PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK telesnej a športovej výchovy Gymnázia V. B. N.

telesnej a športovej výchovy

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

KOMPENZAČNÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA PRE 3. ROČNÍK

Cieľom predmetu je regenerácia síl , ktorá je zameraná na zotavenie všetkých telesných a duševných procesov, ktorá pomáha obnoviť silu, energiu a odstraňuje únavu.

Predmet je určený pre aktívnych a rekreačných športovcov ako aj nešportovcov. Je vhodný aj pre žiakov s čiastočným oslobodením od TV a aj pri skolióze, problémami s kĺbmi.

Základom regeneračných postupov je pohybová aktivita, ktorá je zameraná na :

• Uvoľňovanie • Posilnenie • Strečing • Dýchanie • Relaxáciu

V predmete budeme realizovať nasledovné formy cvičenia:

Uvoľňovacie kompenzačné cvičenia a mobilizačné cvičenia, ktoré sú zamerané na chrbticu, kĺby alebo svalové partie. Ich cieľom je zahriatie organizmu, prekrvenie a zlepšenie pohyblivosti a rozsahu pohybu, regulácia svalového napätia.

Kompenzačné posilňovacie cvičenia, ktoré odstraňujú nesprávne pohybové stereotypy, odstraňujú svalovú disbalanciu, stabilizujú stred tela- core a rozvíjajú svalovú silu.

Obsahom cvičenia sú rovnovážne cvičenia, cvičenia na fitlopte, bossu, počas ktorých sa telo dostane do rovnovážne nestabilnej polohy a musí udržať správne postavenie a zapojenie potrebných svalových skupín. Cieľom cvičení je aktivácia hlbokého stabilizačného systému, zlepšenie svalovej koordinácie a nácvik správneho držania tela. Zaradíme aj cvičenia pre zdravý chrbát, jednoduché jógové asány a zostavy.

Strečing zabezpečuje správnu dĺžku a elasticitu svalov.

Dychové cvičenia sú zamerané na uvedomelé zlepšenie funkcie dýchania. Ich cieľom je vytvoriť správny dýchací stereotyp, ktorý ovplyvňuje správne držanie tela, posilniť dýchacie svalstvo, zlepšiť funkciu vnútorných orgánov a uvoľniť svalové a psychické napätie.

Relaxačné cvičenia a techniky

Osvojením si tohto pohybového programu na prevenciu a odstránenie porúch svalovej nerovnováhy môžete predísť problémom s oporno-pohybovým systémom v budúcnosti. Uvoľní sa psychické napätie a navodí celková relaxácia organizmu.

Pri cvičení budeme používať vlastnú váhu tela, rôzne náčinie a cvičebné pomôcky. Napríklad: fitlopty, overbaly, gumové expandery, therabandy, bossu, masážne a relaxačné valce.

PRÍPRAVA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY Z TELOCVIKU PRE 4. ROČNÍK

( pre fyzioterapiu, urgentnú medicínu, telovýchovné školy, akadémiu policajného zboru, akadémiu ozbrojených síl )

Prijímacia skúška na uvedené študijné odbory pozostáva z praktickej talentovej časti. Kritérium pre prijatie je zvládnutie pohybových testov a predvedenie športových zručností.

Cieľom predmetu je rozvoj a zdokonalenie Vašej kondície, plaveckej techniky a nácvik gymnastickej zostavy pre úspešné zvládnutie praktickej časti skúšky. Primerane zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať koordinačné a kondičné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti.

Obsah je rozčlenený do nasledovných tematických celkov:

  1. Testové batérie. Nácvik testov pohybových schopností: Jacikov motorický test, testy dynamickej sily: zhyby, sedy-ľahy, kľuky, test odrazových schopností- skok do diaľky z miesta. Odporúčania a tréningové plány pre rozvoj jednotlivých schopností. Praktické testovanie.
  2. Atletika - beh na 50 m, 60 m z nízkeho štartu, člnkový beh a beh na 1500 m. Nácvik a zdokonaľovanie bežeckej techniky. Kontrola časových limitov.
  3. Športová gymnastika. Nácvik a zdokonaľovanie prvkov a väzieb povinnej základnej akrobatickej zostavy: stojka - kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom a aj výberové cvičebné tvary.
  4. Plávanie. Zdokonaľovanie plaveckých spôsobov- kraul, prsia, nácvik štartového skoku a obrátky. Kontrola časových limitov na 100m .
  5. Športové hry. Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca vo zvolenej športovej hre.

    Basketbal: herný výkon v prípravnej hre 3-3, reťazec herných činností - vedenie lopty , dvojtakt, streľba po dvojtakte.

    Volejbal: herný výkon v prípravnej hre 6-6, základné herné činnosti jednotlivca - podanie (zhora alebo zdola), prihrávka, nahrávka, smeč a blok.

Obsah bude individuálne upravený pre konkrétne potreby každého žiaka. Garantujeme individuálny prístup k Vašej príprave. Budete trénovať tie tematické celky, ktoré potrebujete pre Vaše prijímacie skúšky.

Miestom vyučovania sú školská telocvičňa, atletický štadión, plaváreň, špecializovaná gymnastická telocvičňa.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza