PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK fyziky Gymnázia V. B. N.

fyziky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

SÚŤAŽE

Maturitná skúška

• V čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 výsledná známka v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získala ako priemer známok z predmetu fyzika, fyzika netradične, fyzika pre maturantov a fyzika vo výpočtoch
výsledky:

• Z fyziky zmaturovalo 43 žiakov.

• S prospechom výborný zmaturovalo 15 žiakov, chválitebný 24 žiakov, s prospechom dobrý 4 žiaci. Priemerná známka bola 1,74.

Jana Bieliková PK FYZ

Fyzikálna olympiáda

61. ročník fyzikálnej olympiády. Adam Benjamín Plšek riešil domáce kolo FO kategórie A a jeho riešenia boli odoslané predsedovi KK FO. KK sa malo konať 10.3.2020, ale bolo zrušené. Z rozhodnutia Slovenskej komisie FO bol tento ročník pre kategórie B,C,D,E ukončený v obmedzenom rozsahu na úrovni domáceho kola.

Fykosí fyziklání

14.2. 2020 v súťaži Fykosí fyziklání v Prahe našu školu reprezentoval Adam Benjamín Plšek, ktorý doplnil družstvo z Banskej Bystrice a toto družstvo vo svojej kategórii obsadilo 6. miesto.

Turnaj mladých fyzikov

Súťaže TMF sa zúčastňujú družstvá stredoškolských študentov . Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie o vopred určených problémoch v tzv. fyzbojoch. Každé družstvo v jednej etape zaujme jedno z troch postavení : referent – oponent – recenzent. KK TMF prebiehali v Bratislave a v Martine. 4.2.2020 sa konalo KK TMF v Bratislave. Našu školu reprezentovali Patrik Stano (prezentoval úlohu Hracia karta) a Ján Húska ( prezentoval úlohu Padajúca veža ) . 5. 2. 2020 sa konalo KK TMF v Martine , kde nás reprezentovali Rebeka Kohútová (prezentovala úlohu Sladký prelud) a Rebeka Morvaiová ( prezentovala úlohu Naviditeľná fľaša). So svojimi prezentáciami boli pozvaní do Celoslovenského kola, ktorého sa už nezúčastnili.

Fyzikálny náboj

8.11.2019 sa v Bratislave konala súťaž Fyzikálny náboj. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti – seniori: Rebeka Kohútová, Roman Kohút, Rebeka Morvaiová, Gabriela Oboňová, Eliška Minichová (všetci z 3.B) vo svojej kategórii obsadili 52.miesto. Juniorské družstvo v zložení Adam Benjamín Plšek (V), Ján Plachý ( 2.A), Viera Glevitzká, Tomáš Iliaš, Juraj Petráš (všetci z 1.A) obsadili vo svojej kategórii 8. miesto.

Maturitná skúška: máj 2019

Z fyziky maturovalo 51 žiakov.

S prospechom výborný zmaturovalo 22 žiakov, chválitebný 20 žiakov, s prospechom dobrý 7 žiakov a s prospechom dostatočný 2 žiaci. Priemerná známka bola 1,78.

Boli sme veľmi spokojní s pripravenosťou študentov a s ich pozitívnym prístupom k maturitnej skúške.

Fyzikálna olympiáda

Tento rok sa konal 60. ročník fyzikálnej olympiády. KK FO kategórií B,C,D sa uskutočnilo 15.5.2019 v priestoroch Mestskej športovej haly v Trenčíne. Do krajského kola boli pozvaní žiaci našej školy a umiestnili sa nasledovne. Kategória C : Ján Húska (2.miesto), Rebeka Kohútová (4.miesto), Paulína Šimková (7.miesto), Roman Kohút (7.miesto), Rebeka Morvaiová (7.miesto), Daniela Horniaková. Kategória D : Adam Benjamín Plšek (2.miesto) , Ján Plachý (4.miesto). Súťažiacich pripravovala Mgr. Jana Bieliková

Náboj Junior

23.11.2018 sa na našej škole uskutočnil aj náboj Junior. Súťažili nasledovné družstvá : Vierka Glevitzká, Adam Benjamín Plšek, Filip Bakoš, Jakub Hudec (kvarta) táto štvorica súťažiacich obsadila 1. miesto v TSK a 7. miesto na Slovensku, 2.miesto obsadilo družstvo v zložení : Alexander Kmeť, Andrej Lackovič, Radka Hagarová, Peter Suchoň (tercia). Súťažiacich z fyziky pripravovala Mgr. Jana Mečiarová.

Fyzikálny náboj

16.11.2018 sa v Bratislave konala súťaž Fyzikálny náboj. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti - seniori Adam Lukáč, Patrik Prístupný, Martin Rosa, Denis Anovčin (všetci z 3..A), vo svojej kategórii obsadili 45. miesto. 2.seniorské družstvo v zložení Martin Brokeš, Dominik Foltán, Andrej Kudry, Ivan Pastierik (všetci z 3.A) vo svojej kategórii obsadilo 42. miesto. Juniorské družstvo v zložení Paulína Šimková, Ján Húska, Patrik Stano (všetci z 2.A), Adam Benjamín Plšek (IV), Ján Plachý ( 1.A) obsadili vo svojej kategórii 28. miesto.

Maturitná skúška

V školskom roku 2017/2018 z fyziky maturovalo 52 študentov s nasledovným prospechom :

výborný – 24

chválitebný – 20

dobrý – 8

Priemerná známka 1,69

Fyzikálna olympiáda

Tento rok sa konal 59. ročník fyzikálnej olympiády. KK FO kategórií B,C,D sa uskutočnilo 10.5.2018 v priestoroch OÚ v Trenčíne. Do krajského kola boli pozvaní žiaci našej školy :

kategória B: Ondrej Černák, Jakub Puha, Erik Mazánik, Róberta Juríková, Lenka Michálková, Lenka Minichová, Klára Laginová, Simona Barcíková , kategória C : Martin Rosa, Ivan Pastierik, Patrik Prístupný, kategória D: Paulína Šimková, Ján Húska, Adam Dušička, Patrik Stano, Rebeka Kohútová. V kategórii B 3. miesto obsadila Róberta Juríková a 4. miesto obsadil Ondrej Černák. V kategórii D sa najviac darilo Paulíne Šimkovej, ktorá obsadila 2.miesto.

V tejto kategórii boli ešte úspešní Ján Húska ( 4. miesto), Rebeka Kohútová (6. miesto), Patrik Stano ( 9. miesto).

Na súťaž študentov pripravovali : Mgr. Ľubomíra Šimurková (kat. B) a Mgr. Jana Pastieriková (kat.C,D)

Fykosí Fyziklání

Každoročne sa naša škola zúčastňuje na fyzikálnej súťaži „Fykosí Fyziklání“. A inak tomu nebolo ani tento rok. Na túto medzinárodnú súťaž sme sa vybrali do krásnej stovežatej Prahy 15. februára 2018. Spojili sme príjemné s užitočným. Vyriešili sme niekoľko namáhavých úloh a vyčerpaní sme sa vrhli na prehliadku mesta. Bola to veľmi užitočná skúsenosť. Veď fyziku a Prahu predsa nespájame každý deň. Súťažné družstvo: Simona Barcíková, Klára Laginová, Erik Mazánik, Lenka Minichová, Jakub Puha (3.A) pod vedením: Mgr. Ľ. Šimurkovej

Náboj junior

24.11.2017 sa na našej škole uskutočnil aj náboj Junior. Súťažili nasledovné družstvá : Michal Líška, Erik Gubov, (kvarta B), Vierka Glevitzká, Adam Benjamín Plšek ( tercia), táto štvorica súťažiacich obsadila 1. miesto, 8.miesto obsadilo družstvo v zložení : Roman Kupec, Jakub Veselý ( kvarta A), Jakub Hudec, Filip Bakoš (tercia). Súťažiacich z fyziky pripravovala Mgr. Jana Mečiarová.

Fyzikálny náboj

Naši študenti pod vedením Mgr. Jany Pastierikovej sa 20.10.2017 zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj, ktorú organizuje každoročne FMFI UK v Bratislave. . Našu školu reprezentovali nasledovní študenti - seniori : Klára Laginová, Jakub Puha, Simona Barciková, Lenka Minichová, Róberta Juríková ( všetci z 3.A),vo svojej kategórii obsadili 53.miesto, juniori : Adam Lukáč, Dominik Foltán, Patrik Prístupný, Martin Rosa, Martin Brokeš ( všetci z 2.A), vo svojej kategórii obsadili 39. miesto.

JUNIOR FRESHHH 2016

Celoslovenské finále súťaže JUNIOR FRESHHH 2016 sa konalo 8. decembra 2016 v Bratislave. Samotná súťaž pozostávala v 12 on-line kôl, v ktorých trojčlenné tímy študentov riešili úlohy z matematiky, fyziky, biológie, chémie a geografie. V silnej konkurencii 484 tímov z celého Slovenska sa do finále prebojoval tím z našej školy. Náš tím „PaKriLac 111+226“ v zostave Pavol Šimko IV. A, Kristián Kapusta IV.B, Ladislav Ferov IV.A sa umiestnil na výbornom 4. mieste. Gratulujeme. fotogaléria diplomy

Fyzikálny náboj

Dňa 4.11.2016 sa naši študenti zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj v Bratislave. Družstvo seniorov (3.-4.ročník) v zložení : Pavol Šimko IV.A, Ladislav Ferov IV.A, Adam Hagara IV.A, Pavol Hepner IV.A a Ivan Plachý IV.A obsadilo 14. miesto z 38 družstiev. Družstvo juniorov(1.-2. ročník) v zložení Simona Barcíková II.A, Lenka Michálková II.A, Peter Kavka II.A, Andrej Kavka I.A a Patrik Prístupný I.A obsadilo 32. miesto zo 41 družstiev.

FYKOSí Fyziklání.

12. februára 2016 sa v Prahe konal 10. ročník súťaže v riešení fyzikálnych úloh FYKOSí Fyziklání. Súťaž zastrešuje Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej Univerzity v Prahe. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Ladislav Ferov III.A, Adam Hlaváč IV.A, Pavol Šimko III.A, Ivan Plachý III.A a Timotej Králik II.F. V kategórii B (tretiaci) obsadili 9. miesto. V tejto kategórii súťažilo 45 družstiev.

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 57. ROČNÍK

Kategória A
Krajské kolo sa konalo 9. februára 2016 v Trenčíne. Našu školu reprezentovali dvaja študenti. Pavol Šimko III.A obsadil vynikajúce 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola. Adam Hlaváč IV.A obsadil 3. miesto.
Celoslovenské kolo sa konalo 14. – 17. marca 2016 v Banskej Bystrici. Pavol Šimko III.A obsadil veľmi pekné 9. miesto z celkového počtu 22 súťažiacich. V dňoch 24.-29.4.2016 sa zúčastnil na výberovom sústredení pred Medzinárodnou fyzikálnou olympiádou (MFO) v Bratislave. Na základe dosiahnutých výsledkov bol nominovaný do reprezentačného družstva Slovenskej republiky na MFO ako náhradník.

Kategória B, C, D
Krajské kolo sa konalo 11. mája 2016 v Trenčíne. Našu školu reprezentovali 10 študenti.

Kategória B ( 3. ročník)
Pavol Šimko III.A: 2. miesto
Ladislav Ferov III.A: 3. miesto
Adam Hagara III.A: 4.-5. miesto
Pavol Hepner III.A: 4.-5. miesto
Ivan Plachý III.A: 6. miesto

Kategória C (2. ročník)
Timotej Králik II.F: 9. miesto

Kategória D (1. ročník)
Peter Kavka I.A: 2. miesto
Lenka Minichová I. A: 12. miesto
Jakub Puha I. A: 13. miesto
Lenka Michálková I. A: 13. miesto


Všetkým, ktorí v tomto školskom roku reprezentovali školu v náročných fyzikálnych súťažiach, ďakujeme a želáme veľa úspechov aj v nasledujúcom období.
PK fyziky

JUNIOR FRESHHH 2015

16. decembra 2015 sa v Bratislave konalo celoslovenské finále Junior Freshhh 2015. Samotná súťaž pozostávala v 12 on-line kôl, v ktorých študenti riešili úlohy z matematiky, chémie, fyziky, biológie a geografie. V silnej konkurencii 476 tímov z celého Slovenska sa do finále dostali dva tímy z našej školy. Náš tím „Laws of physics are our only laws!“ v zostave Matúš Drexler IV. A, Adam Svítok IV.A, Kristián Kapusta III.B sa umiestnil na výbornom 4. mieste. Ešte lepšie sa darilo tímu „Half Evil 333“ v zložení Maroš Krchňák IV.A, Branislav Šlenker IV.A, Nikolas Klementovič IV. A, ktorí sa umiestnili na vynikajúcom 2. mieste.
Gratulujeme.
Mgr. Ľubomíra Šimurková

fotogaléria

Fyzikálny náboj

Dňa 13.11.2015 sa naši študenti zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj v Bratislave. Družstvo seniorov (3.-4.ročník) v zložení : Lukáš Pavlíček IV.A, Adam Hlaváč IV.A, Martin Kavka IV.A, Pavol Šimko III.A a Ladislav Ferov III.A obsadilo 10. miesto z 27 družstiev. Družstvo juniorov(1.-2. ročník) v zložení Simona Barcíková I.A, Lenka Minichová I.A, Peter Kavka I.A, Michal Chovanec I.A a Jakub Puha I.A obsadilo 37. miesto zo 40 družstiev.

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 56. ROČNÍK


Kategória A
Krajské kolo sa konalo 4. februára 2015 v Trenčíne. Našu školu reprezentovali dvaja študenti. Adam Mečiar IV.A obsadil 3. miesto a postúpil do celoslovenského kola. Dávid Gross IV.A bol úspešným riešiteľom a obsadil 5. miesto.
Celoslovenské kolo sa konalo 12. – 15. marca 2015 v Nitre. Adam Mečiar IV.A obsadil veľmi pekné 7. miesto z celkového počtu 29 súťažiacich.
Kategória B, C, D
Krajské kolo sa konalo 13. mája 2015 v Trenčíne. Našu školu reprezentovali 10 študenti.
Kategória B ( 3. ročník)
Adam Hlaváč 4. miesto
Martin Kavka 4. miesto
Tomáš Čavojský 6. miesto
Kategória C (2. ročník)
Pavol Šimko 2. miesto
Ladislav Ferov 5. miesto
Pavol Hepner 5. miesto
Ivan Plachý 9. miesto
Adam Hagara 11. miesto
Kategória D (1. ročník)
Timotej Králik 9. miesto
Ľubomír Blaho 24. Miesto
Všetkým, ktorí v tomto školskom roku reprezentovali školu v náročných fyzikálnych súťažiach, ďakujeme a želáme veľa úspechov aj v nasledujúcom období.
PK fyziky

FYKOSí Fyziklání

Dňa 13. februára 2015 sa naše družstvo opäť zúčastnilo súťaže s názvom FYKOSí Fyziklání V Prahe. Súťaž organizovala MFF Karlovej univerzity. Študenti Adam Mečiar IV.A, Dávid Gross IV.A, Michal Minárik IV.A, Adam Hlaváč III.A a Ladislav Ferov II.A tvorili tím, ktorý mal v priebehu 3 hodín vyriešiť, čo najviac netradičných fyzikálnych úloh. Fyzici GVBN vo svojej kategórii obsadili 2. miesto. Od víťazov nás delil jeden príklad.

Fyzikálny náboj

Dňa 7.11.2014 sa naši študenti zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj v Bratislave. Družstvo seniorov (3.-4.ročník) v zložení : Dávid Gross IV.A, Adam Mečiar IV.A, Lukáš Pavlíček III.A, Adam Hlaváč III.A, Martin Kavka III.A obsadilo 4. miesto zo 38 družstiev. Družstvo juniorov(1.-2. ročník) v zložení Pavol Šimko II.A, Ladislav Ferov II.A, Adam Hagara II.A, Pavol Hepner II.A a Kristína Rabatínová II.A, obsadilo 19. miesto z 29 družstiev.

KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 14.5.2014 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády kategórií B, C, D. Aj v tomto školskom roku boli všetci naši študenti úspešní a obsadili nasledovné miesta.
V kategórii B (3. ročník):
Adam Mečiar 3.A – 2. miesto
Dávid Gross 3.A – 3. miesto
V kategórii C (2. ročník):
Adam Hlaváč 2.A – 1.miesto
Lukáš Pavlíček 2.A – 7. miesto
Martin Kavka 2.A – 7. miesto
V kategórii D (1. ročník):
Ladislav Ferov 1.A – 4. miesto
Pavol Šimko 1.A – 5. miesto
Súťažiacim za krásne umiestnenia srdečne blahoželáme
Mgr. Jana Pastieriková, ref. FO

KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 5.2. 2014 sa v Trenčíne konalo krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategórii A. Výborné 1. miesto obsadil Adam Mečiar študent III.A triedy. Postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v apríli. Gratulujeme a držíme palce!

FYKOSí Fyziklání

Dňa 14. 2. 2014 sa naše družstvo mladých fyzikov v zložení Adam Mečiar 3.A, Dávid Gross 3.A, Michal Minárik 3.A, Boris Scherer 4.A, Adam Hlaváč 2.A zúčastnilo súťaže s názvom FYKOSí Fyziklání V Prahe. Súťaž organizovala MFF Karlovej univerzity. Cieľom súťaže bolo v priebehu 3 hodín vyriešiť, čo najviac netradičných fyzikálnych úloh. Fyzici GVBN ani tento rok nesklamali a vo svojej kategórii obsadili 1. miesto. Srdečne blahoželáme

fotogaléria

Fyzikálny náboj

Dňa 8.11.2013 sa naši študenti zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj v Bratislave. Družstvo seniorov (3.-4.ročník) v zložení : Dávid Gross 3.A, Michal Minárik 3.A, Adam Mečiar 3.A, Boris Scherer 4.A, Marco Barilla 4.A obsadilo 4. miesto zo 46 družstiev. Družstvo juniorov(1.-2. ročník) v zložení Pavol Šimko 1.A, Ivan Plachý 1.A, Lukáš Pavlíček 2.A, Adam Hlaváč 2.A, Martin Kavka 2.A obsadilo 16. miesto z 31 družstiev.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza