PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK slovenského jazyka a literatúry Gymnázia V. B. N.

slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

JAZYK A SLOH

 • Komunikácia, druhy, komunikačný reťazec.
 • Informácia, zdroje informácií, spracovanie informácií.
 • Text, textotvorný/štýlotvorný proces, slohové postupy a jazykové štýly, štýlotvorné činitele.
 • Administratívny štýl, útvary, žiadosť, životopis.
 • Publicistický štýl, útvary.
 • Náučný štýl, útvary, postupy logického myslenia.
 • Rečnícky štýl – útvary. Fázy tvorenia rečníckych prejavov, rečnícke prostriedky.
 • Opis – druhy, charakteristika osoby – druhy charakteristiky osoby.
 • Životopis – druhy.
 • Systém slovenských hlások, diakritika, interpunkcia.
 • Jazyk ako znak, sémantický trojuholník, funkcie jazyka, druhy jazyka, reč, písmo.
 • Slovná zásoba (expresivita, pôvod slova, štylistická príznakovosť, dobový výskyt, lexikálny význam) Obohacovanie slovnej zásoby.
 • Tvorenie slov v slovenčine.
 • Druhy slovníkov, ich využitie, kodifikačné príručky.
 • Ohybné slovné druhy – ich delenie (+ slovesné tvary), skloňovanie a časovanie.
 • Menné a slovesné kategórie.
 • Neohybné slovné druhy.
 • Jednoduchá veta, druhy viet podľa: obsahu (modálnosti), členitosti, zloženia. Odchýlky vo vetnej stavbe.
 • Vetné členy a sklady, polovetné konštrukcie.
 • Súvetia – priraďovacie, podraďovacie; jednoduché, zložené.
 • Fonetika, fonológia, ortoepia, asimilácia, vokalizácia predložiek, rytmický zákon.
 • Prozodické javy, modulácie. Melódia, pauza, tempo, prízvuk, dôraz...
 • Slovenčina a čeština.
 • Indoeurópska jazyková rodina – jej kmene a jazyky.
 • Vývin slovenského jazyka – od indoeurópčiny po kodifikáciu (veľkomoravské, predspisovné a spisovné obdobie: Bernolák, Štúr, Hattala), nárečia.

 • Útvary na maturitný sloh (PFIČ) (aj ústnu skúšku (ÚFIČ)):
 • beletrizovaný životopis, charakteristika osoby, umelecký opis, diskusný príspevok, výklad, úvaha, slávnostný prejav, umelecké rozprávanie.

LITERATÚRA

 • Pojmy: literatúra, disciplíny, formy, druhy, podsystémy.
 • Umelecké jazykové prostriedky.
 • Pásma. Hĺbkové členenie textu.
 • STAROVEK.
 • Báj, Biblia, podobenstvo.
 • Epos. Ilias, Odysea, Aeneas.
 • Bájka, anekdota, pieseň. Lyrika – druhy. Modlitba.
 • Komédia, tragédia. Antigona.
 • Vnútorná kompozícia literárneho diela. Replika, monológ, dialóg.
 • STREDOVEK.
 • Gaudeamus..., Moravsko-panónske legendy. Legenda ako útvar.
 • Pieseň o Cidovi, Božská komédia.
 • HUMANIZMUS A RENESANCIA.
 • Dekameron, novela. Dômyselný rytier..., román.
 • Sonety pre Lauru.
 • Hamlet. Romeo a Júlia.
 • Vonkajšia kompozícia dramatického textu.
 • BAROK.
 • Symbol, alegória, kontrast.
 • Komenský – Labyrint srdca...
 • Bel, Magin, Simonides, Beňovský.
 • Valaská škola...
 • KLASICIZMUS.
 • Lakomec. Charakterový typ postavy, hyperbola.
 • Svatopluk. René mládenca...
 • Časomerný veršový systém.

 • Slávy dcera. Vonkajšia kompozícia basnického diela.
 • Preromantizmus. Faust. Óda na radosť.
 • ROMANTIZMUS.
 • Chrám Matky Božej...
 • Vonkajšia kompozícia epického diela.
 • Kapitánova dcéra. Eugen Onegin.
 • Havran (Poe).
 • Ľ. Štúr.
 • Marína, anafora.
 • Detvan, idealizovaný typ postavy.
 • Smrť Jánošíkova, sylabický veršový systém.
 • Príslovie, porekadlo, pranostika, vyčítanka, hádanka, aforizmus.
 • Mor ho! Rým. Viazaná a neviazaná reč.
 • Zmierenie alebo dobrodružstvo...
 • Humor (druhy), komika, irónia, satira; režisér, herec, inscenácia, autorské poznámky.
 • REALIZMUS.
 • Román, kompozičné postupy.
 • Otec Goriot. Zločin a trest. Naturalizmus.
 • Anna Kareninová.
 • Čechov, Ibsen.
 • Krvavé sonety. Sonet, básnická otázka.
 • Hájnikova žena. Sylabo-tonický veršový systém, stopy.
 • Komiks, ilustrácia.
 • Keď báčik z Chochoľova umrie..., poviedka.
 • Dom v stráni. Sociálny typ postavy.
 • Maco Mlieč, Statky-zmätky, činohra.
 • Ťapákovci, novela.

 • Starec a more. Zbohom zbraniam.
 • Peter a Lucia.
 • Adam Šangala. Naturalizmus.
 • MODERNA.
 • Symbolizmus. Baudelaire (Súvislosti, Cudzinec).
 • Impresionizmus. Verlaine (Básnické umenie).
 • Senzualizmus. Rimbaud (Pocit).
 • Krasko (Topole, Otcova roľa).
 • Epiteton, prirovnanie.
 • AVANTGARDY.
 • Apollinaire (Pásmo, Kaligramy). Asociácia, voľný verš.
 • Vitalizmus. Smrek (Cválajúce dni).
 • Expresionizmus.
 • Premena (Kafka), Na západe nič nové, Jozef Mak, Živý bič.
 • Druhy románu.
 • Atómy Boha. Bačova žena.
 • Poetizmus. Novomeský (Pri kotrmelcoch opíc).
 • Surreralizmus. Breton (Za krásneho prísvitu). Automatický text, asocitívna metafora, genitívna metafora, nadrealistický verš. Fabry (Smrť slávikom...).
 • Dilong (Mladý svadobník), čistá lyrika. Katolícka moderna.
 • Naturizmus. Drak sa vracia, Tri gaštanové kone, Nevesta hôľ.
 • Rozprávka, druhy. Personifikácia, zdrobnenina.
 • Socialistický realizmus. O dvoch bratoch...; Poničan (Chlapci, ja ľúbim).
 • Absurdná literatúra. Osudy dobrého vojaka Švejka.
 • Prúd vedomia, nespoľahlivý rozprávač. Bľabot a bes.
 • Sci-fi. Vojna s mlokmi.

 • POVOJNOVÁ LITERATÚRA (po r. 1945)
 • Východný a západný blok.
 • Etapy slovenskej literatúry obdobia 1945 – súčasnosť.
 • Hlava XX. Nahí a mŕtvi.
 • Čechovovská dráma (Mačka na horúcej streche).
 • Totalita v Rusku – Jeden deň Ivana Denisoviča.
 • Totalita v Československu. Ostro sledované vlaky.
 • Protestsong (Kryl).
 • Čierni baróni, Tankový prápor.
 • Námestie sv. Alžbety. Kolíska. Ako chutí moc.
 • Intímna próza – Nylonový mesiac.
 • Válek (Dotyky). Rúfus (Katreny, Zvony detstva).
 • Existencializmus. Mor. Kým kohút nezaspieva.
 • Absurdné divadlo. Čakanie na Godota.
 • Beatnici. Ginsberg (Vytie, Amerika). Ferlinghetti (Svet je úžasné miesto). Kerouac (Na ceste).
 • Revolta – Kto chytá v žite. Raňajky u Tiffanyho.
 • Magický realizmus. Tisícročná včela.
 • Postmoderna. Meno ruže.
 • Malé javiskové formy. Soirée.
 • Radošinské divadlo – Jááánošííík.
 • Poppoézia na Slovensku. Peteraj (Balada, Vyznanie). Štrasser (Nulové riešenie). Filan (Stužková). Refrén. Hevier (Báseň na Prievidzu). Jozef Urban (Neesteticky smrkám).
 • Slovenská próza prelomu 20./21. stor.: Dušek (Kufor na sny – Rýchlik), Hvorecký (Prvé víťazstvo hypermerketov).
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza