštevníci sa mohli zapojiť do aktivity tajnička, ktorej rozlúštením bolo kľúčové slovo MIER. Spevácky zbor Vavrinec zaspieval ukážky predrevolučných piesní domácej i zahraničnej produkcie, dievčatá a chlapci z I.A a I.C prišli oblečené v duchu posledných socialistických rokov, rodina Mazúrovcov pripravila pochúťky, aké boli v móde v časoch končiaceho socializmu.

PhDr. Monika Siváková v dvoch blokoch predstavila činnosť predmetovej komisie, systém vyučovania, prácu s talentovanou mládežou, aktivity spolupráce na regionálnej i nadregionálnej úrovni, na ňu nadviazali kolegyne z predmetovej komisie občianskej náuky, ktoré podali informácie o svojom predmete. Medzitým si prítomní mohli prezrieť učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce žiakov, postery na rôzne témy, nástenky, diplomy žiakov, ukážky učebných pomôcok.

Bola možnosť diskutovať s absolventmi našej školy, so súčasnými žiakmi školy, s uchádzačmi o štúdium na gymnáziu, s rodičmi, s učiteľmi. Obojstranná komunikácia viedla k poučnému záveru, že história má vo výučbe na gymnáziu svoje miesto a vyučovanie prebieha pomocou moderných aktívnych metód s cieľom uvedomelo vzdelávať a vychovávať mladú generáciu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

S budúcimi učiteľmi dejepisu na univerzite v Nitre

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Konštantínovým historickým spolkom usporiadali dňa 3. decembra 2019 prednášku pod názvom Dejepis inak (ako súčasť projektu Stretnutia s osobnosťami vedy), na ktorú som bola pozvaná ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 v súvislosti so skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu budúcich učiteľov k interdisciplinárnej otázke holokaustu.

Pozvanie som prijala a budúcim kolegom učiteľom som v prednáškovom bloku podala informácie o sebe a svojej práci, o pôsobení v projekte Učiteľ Slovenska, o systéme vzdelávania o holokauste v Jeruzaleme v centre Jad Vašem, o moderných metódach výučby o holokauste, o prevencii proti šíreniu myšlienok neonacizmu. Poslucháčom som ponúkla metodické pokyny k realizácii hodiny Návrat domov, ktorá sa zameriava na pochopenie osudov Židov po skončení druhej svetovej vojny. Nasledovalo vyhodnotenie prednášky, krátka diskusia a záver.

Osobitné poďakovanie patrí Ľubomírovi Blahovi a Dušanovi Belákovi, našim bývalým absolventom a terajším študentom učiteľského odboru história, ktorí stretnutie zorganizovali a starostlivo naplánovali. Je podnetné stretnúť sa s novou vyrastajúcou generáciou mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o učiteľské povolanie predmetu dejepis. Verím, že ich snaha raz bude korunovaná úspechom na poli úspechu každého ich spokojného žiaka.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Celoštátna súťaž pre školy - November '89 a MY

Ema Mjartanová (IV.E) sa zapojila do súťaže November ´89 a MY v kategórii Voľná literárna tvorba. Týmto vzdala úctu 30. výročiu Nežnej revolúcie a pri tejto príležitosti s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou a vybranými študentmi zaujímajúcimi sa o dejiny sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže v Bratislave v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 15. novembra 2019.

Vyhodnotenie súťaže žiakov a študentov sa uskutočnilo formou celodennej akcie, v rámci ktorej sa odovzdali ocenenia jednotlivcom a víťazným tímom, v popoludňajších hodinách sa uskutočnila beseda žiakov s aktérmi Nežnej revolúcie. Ema nezískala cenu poroty, ale bol jej odovzdaný čestný diplom. Akcia vyvrcholila Spomienkovým večerom obohateným o kultúrny program za účasti pozvaných hostí Novembra '89. Akcia November '89 a MY je súčasťou celonárodného viacročného projektu iniciovaného Klubom 89 „Naša nedávna história“, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Život pred Nežnou – výstava Hornonitrianskeho múzea

V mesiacoch september až november 2019 nám Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ponúklo výstavu Život pred Nežnou, s dôrazom na blížiace sa 30. výročie Nežnej revolúcie. Výstavu si vybrané ročníky žiakov našej školy pod vedením vyučujúcich dejepisu boli postupne prezrieť. Výstava sa zamerala na popis kľúčových udalostí v Československu v priebehu komunistickej diktatúry, na roky 1948, 1968, 1989 a iné, predostrela návštevníkom mnoho dobových plagátov s dôrazom na ideologickú propagandu, vystavila viacero trojrozmerných predmetov, ktoré mapovali život doby, tej každodennej i spojenej s činnosťou komunistickej strany.

Mohli sme porovnávať životný štýl, životnú úroveň, technologickú vyspelosť generácií komunistickej éry, ale najmä možnosti slobody a garancie uplatňovania ľudských práv. Každá doba prináša svoje pozitíva a negatíva, život pred Nežnou z hľadiska demokracie však prinášal do života ľudí mnoho strachu a skresľovania reality. Preto študenti po zhliadnutí výstavy vyjadrili spokojnosť s tým, že žijú v súčasnej dobe, ktorá sa ľudské práva a slobody usiluje akceptovať a chrániť, hoci i s týmto je spojených nemálo problémov.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Konferencia BUM! na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

Bolo mi potešením aktívne sa zúčastniť 14. októbra 2019 na podujatí, ktoré organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Komenského inštitútom pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF. Išlo o výnimočnú konferenciu BUM! Budem učiť moderne II. s podtitulom Takto učím ja. Konferencia bola spojená s workshopmi vedenými finalistami súťaže Učiteľ Slovenska 2019, konala sa v priestoroch Pedagogickej fakulty a bola prioritne určená študentom učiteľských študijných programov, ako aj odborovým didaktikom a ďalším odborníkom.

Podujatie vytvorilo priestor pre prezentáciu moderných spôsobov výučby naprieč odborovými didaktikami a pre diskusiu o témach v učiteľskej profesii, ktoré v súčasnosti v spoločnosti rezonujú. Študenti mali možnosť získať reálnejšiu predstavu o svojom budúcom povolaní a zdieľať sprostredkujúcu skúsenosť so svojimi kolegami z praxe. Konferencia bola realizovaná v rámci projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.

Ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 som vystúpila v rámci dopoludňajšieho programu v sekcii Takto učím ja: prezentácia Učiteľov Slovenska. Popoludní sa pre prihlásených účastníkov konalo kolo workshopov, jeden z nich som viedla, venoval sa problematike výučby holokaustu na stredných školách. Oceňujem skúsenosť, ktorú som na akademickej pôde mohla zažiť, záujem, s ktorým som sa stretla u študentov učiteľstva. Odchádzala som s dobrým pocitom a nádejou, že učiteľské povolanie postupne mení svoj formát, zatraktívňuje sa medzi mladými ľuďmi, pričom my sami sme tými, ktorí tomuto procesu napomáhajú.

PhDr. Monika Siváková

Program konferencie

Fotogaléria

Budúci právnici na seminári z dejepisu

Maturantov dejepisného seminára prišli v septembri a októbri 2019 navštíviť dvaja absolventi našej školy, Matej Škultéty a Peter Belák, ktorí sa tretí rok venujú štúdiu práva, Matej na Univerzite Komenského v Bratislave, Peter na Trnavskej univerzite.

Svojich mladších spolužiakov prišli informovať o možnostiach štúdia na právnických fakultách, o spôsobe štúdia, o skladbe výučbových predmetov, o pozitívach a negatívach štúdia práva, študentom dali množstvo praktických rád a podelili sa so svojimi skúsenosťami. Študenti si so záujmom tieto informácie vypočuli a získali prehľad o aktuálnej situácii, prípadne si ujasnili smer svojho budúceho povolania, dali si do súvislostí štúdium dejepisu na gymnáziu a vo svojej budúcej praxi.

Ďakujeme našim bývalým gymnazistom, že i pri takejto príležitosti zavítali do našej školy a v ich ďalšom akademickom i profesijnom pôsobení im želáme mnoho úspechov!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Poznávame Poľsko – dejepisná exkurzia

V dňoch 26. – 27. septembra 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka s vyučujúcimi M. Sivákovou a R. Steinhüblom zúčastnili exkurzie, počas ktorej spoznali krajinu našich severných susedov, Poľsko.

Exkurzia mala za cieľ spoznávať miesta a pamiatky, posilňovať priateľstvá a premýšľať o dôležitých životných témach. Navštívili sme Park miniatúr v Inwalde, rodné mesto Karola Wojtylu (neskoršieho pápeža sv. Jána Pavla II.) Wadowice, koncentračný tábor Auschwitz a Birkenau, ubytovali sme sa v študentskom mestečku a absolvovali prechádzku večerným Krakowom.

Na druhý deň prehliadka Krakowa pokračovala, videli sme kráľovské sídlo Wawel, budovy Jagelonskej univerzity, centrum mesta. Popoludní bola na programe návšteva soľnej bane vo Wieliczke. Miesta, ktoré sme videli, boli rozmanité, každé malo svoju atmosféru a ponúklo návštevníkovi možnosť zamyslieť sa nad mimoriadne rozvinutou úrovňou cestovného ruchu, nad nádherou prírodného bohatstva, nad veľkoleposťou sídla poľských kráľov, nad jednou z významných osobností poľských i cirkevných dejín, nad nezmyselným vraždením v čase druhej svetovej vojny.

V duchu tejto rozmanitosti sa vraciame späť do školských lavíc a neprestávame uvažovať nad genalitou diel ľudí našej minulosti, nad otázkami ľudského práva na život, nad krajinou, ktorá je nám na jednej strane cudzia, ale na druhej veľmi blízka.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

POZNÁTE ICH?

V septembri 2019 sa vybraní žiaci nášho gymnázia zúčastnili prehliadky výstavy, ktorú usporiadali Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice pod názvom POZNÁTE ICH? Výstava sa venovala významným osobnostiam regiónu horná Nitra. Predstavila týchto významných ľudí, na ktorých náš región môže byť právom pyšný:

PhDr. Marta Remiašová (* 08. 10. 1941 Veľké Leváre – † 22. 12. 2007 Prievidza) - archeologička, múzejníčka a historička

Mikuláš Mišík (* 25. 11. 1907 Prievidza – † 29.12. 1981 Bojnice) - rímskokatolícky kňaz, historik, publicista, spisovateľ / pseudonym: Vystrkovčan

prof. RNDr. Ján Martin Novacký, Dr.Sc. (* 11. 11. 1899 Tvrdošín – † 19. 08. 1956 Sliač) - pedagóg, prírodovedec, botanik

Imrich Spevár (* 29. 08. 1903 Liešťany – † 06. 04. 1974 Prievidza) - architekt a staviteľ

doc. Imrich Vysočan (* 23. 09. 1924 Prievidza – † 09. 11. 1994 Bojnice) - pedagóg, maliar, kresliar, grafik, ilustrátor

Krátke video o realizovanej výstave je možné prezrieť si na nasledujúcom linku:

Odkaz

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Stretnutie generácií v Múzeu holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi, 9. september 2019, 40 žiakov našej školy spolu s dozorom M. Sivákovou a Z. Orságovou. Nešlo o žiaden výlet za dobrodružstvom, ale o putovanie za odkazom minulosti, za ľuďmi, ktorí prežili holokaust a ktorí v tento deň vydali svedectvo o víťazstve života nad smrťou.

Riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi PhDr. Martin Korčok, PhD., o podujatí povedal: „Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v podaní, aký som si už roky želal. Vďaka veľkej podpore (kolegom z múzea, Ministerstvu spravodlivosti SR, Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovskej náboženskej obci Galanta, Ohel David, Hidden Child, Mestskému úradu Sereď, Ženijnému práporu Sereď, Policajnému zboru v Seredi, Bresťovi, členom Pressburger Klezmer Band, Post Bellum SK, Renatke Fahnovej, Peťovi Uhrínovi, všetkým školám, ktoré sa zúčastnili) sa nám podarilo zrealizovať stretnutie vyše štyristo študentov z celého územia Slovenska, s tými, ktorí holokaust prežili. Mladým ľuďom nedokáže poskytnúť nikto viac, ako "živí pamätníci". Tí k nám zavítali z celého územia Slovenska, Izraela a USA. Pripravili sme dôstojnú spomienku na obete nezmyselného vraždenia. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali.“

V malých skupinách sme sa mohli rozprávať s preživšími, diskutovať s nimi o ich životnom príbehu. V mnohom bola táto diskusia jedinečná a prínosná. Oceňujeme, že sme dostali možnosť byť účastní takéhoto veľkolepého podujatia, ktoré svojou prítomnosťou poctila i prezidentka republiky Zuzana Čaputová.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Finále národnej ankety Najväčší Slovák – priamy prenos

1. mája 2019 naši gymnazisti mali účasť na priamom prenose RTVS, ktorý odvysielal finále celonárodnej ankety Najväčší Slovák. Tomuto hlasovaniu predchádzala diskusia na školách, do ktorej sa zapojila aj naša škola, a gymnazisti hlasovali za osobnosti prvej desiatky. Na našej škole vyhral Ľudovít Štúr, v celoslovenskom hlasovaní to bol Milan Rastislav Štefánik.

Sochu Milana Rastislava Štefánika pred komplexom Eurovea si naši študenti prehliadli po príchode do Bratislavy, keďže finále sa konalo v jej bezprostrednej blízkosti, v Sále opery a baletu nového Slovenského národného divadla. Podrobnosti o finálovom večeri sú publikované napr. na tomto odkaze: Odkaz

Veríme, že aj účasťou na takomto podujatí (za účasti popredných slovenských historikov a osobností verejného života) sa posilnil vzťah mladých ľudí k našej histórii, ktorá prešla mnohorakým vývojom tak, aký bol mnohoraký i osud osobností nominovaných do prvej desiatky celonárodnej ankety. Organizátorom ďakujeme za možnosť zúčastniť sa takéhoto podujatia, bol to nevšedný zážitok.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Začnime hľadať odpovede – prednášky o M. R. Štefánikovi

Študenti III.B triedy sa dňa 16. apríla 2019 zúčastnili v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi podujatia organizovaného v rámci projektu „Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019", podujatie malo názov Začnime hľadať odpovede - Tri pohľady venované M. R. Štefánikovi.

Prvý pohľad ponúkla práve táto beseda spojená s prednáškou, a to s historikom a bývalým ministrom obrany SR PhDr. Mgr. Pavlom Kanisom, CSc. Pán Pavol Kanis sa celý život venuje téme M. R. Štefánika. V spolupráci so Žilinskou univerzitou natočil DVD o okolnostiach smrti M. R. Štefánika a dal vypracovať simuláciu posledného letu M. R. Štefánika, ktorého tragický koniec a deň si onedlho budeme pripomínať a od ktorého uplynulo už 100 rokov. Časť filmu, ako i zaujímavo podané aspekty zo života tohto slovenského velikána si mohli žiaci vypočuť a zapojiť sa do diskusie.

Prednášajúci ponúkol nevšedný pohľad na Štefánika, objasnil jeho pôsobenie v zahraničí a faktory, ktoré ovplyvnili jeho život i vtedajšiu politickú situáciu, ktorá zápasila s vojnou a s rozpadom Rakúsko-Uhorska. Tak isto tlmočil i tézy, ktoré Štefánikovi dávajú možnosť byť v celoslovenskom hlasovaní (ukončenom v máji 2019) zvolený za Najväčšieho Slováka. Zo záverov prednášky vyplynulo, že Štefánik je neoddeliteľnou súčasťou našich dejín, a máme nie jeden, ale desiatky dôvodov byť naňho pyšní a ďakovať mu za to, čo pre náš národ urobil.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Celonárodná anketa Najväčší Slovák – „školské“ hlasovanie

V piatok 12. apríla 2019 na našu školu zavítali producent Jozef Štupák spolu s moderátorom Pištom Vandalom Chrappom a asistenciou, ktorí zastrešujú anketu Najväčší Slovák. Anketu „v malom“ sa rozhodli v rámci propagácie tohto podujatia uskutočniť na viacerých slovenských školách, naše gymnázium bolo jednou z nich. Pod záštitou pani riaditeľky E. Porubcovej produkcii pomáhal realizačný tím: M. Siváková, B. Cagáň, J. Páleš, Z. Orságová a Z. Cigáňová.

Desiati študenti si pripravili prezentácie osobností, ktoré sa dostali do celoslovenského finálového hlasovania. Pišta po krátkom predstavení osobností viedol debatu s neraz vážnymi a rozporuplnými otázkami zameranú na to, aby sme sa na danú osobnosť pozreli z rôznych pohľadov a zvažovali, či si zaslúži titul Najväčší Slovák. Boli nám predstavené tieto osobnosti. Kliknutím na meno osobnosti sa zobrazí prezentácia o jej živote.


III.A
1. Kavka, Andrej (Anton Srholec)
III.B
2. Jariabka, Adam (Juraj Jánošík)
3. Šmida, Adam (Ľudovít Štúr)
III.C
4. Barniak, Tomáš (Alexander Dubček)
5. Huba, Quido (Jozef Gabčík)
6. Mazúr, Jakub (Cyril a Metod)
7. Kuželová, Sofia (Peter Sagan)
8. Štetiarová, Sofia Mária (Gustáv Husák)
III.D
9. Grolmusová, Martina (Milan R. Štefánik)
10. Vida, Adam (Andrej Hlinka)

Po vypočutí všetkých diskusných príspevkov nastalo hlasovanie. 82 prítomných hlasovalo nasledovne: 1. Ľudovít Štúr (32), 2. Anton Srholec (24), 3. Milan Rastislav Štefánik (18), 4. Jozef Gabčík (3), 5. Juraj Jánošík (2), 6. Andrej Hlinka (1), 7. Cyril a Metod (1), 8. Alexander Dubček (1), 9. Peter Sagan (0), 10. Gustáv Husák (0).

Vybraní študenti sa budú môcť zúčastniť celoslovenského finále tejto ankety v Bratislave. Na výsledky sme zvedaví. Veríme, že i touto cestou sa organizátorom podarilo študentom priblížiť významné osobnosti našich dejín a uvedomiť si ich prínos, bez ktorého by sme určite nežili život, ktorý sa mnohým z nás zdá samozrejmý.

za realizačný tím PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň prednášok z dejepisu – multiperspektívne pohľady

V utorok dňa 2. apríla 2019 mohli žiaci z III.B, III.C, II.F a sexty zažiť netradičné vyučovanie vo forme odborných prednášok, ktoré doplnili klasické učivo podávané v rámci štandardných hodín dejepisu.

Prvou témou z dvojice prednášok bola téma Zbrane a zbraňové systémy druhej svetovej vojny, ktorú predniesol v rámci rovesníckeho vyučovania Michal Líška z triedy kvinty B. Dozvedeli sme sa o typoch ručných zbraní (pištole, samopaly, guľomety), tankov, lietadiel, lodí a ponoriek používaných USA, V. Britániou, Nemeckom či ZSSR v období najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva, s podaním podrobných vyčísliteľných a výkonnostných charakteristík. Dotkli sme sa okrem dejepisu aj fyziky, mechaniky, matematiky, konštrukcie, náuky o materiáloch a rôznych ďalších technických odborov.

Druhá prednáška sa niesla v téme Prírodné katastrofy a ich vplyv na dejiny. Prednášajúcim bol tento raz náš pravidelný hosť doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý prišiel študentom podať informácie o štúdiu histórie na jeho fakulte, ako i zamyslieť sa nad tým, ako človek svojou činnosťou a nešetrným prístupom k prírode ničí svoje životné prostredie, spôsobuje zánik civilizácií, mení tvár krajiny a škodí okoliu i sebe. Dozvedeli sme sa i o tom, ako prírodné katastrofy, najmä supervulkány a sopky, dokázali zničiť a zabiť množstvo ľudí a civilizácia sa musela z týchto prírodných katastrof spamätávať a obnovovať. Prednáška taktiež nebola len o dejepise, ale aj o environmentalistike, biológii, geografii, štatistike, sociológii a demografii.

Ďakujeme obom hosťom za spestrenie dejepisného vyučovania a sprostredkovanie množstva nových poznatkov!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň otvorených dverí: Storočie zmien 1919 – 2019

Predmetová komisia DEJEPISU si pre všetkých návštevníkov na deň 23. marca 2019, kedy sa konal Deň otvorených dverí, pripravila prezentáciu výučby predmetu dejepis, ako i ohliadnutie sa 100 rokov dozadu a pripomenutie si významných udalostí zo života školy i života spoločnosti. Návštevníci, minulí, terajší i budúci študenti gymnázia zavítali do našich priestorov s úmyslom načerpať nové informácie a dozvedieť sa veľa nového a zaujímavého z prezentačnej ponuky:

  • Gymnázium 100: torzo z výstavy Na vlastné oči (Hornonitrianske múzeum, Prievidza)
  • Ukážky dobových a moderných učebníc dejepisu a odbornej literatúry
  • Dobová hudba (reprodukovaná, živá)
  • Sprievodcovia v dobovej móde
  • Občerstvenie
  • Informácie o výučbe dejepisu na gymnáziu, o aktivitách a úspechoch žiakov
  • Ukážky žiackych prác
  • Prezentácia predmetu s fotografiami zo života školy
  • Nástenky – informácie o akciách a priebehu vyučovania

Ďakujeme všetkým organizátorom: predmetovej komisii dejepisu (Z. Orságová, E. Juríčková, M. Siváková), rodine Mazúrovej (občerstvenie), E. Ziaťkovej, D. Dobišovej, S. Pittnerovi, M. Petrášovi (sprevádzanie), M. Líškovi, D. Páleníkovi (hudobné vstupy), K. Erneyovej (propagačný leták). Veríme, že dejepis a dejiny si naďalej zachovajú priazeň tých, ktorým naša minulosť nie je ľahostajná.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Noc v škole – Večer s Fantómom opery

V rámci osláv storočnice školy prebehla v piatok 22. februára 2019 Noc v škole, kde návštevníci mohli zažiť to najlepšie, čo škola ponúka v súčasnosti. Predmetová komisia dejepisu si pripravila ústredné podujatie Večer s Fantómom opery, konané v telocvični, ktoré reflektovalo 100 rokov existencie gymnázia, 100 rokov Československej republiky a 100 rokov od deja muzikálu Fantóm opery od Andrewa Lloyda Webera.

V duchu Fantóma sa niesol celý večer, rozdelený na tri časti: Opera (hudobné, tanečné a herecké čísla doprevádzané sprievodným slovom moderátorov), Paríž (prednáška o životnom štýle v Paríži na začiatku 20. storočia) a Rok 1919 (vedomostný kvíz a prehliadka dobových odevných doplnkov). Podujatie zastrešili žiaci a učitelia našej školy, hostia z Gymnázia Grösslingová z Bratislavy a iní hostia. Nechýbalo občerstvenie, odmeny víťazom a ukážky dobovej hudby, v technickom prevedení ozvučenia a osvetlenia spoločnosti JG music, s. r. o. Všetkým zúčastneným i sponzorom srdečne ďakujeme za pomoc, priazeň a vytvorenie neopakovateľnej atmosféry!

PhDr. Monika Siváková, koordinátorka podujatia

Fotogaléria

Na vlastné oči – výstava k storočnici gymnázia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

V rámci hodín dejepisu sme sa s pani profesorkami vybrali do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na výstavu k stému výročiu našej školy. Okrem našej triedy výstavu s názvom Na vlastné oči mohli v priebehu januára a februára 2019 vidieť všetci žiaci našej školy. Na vlastné oči sme sa naozaj mohli pozrieť na jednotlivé artefakty, školské pomôcky a potreby, či historické fotografie. Súčasťou prehliadky bol aj výklad, v ktorom sme dostali jasné objasnenie toho, ako to v minulosti fungovalo. Zistili sme, že naša škola sídlila až na 4 miestach v rozličných rokoch pod rôznym názvom.

Najzaujímavejšie nám prišli práve jednotlivé školské pomôcky, ktoré sa v minulosti používali. Niektoré lavice, či učebnice, používame my sami aj dodnes. Rovnako tak nás zaujali aj vyučovacie hodiny a predmety, kde napríklad taká latinčina bola povinná. Každoročne sa konali rôzne súťaže a olympiády, chodilo sa na lyžiarsky výcvik, spartakiádu, brigády či v septembri sa pravidelne žiaci zúčastňovali zberu zemiakov. Stužková sa konala poväčšine v športovej hale v rovnošatách, ktoré by si teraz z nás už asi nik neobliekol. Na konci roka študenti pravidelne zložili posledné koncoročné skúšky a mali prázdniny. V rámci fotografií sme sa mohli preniesť do obdobia, kde vyrastali, študovali a vzdelávali sa naši rodičia či profesori.

Ďakujeme za jedinečnú príležitosť dozvedieť sa niečo viac o histórii našej školy na vlastné oči. Bol to pre nás všetkých naozaj neopakovateľný zážitok!

Andrea Lörincziová, III.E

Fotogaléria

Yad Vashem v Jeruzaleme – seminár o výučbe holokaustu

Medzinárodná škola pre štúdiá holokaustu, Svetové centrum pre pamäť holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme v Izraeli, Edah, o. z., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Program pre výučbu holokaustu v Európe. To boli hlavní organizátori semináru, ktorého sa tento rok, ako každoročne, v dňoch 9. – 16. decembra 2018 zúčastnilo 20 pedagógov zo Slovenska. Na základe úspešnej spolupráce s Múzeom holokaustu v Seredi a s jej vedúcim PhDr. Martinom Korčokom, PhD., som bola oslovená a následne výberovým konaním prijatá medzi kolegov učiteľov, ktorí uvažovali o holokauste a témach jemu príbuzných vo vzdelávacom programe v Yad Vashem.

Seminár otvoril J. E. Peter Hulényi, veľvyslanec SR v Izraeli, riaditeľka Európskeho oddelenia Yad Vashem Richelle Budd Caplan, a Miriam Mouryc, vedúca sekcie pre SR a ČR v Yad Vashem. Hailey Sharon Dilman predstavila v prednáške holokaust a genocídy v 21. storočí, Noam Gittin viedla workshop o predvojnovom živote Židov na ulici v Poľsku, so sprievodkyňou Janou Marcus sme prešli historické múzeum v Yad Vashem a prezreli si výstavu Záblesky spomienok. Daniel Rozenga predstavil súčasné židovské identity, Jana Marcus pokračovala v prehliadke areálu Yad Vashem po Údolí komunít, v synagóge a prechádzkou cez záhradu Spravodlivých medzi národmi. Yiftach Meiri uskutočnila s nami workshop o každodennom živote v getách. Vo večerných hodinách sme navštívili Izraelské múzeum v Jeruzaleme, kde sme sa bližšie dozvedeli o židovskej kultúre a o osudoch zvitkov z Mŕtveho mora, najstarších rukopisov Starého Zákona. Dr. Daniel Uziel v prednáške uvažoval nad tým, Kto dal rozkaz? Evolúcia „konečného riešenia“. Anna Stocker nám vo workshope priblížila prípadovú štúdiu deportácie nemeckých Židov z Düsseldorfu do Rigy. Medzi aktivitami sme mali možnosť diskutovať, zoznamovať sa so vzdelávacími materiálmi, prechádzať sa areálom Yad Vashem. Ako čeliť súčasnému antisemitizmu – to bol názov workshopu (viedla Dr. Noa Mkayton), v ktorom na základe filmovej ukážky zazneli mnohé antisemitské mýty, ktoré pretrvávajú dodnes. Doc. Peter Borza z UPJŠ v Košiciach prednášal o katolíckej cirkvi v období holokaustu. Kolegovia pedagógovia predstavili svoje koncepty výučby holokaustu na vyučovacích hodinách. Pán Naftali Juraj Fürst bol vzácnym hosťom, ktorý ako preživší holokaust zaujímavo predstavil svoj životný príbeh. O perzekúcii Nežidov v čase druhej svetovej vojny rozprával Yossi Gilad. Miriam Mouryc premietla film o dvoch sestrách preživších holokaust, ktorý je možné využiť i na vyučovaní. Dva posledné dni pobytu sme mali možnosť so sprievodkyňou Kateřinou spoznať Jeruzalem, pevnosť Massada a Mŕtve more.

Okrem uvedených aktivít zvýšil ešte čas i na osobné rozhovory, budovanie priateľských kontaktov, ochutnávku miestnych špecialít, duchovné aktivity, prechádzky po meste, spoznávanie rôznosti miestneho obyvateľstva, jeho života a kultúry. Som vďačná za možnosť byť súčasťou takéhoto organizačne i časovo náročného projektu. S plnou zodpovednosťou si z neho odnášam mnoho poučenia i rád, ktoré budem vedieť využiť pri vyučovaní, aby som mojich žiakov viedla k vzájomnému porozumeniu, k odsúdeniu ľudskej nenávisti, k úcte voči životu a k prijímaniu rôznosti v akejkoľvek podobe.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny – dejepisná výstava

Tak písali ženy mužom do boja – to je názov sprievodnej výstavy k scénickému programu folklórnych kolektívov hornej Nitry venovanému 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny. Autorom výstavy je Mgr. Stanislav Malega a jej materiály v súčasnosti vlastní Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Výstavu si zapožičala naša škola a v priestoroch dejepisnej učebne sme sprístupnili žiakom panely, ktoré hovoria o výpovednej hodnote fotografií či listov z vojny, prezerajúc si tváre ľudí, ktorí zažívali vojnové zážitky, bojovali na fronte, boli väznení, mnohí vo vojne padli. Fotografie pochádzajú z osobných archívov obyvateľov nášho regiónu, napr. Nitrianske Rudno, Čavoj, Nováky, Oslany, Nedožery-Brezany, Bojnice, čím nám dávajú dôkaz o tom, ako hlboko zasiahla vojna do osudov ľudí na hornej Nitre, i keď priamo táto oblasť nebola súčasťou vojnového frontu.

Autor výstavy v úvodnom komentári uviedol poučnú myšlienku, dovolíme si parafrázovať: prečítajme si pozdravy mužov, ktoré písali z vojny domov, títo muži pred viac ako sto rokmi prešli peklom vojny; možno sa potom budeme viac tešiť z našej súčasnosti a menej nás budú znechucovať malé problémy, ktoré musíme riešiť.

Fotogaléria

Výstava Slovensko: významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO

Dňa 22. novembra 2018 sa v priestoroch klubovne našej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR. Ministerstvo je aktívne i na poli kultúrnej diplomacie, preto ambíciou tejto výstavy pod názvom Slovensko - významné osobnosti a historické udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996 je zvýšiť záujem o dejiny Slovenska, podporiť národné povedomie, inšpirovať diskusiu medzi mladými ľuďmi so slovenskými koreňmi. O výstave sa budú naši študenti učiť prostredníctvom hodín dejepisu a anglického jazyka.

Výstavu otvorila pani riaditeľka Eleonóra Porubcová po tom, čo Spevácky zbor Vavrinec odspieval úvodný kultúrny vstup. Nasledoval príhovor pani Miroslavy Píšovej z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá prítomných oboznámila so zámerom výstavy a obsahovou koncepciou vystavovaného materiálu, vrátane informačnej brožúry o výstave, ktorá je vyhotovená v anglickom jazyku. Michal Líška, žiak triedy kvinty B, v krátkosti priblížil dejiny našej školy, ktorá bola, je a bude súčasťou národných i európskych dejín. Nasledovala prehliadka výstavy, o ktorej žiaci mohli diskutovať. Výstava na našej škole potrvá do 31. januára 2019.

Fotogaléria

Exkurzia v archíve a výstava k 100 rokom ČSR

Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice pripravil pre verejnosť výstavu k 100. výročiu vzniku ČSR, prednášku Obraz nášho regiónu v dejinách, ako i možnosť prehliadnuť si depoty archívu, ktoré sú verejnosti bežne neprístupné. Túto možnosť využili žiaci našej školy z tried II.F a zo semináru Svetové dejiny pod vedením vyučujúcich Moniky Sivákovej a Zuzany Orságovej, ktorí v dňoch 20. až 23. novembra 2018 zavítali do priestorov archívu a absolvovali pripravené podujatia.

Vedúca bádateľne Eliška Kolečanská v prednáške uviedla množstvo zaujímavých informácií, ako prebiehal politický, hospodársky, kultúrny, spolkový, zdravotný, dopravný a školský život v Prievidzi a na jej okolí po vzniku Československej republiky. Oboznámila aj s činnosťou archivára, fungovaním archívov, organizovaním a registrovaním archívnych písomností.

Žiaci si prehliadli výstavu s množstvom písomných prameňov a fotografií, nasledovala prehliadka depotov, kde sme sa zoznámili so spôsobom ukladania kartónov a videli sme i ukážky matrík či školských katalógov. Práca archivára a činnosť archívu je dôležitá pre uchovanie svedectva minulosti, ktorá je súčasťou nášho historického vedomia.

Fotogaléria

Medzinárodný odborný seminár o holokauste

V rámci akreditovaného kontinuálneho vzdelávania Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách sa 19. novembra 2018 vo Vzdelávacom centre Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnil medzinárodný odborný seminár zameraný na analýzu vzdelávacích aktivít v téme holokaust.

Aktívnymi účastníkmi semináru bol Mgr. Matej Beránek, PhD., ktorý ponúkol prítomným pohľad do štruktúry práce Múzea holokaustu v Seredi a priblížil činnosť vzdelávacieho strediska múzea, Mgr. Miriam Mouryc z Medzinárodnej školy pre výučbu holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme, v ktorej podaní sme počuli ponuku vzdelávacích programov medzinárodnej školy, praktické ukážky aktivít pre žiakov, vo workshope nám predstavila projekt Vymazať pamäť, ktorého výstupom sú pohľadnice, výtvarné pochopenie vyrovnania sa s udalosťami holokaustu.

PhDr. Martin Korčok, PhD. z Múzea holokaustu v Seredi informoval o organizačných podrobnostiach semináru, ktorý sa bude konať v decembri 2018 v Jad Vašem v Jeruzaleme. V závere semináru sme si vypočuli prezentácie dvoch kolegýň, ktoré sa s nami podelili o skúsenosti a didaktické postupy pri výučbe o holokauste na vyučovacích hodinách. Po krátkej diskusii organizátori seminár ukončili. Zo semináru si každý účastník odniesol nové podnety, námety k reflexii svojej práce a odkaz ďalej sa vzdelávať v postupoch pri výučbe tejto vážnej témy našich dejín.

Fotogaléria

Rozhlasové pásmo k 100 rokom vzniku prvej ČSR

JA Firma Copy4You si 26. októbra 2018 pripomenula významný dátum z histórie našich dejín, a to vznik prvej Československej republiky. Pripravili sme si rozhlasové pásmo pre všetkých študentov a zamestnancov našej školy, aby sme prispeli aj my k dôstojným oslavám tohto významného dátumu. Obsahom pásma boli ukážky z dobových dokumentov, hymna ČSR a komentár o základných historických súvislostiach.

Ing. Marcela Škopcová, garantka JA Firmy Copy4you

Fotogaléria

Ladislav Bielik - Čierne dni (pocta fotoreportérovi)

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi zorganizovala v rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018 na deň 5. október 2018 pre študentov našej školy zo Seminára svetových dejín a triedy I.F (v popoludňajších hodinách i pre verejnosť) besedu s Petrom Bielikom, redaktorom spravodajskej televízie TA3, o auguste 1968 a o jeho fotograficko-dokumentačnom zachytení očami a rukami jeho otca Ladislava Bielika.

Peter Bielik vyrozprával dojemné svedectvo o osudoch slávnej fotografie Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom, ktorej autorom je jeho otec, o jeho neľahkom boji za autorské práva k tejto fotografii, o ktoré musel zápasiť v súdnom procese v Nemecku. Pán Ladislav Bielik bol obeťou normalizácie, kvôli fotografiám z dôb okupácie musel opustiť redakcie Smeny i Štartu.

Slávnu fotografiu našiel sám Peter Bielik spolu s inými ďalšími, čo popísal nasledovne: "Všetky tieto fotografie, respektíve ich negatívy, som našiel v roku 1989, ako šestnásťročný, v starom ošúchanom kufri v pivnici v paneláku, v ktorom bývame. Domnievam sa, že ich tam ukryl otec, ktorý zrejme nechcel, aby ich niekto zničil alebo ich našli policajti. Stačilo naozaj len veľmi málo a celý tento vzácny dokument mohol byť navždy stratený. Kufor bol totiž značne napadnutý plesňou a negatívy samotné už tiež niesli stopy času. Dnes sú našťastie v dobrej opatere a na bezpečnejšom mieste."

Aj pri príležitosti uvedenej prednášky, ktorá sa rozvinula do zaujímavej besedy, sme si uvedomili silu a čaro historickej fotografie, zachytenie významného momentu, sekundový výsek doby vo vizuálnej podobe, formát, ktorý nenahradí žiaden iný zvuk či slovo.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Krásy Južných Čiech – dejepisná exkurzia

V dňoch 27. – 28. septembra 2018 sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie do Južných Čiech, ktorá mapovala historické dedičstvo i špecifický charakter tohto regiónu. Pozorujúc výnimočné rysy prírody, vodných tokov, rybníkov bolo možné nahliadnuť do procesu výroby tradičného českého nápoja – piva v pivovare Budweiser v Českých Budějoviciach, obdivovať kultúrne pamiatky mesta České Budějovice, v ktorého centre sa práve v tých dňoch konal audiovizuálny festival Vltava žije.

Tradície českej kuchyne, atmosféru českej pohostinnosti a chuť českých jedál sme mohli vychutnať na každom kroku. Neďaleký zámok Hluboká upútal študentov svojím zjavom (ponášajúcim sa na zámok Windsor v Anglicku), detailne a útulne zariadeným interiérom a starostlivo udržiavaným záhradným areálom.

Organizácia UNESCO chráni i české pamiatky, medzi nimi Český Krumlov, ktorý sme navštívili na ďalší deň. Výhľad zo zámockej veže na blízke i vzdialenejšie okolie naozaj stál za to, obzvlášť sústredene sme sledovali meander rieky Vltavy. Prechádzali sme sa v zámockých záhradách, obzreli sme si otáčavé hľadisko – prezieravý stavebný unikát, študovali prvky takmer dokonalo zachovalej renesančnej architektúry. Na námestí sme ochutnali ďalšie špeciality zo stánkov, ktoré ponúkali rôzne pochúťky a produkty remeselnej výroby. Navštívili sme Múzeum obchodu a Múzeum vltavínov – moldavitov, ktoré patria medzi vzácne nerasty zelenej farby vzniknuté roztavením po páde meteoritu.

Záverečný pohľad na siluetu historického centra nám bol umožnený priamo z hladiny rieky Vltava, na ktorú sme sa dostali v rafte a splavovali sme mestský okruh, pozdravujúc okoloidúcich domácich obyvateľov i množstvo návštevníkov z Európy a Ázie. Nevyčerpateľnou studnicou informácií a zaujímavostí bol pre nás pán profesor Roman Steinhübl, ktorý nás s nadhľadom a sprievodcovským zanietením previedol po všetkých krásach, ktoré sme mali v pláne navštíviť. Patrí mu za to veľká vďaka!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

August 68 – Alexander Dubček

V rámci projektu Literárna Prievidza sa dňa 26. septembra 2018 v priestoroch Horononitrianskej knižnice v Prievidzi uskutočnilo podujatie August 68, ktoré v podobe prednášky pre žiakov III.B a III.F priblížilo udalosti roku 1968 a invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Prednášateľom bol doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., ktorý hovoril o historickom dianí v Československu počas augusta 1968, o náladách v radoch obyvateľov, a dotkol sa aj postojov Alexandra Dubčeka k vzniknutej situácii. Načrtol zároveň detstvo a mladosť Alexandra Dubčeka, jeho život v ZSSR, sťahovanie jeho rodiny z USA, pôsobenie v Trenčíne a na okolí, účasť v Komunistickej strane Československa a rôzne politické a pracovné aktivity.

Obohatení o nové poznatky sme s vďakou z prednášky odchádzali, uvedomujúc si závažnosť doby okolo roku 1968 a odvahu vtedajších politických predstaviteľov kritizovať systém a vyvíjať úsilie o dôstojnejší a spravodlivejší život spoločnosti.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza