PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK nemeckého a ruského jazyka Gymnázia V. B. N.

nemeckého a ruského jazyka

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


VOLITEĽNÉ PREDMETY Z RUSKÉHO JAZYKA

Konverzácia v ruskom jazyku
4. ročník

Konverzácia v ruskom jazyku je voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne, určený pre žiakov 4. ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk.

Cieľom voliteľného predmetu je pripraviť žiakov na ústnu časť maturitnej skúšky (vizuálny podnet – opis obrázka, rozhovor na danú tému, situačná úloha) z ruského jazyka na úrovni B1 a B2 podľa cieľových požiadaviek.

Voliteľný predmet je klasifikovaný.

Seminár z ruského jazyka
4. ročník

Seminár z ruského jazyka je voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne, určený pre žiakov 4. ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk.

Jeho cieľom je pripraviť žiakov na písomnú časť maturitnej skúšky (externá časť – test a písomná forma internej časti – sloh) z ruského jazyka na úrovni B2 podľa cieľových požiadaviek.

Voliteľný predmet je klasifikovaný.

RUSKÝ JAZYK
4. ročník

Ruský jazyk je voliteľný predmet určený pre žiakov 4. ročníka, ktorí sa chcú naučiť azbuku, porozumieť čítaným a počúvaným textom, ako aj osvojiť si základné informácie o reáliách tejto krajiny.

Voliteľný predmet je klasifikovaný,časová dotácia sú 2 hodiny týždenne.

Pozn.: Voliteľný predmet nie je určený pre žiakov, ktorí sa už učia ruský jazyk ako cudzí jazyk.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza