PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK telesnej a športovej výchovy Gymnázia V. B. N.

telesnej a športovej výchovy

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

ŠPORTOVÁ TRIEDA

Športová trieda vznikla s platnosťou od 1. 9. 2020 začínajúc 1. ročníkom. Je to trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy.

Rozširujúcim predmetom sú ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY, ktorý je určený pre športovo nadaných žiakov, ktorí sa aktívne venujú športovej činnosti v športových kluboch alebo aj individuálne vo svojom voľnom čase.

Vytvára priestor na realizáciu zvyšovania kondície žiakov, uvedomenie si potreby starostlivosti o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností s cieľom zvýšenia vlastnej výkonnosti.

Poskytuje informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických základoch tréningového procesu a zdravého životného štýlu.

Žiak získa vedomosti o starostlivosti o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít.

Časová dotácia pre vzdelávaciu oblasť ZDRAVIE A POHYB je 2 hodiny týždenne pre predmet Telesná a športová výchova a 2 hodiny týždenne Športovej prípravy v prvom a druhom ročníku. V treťom ročníku je jedna hodina športovej prípravy.

Študenti športovej triedy si v treťom ročníku môžu vybrať voliteľný seminár Kompenzačné a relaxačné cvičenia s dotáciou jedna hodina týždenne.

V štvrtom ročníku majú v ponuke dvojhodinový voliteľný seminár Príprava na talentové skúšky z telocviku.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza