PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK geografie Gymnázia V. B. N.

geografie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z GEOGRAFIE

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z GEOGRAFIE PRE 3. ROČNÍK

HUMÁNNA GEOGRAFIA

Voliteľný predmet je určený študentom, ktorí majú záujem maturovať z geografie. Obsah voliteľného predmetu má prispieť k sformovaniu komplexného geografického vedomia, atraktívne prepojiť prírodné a spoločenské zákonitostí a tým doplniť a upevniť vedomosti z vyučovania geografie v prechádzajúcich ročníkoch. Seminár je zameraný na oblasť humánnej geografie, na zopakovanie a rozšírenie poznatkov o obyvateľstve (vývoj obyvateľstva, štruktúra obyvateľstva, predpoklady vývoja do budúcna), o sídlach (štruktúra sídiel, vývoj sídla v historickom kontexte, charakteristické črty) a o sektoroch hospodárstva, prírodnom a kultúrnom dedičstve na Slovensku i vo svete.
NÁPLŇ PREDMETU:

 • prírodná charakteristika – geomorfológia – povrchové tvary, geologické podložie, pôdne typy a pôdne druhy, charakteristické črty počasia alebo atmosférické zákonitosti, vodstvo – rieky, jazerá, podzemná voda, rastlinstvo a živočíšstvo, vzťahy medzi jednotlivými zložkami krajiny,
 • obyvateľstvo – vývoj obyvateľstva, štruktúra obyvateľstva, predpoklady vývoja do budúcna,
 • sídla- štruktúra sídiel, vývoj sídla v historickom kontexte, charakteristické črty,
 • primárny, sekundárny, terciárny a kvartérny sektor hospodárstva
 • prírodné a kultúrne pamiatky, prírodné a kultúrne dedičstvo

GEOGRAFIA ATRAKTÍVNE

Vo voliteľnom predmete geografia atraktívne sa budeme venovať geografickým témam, na ktoré nie je na hodinách geografie priestor. Ide o akúsi geografickú nadstavbu, témy ktoré sú všeobecne známe a patria k povinnej výbave všeobecne rozhľadeného človeka a čiastočne zasahujú aj do iných predmetov. Keďže ide ale o geografický predmet budeme si v ňom všímať predovšetkým regionálne rozdiely danej témy. Ako príklad:

 • geografia drog
 • trest smrti vo svete
 • geografia svetových náboženstiev
 • utečenci
 • aktuálne geopolitické dianie vo svete
 • totalitné systémy
 • kult osobnosti
 • vlády a vládcovia
 • geneticky upravované potraviny
Predmet je teda určený pre študentov, ktorým vo všeobecnom predmete geografia niečo chýba.

REGIONÁLNA GEOGRAFIA

Obsahová náplň tohto voliteľného predmetu je ako názov napovedá regionálna geografia sveta. Z časových dôvodov nie je možné obsiahnuť na bežných hodinách geografie všetky krajiny sveta. Preto je k dispozícii tento predmet, kde môžeme svet rozdeliť podľa rôznych kritérií: na štáty, ostrovy, púšte, pohoria, politické systémy, ... A venovať sa im širšie a detailnejšie.

Voliť si môžete súčasne aj viac seminárov, obsahovo sa neprekrývajú, sú to samostatné predmety. V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete informovať u svojho vyučujúceho geografie alebo u vedúcej predmetovej komisie geografie Mgr. Viery Pekárovej.

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z GEOGRAFIE PRE 4. ROČNÍK

SEMINÁR Z GEOGRAFIE PRE 4. ROČNÍK

Cieľom tohto voliteľného predmetu je príprava študentov na maturitu z geografie. Postupne sa v ňom budeme venovať všetkým témam z planetárnej, fyzickej aj humánnej geografie a kartografie.
Druhý polrok je zameraný na regionálnu geografiu sveta a Slovenska. Záver semináru je venovaný miestnemu regiónu.
Daný obsah voliteľného predmetu má prispieť k sformovaniu komplexného geografického vedomia, doplniť a upevniť vedomosti z vyučovania geografie v prechádzajúcich ročníkoch a pripraviť študentov na maturitnú skúšku podľa cieľových požiadaviek.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete informovať u svojho vyučujúceho geografie alebo u vedúcej predmetovej komisie geografie Mgr. Viery Pekárovej.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza