PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK slovenského jazyka a literatúry Gymnázia V. B. N.

slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

3. ročník štvorročného štúdia a 7. ročník osemročného štúdia
SEMINÁR ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Seminár je koncipovaný ako predpríprava na maturitnú skúšku. Vychádza z opakovania a prehlbovania vedomostí a zručností prostredníctvom teórie a cvičení z jazykových disciplín, ktoré študent absolvoval v 1. a 2. ročníku štvorročného štúdia, resp. v 5. a 6. ročníku osemročného štúdia.

Obsahovo je to lexikológia (slovná zásoba a tvorba slov), morfológia (slovné druhy, ohýbanie) a syntax (stavba viet, súvetí).

Seminár je klasifikovaný a časovú dotáciu má jednu hodinu za týždeň.

3. ročník štvorročného štúdia a 7. ročník osemročného štúdia
LITERÁRNY SEMINÁR

Je zameraný na zopakovanie a hlbšiu analýzu literárnych diel a literárnej terminológie podľa školského vzdelávacieho programu prvého až tretieho ročníka štvorročného štúdia a kvinty až septimy osemročného štúdia gymnázia a na prácu s viacerými textovými ukážkami konkrétnych diel. Prináša možnosť analyzovať aj ďalšie diela autorov a diela podľa výberu študentov. Základným cieľom tohto voliteľného predmetu je príprava žiakov na písomnú aj ústnu maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a zvyšovanie analytických a komunikačných zručností žiakov vrátane čitateľskej gramotnosti.

4. ročník štvorročného štúdia a 8. ročník osemročného štúdia
JAZYKOVÝ A LITERÁRNY SEMINÁR

Obsahom seminára je komplexná príprava na písomnú časť (test a sloh) aj ústnu časť (odpoveď) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry podľa cieľových požiadaviek.

Súhrnné opakovanie 1. až 4. ročníka štvorročného, resp. 5. až 8. ročníka osemročného štúdia sa viaže na jazykovú, slohovú aj literárnu oblasť formou teórie a cvičení.

Seminár je klasifikovaný, časovú dotáciu má 2 hodiny za týždeň a dá sa voliť nezávisle od toho, či študent mal alebo nemal seminár zo slovenského jazyka v 3. ročníku štvorročného, resp. v 7. ročníku osemročného štúdia.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza