PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK románskych jazykov Gymnázia V. B. N.

románskych jazykov

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


VOLITEĽNÉ PREDMETY Z ROMÁNSKYCH JAZYKOV

ŠPANIELSKY JAZYK

Konverzácia zo španielskeho jazyka
4. ročník

Konverzácia zo španielskeho jazyka je voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne, určený pre žiakov 4. ročníka, ktorí sa učia španielsky jazyk ako druhý cudzí jazyk.
Cieľom voliteľného predmetu je pripraviť žiakov na ústnu časť maturitnej skúšky zo španielskeho jazyka na úrovni B1 a B2 podľa cieľových požiadaviek (vizuálny podnet – opis obrázka, rozhovor na danú tému, situačná úloha).
Voliteľný predmet je klasifikovaný.

Seminár zo španielskeho jazyka
4. ročník

Voliteľný predmet seminár zo španielskeho jazyka s dotáciou 2 hodiny týždenne je určený pre žiakov 4. ročníka, ktorí sa učia španielsky jazyk ako druhý cudzí jazyk.
Jeho cieľom je pripraviť žiakov na písomnú časť maturitnej skúšky zo španielskeho jazyka na úrovni B2 podľa cieľových požiadaviek (externá časť – test a písomná forma internej časti – sloh).
Voliteľný predmet je klasifikovaný.

FRANCÚZSKY JAZYK

Konverzácia z francúzskeho jazyka
4. ročník, oktáva

Konverzácia z francúzskeho jazyka je voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne, určený pre žiakov 4. ročníka a oktávy, ktorí sa učia francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk.
Cieľom voliteľného predmetu je pripraviť žiakov na ústnu časť maturitnej skúšky z francúzskeho jazyka na úrovni B1 a B2 podľa cieľových požiadaviek (vizuálny podnet – opis obrázka, rozhovor na danú tému, situačná úloha).
Voliteľný predmet je klasifikovaný.

Seminár z francúzskeho jazyka
4. ročník, oktáva

Voliteľný predmet seminár z francúzskeho jazyka s dotáciou 2 hodiny týždenne je určený pre žiakov 4. ročníka a oktávy, ktorí sa učia francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk.
Jeho cieľom je pripraviť žiakov na písomnú časť maturitnej skúšky z francúzskeho jazyka na úrovni B2 podľa cieľových požiadaviek (externá časť – test a písomná forma internej časti – sloh).
Voliteľný predmet je klasifikovaný.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza