PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK fyziky Gymnázia V. B. N.

fyziky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


VOLITEĽNÉ PREDMETY Z FYZIKY

Voliteľný predmet skratka 3. ročník 4. ročník
Fyzika pre maturantov FYM * *
Fyzika vo výpočtoch FYV * *
Vybrané kapitoly z fyziky VKF *
Fyzika netradične FYN pre III.A pre IV.A

3. ročník

Pre tých, ktorí chcú ísť maturovať z fyziky, alebo študovať na VŠ prírodovedného či technického zamerania, alebo sa ešte nerozhodli a zaujímajú sa o svet okolo seba. Môžete si zvoliť z nasledujúcich voliteľných predmetov:

Fyzika pre maturantov

Obsahom predmetu je systematizácia poznatkov z fyziky prvého a druhého ročníka (kinematika, dynamika, energia, mechanika tuhého telesa, mechanika kvapalín a plynov, gravitačné pole, elektrické pole, elektrický prúd v látkach, molekulová fyzika, štruktúra a vlastnosti plynov) a príprava na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami.

Fyzika vo výpočtoch

Obsahom predmetu je matematické riešenie konkrétnych štandardných fyzikálnych úloh z tém prvého a druhého ročníka a získanie zručností pri riešení problémových úloh kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru. Cieľom je osvojenie si učiva fyziky prostredníctvom riešenia úloh ako vhodného prostriedku rozvíjania myslenia, dôvtipu, úsudku a samostatnosti.

Voliť si môžete súčasne aj viac seminárov, obsahovo sa neprekrývajú, sú to samostatné predmety.

Fyzika netradične:

Tento voliteľný predmet je určený študentom prírodovednej triedy. Obsahom predmetu sú kapitoly z mechaniky- kinematika, dynamika, mechanická práca a energia, gravitačné pole a špeciálna teória relativity.

Voliť si môžete súčasne aj viac seminárov, obsahovo sa neprekrývajú, sú to samostatné predmety.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete informovať u svojho vyučujúceho fyziky alebo u vedúcej predmetovej komisie fyziky Mgr. Ľubomíry Šimurkovej.

4. ročník

Pre tých, ktorí chcú ísť maturovať z fyziky, alebo študovať na VŠ prírodovedného či technického zamerania. Môžete si zvoliť z nasledujúcich voliteľných predmetov:

Fyzika pre maturantov

Obsahom predmetu je systematizácia a doplnenie poznatkov z fyziky tretieho ročníka (kmitanie, mechanické vlnenie, elektromagnetické vlnenie, optika, fyzika mikrosveta, kvantová fyzika, jadrová fyzika) a príprava na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami.

Vybrané kapitoly z fyziky

Obsahom predmetu je systematizácia poznatkov z fyziky prvého a druhého ročníka (kinematika, dynamika, energia, mechanika tuhého telesa, mechanika kvapalín a plynov, gravitačné pole, elektrické pole, elektrický prúd v látkach, molekulová fyzika, štruktúra a vlastnosti plynov) a príprava na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami.

Fyzika vo výpočtoch

Obsahom predmetu je matematické riešenie konkrétnych štandardných fyzikálnych úloh z tém tretieho ročníka a získanie zručností pri riešení problémových úloh kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru. Cieľom je osvojenie si učiva fyziky prostredníctvom riešenia úloh ako vhodného prostriedku rozvíjania myslenia, dôvtipu, úsudku a samostatnosti.

Fyzika netradične

Tento voliteľný predmet je určený študentom prírodovednej triedy. Obsahom predmetu je zopakovanie tematických celkov k maturite z fyziky. (Študenti prírodovednej triedy majú všetky témy prebraté počas riadneho štúdia fyziky, čiže si nemusia voliť fyziku pre maturantov, kde sa dopĺňa učivo základného kurzu.)

Voliť si môžete súčasne aj viac seminárov, obsahovo sa neprekrývajú, sú to samostatné predmety.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete informovať u svojho vyučujúceho fyziky alebo u vedúcej predmetovej komisie fyziky Mgr. Ľubomíry Šimurkovej.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza