PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK umenia a kultúry Gymnázia V. B. N.

umenia a kultúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z UMENIA A KULTÚRY

Voliteľné predmety v súlade s cieľovými požiadavkami rozširujú poznatky z tematických okruhov rôznych umeleckých žánrov, ich rozbor a zároveň sa otvára priestor pre samostatné myslenie a vyjadrenie vlastných poznatkov a názorov na jednotlivé žánre umenia pre ktoré v druhom a treťom ročníku na hodinách UMK nebol dostatočný priestor. Pomáhajú nadobúdať spôsobilosti potrebné k maturitnej skúške a predovšetkým vedomosti a výtvarné zručnosti potrebné k prijímacím pohovorom a ďalšiemu štúdiu na výtvarných a pedagogických školách.
Žiaci si môžu zvoliť:

SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY - SUK

3. Ročník

seminár je viac zameraný na teoretické vedomosti. Obsahom voliteľného predmetu sú rozširujúce vedomosti a práca so živými ukážkami z hudobnej produkcie, z filmovej tvorby, z tanečného umenia, z výtvarného umenia a pod. Tento seminár pomáha rozšíriť a prehĺbiť vedomosti potrebné k maturitnej skúške a štúdiu na umeleckých a pedagogických školách. Postupne preberieme základný prehľad o rôznych druhoch umenia ( fotografia, film, architektúra, dizajn, súčasné umenie,...) ktoré sú potrebné k vstupným testom na umelecké školy, architektúru a dizajn, múzické umenie, herectvo, réžiu a pod. Na seminári budeme uplatňovať aj individuálny prístup k jednotlivým žiakom, pretože naši žiaci majú záujem o rôzne umelecké smery a potrebujú sa pripraviť na rôzne varianty umeleckých disciplín.

ZÁKLADY UMELECKEJ TVORIVOSTI - ZUT

3. Ročník

seminár je viac zameraný na praktické vytváranie. Obsahom voliteľného predmetu je rozšírenie vedomostí o technikách využívajúcich sa v rôznych typoch umení, tvorba vlastných diel formou kresieb, malieb, fotografie, vytváranie kópií umeleckých diel, vytváranie interpretácií diel, teda pretvorenia podľa vlastného názoru a fantázie, práca s fotografiou, zásahy do nej ( koláž, domaľovanie, vytváranie foto-sérií, alebo vizuálnych príbehov). Tvorba grafických prác s využitím počítačovej grafiky a pod. Tvorba prác potrebných na architektúru, alebo dizajn, na filmovú katedru a pod. Náplň seminára rešpektuje individuálne požiadavky a potreby jednotlivých žiakov vzhľadom na ich záujem a zameranie v oblasti umenia. Žiaci pracujú na individuálnych projektoch usmerňovaní zadaniami pedagóga.


Poznámka:
Voliteľné predmety majú časovú dotáciu 1 hodina týždenne v 3.ročníku a 2 hodiny týždenne v 4.ročníku.
Žiaci si môžu vybrať aj viac ako jeden voliteľný predmet /môžete si vybrať obidva, obsahovo sa neprekrývajú/. V prípade záujmu o štúdium na umeleckej škole, architektúre, dizajne, fotografii, režisérstve, herectve, tanci, alebo rôznych manažérskych pozícií v umení a školstve, je veľmi dobré skombinovať seminár ZUT a SUK v treťom ročníku a pokračovať seminármi ZUT a SUK vo štvrtom ročníku. Z predmetu UMK sa dá aj maturovať.

SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY

4. Ročník

seminár je viac zameraný na teoretické vedomosti. Tento seminár je výrazne zameraný na doplnenie a prehĺbenie vedomostí potrebných k maturitnej skúške. Obsahom predmetu sú rozširujúce vedomosti z oblasti umenia, práca so živými ukážkami z hudobnej produkcie, z filmovej tvorby, z tanečného umenia, z výtvarného umenia a pod. Preberieme najznámejšie osobnosti rôznych umeleckých smerov a najfrekventovanejšie otázky nachádzajúce sa na vstupných testoch na umeleckých VŠ, v praktických odboroch treba mať základné kresliarske schopnosti a precvičiť na seminároch konkrétne témy potrebné k talentovým prijímacím pohovorom (fotografická tvorba, architektonické cvičenia, dizajnové návrhy, filmová tvorba, módne návrhy...) Prístup k žiakom je individuálny podľa ich potrieb a zamerania.

ZÁKLADY UMELECKEJ TVORIVOSTI

4. Ročník

Tento seminár poskytuje priestor na praktické vytváranie umeleckých prác so zameraním na prijímacie pohovory v rôznych smeroch umenia, tvorby a rôznych humanitných odboroch. Napríklad: výtvarné umenie (maľba, grafika, sochárstvo, experimentálne médiá), úžitkové umenie (módna tvorba, odevný dizajn, textil, šperkárstvo, scénografia, ilustrátorstvo, fotografia a film), architektúra (budovy, interiérový dizajn, záhradný, dizajn, architektúra miest), dizajn (reklamný dizajn, obalový dizajn, dizajn dopravných prostriedkov, dizajn nábytku a spotrebných predmetov,...), manažment kultúry, turizmu, intermédiá, net-art, digitálne video-umenie, múzické umenie: herectvo, réžia, scenáristka, animovaná tvorba, tanec, choreografia, hudba, skladateľstvo, dokumentaristika, vizuálne efekty, produkcia a distribúcia, manažment a marketing v oblasti audiovizuálnej tvorby,...

vo všetkých spomínaných odboroch treba mať základný prehľad z dejín umenia a konkrétneho umeleckého odboru od staroveku po súčasnosť, poznať najznámejšie osobnosti daného umeleckého smeru a prebrať najfrekventovanejšie otázky nachádzajúce sa na vstupných testoch na príslušnú VŠ, v praktických odboroch treba mať základné kresliarske schopnosti a precvičiť na seminároch konkrétne témy potrebné k talentovým prijímacím pohovorom (fotografická tvorba, architektonické cvičenia, dizajnové návrhy, filmová tvorba, módne návrhy...)

uplatnenie: všetky druhy voľných umeleckých profesií – maliar, grafik, architekt, dizajnér, reklamný grafik, tvorca web-stránok, ilustrátor, módny návrhár, fotograf, animátor, herec, filmový alebo divadelný režisér, scenárista, dramaturg programov v televízii, manažér kultúrnych akcii, turizmu a rôznych eventov, choreograf, tanečník, videoumelec, ochranár kultúrnych pamiatok, pracovník v odvetví kreatívneho priemyslu, pedagóg predmetov umenie a kultúra, estetika, dejiny umenia, výtvarná výchova, hudobná výchova ...


Poznámka:
Voliteľné predmety majú časovú dotáciu 2 hodiny týždenne v 4.ročníku.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza