PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK občianskej náuky Gymnázia V. B. N.

občianskej náuky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z OBČIANSKEJ NÁUKY

3. ročník

Spoločenskovedný seminár

Vyučovací predmet spoločenskovedný seminár nadväzuje na predmet občianska náuka a poskytuje študentom rozširujúce vedomosti zo spoločenskovedných predmetov psychológia, sociológia, právo, politológia, ekonómia a svet práce. Koncipovaný je tak, aby svojim obsahom pomáhal študentom orientovaťsa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Učí základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle.

Základy účtovníctva

Predmet je určený pre všetkých žiakov tretieho ročníka štvorročného štúdia a septimy osemročného štúdia a umožňuje študentom získať základné vedomosti a zručnosti o podnikovej disciplíne, ktorá slúži ako nástroj riadenia firmy. Cieľom je vysvetliť základné pojmy a úlohy účtovníctva a položiť základy podstaty podvojného a jednoduchého účtovníctva. Žiaci získajú poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania a získajú obraz o majetku a záväzkoch firmy. Po absolvovaní predmetu sa budú vedieť žiaci zorientovať v ekonomických informáciách, rýchlo sa zorientovať v rovnakom predmete na vysokých školách ekonomického charakteru, prípadne zorientovať sa pri vedení účtovníctva v malej alebo strednej firme.

Základy manažmentu

Predmet je určený pre všetkých študentov tretieho ročníka štvorročného štúdia a septimy osemročného štúdia, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole ekonomického charakteru, prípadne priamo sa venovať v budúcnosti riadeniu firmy. Hlavným cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými pojmami v manažmente, s prístupmi v manažmente, so systémom firemného plánovania, o komunikačných a manažérskych kompetenciách a o mäkkých zručnostiach potrebných pre riadenie organizácií. Po absolvovaní predmetu študenti ovládajú teoretické a praktické poznatky o sociálnych, komunikačných a manažérskych kompetenciách, ktoré by mali zvládať ako budúci manažéri podnikovej a verejnej sféry pri plnení svojich každodenných úloh.

4. ročník

Spoločenskovedný seminár

Predmet je určený pre všetkých tých, ktorí uvažujú o štúdiu spoločenských či sociálno - ekonomických vied. Rozširuje a upevňuje učivo z oblastí psychológia, sociológia, ekonómia, právo a politológia. Seminár je koncipovaný prakticky, počas roka sa študenti budú stretávať s osobnosťami z praxe, ktoré do daných oblastí prinesú širší okruh tém. Seminár odporúčame nie len tým, ktorí idú maturovať z predmetu občianska náuka, ale aj tým, ktorí sa pripravujú na prijímacie pohovory, Scio- testy zo spoločenskovedného základu či iné porovnávacie testy.

Filozofia

Rozširuje vyučovanie filozofie, ktorá je náplňou občianskej náuky. Študenti štvrtého ročníka prostredníctvom historického vývoja spoločnosti od staroveku po súčasnosť nadobúdajú poznatky z filozofie, ktoré môžu efektívne využívať v rámci svojho logického a kritického myslenia. Seminár Filozofia je určený maturantom z občianskej náuky a rovnako všetkým tým, ktorí majú o filozofiu záujem. Cieľom je poskytnúť im väčší priestor na samostatné uvažovanie, kritické myslenie a argumentačné schopnosti.

Základy marketingu

Predmet je určený pre všetkých študentov štvrtých ročníkov štvorročného štúdia a oktávy osemročného štúdia, ktorí sa chcú venovať štúdiu v oblasti trhu a reklamy. Študenti si osvoja základné pojmy a kategórie marketingu, význam marketingu, jeho plánovanie a marketingové nástroje. Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky o možnom správaní sa spotrebiteľa na trhu v interakcii marketingovej činnosti podniku. Po absolvovaní predmetu sa študenti zorientujú v prieskume trhu a získajú základné kompetencie , ktoré by mali zvládať v oblasti vývoja trhu a marketingu.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza