EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

10. 9. 2021

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov pre školský rok 2021/2022

2. 9. 2021

Inštruktáž k štipendiám

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

26. 8. 2021

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Milí naši študenti,
pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod. na školskom dvore Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi.

Príchod aj odchod žiakov na školský dvor je určený zadným vchodom (od telocviční). Po skončení slávnostného otvorenia žiaci odchádzajú domov.

Informácie pre žiakov 1. ročníka:

 • na školskom dvore budú prváci očakávaní svojimi triednymi učiteľmi (v rukách budú mať tabuľku s označením triedy)
 • zoznamy žiakov tried 1. ročníka nájdete v prílohe tejto správy, študenti sa identifikujú podľa štvormiestneho kódu, ktorý im bol pridelený pri prijímacom konaní
  ŽIADNE ZMENY V ZOZNAMOCH TRIED UŽ NIE SÚ MOŽNÉ!!!
 • menné zoznamy žiakov budú zverejnené na dverách tried 1. ročníka na prízemí školy v prvý riadny deň školského vyučovania (6. 9. 2021)
 • v prvý deň školského vyučovania: prváci 4-ročného štúdia vstupujú do svojich tried na prízemí a prvákov 8-ročného štúdia (prima) bude triedna učiteľka očakávať pri vedľajšom vchode do budovy (od parkoviska, od poisťovne) od 7.30 hod. a spoločne ich odvedie do triedy
 • vyučovanie na našej škole začína každý deň o 7.55 hod., prváci vstupujú hlavným vchodom, primáni vedľajším vchodom (od poisťovne)
 • v prílohe tejto správy nájdete dokumenty: „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (povinné) a v prípade, ak sa ich týka aj „Oznam o výnimke z karantény“ (dobrovoľné), ktoré žiaci odovzdávajú triednemu učiteľovi v prípade technických problémov s kontom Edupage. Prioritne ich však odovzdávajú elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v systéme Edupage! Prístupové údaje už boli poslané mailom všetkým rodičom, ktorí nám poskytli svoje mailové adresy pri prijímacom konaní.

Celý pedagogický zbor Vás s radosťou očakáva aj v tomto školskom roku! Tešíme sa na Vás!

19. 8. 2021

OZNAM PRE BUDÚCICH STRAVNÍKOV

Obedy v školskej jedálni zabezpečuje spoločnosť TRIKOSTRAV s.r.o. Prievidza.
Informácie pre nových žiakov, ako sa prihlásiť na obedy, nájdete na telefóne: 046/542 37 59

16. 8. 2021

Karty ISIC

1. Informácia pre žiakov, ktorí kartu ešte nemajú a chceli by ju mať
(podmienkou samozrejme je, že budú žiakmi školy aj budúci školský rok).
Cena karty je 20€, kartu je možné kúpit/objednať cez platový terminál:
https://isic.sk/platbaskoly/ od 1.6.2021
karta príde na školu a ja Vám cez EduPage pošlem o tom oznam
(mať kartu je výhodné najmä pre študentov, ktorí majú paušál od Orange, kde získajú výraznú zľavu).
2. Informácia pre žiakov, ktorí už kartu majú a budú žiakmi školy aj v budúcom školskom roku:
- nezabudnite si predĺžit platnosť karty na dopravu, návod nájdeš tu:
https://isic.sk/aktivacia-dopravy-pocas-prazdnin/
- nezabudnite si zakúpit známku 10 €, ktorá vam umožní využívať zľavy na nákup a paušál, vstupné do múzeí a pod.:
https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/
Samozrejme, ak kartu používate len na dopravu, nemusíte zakupovať známku
a ak nepoužívate kartu na dopravu, nemusíte predlžovat kartu na dopravu.

10. 8. 2021

Verejná súťaž na prenájom priestorov

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov (2m2) na umiestnenie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov na 1. poschodí v budove školy.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 30. 8. 2021 do 9.00 hod. na adresu školy:
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
v uzatvorenej obálke s označením "Nájom plochy na umiestnenie automatov - NEOTVÁRAŤ".

Ďalšie podmienky a podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke školy:
www.gympd.sk (v záložke "O ŠKOLE - ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - SÚŤAŽE"), v prílohe a na úradnej tabuli na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

11. 7. 2021

Postup z krajského kola Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Trojica našich študentov Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A) a Martin Lukáč (VIIb) po odloženom termíne z marca 2020 absolvovala dňa 17. júna 2021 online krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Tím si počínal veľmi hrdinsky, so zhodou bodov sa spomedzi ôsmich súťažných tímov umiestnil na 2. – 3. mieste. Rozhodol počet bodov v treťom kole, čím náš tím definitívne obsadil striebro a zaistil si tak účasť v medzinárodnom kole organizovanom Gymnáziom v Chebe, do ktorého postupujú z každého kraja dva najlepšie tímy.

Samotnej účasti v medzinárodnom kole bude predchádzať ešte usilovná príprava, ku ktorej študentom držíme palce!

PhDr. Monika Siváková

23. 6. 2021

OZNAM PRE BUDÚCICH STRAVNÍKOV

23. 6. 2021

Znečistenie

Vážení učitelia, milí rodičia a spolužiaci,
záleží nám ochrane životného prostredia. Preto sa učíme, ako ho zlepšiť a zachovať. Hľadáme spôsoby ako mu pomôcť. Na hodinách biológie prostredníctvom rôznych druhov projektov sa snažíme upozorniť a poukázať na akútnosť a aktuálnosť tejto témy.

Veríme, že Vás mini vernisáž našich prác poteší a inšpiruje.

Žiaci sekundy

23. 6. 2021

Rovesnícke vzdelávanie na hodinách dejepisu

V rámci súhrnného opakovania a rozširovania vedomostí sme v júni 2021, na konci školského roka po prebratí povinného učiva, uskutočnili sériu rovesníckych prednášok, ktoré zaujímavým spôsobom oživili a spestrili hodiny dejepisu.

Prvým hosťom septimy A a triedy III.F bol Tomáš Vlčko, náš absolvent, terajší študent histórie a muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa besedy zúčastnil online, žiaci ho počúvali z triedy. Prepojili sme tak prvky dištančného a prezenčného vzdelávania. Témou boli dejiny druhej svetovej vojny, holokaust, židovský pracovný tábor v Novákoch a príbeh pána Jozefa Weissa, ktorý prežil pobyt v pracovnom tábore a v súčasnosti vypovedá o svojich spomienkach. Tomáš sa s ním osobne stretol a jeho príbeh inšpiroval napísanie práce, ktorá bude publikovaná pod Tomášovým autorstvom v jednom z univerzitných periodík.

Tomáša vystriedal Alex Kudláč z triedy I.C, ktorý pre triedy I.C a II.C ponúkol prednášku o dejinách Japonska v období 15. – 17. storočia, ktoré sa nazýva Sengoku Jidai. Prednáška odznela v angličtine, keďže bola pripravovaná spolu s vyučujúcim anglického jazyka Mgr. M. Petrovským. Súčasťou prednášky bola aj ochutnávka tradičného japonského jedla – polievky miso a špeciálne upravenej ryžovej kaše. Alex priniesol repliku samurajského meča dovezeného priamo z Japonska a ukážky surovín, z ktorých sa pripravujú japonské jedlá. Alex využije túto tému v práci stredoškolskej odbornej činnosti.

Treťou prednáškou bolo vystúpenie Davida R. Budda (III.D) pre triedy septima A a III.D. David vzdal úctu 10. výročiu smrti svojho starého otca Richarda C. Budda, námorníka amerického námorníctva počas druhej svetovej vojny. David spracoval jeho príbeh, analyzoval údaje vojenského denníka servisnej lode USS San Marcos, na ktorej slúžil jeho starý otec. Priniesol hudobný nástroj, na ktorom jeho otec hrával, repliku námorníckej čiapky, dve miniatúry vlastnoručne vyrobených vojenských lodí, z ktorých jednu (USS Enterprise) venoval našej škole. Hosťom tejto prednášky bola aj pani riaditeľka. David využije túto tému aj pri práci stredoškolskej odbornej činnosti.

PhDr. Monika Siváková

UKONČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že na Gymnáziu V. B. Nedožerského bolo ukončené prijímacie konanie pre 4- ročné aj 8-ročné štúdium. Dosiahli sme 100%-nú naplnenosť tried 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 a týmto oznamujeme, že prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (tzv. druhé kolo) sa na našej škole neuskutoční.

Milí naši budúci prváci, tešíme sa na stretnutie v septembri!

2% dane

Ďakujeme všetkým darcom 2% z dane za podporu našej školy.

26. 5. 2021

Španielčina nás baví!

Prečo? Pretože na hodinách španielčiny sa stále niečo deje.

V decembri sa študenti tohto krásneho románskeho jazyka spoločne zabávali na tanečných online hodinách. Pesnička, na ktorej si predtým precvičovali novú slovnú zásobu, im poskytla tanečnú kulisu pre veselú latino choreografiu.

V januári sme si všetci videami a koledami pripomenuli oslavy vianočných sviatkov v Španielsku a rekapitulovali sme rozdiely v španielskej a našej kultúre.

Kým nás vo februári a v marci na krajskom a celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka reprezentovali naši šikovní žiaci, druháci sa naučili variť jednoduchšie aj zložitejšie španielske jedlá a pripravovať chutné tapas. Tretiaci zase na online besedách o Galapágoch, v apríli aj o Inkoch, privítali PaedDr. Bohdana Cagáňa.

V máji sme sa zúčastnili Dní hispánskej kultúry, tradične organizovaných Katedrou romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Jej študenti si pre nás pripravili prezentáciu o španielskej gastronómii s online kvízom, v ktorom traja naši žiaci (každý z iného ročníka) vyhrali 10-hodinový online kurz španielskeho jazyka. V popoludňajších hodinách sme mali možnosť konverzovať s Mexičankou Montserrat Legorreta. Odvážni prváci to aj vyskúšali a nemali sa vôbec za čo hanbiť ☺.

Všetkým žiakom sa touto cestou chceme poďakovať za to, ako úžasne sme spolu zvládli dištančné vyučovanie ☺.

PhDr. Ľudmila Kupková a Mgr. Daria Balážová

Vyučujúce španielskeho jazyka

19. 5. 2021

Správa o hospodárení RZ za rok 2019/2020

V školskom roku 2020/2021 sa dobrovoľný príspevok do rodičovského združenia nevyberal.

14. 5. 2021

Unikátna bežecká akcia YOUNG RUN

plagát Ak chcete dokázať sami sebe a ostatným, že na to máte, tak pozorne čítajte. Práve pre vás vytvoril tím YOUNG RUN naozaj fantastickú príležitosť! Jeden deň, v ktorom zažijete pocit slobody, vzrušujúce momenty, veľa zábavy a nezabudnuteľnú atmofsféru. Unikátna bežecká akcia YOUNG RUN!
Webová stránka: https://www.youngrun.org

7. 5. 2021

VYHRALI SME Majstrovstvá Slovenska družstiev SŠ v ONLINE šachu 2021

Dňa 17. 4. 2021 sa konali v historickej premiére prvé Majstrovstvá Slovenska družstiev SŠ v ONLINE šachu. V čase, keď sú športové súťaže pozastavené, šachisti využili jedinečnosť svojho odvetvia v prepojení s technológiami virtuálneho sveta a uskutočnili šachové podujatie s rekordnou účasťou hráčov a škôl. Zapojilo sa 70 škôl a svoje sily si zmeralo 339 šachistov.

Podujatie organizoval Šachový klub Doprastav Bratislava a samotné turnaje prebehli na platforme lichess.org. O výsledku družstva rozhodoval sumárny zisk štyroch najlepších členov družstva.

Najväčšou hviezdou turnaja bol náš IM Viktor Gažík, úradujúci majster Slovenska medzi dospelými a majster sveta do 18 rokov (2018). Svojím výborným výkonom, ale aj prístupom k súťaži a za spolupráce svojich spolužiakov, dotiahli naše gymnázium na samotný vrchol turnajovej tabuľky.

Víťazné družstvo v zložení Viktor Gažík, Daniel Vanek, Ján Húska a Jakub Kiaba nazbieralo 87 bodov. Svojimi výkonmi nezaostali ani naši ďalší reprezentanti Adam Dušička, Samuel Drobný a Roderik Antol.

Individuálne poradie turnaja stredoškolákov bolo jednoznačným sólom Viktora Gažíka, ktorý za 2 hodiny stihol odohrať 22 partií, pričom súperom dovolil len 3 remízy.

Mgr. Marta Lančaričová

7. 5. 2021

Dejepisná olympiáda 2020/2021 – celoslovenské kolo

Postupom z krajského kola sa do celoslovenského kola Dejepisnej olympiády tento školský rok dostali žiačky II.C triedy Michaela Krebesová a Lucia Balážová. Dievčatá v termíne 26. – 27. apríla 2021 absolvovali náročný dištančný teoretický okruh otázok, na druhý deň boli zaradené online obhajoby súťažných projektov. Michaela vytvorila prácu s názvom Mená a priezviská vybraných obcí hornej Nitry v 17. – 21. storočí, Lucia si vybrala tému Osmanská ríša a horná Nitra v 16. – 17. storočí.

Obe súťažiace si počínali vynikajúco, v celkovom umiestnení sa Michaela dostala na 2. miesto a Lucia na 3. miesto. K tomuto úspechu im všetci srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy i samosprávneho kraja, do ďalšej práce im prajeme mnoho síl a odhodlania!

PhDr. Monika Siváková

25. 4. 2021

Online prednáška o starých juhoamerických kultúrach

V dňoch 20. a 22. apríla 2021 do tried I.D a I.E zavítal na online hodinu dejepisu hosť, kolega PaedDr. Bohdan Cagáň. Pozvali sme ho spestriť a doplniť učivo o zámorských objavoch, keďže je cestovateľ a osobne navštívil zaujímavé miesta, o ktorých sa v škole učíme len sprostredkovane. Predstavil Južnú Ameriku od staroveku po novovek, kultúrne okruhy, najmä kultúru Inkov, ktorú neskôr ovládli európski dobyvatelia prichádzajúci na toto územie v čase výprav Krištofa Koluba a po ňom. Prednáška tvorí faktografický základ ďalšieho rozprávania, ktorý si žiaci neskôr dopĺňajú na hodinách španielskeho jazyka v 3. ročníku.

Svoje rozprávanie sprevádzal originálnymi fotografiami. Predstavil staré geoglyfy kultúry Nasca a Paracas v Peru, kamenné stavby kultúry Tivinaku v Bolívii. Dozvedeli sme sa o jazere Titicaca (nadmorská výška 3800 m n. m.), videli sme na ňom umelo vytvorené ostrovy z tŕstia (totora) tamojších Uruov a Ajmarov, ktorých kultúra pretrváva dodnes. Navštívili sme veľké mesto Cusco v Peru, pozostatok ríše Inkov. Pozorovali sme koloniálne pamiatky, svätyňu Kenko, hovorili sme o zvieracích obetách, o múmiách v kožených vakoch, o pevnosti Sokolie hniezdo, o skalných hroboch, terasovitých poliach či o Starej hore a jej meste (Machu Picchu). Ocitli sme sa v tomto meste v tvare kondora, videli sme námestie, oltár, chrám slnka, pôvodné kanály.

Všetko to bolo veľkolepé, iné, ako poznáme z čias našej antiky či starého Orientu. Rozšírili sme svoje obzory, dozvedeli sa veľa nového, uvedomili sme si rôznosť civilizácií a učíme sa prijať túto rôznosť a rešpektovať kultúrne dedičstvo v celej jeho kráse.

PhDr. Monika Siváková

25. 4. 2021

Workshopy Školská slávnosť 89/90 a Nežná zmena – Post Bellum

V dňoch 9. a 15. apríla 2021 sa pre triedy kvartu a III.D v rámci online priestoru konali workshopy predmetu dejepis organizované občianskym združením Post Bellum, ktoré má s našou školou viacročné pozitívne skúsenosti spolupráce. Workshopy boli vedené vždy dvoma odbornými lektorkami, ktoré so žiakmi využili mnohé zaujímavé interaktívne metódy výučby a ponúkli netradičný pohľad na obdobie socializmu v kontraste s dopadom Nežnej revolúcie ´89. Žiaci sa na workshopy vopred pripravili, absolvovali rozhovory so svojimi rodinnými príslušníkmi, študovali osudy postáv, ktoré im pre workshop boli pridelené.

Následne počas workshopu po úvodnom predstavení činnosti Post Bellum hrali úlohy svojich postáv buď počas prípravy na školskú slávnosť pri príležitosti výročia VOSR alebo počas domovej schôdze v novom panelovom činžáku. Lektorka bola v prvom prípade skupinovou vedúcou, v druhom domovníčkou. Týmito príbehmi sa žiaci zoznámili so socialistickou dobou, pracovali v skupinách na zadaniach, uvažovali o tom, čo nám socializmus dal a čo vzal. Prišla Nežná revolúcia a doba sa zmenila. Každý žiak z pohľadu svojej postavy hodnotil, ako ho táto zmena zasiahla. Všetci na koniec skonštatovali, že výdobytky Nežnej revolúcie pociťujeme dodnes, máme slobodu a naše práva sú rešpektované, musíme si to vážiť.

PhDr. Monika Siváková

8. 4. 2021

Dejepisná olympiáda 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 22. marca 2021 sa konalo dištančné krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci a dosiahli pekné výsledky.

Michaela Krebesová (II.C) sa v kategórii A umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Lucia Balážová (II.C) sa v kategórii B umiestnila na 2. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Daniel Dobiš (IV) sa v kategórii C zaradil medzi úspešných riešiteľov.

Srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov!

PhDr. Monika Siváková

23. 3. 2021

MATURITNÁ SKÚŠKA 2021

Branislav Gröhling: Maturitná skúška bude odrážať štyri roky práce maturantov

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku. Dôvodom je najmä intenzívnejšia druhá vlna koronavírusu, s tým spôsobené prerušenie dochádzky do škôl v tomto školskom roku či ťažko predvídateľná epidemiologická situácia na Slovensku v budúcich týždňoch.

Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

Žiaci posledných ročníkov stredných škôl budú v tomto školskom roku maturovať administratívne. Výsledky maturitnej skúšky určia školy, rovnako ako vlani, aritmetickým priemerom z výsledkov žiaka počas celého štúdia na strednej škole. Priemer známok sa vypočíta zo všetkých koncoročných vysvedčení žiaka a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

„Vzhľadom na pandemickú situáciu sme 4. januára 2021 oznámili zrušenie externej časti maturít, teda písomné testy. Do konca marca sme mali následne informovať o termíne písomnej formy internej časti, teda slohu. Ten sa ruší. Známka ústnej maturity, praktickej maturity a jej teoretickej časti sa vypočíta podľa priemeru známok žiaka z predmetu. Všetky technické veci upresňujeme v rozhodnutí, ktoré nájdete na webe ministerstva,“ ozrejmil minister školstva. Žiak, ktorý má záujem prejsť klasickou maturitou, napríklad, aby dostal lepšiu známku, môže požiadať o tradičnú formu ústnej maturity.

Riaditelia stredných škôl do 3. mája určia skupiny príbuzných predmetov, ktoré sa budú počítať do výslednej známky. Do úvahy sa berú koncoročné známky zo všetkých ročníkov pri 4-ročných a 5-ročných programoch a následne aj polročné známky z posledných dvoch rokov. Pri 8-ročných programoch sa berú do úvahy známky z posledných 4 ročníkov a polročné známky z posledných dvoch rokov. Do 10. mája sa na školách uskutoční koncoročná klasifikácia, vrátane komisionálnych skúšok. Žiaci dostanú spriemerovanú známku do 19. mája 2021. Výučba v posledných ročníkoch stredných škôl sa naďalej uskutočňuje a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať prezenčnej formy výučby.

Maturita podľa priemeru sa tak ako minulý rok vzťahuje na štyri povinné predmety. Všetci žiaci dostanú známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty alebo šiesty dobrovoľný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok alebo do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu. Ústne maturity na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termíne od 31. mája 2021.

„Známka žiaka na maturite tak bude odrážať celé 4 roky jeho práce a jeho kontinuálne výsledky počas celého štúdia na strednej škole. Títo žiaci sa učili počas celého štúdia, boli 4 roky preverovaní, známkovaní a hodnotení a pripravovali sa či už na ďalšie štúdium alebo na prácu. Tieto roky sa premietnu do ich výsledného hodnotenia. Podobný prístup pre nepriaznivú pandemickú situáciu zvolili krajiny ako Írska republika, Severné Írsko, Wales či Škótsko,“ doplnil minister.

Rozhodnutie ministra školstva aj bližšie informácie k organizácii maturít v školskom roku 2020/2021 sú k dispozícii na web stránke ministerstva školstva.

26. 2. 2021

Zapojte sa do súťaže pre stredoškolákov a hrajte o astronomické ceny

Vedeli by ste žiť na Marse? Ak máte nápad, ako prežiť na červenej planéte, pripravte projekt na simulovanú marťanskú misiu. Svetoznáma astrobiologička Dr. Michaela Musilová, riaditeľka misií, zrealizuje víťazný experiment vo výskumnej vesmírnej stanici HI-SEAS na Havaji.

Prihláste sa do tretieho ročníka prestížnej súťaže Misia Mars 3, určenej pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy a techniku a majú ambície využiť svoje vedomosti aj za hranicami Zeme. Budete mať jedinečnú možnosť spolupracovať s uznávanou mladou vedkyňou, ktorá zapája slovenských študentov a školy do celosvetového výskumu. Počas jednej zo simulovaných misií budete s Michaelou Musilovou koordinovať Váš projekt a zadávať jej inštrukcie priamo počas jeho realizácie. Tri víťazné projekty budú predstavené v časopise Quark.

Zaregistrujte sa na stránke www.misiamars.sk v termíne 18. február – 9. máj 2021 ako jednotlivec alebo tím maximálne piatich študentov pod vedením odborného garanta (učiteľa) a vyhrajte hodnotné ceny pre Vás aj Vašu školu. Každý súťažiaci získa po registrácii štartovací marťanský balíček s darčekovými predmetmi. Vytvorte za asistencie svojho učiteľa vedecko-technický projekt, ktorý budú môcť využiť astronauti na simulovaných marťanských misiách alebo bude mať prínos pre budúci život na bájnej červenej planéte. Projekt je potrebné predstaviť v dvojminútovom videu formou ústnej prezentácie alebo zdokumentovaním postupu jeho realizácie a video nahrať do online formulára.

Tri najlepšie projekty, ktoré vyberie odborná porota, predstavia ich autori v zábavno-vzdelávacom centre Energoland v Mochovciach v polovici júna 2021. Na základe prezentácií jednotlivých tímov rozhodne porota o konečnom umiestnení, všetky tri tímy vyhrajú atraktívne ceny. Víťazný projekt zrealizuje na jednej zo svojich simulovaných misií jej veliteľka Michaela Musilová spolu s tímom medzinárodných vedcov. Pre víťazov je pripravená jedinečná exkurzia do Space Expo, návštevníckeho centra Európskej vesmírnej agentúry v Holandsku. Nenechajte si ujsť vstup do modelu medzinárodnej vesmírnej stanice alebo možnosť vidieť originálnu kapsulu Soyuz, v ktorej letel do vesmíru v roku 2004 holandský astronaut André Kuipers.

Pri tvorbe projektu sa môžete inšpirovať experimentmi z minulých ročníkov súťaže, počas ktorých študenti využili biologický odpad výskumníkov na tvorbu recyklovanej vody na hydroponické (bez pôdy v roztoku) pestovanie rastlín na stanici, či zisťovali, aký vplyv má rozdielna gravitácia a množstvo slnečného svitu na úrodnosť ľuľka zemiakového na Marse. Celosvetový ohlas i úspech zaznamenal víťazný experiment Misie Mars 2, ktorý sa zameral na využitie ľudských vlasov a ochlpenia ako hnojiva pre pestovanie rastlín počas vesmírnych misií.

Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA), Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a magazínom o vede a technike Quark.

20. 2. 2021

Výhody dištančného vzdelávania vo výučbe dejepisu

Od októbra 2020 sme sa ocitli v druhej vlne pandémie koronavírusu, zo dňa na deň sme zasadli doma pred počítač a začali s dištančnou výučbou. Skúsenosti s týmto typom výučby sme mali už od marca 2020 z prvej vlny, ale cítili sme, že tento raz musíme robiť mnohé veci ináč, lepšie. Premýšľali sme, ako výučbu skvalitniť, spestriť, ponúknuť žiakom čosi viac než len „klasické“ hodiny. Výsledkom je množstvo aktivít so vzácnymi hosťami, ktorých sme si na online hodiny pozvali. Uvádzame zoznam besied a prednášok uskutočnených v rozmedzí októbra 2020 až februára 2021 na hodinách dejepisu a na dejepisných seminároch.

 • doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a vedúca Katedry histórie na FF TU v Trnave) – prednáška o možnostiach štúdia na FF TU, vedecká práca historika a využívanie primárnych prameňov – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)
 • doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity M. Bela v B. Bystrici) – prednáška Nacizmus a neonacizmus v dejinách a v súčasnosti – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)
 • Mgr. Peter Vanko (metodik – lektor SNM – Múzea holokaustu v Seredi) – online vzdelávacia aktivita Ženy z transportov pre štyri triedy tretieho ročníka, Príbeh Naftaliho – pre kvartu
 • Bc. Jakub Gebrlín a Bc. Tomáš Čavojský (študenti leteckého inžinierstva na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne) – beseda o technológiách dištančného vzdelávania na vysokej škole a o výhodách a prekážkach slovenského študenta na zahraničnej vysokej škole – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Bc. Matej Škultéty a Bc. Peter Belák (študenti práva na PF Univerzity Komenského a Trnavskej univerzity) – prednáška o možnostiach štúdia na PF UK, PF TU, uplatnenie právnikov v praxi, prepojenie vedomostí z gymnázia na vysokoškolské štúdium – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Bc. Martin Tokár a Martin Nemec (študenti ekonómie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave) – beseda o možnostiach štúdia v zahraničí prostredníctvom programov Erasmus+ (Francúzsko, Chorvátsko) – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Ľubomír Blaho a Dušan Belák (študenti učiteľstva dejepisu a vybraného predmetu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) – beseda o spôsobe štúdia na slovenskej vysokej škole, výhody a nevýhody štúdia učiteľstva, analýza bakalárskeho a magisterského učiteľského študijného programu dejepisu – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)
 • Martin Lukáč (VIIb) – rovesnícka prednáška o vývoji zbraní a bojovej techniky od konca 19. storočia do konca prvej svetovej vojny – pre štyri triedy tretieho ročníka
 • Michal Líška (VIIb) – rovesnícka prednáška o zbraniach a zbraňových systémoch druhej svetovej vojny – pre tri triedy tretieho ročníka a kvartu

Myslíme si, že tieto podujatia by sa v takej miere na hodinách v škole uskutočniť nedali (z kapacitných, časových, priestorových a osobných dôvodov), preto nie sme tými, ktorí na zmenené podmienky neustále nadávajú, ale konštatujeme, že v tomto nám dištančné vyučovanie pomohlo. Samozrejme, radi sa do školy opäť vrátime, no veríme, že aj na čas dištančného štúdia budú mnohí spomínať ako na čas prehlbovania a obohacovania vedomostí. Hosťom ďakujeme za ich čas a ochotu.

PhDr. Monika Siváková

18. 2. 2021

FYKOSÍ FYZIKLÁNÍ

Dňa 12. 2. 2021 sa uskutočnil 15. ročník medzinárodnej súťaže FYZIKLÁNÍ. Tento rok súťaž prebiehala online formou. Do súťaže sa zapojilo 442 tímov. Našu školu reprezentovali Ján Plachý (3.A) a Adam Benjamín Plšek (sexta), ktorí spolu s kamarátmi z banskobystrického gymnázia obsadili celkovo 12. miesto (1. miesto na Slovensku).

Vvýsledky

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

PK Fyzika

27. 1. 2021

Základné informácie o termínoch prijímacieho konania

Na základe rozhodnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. 1. 2021 a 26. 1. 2021 oznamujeme uchádzačom o štvorročné aj osemročné štúdium na našej škole a ich zákonným zástupcom:

 1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole je do 26. februára 2021. Podmienky prijatia na Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi budú zverejnené na webovom sídle školy.
 2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.
 3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je do 16. apríla 2021.
 4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
 5. Termíny prijímacích skúšok sú: v prvom termíne 3. mája 2021 (a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021), v druhom termíne 10. mája 2021 (a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021).
 6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy je do 20. mája 2021.
 7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka je do 20. mája 2021.
 8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021.

Úplné znenie rozhodnutí MŠVVŠ SR nájdete: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie#rozhodnutie-ministra-k-terminom-a-podmienkam-prijatia-na-studium-na-ss-26-1-2021

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Na voliteľnom seminári zo psychológie sme sa zapojili do celoslovenského projektu, "Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice od topánok". Nielen milé drobnosti, sladkosti ale aj kus svojho srdiečka venovali žiačky seniorom, ktorí si zaslúžia našu pozornosť.

Ďakujeme Shazade Maref za grafickú úpravu fotiek.

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Pridajte sa do celoslovenskej zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?".
Potešme tieto Vianoce seniorov z domova dôchodcov, pre ktorých to bude tieto Vianoce možno jediný darček.

Ako sa zapojiť? Zoberte krabicu od topánok, zabaľte darčekovým papierom zvlášť spodnú časť a zvlášť vrchnák, aby sa dala prekontrolovať.

Do krabice vložte niečo:
1. Sladké
2. Slané
3. Čo zahreje zvnútra (káva, čaj...)
4. Čo zahreje zvonka (ponožky, šatka, čiapka...)
5. Voňavé ( kozmetika - mydlo, šampón, krém...)
6. Na pamiatku (šálka, kniha, krížovky, pohľadnica)

Krabicu prosím odovzdajte na Zberné miesto:
PRIEVIDZA: Solárne štúdio Karibik, Hviezdoslavova 5

Viac info na: www.kolkolasky.sk

1. 12. 2020

Medzinárodná súťaž iBOBOR 2020

V dňoch 11. 11. – 16. 11. 2020 sa aj naša škola zapojila už do 14. ročníka medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor. V tomto roku súťažilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl iba na Slovensku. Organizátorom súťaže na našej škole, ktorá tento rok prebiehala iba online, bola PaedDr. Karin Malátová. Do súťaže sa v tomto roku z našej školy zapojili iba 6 žiaci, napriek tomu dosiahli výborné výsledky. Naši žiaci súťažili v troch kategóriách. Z celkového počtu zúčastnených dvaja súťažili v kategórii Kadet, jeden v kategórii Junior a traja v kategórii Senior. Piati z nich boli úspešní, pričom študent 3.A Ján Plachý získal maximálny možný počet bodov.

Víťazom i všetkým úspešným blahoželáme, ďakujeme, že sa zúčastnili a ostatným držíme palce na budúci rok. Podrobnosti o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk.

24. 11. 2020

Úspech v súťaži Fyzikálny náboj

Fyzikálny náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktorí reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac pripravených úloh. Úlohy sú netradičné, kreatívne a rozvíjajú fyzikálne myslenie. Tento rok sa súťaž konala dištančne 13. 11. 2020. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti: Ján Plachý (3.A), Adam Benjamín Plšek (sexta), Marek Michalovič (oktáva), Viera Glevitzká (2.A), Tomáš Iliaš (2.A). V kategórii Seniori – medzinárodne, kde súťažilo 111 družstiev obsadili 10. miesto a v kategórii Seniori – Slovensko, kde sa do súťaže zapojilo 44 družstiev obsadili 5. miesto. K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

PK Fyzika

Poznáme úspešných riešiteľov 12. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády

Michal Líška (VIIb) a Peter Gašparovič (IV.E) ako víťazi krajského kola v kategóriách A a B postúpili do celoslovenského kola 12. ročníka Dejepisnej olympiády za školský rok 2019/2020. Vzhľadom k pandemickej situácii bolo konanie celoštátneho kola odložené na 6. októbra 2020. Súťažiacim odborná porota vyhodnotila projekty – súťažné práce, najlepší piati z každej kategórie sa zúčastnili online pohovoru s odbornou komisiou.

Súťažiaci, ktorí získali viac ako 30 bodov z 50, boli zaradení medzi úspešných riešiteľov, bez ohľadu na umiestnenie. Peter Gašparovič medzi takýchto úspešných riešiteľov patrí, Michal Líška v kategórii A postúpil do užšieho výberového kola a obstál naozaj výborne, podarilo sa mu získať 3. miesto.

Slovenský inštitút mládeže Iuventa je garantom predmetových súťaží, o priebehu celoštátneho kola sa môžeme dočítať aj na jeho stránkach v článku pod linkom https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/dejepisne-talenty-objavene-napriek-nepriaznivej-situacii.alej?ind= .

Na oboch súťažiacich som ako ich konzultantka a členka komisie krajského kola Dejepisnej olympiády veľmi hrdá, chlapci dokázali za mimoriadnych okolností obhájiť svoju celoročnú vedeckú námahu, ktorá im napokon priniesla hmatateľné výsledky. Prajem im, aby sa im naďalej darilo a aby v histórii nachádzali radosť a zmysel.

PhDr. Monika Siváková

9. 10. 2020

K. A. Medvecký 1875 – 1937 (výstava k 145. výročiu narodenia)

Klub priateľov histórie Bojníc, Kutúrne centrum Bojnice a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v období mesiacov september – október 2020 v priestoroch klubovne gymnázia usporiadali výstavu k 145. výročiu narodenia významného kňaza, etnografa, historika a politika Karola Antona Medveckého, ktorého regionálne pôsobenie je spojené najmä s mestom Bojnice a jeho farnosťou.

Výstavu videli žiaci gymnázia a dozvedeli sa mnoho nových faktov zo života tejto významnej osobnosti, či už o Medveckého detstve a študentských rokoch, o jeho pôsobiskách, stavebnej činnosti v Bojniciach a okolí, o jeho politickom vklade pri koncipovaní Deklarácie slovenského národa v roku 1918, o jeho spisovateľskej činnosti, archeologických aktivitách, resp. o spomienkach jeho súčasníkov.

Žiaci si uvedomili, že získané poznatky je možné využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, na dejinách umenia. Nemenej sú dôležité Medveckého ľudské a morálne hodnoty nezištnej pomoci slabým, podpora národného cítenia, ktoré môžu byť pre súčasnú mladú generáciu inšpiráciou.

K realizácii výstavy bolo potrebné zabezpečiť spoluprácu viacerých inštitúcií, preto by sme chceli poďakovať za pomoc a ochotu Kultúrnemu centru Bojnice na čele s pani riaditeľkou Ing. Emíliou Belianskou, Klubu priateľov histórie Bojníc a jeho členkám PaedDr. Sylvii Maliarikovej, MVDr. Kamile Gordanovej, Mgr. Anne Rakúsovej, PhDr. Eve Morávkovej, bez ktorých obetavej snahy by táto výstava v priestoroch gymnázia nemohla byť sprístupnená.

PhDr. Monika Siváková

9. 10. 2020

Výsledky dejepisných súťaží zo školského roku 2019/2020 – dištančné kolá

Vzhľadom k situácii s pandémiou šírenia nového koronavírusu a prechodom na dištančnú formu vyučovania od marca 2020 boli podmienky konania viacerých dejepisných súťaží pozmenené, no i napriek sťaženej situácii naši žiaci v nich dosiahli významné úspechy.

Dejepisná olympiáda – dištančné krajské kolo sa konalo až v septembri 2020. Sme pyšní na víťazov oboch kategórií, pretože sú z našej školy. Michal Líška (sexta B) obsadil 1. miesto v kategórii A (s prácou Skrytá cirkev v Prievidzi v rokoch 1960 – 1989), Peter Gašparovič (III.E) obsadil 1. miesto v kategórii B (s prácou M. R. Štefánik – známy neznámy). Obe práce postupujú do celoslovenského kola.

Stredoškolská odborná činnosť – v odbore 1 (voľný čas) sa na 2. mieste v krajskom kole umiestnil René Gažo (I.A) s prácou História a jej výskyt v počítačových hrách. Práca postúpila do celoslovenského kola, kde sa umiestnila medzi úspešnými projektami. V odbore 13 (história, filozofia, právne vedy) sa na 3. mieste v krajskom kole umiestnil Erik Gubov (sexta B), ktorý prezentoval prácu Príspevok k dejinám motocyklov – historická rekonštrukcia Jawy 555.

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – vzhľadom k organizačným komplikáciám sa krajské kolo v marci 2020 nekonalo, jeho realizácia sa posúva na marec 2021, na súťaž sa pripravuje tím žiakov: Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A), Martin Lukáč (septima B).

Víťazom súťaží blahoželáme a držíme palce aj v súťažiach v aktuálnom školskom roku!

PhDr. Monika Siváková

22. 9. 2020

Jedenásť statočných

V utorok 15. 9. 2020 sme sa my, žiaci 1.A vydali na turistiku s našim triednym učiteľom. Náš výlet smeroval na pohorie Vtáčnik, vrch Buchlov. Stretli sme sa na mieste a vyrazili do hôr. Najskôr terén nebol vôbec náročný, zvládali sme ho bez problémov. Neskôr to začalo byť strmšie a všetci sme lapali po dychu. Dali sme si krátku prestávku na osvieženie a doplnenie energie. Potom sme sa vydali na posledný úsek našej trasy. Terén bol trochu horší, išli sme cez tiesňavu, kde sme šplhali po rebríkoch. Chcelo to trochu sily, ale všetci sme to úspešne zvládli, dokonca aj pes, ktorého priviedla spolužiačka. Keď sme prešli týmto úzkym úsekom, dostali sme sa na vrchol Buchlova. Ten výhľad bol neskutočný. Videli sme na všetky strany, obloha bola bez jediného oblaku. Odfotili sme sa pri dvojkríži, porozprávali sa a trochu sa aj poopaľovali. Bolo tam tak krásne, až sa nám skoro nechcelo ísť naspäť.

Tamara Halenárová, 1.A

2. 9. 2020

Dostali sme dar

Nestáva sa to často, skôr naopak. Dnes nás ale potešila príjemná návšteva pána riaditeľa Unikliniky kardinála Korca, s. r. o. Zdravý život Ing. Miloša Mladého MBA.

Priniesol nám 1000 trojvrstvových ochranných rúšok. Pra každého študenta aj zamestnanca našej školy. Veľmi nás to potešilo.

Otvorili sme nový školský rok plný rôznych opatrení. Možno sa nám niekedy zdajú prísne či príliš striktné, každopádne ich úlohou je ochrániť zdravie každého jedného zamestnanca aj študenta. A iba o to ide.

Spolupatričnosť sa v týchto "ťažkých časoch" cení najviac.

Ďakujeme!

2. 9. 2020

Oznam pre žiakov, ktorí majú ISIC kartu a chcú si predĺžiť jej platnosť

2. 9. 2020

Oznam pre žiakov, ktorí nemajú ISIC kartu a chcú ju získať

O kartu je možné požiadať do konca septembra (zatiaľ) postupom uvedeným v priloženom súbore.

30. 8. 2020

Inštruktáž k štipendiám

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza