PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK fyziky Gymnázia V. B. N.

fyziky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

AKTIVITY

Spolupráca našej školy a 4 významných univerzít

Cieľom spolupráce predmetovej komisie fyziky a Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Žilinskej univerzity a Zvolenskej univerzity bolo podporiť prírodovedné vzdelávanie, zvýšiť popularitu prírodovedných predmetov u študentov a uľahčiť a zefektívniť prácu učiteľa. V piatok 8. júna 2018 študenti I. F triedy vyskúšali v počítačovej miestnosti didaktickú pomôcku, tzv. konceptuálny test pre zistenie predstáv študentov z mechaniky. Tento celosvetovo používaný test má doposiaľ 32 jazykových verzií. Formálne sa jednalo o didaktický test pozostávajúci z 30 kvalitatívnych otázok s výberom odpovedí, ktoré sa venovali 6 oblastiam (dimenziám) súvisiacim s pojmom sila a pohyb. Otázky boli zasadené do kontextu situácií z reálneho života. Test bol vyvinutý v rokoch 1982 až 1995 významnými didaktikmi z Arizonskej univerzity v USA.

Akadémia Trojstenu

Dňa 8.12.2017 sa študenti III.A triedy Simona Barcíková, Štefánia Glevitzká, Róberta Juríková, Klára Laginová, Lenka Minichová, Lenka Michálková, Erik Mazánik, Jakub Puha a Lukáš Vavrinec zúčastnili Akadémie Trojstenu. Akadémia Trojstenu je séria prednášok určená študentom a učiteľom stredných škôl so záujmom o matematiku, fyziku alebo informatiku. Vysokoškolskí pedagógovia a odborníci populárnym a pochopiteľným spôsobom priblížili zaujímavé témy daných vedných disciplín. Prednášky , ktoré sme absolvovali:

Jakub Krchňavý: O extrémoch pri náhodnom výbere
Kedy treba prestať skúšať nové reštaurácie a vybrať si obľúbenú? Dá sa rovnaký postup aplikovať na výber životného partnera? Spýtame sa na odpovede na tieto otázky štatistiky a pomôžeme si aj trošku počítačmi.

prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.: Nekonečno v teológii, filozofii a matematike
Fascinácia nekonečnom, ako niečím, čo nás priamo zo svojej podstaty zásadne presahuje a vymyká sa možnostiam zmyslového vnímania aj myšlienkového chápania, sprevádza ľudstvo od počiatkov jeho kultúrnych dejín až po dnešok. Vo vedeckej diskusii budeme hovoriť o vplyve niektorých náboženských predstáv na vývoj predstáv o nekonečne, no taktiež na vznik a vývoj vedeckého pohľadu na svet a novovekej európskej vedy ako celku. Ďalej budeme diskutovať o jave obzoru a s ním súvisiacou podobou nekonečna, ktoré nazývame prirodzeným nekonečnom, na rozdiel od absolútneho nekonečna, čerpajúceho svoje oprávnenie z istých teologických výkladov. Taktiež sa pokúsime o rozlíšenie tzv. potenciálneho a aktuálneho nekonečna a poukážeme na niektoré paradoxy a logické spory, ku ktorým v matematike vedie snaha vykladať si nekonečno ako zavŕšené (t. j. aktuálne). Napokon naznačíme základné myšlienky Bolzanovho a Cantorovho prístupu k nekonečným množinám, ako aj spôsob, akým sa axiomatická teória množín spomínaným sporom vyhýba.

Doc. Martin Plesch, PhD. : Náhodnosť okolo nás
Kde sme a kam smerujeme? Ešte pred približne 100 rokmi sme predpokladali, že odpovede na tieto dve otázky a detailná znalosť okolia nám umožní presne určiť, kedy a kam prídeme. Príchod kvantovej teórie priniesol iný pohľad na náhodu - nie je len výsledkom našej neschopnosti predpovedať let mince, pád kocky či pohyb ruletovej guľôčky, ale základnou súčasťou našich životov. Dnes vieme, že ani najdokonalejšie plánovanie a príprava nedokážu zabrániť náhodným udalostiam. V istých situáciách, napríklad, ak sa bránime virtuálnym či reálnym útokom, však môže hrať náhoda v náš prospech- ak útočník ani pri znalosti všetkých okolností nedokáže predpovedať naše rozhodnutia, je útok preňho ťažší. Kvantová fyzika nám umožňuje vyrábať náhodnosť, u ktorej máme istotu, že ju nikto okrem nás nepozná. Na prednáške sa veľmi stručne zoznámime s pravidlami kvantového sveta, ukážeme základný princíp produkcie náhodnosti a tiež sofistikovaný postup, ako zabezpečiť kvalitnú náhodnosť aj od zariadenia, ktorému neveríme.


fotogaléria

Výstava Cosmos Discovery

Tajomstvá vesmíru lákajú každého, čo bol aj dôvod prečo sme sa dňa 14.12.2016 vybrali na svetovú výstavu o kozmonautike - Cosmos Discovery - do Bratislavy. Čakali na nás stovky zaujímavých exponátov. Pohltili nás príbehy hrdinov, ktorí išli do neznáma, aby objavili nepoznané, ale i podrobne sme si mohli pozrieť ako vyzerá riadiaca kabína raketoplánu či kozmická loď. Celá výstava bola sprevádzaná reálnymi záznamami z misie Apollo 11 a rôznymi inými zaujímavými videami. Takisto sme si mohli pozrieť ako astronauti vo vesmíre jedia a pijú a ako vyzerá ich jedlo alebo ich skafander. Táto výstava bola neobyčajne zaujímavá a odchádzali sme z nej uchvátení a plní nových vedomostí. Za tento pekne strávený deň ďakujeme pani profesorke Pastierikovej a pani profesorke Šimurkovej, ktoré nás sprevádzali.
fotogaléria

VEDECKÁ ROADSHOW „Čak Vednýodboris a jeho crew“

Dňa 22. októbra 2015 sa študenti prírodovedných tried nášho gymnázia zúčastnili série prednášok z fyziky, chémie a biológie, ktoré im priblížili fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu. Odborným garantom a lektorom projektu bol prof. RNDr. Karol Šafařík, CSc. Už vyše 20 rokov pracuje na jednom z najdrahších a najvýznamnejších vedeckých projektov ľudstva – veľkom hadrónovom urýchľovači častíc LHC (Large Hadron Collider) v CERNe vo Švajčiarsku, kde patrí medzi najváženejšie vedecké kapacity.

Všetky prezentácie (aj tie, ktoré v Prievidzi neodzneli) a fotodokumentáciu z akcie si môžete pozrieť na adrese http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow

Mgr. Ľubomíra Šimurková

Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

V piatok 20. marca 2015 mohli študenti našej školy pozorovať veľmi ojedinelý prírodný úkaz – čiastočné zatmenie Slnka. Naposledy sme ho na Slovensku mohli vidieť 4. januára 2011 (na 72 %), to nasledujúce bude 10. júna 2021 (4%). Zo Slovenska bolo úplné zatmenie Slnka viditeľné 8. 7. 1842 a najbližšie bude až 7. 10. 2135.
Na školskom dvore boli nainštalované dva ďalekohľady. Jedným z nich bolo možné tento úkaz pozorovať v projekcii a druhým priamo cez objektív. Pozorovanie zorganizovala predmetová komisia fyziky pod odborným dohľadom bývalého kolegu p. profesora Škrinára. Vďaka jeho pútavému rozprávaniu o pohybe nebeských telies sa študenti dozvedeli mnoho nových poznatkov z astronómie.
Touto cestou chceme poďakovať p. profesorovi Škrinárovi za jeho ochotu podeliť sa o svoje vedomosti a veríme, že sa spolu stretneme pri ďalších zaujímavých akciách.
Mgr. Ľubomíra Šimurková
fotogaléria

PROJEKT

Fyzika je zapojená do Národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Cieľom projektu je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie.

11. ročník International Masterclasses

Študenti našej školy (Dávid Gross, Martin Kaplán, Marián Grác, Adam Hlaváč, Tomáš Čavojský , Marek Kotian, Nikolas Klementovič a Martin Kavka) sa na jeden deň stali členmi vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámili sa s riešením najaktuálnejších problémov svetového výskumu.
Príležitosť im ponúkla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky a Európskou organizáciou pre jadrový výskum.
V piatok 6. marca mohli naši študenti v priestoroch TnUAD spolu s fyzikmi z CERN-u objavovať a skúmať elementárne častice za pomoci veľkého hadrónového urýchľovača. Súčasťou podujatia boli prednášky o vlastnostiach mikrosveta a záhadách jednej zo štyroch základných síl vesmíru slabej interakcie a jej nosičov tzv. W bozónov. Zoznámili sa aj s Higgsovými bozónmi, ktoré vedci objavili len nedávno. Následne si vyskúšali prácu vedcov a výsledky výskumu vyhodnocovali na detektore hadrónového urýchľovača.
Účelom podujatia je bol rozvoj prírodovedných a technických kompetencií žiakov stredných škôl pod záštitou IPPOG, Technickej univerzity v Drážďanoch a CERN-u.
fotogaléria

Fyzikálna exkurzia

V dňoch 22. až 26. 10. 2014 sa zúčastnili študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi z tried: II.A, II.B, sexta, septima, oktáva, III.A, IV.E fyzikálnej exkurzie vo Švajčiarsku. Exkurziu s nimi absolvovali pani profesorky Šimurková a Pastieriková.
V stredu 22. 10. večer sa vydali na dlhú cestu autobusom do spomínaného Švajčiarska. Na druhý deň v skorých ranných hodinách dorazili do mesta Winterthur, kde ... viac
fotogaléria

Noc v znamení hviezd

„Z hviezd pochádza múdrosť,“ hovorí jeden starý latinský výrok. V každom z nás je túžba po poznaní. A čo tak skúsiť trochu spoznať niečo také tajomné, veľké a neprebádané, ako je vesmír? Skúsiť spoznať niečo, čoho je každý z nás súčasťou. Spoznať veľký priestor, v ktorom si aj ľudia, ktorí sa robia veľkými, môžu uvedomiť, akí sú v skutočnosti malí. Na pozorovaní oblohy je zaujímavé, že nech ste na akomkoľvek mieste na Zemi, z každého miesta sa vám javí ináč.
Svoje bohaté poznatky a vedomosti o astronómii nám na strechu Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi prišiel odovzdať bývalý pán profesor Pavol Škrinár. Akcia, ktorú viedli pani profesorky Ľubomíra Šimurková a Jana Pastieriková, sa uskutočnila v piatok 21. 03. 2014 na spomínanom mieste. Zažiť noc v znamení hviezd a celej nočnej oblohy prišlo v čase od 18:00 do 22:00 vyše 70 žiakov, rodičov a profesorov. Keď už boli oba ďalekohľady, pomocou ktorých sme mali pozorovať vesmírne telesá, pripravené, nevedeli sme sa dočkať prvej hviezdy na oblohe. Dobu čakania sme si skrátili pozorovaním pozemských vecí cez astronomický ďalekohľad, niektorí z nás to skúšali po prvýkrát. Výsledok bol zaujímavý, i keď dvojkríž na vrchole veže sme videli dolu hlavou.
O pár minút to prišlo. Na ešte stále modrej oblohe prechádzajúcej pri vrcholoch hôr do pomarančovo oranžovej farby sa zjavila hviezda. Stačí už len nasmerovať pripravený ďalekohľad na nami dlho očakávané teleso a prezrieť si jeho krásu z o niečo kratšej vzdialenosti. A prišlo prekvapenie: zistili sme, že hviezda, ktorú sme zbadali, nebola hviezdou, ako sme si mysleli, ale že to bola jedna z planét obežnej sústavy. Uvideli sme Jupiter. Malá oranžová bodka v okulári ďalekohľadu bola ten večer prvé pozorované vesmírne teleso. Pán Škrinár nastavil ďalekohľad tak, že sme videli aj štyri najväčšie mesiace Jupitera: Ganymedes, Kalisto, Io a Európu (objavené v roku 1610 Galileom Galileim). Io je celý pokrytý sopkami, z ktorých vystreľujú prúdy tekutej síry. Ganymedes je najväčší mesiac v celej slnečnej sústave a Európa je celá pokrytá ľadom. Tieto a mnohé ďalšie informácie sme sa mohli dozvedieť z výkladu pána Škrinára.
Po Jupiteri sa na oblohe dlho neukazovalo väčšie množstvo hviezd, a tak sme si mysleli, že obloha sa nad nami v ten večer nezľutuje a neukáže nám svoju plnú večernú krásu. No napokon sa tak nestalo a o niekoľko minút neskôr sme pozorovali súhvezdie Orión predstavujúce mytologického lovca. Znázorňuje sa s kyjakom v jednej ruke a v druhej drží štít, ktorým sa bráni pred útočiacim Býkom, ktorého hviezdy sú hneď vedľa neho. Dve jeho najjasnejšie hviezdy (Betelgeuze a Rigel) patria medzi desať najjasnejších hviezd oblohy. Dobre viditeľný je Oriónov pás pozostávajúci z troch hviezd: Alnitak, Alnilam a Mintaka. V opasku je hmlovina, ktorá je miestom pre vznik nových hviezd. Ďalej sme pozorovali aj súhvezdie Býk a jeho súčasť – hviezdokopu Plejády. Sú to kuriatka, ktoré sedia na jeho chrbte.
Najznámejšími súhvezdiami na severnej pologuli sú Malý voz a Veľký voz. Na zadnom kolese Veľkého voza sa nachádza najjasnejšia hviezda súhvezdia – Dubhe. Tá spolu s hviezdou Merak ukazuje smer k Polárke – najjasnejšej hviezde Malého voza – a takmer presne ukazuje polohu severného svetového pólu. Tieto pozorovania sme robili už v čase, keď bola celá obloha zahalená do tmavomodrej až čiernej farby. Tma na streche by sa dala aj krájať, no ani tá spolu s chladným nočným vetrom nás neodtrhla od sledovania krásy oblohy. Spolu s výkladom pána Pavla Škrinára sa stala takisto silným zážitkom a nezabudnuteľnou hodinou astronómie.
Tomáš Hrdý 1.B
fotogaléria

Exkurzia v Martine

Dňa 12.11.2013 sa trieda I.B a vybraní študenti II.A zúčastnili fyzikálnej exkurzie. Navštívili sme Centrum popularizácie fyziky v Martine. Študenti videli množstvo zaujímavých experimentov zo všetkých oblastí fyziky. 25.11.2013 sme sa do Martina vrátili s I.E a sextou.
fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza