PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK umenia a kultúry Gymnázia V. B. N.

umenia a kultúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


Projekty

Konferencia PROJEKT 2023

Dňa 27. júna 2023 sa v priestoroch klubovne školy uskutočnila celoškolská prehliadka víťazov triednych kôl predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Predsedníčkou komisie sa stala pani riaditeľka PaedDr. Eleonóra Porubcová, členkami boli Mgr. Jana Bieliková a Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová. Hlavnou organizátorkou konferencie bola Ing. Marcela Škopcová, pomocnou členkou organizačného tímu bola PhDr. Monika Siváková. Vďaka za úspešný priebeh konferencie patrí aj členom speváckej skupiny VAVRINEC Band za kultúrny vstup, technickým asistentom z radov žiakov druhého a tretieho ročníka, ostatným vyučujúcim TPP a divákom z prvého ročníka a ich triednym učiteľom.

Počas konferencie boli obhájené tieto prezentácie:
II.A – Matúš Bielik (Sekvenčné umenie) – 1. miesto
II.B – Lucia Szelleová (Význam glykemického indexu) – 3. miesto
II.C – Tamara Kučerová (Pacient a nemocnica)
II.D – Paulína Hraňová (Psychologické aspekty online marketingu)
II.E – Matúš Folenta (Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR)
Sexta – Lujza Rumpliová (Slovenský folklór a jeho výzvy) – 2. miesto

Každá z prezentovaných tém bola svojím spôsobom špecifická, každá dala dôraz na iný aspekt života jednotlivca či spoločnosti. Nesmiernym prínosom bol aj osobný vzťah prezentujúcich k svojim témam. Komisia bola s projektmi žiakov veľmi spokojná, vyzdvihnuté boli ich vynikajúce rétorické a prezentačné zručnosti.

Veríme, že tradícia konferencií bude pokračovať, a do budúcnosti šancu prezentovať sa pred publikom dostanú ďalší šikovní žiaci.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Prezentácia projektu ŽIACI MESTU na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Dňa 26. júna 2023 žiačka II.C triedy Simona Briatková predstúpila pred poslancov a mestskú radu mesta Prievidza počas 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na základe podnetu od pani riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej sa ujala prezentácie projektu Žiaci mestu, ktorý vznikol v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov a ktorý už bol v predošlom čase odprezentovaný na pôde našej školy.

Pri tomto vystúpení bolo zámerom podať informáciu o projekte smerom k širšej verejnosti, pripojiť sa k už existujúcim projektom podporujúcich cestovný ruch a poznanie dejín mesta Prievidza a prievidzského gymnázia. Celé vystúpenie a prezentácia sa vysielali naživo online, je možné si ich pozrieť na tomto linku v minútach 16:15 – 29:24. Myšlienka projektu sa stretla s milým prijatím, preto veríme, že si nájde svojich priaznivcov a podporí vedomie o minulosti a prítomnosti mesta Prievidza a širšieho okolia.

PhDr. Monika Siváková

fotogaléria

Triedne kolá – projekty 2023

V priebehu začiatku júna 2023 sa v triede II.C a v sexte konali triedne kolá – vyhodnotenie najúspešnejších projektov za školský rok 2022/2023. Po prezentácii všetkých projektov pred triedou bola vyhotovená anketa, kde hlasujúcimi boli všetci žiaci triedy a žiaci si mohli vybrať a zahlasovať za tri najkrajšie a najvýstižnejšie vypracované projekty. Výsledky ankety boli v súčinnosti s tým, ako projekty hodnotila vyučujúca. Víťazné projekty postúpili na školskú konferenciu konanú na konci júna 2023.

Autori najlepších projektov za II.C:
1. Simona BRIATKOVÁ: Projekt cestovného ruchu Žiaci mestu (vzhľadom k ďalšej práci na tomto projekte po dohode postupuje na školskú prehliadku projekt z druhého miesta).
2. Tamara KUČEROVÁ: Pacient a nemocnica (pohľad do vnútra nemocníc).
3. Adam HUTÁR: E-šport.
4. Linda ŠKORVÁNKOVÁ: Temná stránka slávy – Michael Jakcson.
5. Natália MUŠÁKOVÁ: Kardiovaskulárne ochorenia.

Fotografia víťazov II.C

Autori najlepších projektov za sextu:
1. Lujza RUMPLIOVÁ: Slovenský folklór a jeho výzvy.
2. Laura LÍŠKOVÁ: Karate ako disciplína budúcnosti.
3. Timea KUPCOVÁ: Život s vitiligom.
4. Lukáš CIROK: Cyklistika na hornej Nitre.
5. Katarína DVORSKÁ: Postavenie mužov a žien v spoločnosti a kariérnom raste.

Fotografia víťazov sexty

PhDr. Monika Siváková

Projekt INTERAKTÍVNE BOJNICE – koncept a realizácia

V priebehu celého školského roka 2022/2023 v rámci krúžku Dejiny pre bádateľov Amélia Sofia Raje zo sekundy pripravovala projekt turistickej prehliadky mestom Bojnice, ktorému dala názov Interaktívne Bojnice. Projekt pozostáva zo šiestich zastavení pri hlavných turistických atrakciách v centre mesta Bojnice, jeho súčasťou sú originálne kresby, originálne básne, originálne sprievodné texty o minulosti a prítomnosti Bojníc a regiónu hornej Nitry. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo vytvoriť aktivitu, ktorá by do aktívnej úlohy postavila samotných žiakov ako sprievodcov pre svojich rovesníkov.

Aktivita sa zrealizovala dňa 14. júna 2023, kedy do Bojníc pricestovali žiaci druhého stupňa ZŠ Rozmarínová z Komárna pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Melečkyovej a pána učiteľa PaedDr. Mareka Tótha. Spolupráca medzi našou a komárňanskou školou sa začala už v minulom školskom roku, kedy naši žiaci navštívili Komárno.

Za našu školu ich tento raz v Bojniciach privítali Mgr. Michal Petrovský a PhDr. Monika Siváková. Za sprievodcov boli určení žiaci II.C triedy, ktorí sa na tento projekt pripravovali v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Po krátkom uvítaní žiaci vytvorili jedenásť skupiniek. Následne každá skupinka prechádzala stanovišťami, odpovedala na kvízové otázky a zisťovala podľa indícií v básni, ktoré stanovište nasleduje. Súčasťou poznávacieho okruhu bola aj návšteva Múzea remesiel v Bencovie grunte, kde si žiaci prehliadli pivničné a izbové priestory zobrazujúce život našich predkov. Po vyhodnotení ankety pri vstupe do Múzea praveku nasledoval krátky rozchod a za ním návšteva národnej ZOO.

Vzájomné obohacovanie sa vedomosťami, vzájomná komunikácia a využívanie verbálnych i neverbálnych prostriedkov, nové priateľstvá a upevňovanie vzťahov v kolektíve – to všetko boli hodnoty, ktoré mal tento projekt naplniť. Veríme, že sa to podarilo a že tradícia spoločných aktivít medzi Komárnom a Prievidzou bude ďalej pokračovať.

PhDr. Monika Siváková

fotogaléria

Prezentácia regionálneho projektu Žiaci mestu a medzinárodného projektu Olympiády v anglickom jazyku (Jordánsko)

Dňa 6. júna 2023 sa na našej škole uskutočnila udalosť s názvom Naše projekty – doma i vo svete. Vybraní študenti so svojimi pedagógmi mali možnosť predstaviť svoju prácu žiakom z jazykových tried 1. – 3. ročníka, inšpirovať ich a poukázať na rozličné sféry, v ktorých sa môžu spoločne s gymnáziom angažovať.

Po slávnostnom úvode pani riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej svoju projektovú činnosť tu predstavila žiačka Simona Briatková z II.C triedy, ktorá v školskom roku 2022/23 pracovala pod vedením pani profesorky PhDr. Moniky Sivákovej na projekte Žiaci mestu. Podarilo sa im teoreticky zdôvodniť a realizovať turistický okruh mestom Prievidza. Náučný okruh pozostáva zo štyroch zastavení. Prvé až tretie stanovište je umiestnené na miestach, kde počas viac ako storočnej existencie stihlo sídliť naše gymnázium. Posledná zastávka sa nachádza pri súčasnom sídle školy.

Užívatelia turistického sprievodcu majú možnosť netradičným spôsobom, využitím internetu a smartfónov, spoznať históriu mesta Prievidza, v širšom kontexte s dejinami nášho gymnázia. Na účely tohto projektu bola vytvorená i samostatná webová stránka www.ziacimestu.eu. Náš produkt na podporu cestovného ruchu v regióne sa môže tešiť rozsiahlemu využitiu medzi širokou verejnosťou.

Naše gymnázium sa v tomto školskom roku druhýkrát zúčastnilo celosvetovej súťaže v anglickom jazyku English Language Olympia (ELO). Pán profesor Mgr. Michal Petrovský so svojím tímom predstavili jazykovým triedam anglickú olympiádu konajúcu sa v Jordánsku, oboznámili ich s činnosťou, ktorú súťaž i príprava na ňu zahŕňala, či podelili sa o príjemné zážitky z cestovania na Blízky východ. Pán profesor následne odovzdal pamätné medaily, plaketu, pamätné poháre a diplomy pani riaditeľke a všetkým zúčastneným žiakom tohto ročníka ELO.

Činnosti našich žiakov sa tešíme a s radosťou čakáme na ďalšie zaujímavé školské práce a projekty.

Simona Briatková, II.C

Fotogaléria

Olympiáda v anglickom jazyku (English Language Olympia) v Jordánsku

Dňa 11. – 13. mája 2023 prebiehala v jordánskom hlavnom meste Ammáne súťaž v anglickom jazyku English Language Olympia. Hlavnou témou 7. ročníka sa stala téma sociálnych sietí. Našu školu tu reprezentoval päťčlenný tím, ktorý tvorili žiačky Romana Bartošová, Iris Benková, Simona Briatková a Daniela Simoníková z II.C a Michal Klein z III.C triedy, pod vedením pána profesora Mgr. Michala Petrovského.

Samotná súťaž pozostávala zo štyroch častí. Prvý deň sa naši študenti zúčastnili písania testu zameraného na gramatiku, využitie jazyka v dennom živote, na čítanie s porozumením a počúvanie. Pred porotu predišli s prezentáciou The weekend without social media, kde im predstavili trojdňovú výzvu, počas ktorej sa naši študenti vzdali používania sociálnych sietí. Štvrtok zakončili divadelnou scénkou s posolstvom, ktoré zdôraznilo dôležitosť medziľudských vzťahov. V piatok študenti predstavili komisii výsledok ich spoločného komunitného servisu, v rámci ktorého zveľadili okolie nášho gymnázia a zrenovovali bicyklový stojan. Tešíme sa, že aj malou zmenou povzbudili našich gymnazistov chodiť do školy na bicykli.

V sobotu sa študenti zúčastnili záverečného programu a prevzali si trofej za najlepší projekt. Na výsledok celkového umiestnenia s radosťou spoločne ešte čakáme. Vo voľnom čase sme stihli navštíviť staroveké mestečko Jerash, ochutnať miestne špeciality i zoznámiť sa s arabskou kultúrou.

Simona Briatková, II.C

Fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza