PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK fyziky Gymnázia V. B. N.

fyziky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

SÚŤAŽE

Maturitná skúška

• Z fyziky zmaturovalo 32 žiakov.

• S prospechom výborný zmaturovalo 15 žiakov, chválitebný 12 žiakov, s prospechom dobrý 2 žiaci a s prospechom dostatočný 3 žiaci. Priemerná známka bola 1,78.

Fyzikálny náboj

Dňa 4.11.2022 sa v Bratislave konala súťaž Fyzikálny náboj. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti – Hugo Letavay 1.A, Samuel Dudek 1.A, Matúš Miloš Bielik 2.A, Matúš Hudec 2.A, Matej Rapán 2.A. V kategórii Juniori obsadili 32.miesto z 50 družstiev

Fyzikálna olympiáda

Tento školský rok sa konal 64.ročník fyzikálnej olympiády. Do KK súťaže sa zapojili nasledovní študenti:
Kategória B - konala sa 17.5.2023 v Trenčíne. Našu školu reprezentoval : Jankovič Maroš z 3.A – obsadil 2. miesto ( pripravovala Mgr. Ľ. Šimurková )
Kategória C – konala sa 17.5.2023 v Trenčíne. Do súťaže sa zapojili Hudec Matúš a Hvolka Michal , obaja z 2. A (pripravovala Mgr. J. Mečiarová)
Kategória D – konala sa 17.5.2023 v Trenčíne. Do súťaže sa zapojili Hana Hagarová z 1.F, Hugo Letavay z 1.A - obsadil 2. miesto a Samuel Dudek z 2.A – obsadil 3.miesto (pripravovala Mgr. J. Bieliková)
Kategória E - okresné kolo – konalo sa 15.3.2023 na ZŠ Rastislavova v Prievidzi. Do súťaže sa zapojili Matúš Závadský a Martin Veselý - obaja z kvarty ( pripravovala Mgr. J. Bieliková)
Diplomy

SOČ

V tomto školskom roku sa v rámci fyziky zapojil do SOČ študent Jakub Brzáč z 3.E, s prácou Black hole calculator. V odbore 02 Matematika, fyzika obsadil 1.miesto a postúpil do celoslovenského kola (konzultantka Mgr.Ľ. Šimurková )

Maturitná skúška

• Z fyziky zmaturovalo 26 žiakov.

• S prospechom výborný zmaturovalo 12 žiakov, chválitebný 8 žiakov, s prospechom dobrý 3 žiaci a s prospechom dostatočný 2 žiaci. Priemerná známka bola 1,80.

Astronomická olympiáda

V dňoch 5. 5. - 6. 5. 2022 sa konalo v Hurbanove celoštátne kolo Astronomickej olympiády. Janko Plachý (4.A) sa umiestnil na 2. mieste a Adam Benjamín Plšek (septima) na 4. mieste a obaja postúpili na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky 2022, ktorá sa uskutoční od 14. 8. do 22. 8. 2022 v Gruzínsku.

Fyzikálna olympiáda

Tento školský rok sa konal 63. ročník fyzikálnej olympiády. Do súťaže sa zapojili nasledovní študenti:
Kategória A – konala sa 17. 2. 2022 v Trenčíne: Adam Benjamín Plšek (septima) obsadil 1. miesto. Postúpil do Celoslovenského kola, kde sa umiestnil na 11. mieste - konzultant Mgr. Jana Bieliková
Kategória C – konala sa 11. 5. 2022 v Trenčíne. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti: Sokol Marko, Jankovič Maroš, Vida Timotej, Gatial Tomáš, Kulich Adam (všetci z 2.A) - pripravovala Mgr. Ľubomíra Šimurková
Kategória D – konala sa 11. 5. 2022 v Trenčíne. Do súťaže sa zapojili Hudec Matúš a Hvolka Michal (obaja z 1. A). Michal Hvolka sa stal úspešným riešiteľom (8. miesto) – pripravovala Mgr. Jana Mečiarová
Kategória E – okresné kolo – konalo sa online 16. 3. 2022. Do súťaže sa zapojili Peter Šandrik a Adam Noel Šemrinec (obaja z kvarty) - pripravovala Mgr. Jana Bieliková

Fyzikálny náboj

Tento rok sa súťaž konala 5. 11. 2021 online. Súťažil tím v zložení : Ján Plachý (4.A), Tomáš Iliaš (3.A), Juraj Petráš (3.A), Samuel Dušička (2.A) a Timotej Vida (2.A).
Naši študenti celkovo obsadili siedme miesto z 86 tímov.

Maturitná skúška

V čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 výsledná známka v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získala ako priemer známok z predmetu fyzika, fyzika netradične, fyzika pre maturantov a fyzika vo výpočtoch.
Výsledky:

• Z fyziky zmaturovalo 33 žiakov.

• S prospechom výborný zmaturovalo 19 žiakov, chválitebný 12 žiakov, s prospechom dobrý 2 žiaci. Priemerná známka bola 1,48.

Jana Bieliková PK FYZ

Astronomická olympiáda

9.5.2021 sa konalo Celoslovenské finálové kolo Astronomickej olympiády. Prebehlo elektronicky. Vo finále súťažilo 13 študentov, ktorí riešili teoretické úlohy a úlohu z dátovej analýzy s obťažnosťou na medzinárodnej úrovni. Medzi 9 úspešných riešiteľov sa zaradili aj naši študenti : Adam Benjamín Plšek ( sexta ) a Ján Plachý ( 3.A )
link na výsledky

Fyzikálna olympiáda

Krajské kolá 62. ročníka sa konali online formou.
KK FO kat. A ( 9.3.2021 ) – súťažiaci : Ján Plachý (3.A ) a Adam Benjamín Plšek ( sexta ) – obsadil 3.miesto a postúpil do celoštátneho kola
KK FO kat. B (12.5.2021 ) – súťažiaci : Adam Benjamín Plšek (sexta) - obsadil 1. miesto
KK FO kat. D (12.5.2021 ) – do súťaže sa zapojili nasledovní študenti : Marko Sokol, Miroslav Bugár, Adam Kulich, Maroš Jankovič, Patrik Šingliar, Timotej Vida ( všetci z 1.A)

Fykosí fyziklání

Dňa 12.2.2021 sa uskutočnil 15. ročník medzinárodnej súťaže FYZIKLÁNÍ. Tento rok súťaž prebiehala online formou. Do súťaže sa zapojilo 442 tímov. Našu školu reprezentovali Ján Plachý ( 3. A ) a Adam Benjamín Plšek ( sexta ), ktorí spolu s kamarátmi z banskobystrického gymnázia obsadili celkovo 12. miesto ( 1. miesto na Slovensku ).
link na výsledky

Fyzikálny náboj

Tento rok sa súťaž konala dištančne 13.11.2020. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti : Ján Plachý (3.A), Adam Benjamín Plšek ( sexta ), Marek Michalovič ( oktáva ), Viera Glevitzká ( 2.A ), Tomáš Iliaš ( 2.A ). V kategórii Seniori – medzinárodne, kde súťažilo 111 družstiev obsadili 10. miesto a v kategórii Seniori – Slovensko, kde sa do súťaže zapojilo 44 družstiev obsadili 5. miesto.

Maturitná skúška

• V čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 výsledná známka v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získala ako priemer známok z predmetu fyzika, fyzika netradične, fyzika pre maturantov a fyzika vo výpočtoch
Výsledky:

• Z fyziky zmaturovalo 43 žiakov.

• S prospechom výborný zmaturovalo 15 žiakov, chválitebný 24 žiakov, s prospechom dobrý 4 žiaci. Priemerná známka bola 1,74.

Jana Bieliková PK FYZ

Fyzikálna olympiáda

61. ročník fyzikálnej olympiády. Adam Benjamín Plšek riešil domáce kolo FO kategórie A a jeho riešenia boli odoslané predsedovi KK FO. KK sa malo konať 10.3.2020, ale bolo zrušené. Z rozhodnutia Slovenskej komisie FO bol tento ročník pre kategórie B,C,D,E ukončený v obmedzenom rozsahu na úrovni domáceho kola.

Fykosí fyziklání

14.2. 2020 v súťaži Fykosí fyziklání v Prahe našu školu reprezentoval Adam Benjamín Plšek, ktorý doplnil družstvo z Banskej Bystrice a toto družstvo vo svojej kategórii obsadilo 6. miesto.

Turnaj mladých fyzikov

Súťaže TMF sa zúčastňujú družstvá stredoškolských študentov . Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie o vopred určených problémoch v tzv. fyzbojoch. Každé družstvo v jednej etape zaujme jedno z troch postavení : referent – oponent – recenzent. KK TMF prebiehali v Bratislave a v Martine. 4.2.2020 sa konalo KK TMF v Bratislave. Našu školu reprezentovali Patrik Stano (prezentoval úlohu Hracia karta) a Ján Húska ( prezentoval úlohu Padajúca veža ) . 5. 2. 2020 sa konalo KK TMF v Martine , kde nás reprezentovali Rebeka Kohútová (prezentovala úlohu Sladký prelud) a Rebeka Morvaiová ( prezentovala úlohu Naviditeľná fľaša). So svojimi prezentáciami boli pozvaní do Celoslovenského kola, ktorého sa už nezúčastnili.

Fyzikálny náboj

8.11.2019 sa v Bratislave konala súťaž Fyzikálny náboj. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti – seniori: Rebeka Kohútová, Roman Kohút, Rebeka Morvaiová, Gabriela Oboňová, Eliška Minichová (všetci z 3.B) vo svojej kategórii obsadili 52.miesto. Juniorské družstvo v zložení Adam Benjamín Plšek (V), Ján Plachý ( 2.A), Viera Glevitzká, Tomáš Iliaš, Juraj Petráš (všetci z 1.A) obsadili vo svojej kategórii 8. miesto.

Maturitná skúška: máj 2019

Z fyziky maturovalo 51 žiakov.

S prospechom výborný zmaturovalo 22 žiakov, chválitebný 20 žiakov, s prospechom dobrý 7 žiakov a s prospechom dostatočný 2 žiaci. Priemerná známka bola 1,78.

Boli sme veľmi spokojní s pripravenosťou študentov a s ich pozitívnym prístupom k maturitnej skúške.

Fyzikálna olympiáda

Tento rok sa konal 60. ročník fyzikálnej olympiády. KK FO kategórií B,C,D sa uskutočnilo 15.5.2019 v priestoroch Mestskej športovej haly v Trenčíne. Do krajského kola boli pozvaní žiaci našej školy a umiestnili sa nasledovne. Kategória C : Ján Húska (2.miesto), Rebeka Kohútová (4.miesto), Paulína Šimková (7.miesto), Roman Kohút (7.miesto), Rebeka Morvaiová (7.miesto), Daniela Horniaková. Kategória D : Adam Benjamín Plšek (2.miesto) , Ján Plachý (4.miesto). Súťažiacich pripravovala Mgr. Jana Bieliková

Náboj Junior

23.11.2018 sa na našej škole uskutočnil aj náboj Junior. Súťažili nasledovné družstvá : Vierka Glevitzká, Adam Benjamín Plšek, Filip Bakoš, Jakub Hudec (kvarta) táto štvorica súťažiacich obsadila 1. miesto v TSK a 7. miesto na Slovensku, 2.miesto obsadilo družstvo v zložení : Alexander Kmeť, Andrej Lackovič, Radka Hagarová, Peter Suchoň (tercia). Súťažiacich z fyziky pripravovala Mgr. Jana Mečiarová.

Fyzikálny náboj

16.11.2018 sa v Bratislave konala súťaž Fyzikálny náboj. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti - seniori Adam Lukáč, Patrik Prístupný, Martin Rosa, Denis Anovčin (všetci z 3..A), vo svojej kategórii obsadili 45. miesto. 2.seniorské družstvo v zložení Martin Brokeš, Dominik Foltán, Andrej Kudry, Ivan Pastierik (všetci z 3.A) vo svojej kategórii obsadilo 42. miesto. Juniorské družstvo v zložení Paulína Šimková, Ján Húska, Patrik Stano (všetci z 2.A), Adam Benjamín Plšek (IV), Ján Plachý ( 1.A) obsadili vo svojej kategórii 28. miesto.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza