EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

24. 11. 2020

Úspech v súťaži Fyzikálny náboj

Fyzikálny náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktorí reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac pripravených úloh. Úlohy sú netradičné, kreatívne a rozvíjajú fyzikálne myslenie. Tento rok sa súťaž konala dištančne 13. 11. 2020. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti: Ján Plachý (3.A), Adam Benjamín Plšek (sexta), Marek Michalovič (oktáva), Viera Glevitzká (2.A), Tomáš Iliaš (2.A). V kategórii Seniori – medzinárodne, kde súťažilo 111 družstiev obsadili 10. miesto a v kategórii Seniori – Slovensko, kde sa do súťaže zapojilo 44 družstiev obsadili 5. miesto. K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

PK Fyzika

Poznáme úspešných riešiteľov 12. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády

Michal Líška (VIIb) a Peter Gašparovič (IV.E) ako víťazi krajského kola v kategóriách A a B postúpili do celoslovenského kola 12. ročníka Dejepisnej olympiády za školský rok 2019/2020. Vzhľadom k pandemickej situácii bolo konanie celoštátneho kola odložené na 6. októbra 2020. Súťažiacim odborná porota vyhodnotila projekty – súťažné práce, najlepší piati z každej kategórie sa zúčastnili online pohovoru s odbornou komisiou.

Súťažiaci, ktorí získali viac ako 30 bodov z 50, boli zaradení medzi úspešných riešiteľov, bez ohľadu na umiestnenie. Peter Gašparovič medzi takýchto úspešných riešiteľov patrí, Michal Líška v kategórii A postúpil do užšieho výberového kola a obstál naozaj výborne, podarilo sa mu získať 3. miesto.

Slovenský inštitút mládeže Iuventa je garantom predmetových súťaží, o priebehu celoštátneho kola sa môžeme dočítať aj na jeho stránkach v článku pod linkom https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/dejepisne-talenty-objavene-napriek-nepriaznivej-situacii.alej?ind= .

Na oboch súťažiacich som ako ich konzultantka a členka komisie krajského kola Dejepisnej olympiády veľmi hrdá, chlapci dokázali za mimoriadnych okolností obhájiť svoju celoročnú vedeckú námahu, ktorá im napokon priniesla hmatateľné výsledky. Prajem im, aby sa im naďalej darilo a aby v histórii nachádzali radosť a zmysel.

PhDr. Monika Siváková

9. 10. 2020

K. A. Medvecký 1875 – 1937 (výstava k 145. výročiu narodenia)

Klub priateľov histórie Bojníc, Kutúrne centrum Bojnice a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v období mesiacov september – október 2020 v priestoroch klubovne gymnázia usporiadali výstavu k 145. výročiu narodenia významného kňaza, etnografa, historika a politika Karola Antona Medveckého, ktorého regionálne pôsobenie je spojené najmä s mestom Bojnice a jeho farnosťou.

Výstavu videli žiaci gymnázia a dozvedeli sa mnoho nových faktov zo života tejto významnej osobnosti, či už o Medveckého detstve a študentských rokoch, o jeho pôsobiskách, stavebnej činnosti v Bojniciach a okolí, o jeho politickom vklade pri koncipovaní Deklarácie slovenského národa v roku 1918, o jeho spisovateľskej činnosti, archeologických aktivitách, resp. o spomienkach jeho súčasníkov.

Žiaci si uvedomili, že získané poznatky je možné využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, na dejinách umenia. Nemenej sú dôležité Medveckého ľudské a morálne hodnoty nezištnej pomoci slabým, podpora národného cítenia, ktoré môžu byť pre súčasnú mladú generáciu inšpiráciou.

K realizácii výstavy bolo potrebné zabezpečiť spoluprácu viacerých inštitúcií, preto by sme chceli poďakovať za pomoc a ochotu Kultúrnemu centru Bojnice na čele s pani riaditeľkou Ing. Emíliou Belianskou, Klubu priateľov histórie Bojníc a jeho členkám PaedDr. Sylvii Maliarikovej, MVDr. Kamile Gordanovej, Mgr. Anne Rakúsovej, PhDr. Eve Morávkovej, bez ktorých obetavej snahy by táto výstava v priestoroch gymnázia nemohla byť sprístupnená.

PhDr. Monika Siváková

9. 10. 2020

Výsledky dejepisných súťaží zo školského roku 2019/2020 – dištančné kolá

Vzhľadom k situácii s pandémiou šírenia nového koronavírusu a prechodom na dištančnú formu vyučovania od marca 2020 boli podmienky konania viacerých dejepisných súťaží pozmenené, no i napriek sťaženej situácii naši žiaci v nich dosiahli významné úspechy.

Dejepisná olympiáda – dištančné krajské kolo sa konalo až v septembri 2020. Sme pyšní na víťazov oboch kategórií, pretože sú z našej školy. Michal Líška (sexta B) obsadil 1. miesto v kategórii A (s prácou Skrytá cirkev v Prievidzi v rokoch 1960 – 1989), Peter Gašparovič (III.E) obsadil 1. miesto v kategórii B (s prácou M. R. Štefánik – známy neznámy). Obe práce postupujú do celoslovenského kola.

Stredoškolská odborná činnosť – v odbore 1 (voľný čas) sa na 2. mieste v krajskom kole umiestnil René Gažo (I.A) s prácou História a jej výskyt v počítačových hrách. Práca postúpila do celoslovenského kola, kde sa umiestnila medzi úspešnými projektami. V odbore 13 (história, filozofia, právne vedy) sa na 3. mieste v krajskom kole umiestnil Erik Gubov (sexta B), ktorý prezentoval prácu Príspevok k dejinám motocyklov – historická rekonštrukcia Jawy 555.

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – vzhľadom k organizačným komplikáciám sa krajské kolo v marci 2020 nekonalo, jeho realizácia sa posúva na marec 2021, na súťaž sa pripravuje tím žiakov: Adrián Šikula (II.D), Andrea Podolanová (II.A), Martin Lukáč (septima B).

Víťazom súťaží blahoželáme a držíme palce aj v súťažiach v aktuálnom školskom roku!

PhDr. Monika Siváková

24. 9. 2020

Výsledky OVS

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov.

V stanovenom termíne bola predložená len 1 ponuka. Ponuku predložila firma: Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza. Ponúknutá výška nájomného bola 20,- Eur za 1 m2 mesačne.

22. 9. 2020

Podporte našu žiačku

Laura Líšková je žiačkou našej školy. Spolu s ďalšími dvomi dievčatami z klubu karate sa prebojovali do finále 5. ročníka grantového programu Slovenského olympijského tímu UKÁŽ SA, v ktorom sa tento rok rozdeľuje spolu 46-tisíc eur. O výške grantu sa však teraz rozhodne na základe množstva hlasov. Hlasuje sa opakovane jeden krát za deň. Hlasovanie prebieha ešte do 27. 9. 2020. Bližšie informácie sú na webovej stránke: www.olympic.sk/ukazsa/kata-team-prievidza pripadne aj na web stránke Športovej školy karate a mesta Prievidza, príp. fcb stránke primátorky mesta Prievidze.

22. 9. 2020

Jedenásť statočných

V utorok 15. 9. 2020 sme sa my, žiaci 1.A vydali na turistiku s našim triednym učiteľom. Náš výlet smeroval na pohorie Vtáčnik, vrch Buchlov. Stretli sme sa na mieste a vyrazili do hôr. Najskôr terén nebol vôbec náročný, zvládali sme ho bez problémov. Neskôr to začalo byť strmšie a všetci sme lapali po dychu. Dali sme si krátku prestávku na osvieženie a doplnenie energie. Potom sme sa vydali na posledný úsek našej trasy. Terén bol trochu horší, išli sme cez tiesňavu, kde sme šplhali po rebríkoch. Chcelo to trochu sily, ale všetci sme to úspešne zvládli, dokonca aj pes, ktorého priviedla spolužiačka. Keď sme prešli týmto úzkym úsekom, dostali sme sa na vrchol Buchlova. Ten výhľad bol neskutočný. Videli sme na všetky strany, obloha bola bez jediného oblaku. Odfotili sme sa pri dvojkríži, porozprávali sa a trochu sa aj poopaľovali. Bolo tam tak krásne, až sa nám skoro nechcelo ísť naspäť.

Tamara Halenárová, 1.A

18. 9. 2020

So Štefánikom súťažíme do konca septembra!

Súťaž z dielne Trenčianskeho samosprávneho kraja pokračuje ešte necelý mesiac. Šancu zapojiť sa chceme dať aj najmenším, ktorí sa po prázdninách vrátili do škôlok, škôl či centier voľného času.

Letné mesiace ubehli ako voda a máme tu nový školský rok. Deti sa vrátili do školských lavíc, mnohé aj k svojim predchádzajúcim mimoškolským aktivitám v rámci centier voľného času. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli predĺžiť tematicky ladenú súťaž zachytávajúcu Najväčšieho Slováka očami ľudí rôznych vekových kategórií. Príspevky jednotlivcov alebo skupín vo forme textu či kresby čakáme do konca septembra. Doručiť ich je potrebné spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov na adresu župného úradu v Trenčíne.

Autor víťazného príspevku, ktorého svojím hlasovaním na našom facebookovom profile určí verejnosť, získa VIP kartu Slovenského národného múzea (SNM). Spoznať životný príbeh košarišského chlapca vďaka vstupenke do Múzea M. R. Štefánika v Košariskách budú môcť aj víťazi na druhom a treťom mieste. Ceny venovalo Slovenské národné múzeum – Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách.

Štatút súťaže Najväčší Slovák mojimi očami spolu so súhlasom so spracúvaním osobných údajov je priložený pod tlačovou správou.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146

11. 9. 2020

Ponuka krúžkov pre školský rok 2020/2021

Študenti, tu je zoznam krúžkov, ktoré by sa tento školský rok mohli otvoriť. Vaše povinnosti sú nasledovné:

 1. vyberiete si krúžok
 2. zapíšete si ho do zoznamu, ktorý Vám dá Váš triedny. V zozname musí jasne figurovať názov krúžku aj meno vedúceho krúžku
 3. vzdelávací poukaz dáte podpísať rodičom (plnoletí si ho môžu podpísať sami) a odovzdáte ho Vášmu triednemu najneskôr do piatku 18. septembra 2020 !!!
 4. môžete navštevovať aj viac krúžkov, vzdelávací poukaz odovzdáte však len do jedného. Do zoznamu zapíšete len ten krúžok, do ktorého odovzdávate vzdelávací poukaz. Tie ďalšie si vybavíte osobne u vedúcich krúžkov.

7. 9. 2020

Bufet

Od 7. 9. 2020 je otvorený školský bufet.

2. 9. 2020

Dostali sme dar

Nestáva sa to často, skôr naopak. Dnes nás ale potešila príjemná návšteva pána riaditeľa Unikliniky kardinála Korca, s. r. o. Zdravý život Ing. Miloša Mladého MBA.

Priniesol nám 1000 trojvrstvových ochranných rúšok. Pra každého študenta aj zamestnanca našej školy. Veľmi nás to potešilo.

Otvorili sme nový školský rok plný rôznych opatrení. Možno sa nám niekedy zdajú prísne či príliš striktné, každopádne ich úlohou je ochrániť zdravie každého jedného zamestnanca aj študenta. A iba o to ide.

Spolupatričnosť sa v týchto "ťažkých časoch" cení najviac.

Ďakujeme!

2. 9. 2020

Oznam pre žiakov, ktorí majú ISIC kartu a chcú si predĺžiť jej platnosť

2. 9. 2020

Oznam pre žiakov, ktorí nemajú ISIC kartu a chcú ju získať

O kartu je možné požiadať do konca septembra (zatiaľ) postupom uvedeným v priloženom súbore.

30. 8. 2020

Inštruktáž k štipendiám

27. 8. 2020

AKTUALIZOVANÉ TLAČIVÁ POTREBNÉ K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY

Vážení rodičia, milí žiaci,
MŠVVŠ zmenilo tlačivá, ktoré sú potrebné pri nástupe do školy. Aktualizovaný dotazník aj vyhlásenie nájdete v prílohe tejto správy. Stále však platí, že vyplnený dotazník treba odovzdať triednemu učiteľovi v deň nástupu žiaka do školy.

18. 8. 2020

Literárna jar Ondreja Čiliaka - Život je veľké divadlo

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlásila 17. ročník literárnej súťaže „Literárna jar Ondreja Čiliaka“. Súťaž bola venovaná 100. výročiu založenia SND.

Mohli sa jej zúčastniť všetky vekové kategórie (deti, mládež, dospelí - vrátane seniorov). Každý účastník mohol zaslať 3 – 5 vlastných básní, alebo 1 - 3 prozaické útvary. Téma a žáner boli ľubovoľné.

Uzávierka súťaže bola 20. 3. 2020. Vyhodnotenie súťaže sa posunulo z 31. 3. 2020 až na 21. 7. 2020 a uskutočnilo sa v priestoroch Hornonitrianskej knižnice.

Do súťaže sa zapojilo 43 prispievateľov, ktorí poslali 108 diel poézie a prózy. Literárna súťaž s podnázvom „Život je veľké divadlo" prebiehala od januára do marca. Súťažiaci zaslali práce nielen z okresu Prievidza, ale aj Bratislavy, Trenčína a Košíc. Pri takom veľkom počte súťažiacich nás teší, že v kategórii dospelých 1. miesto v próze získala študentka našej školy, Patrícia Midlíková zo 4.F triedy.

Jej vyjadrenie, prečo sa do súťaže prihlásila: „Nakoľko som pred dvoma rokmi vyhrala súťaž Literárny Kežmarok, zaujímalo ma, či to bola len náhoda, alebo vo mne naozaj niečo je. Som preto veľmi rada, že som sa opäť umiestnila na prvom mieste.“

K dosiahnutému výsledku jej srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že v písaní bude pokračovať aj v budúcnosti.

PaedDr. Katarína Rajcigelová

13. 8. 2020

Oznam pre študentov – stravníkov školskej jedálne

Firma Trikostrav s. r. o. oznamuje všetkým študentom – stravníkom školskej jedálne informácie zverejnené v prílohách tohto oznamu.

NOVÝCH stravníkov (najmä žiakov 1. ročníka) zároveň informuje:

 1. prihlášku na stravu (príloha) treba doručiť čo najskôr osobne do školskej jedálne – vchod z boku budovy gymnázia;
 2. strava sa odoberá elektronicky – pomocou čipovej karty, ktorú si zakúpite pri odovzdaní prihlášky na stravu;
 3. pri odovzdávaní prihlášky na stravu Vás prosíme, aby ste dodržiavali preventívne opatrenia stanovené ministerstvom zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazy (rúško, odstup, ...).

12. 8. 2020

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov (2 m2) na umiestnenie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov na 1. poschodí v budove školy.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 7. 9. 2020 do 10. hod. na adresu školy: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza v uzatvorenej obálke s oznaèením "Nájom plochy na umiestnenie automatov - NEOTVÁRAŤ".

Ďalšie podmienky a podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke "o škole - zverejòovanie dokumentov - súťaže") a na úradnej tabuli na intenetovej stránke Trenèianskeho samosprávneho kraja.

30. 7. 2020

Výsledky OVS - prenájom bufetu

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie bufetu. V stanovenom termíne boli doručené 4 ponuky. Nasledovala elektronická aukcia, ktorej víťazom sa stala Marianna Gatialová. Vysúťažená suma je 52 €/m2, t. j. 520 € za celú plochu mesačne. Následne bude s výhercom popísaná Zmluva o nájme.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza