PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK nemeckého a ruského jazyka Gymnázia V. B. N.

nemeckého a ruského jazyka

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


VOLITEĽNÉ PREDMETY Z NEMECKÉHO JAZYKA

Certifikovaný tréning nemeckého jazyka DSD I
3. ročník, septima

Certifikovaný tréning nemeckého jazyka je voliteľný predmet určený pre žiakov tretieho ročníka a septimy, ktorí sa učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk.

Cieľom predmetu je príprava žiakov s pokročilými vedomosťami nemeckého jazyka na jazykový certifikát DSD KMK Stufe I. Predmetová komisia nemeckého jazyka ponúka touto formou možnosť získať jazykový certifikát na úrovni A2/B1.

Pri dotácii 1 hodiny týždenne majú záujemcovia možnosť zvládnuť špecifickú prípravu v jednotlivých kompetenciách, ktoré sú vyžadované pri skúške (príprava na písomnú a ústnu časť skúšky). Jazykový certifikát môžu žiaci vykonať úplne bezplatne.

Tento predmet je klasifikovaný.

Certifikovaný tréning nemeckého jazyka DSD II
4.ročník, oktáva

Obsahom voliteľného predmetu certifikovaný tréning nemeckého jazyka určeného pre 4. ročník a oktávu je príprava na vykonanie jazykového certifikátu DSD KMK Stufe II.

Touto formou ponúka predmetová komisia nemeckého jazyka možnosť získať jazykový certifikát na úrovni B2/C1. Záujemcovia majú možnosť zvládnuť špecifickú prípravu v jednotlivých kompetenciách (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný prejav – sloh, ústna skúška).

Jazykový certifikát môžu žiaci vykonať úplne bezplatne.

Voliteľný predmet je klasifikovaný, časová dotácia sú 2 hodiny týždenne.

Konverzácia v nemeckom jazyku
4.ročník, oktáva

Konverzácia v nemeckom jazyku je voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne, určený pre žiakov 4. ročníka a oktávy, ktorí sa učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk.

Cieľom voliteľného predmetu je pripraviť žiakov na ústnu časť maturitnej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni B1 a B2 podľa cieľových požiadaviek (vizuálny podnet – opis obrázka, rozhovor na danú tému, situačná úloha).

Voliteľný predmet je klasifikovaný.

Seminá z nemeckého jazyka
4.ročník, oktáva

Voliteľný predmet seminár z nemeckého jazyka s dotáciou 2 hodiny týždenne je určený pre žiakov 4. ročníka a oktávy, ktorí sa učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk.

Jeho cieľom je pripraviť žiakov na písomnú časť maturitnej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni B2 podľa cieľových požiadaviek (externá časť – test a písomná forma internej časti – sloh).

Voliteľný predmet je klasifikovaný.

Nemecký jazyk
4.ročník

Nemecký jazyk je voliteľný predmet určený pre žiakov 4. ročníka, ktorí sa chcú naučiť pravidlá výslovnosti, porozumieť čítaným a počúvaným textom, ako aj osvojiť si základné informácie o reáliách nemecky hovoriacich krajín.

Voliteľný predmet je klasifikovaný, časová dotácia sú 2 hodiny týždenne.

Poznámka: Tento voliteľný predmet nie je určený pre žiakov, ktorí sa už učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza