EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

Škola bude zavretá od 13. 7. do 17. 7. 2020 a od 3. 8. do 7. 8. 2020. V ostatné dni poèas prázdnin je škola otvorená od 9,00 do 10,00 hod.

12. 8. 2020

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov (2 m2) na umiestnenie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov na 1. poschodí v budove školy.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 7. 9. 2020 do 10. hod. na adresu školy: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza v uzatvorenej obálke s oznaèením "Nájom plochy na umiestnenie automatov - NEOTVÁRAŤ".

Ďalšie podmienky a podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke "o škole - zverejòovanie dokumentov - súťaže") a na úradnej tabuli na intenetovej stránke Trenèianskeho samosprávneho kraja.

30. 7. 2020

Výsledky OVS - prenájom bufetu

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie bufetu. V stanovenom termíne boli doručené 4 ponuky. Nasledovala elektronická aukcia, ktorej víťazom sa stala Marianna Gatialová. Vysúťažená suma je 52 €/m2, t. j. 520 € za celú plochu mesačne. Následne bude s výhercom popísaná Zmluva o nájme.

10. 7. 2020

Londýn

Milí priatelia,
V marci (3. - 6.) sa niekoľko žiakov z našej školy spolu s pani profesorkou Dobišovou zúčastnilo exkurzie do hlavného mesta Anglicka – Londýna. Jej náplňou bolo nie len spoznať nové miesta, pamiatky a zaujímavosti, ktorých je tam veľmi veľa, ale aj prehĺbiť svoje vedomosti a reálne si vyskúšať komunikáciu v angličtine.

Londýn sme objavovali so sprievodkyňou Lenkou, ktorá nás povodila po najznámejších miestach, o ktorých vedela povedať nielen informácie z turistickej brožúry, ale aj kopec zaujímavostí a pútavých faktov. Menovite sme si boli prezrieť Houses of Parliament spolu s Big Ben, Westminster Abbey, St. James´s Park, Buckingham Palace, Tower of London, Tower Bridge, City Hall, HMS Belfast, Science Museum, Victoria and Albert Museum, Natural History Museum, Tate Modern a mnhé ďalšie miesta a miestečka, ktoré sa ukrývajú vnútri tohto veľkomesta.

Každý deň sme sa prevážali vlakom do centra, kde sme zažili Londýnsku dopravu nie len pod zemou v metre, ale sme mali možnosť odviesť sa známym doubledeckrom a na uliciach sme tiež videli nenormálne množstvo nezameniteľných čiernych taxíkov.

Našu exkurziu sme ukončili jazdou v London Eye, z ktorého kabíny sme si mohli prezrieť ulice, v ktorých sme strávili posledné dni a rozlúčiť sa s mestom.

Výlet to bol úžasný, veľa zážitkov, kvantum fotiek a množstvo nezabudnuteľných spomienok urobili tento náš výlet výnimočným.

Ani sme nevedeli, aké to bolo šťastie, že sme tam mohli ísť, pretože po víkende nás všetkých čakala karanténa, uzatvorili sa hranice a pravdepodobne sa tam tak skoro nedostaneme.

29. 6. 2020

UKONČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM

Vážení rodičia, milí žiaci,
oznamujeme Vám, že na Gymnáziu V. B. Nedožerského bolo ukončené prijímacie konanie pre 8- ročné štúdium. Dosiahli sme 100%-nú naplnenosť triedy 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

Milí naši budúci primáni, tešíme sa na stretnutie v septembri!

18. 6. 2020

OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. 06. 2020 s účinnosťou od 22. júna sa obnovuje školské vyučovanie aj na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi.

Vyučovanie bude prebiehať 1. až 4. vyučovaciu hodinu.

Stravu si každý študent rieši individuálne s firmou Trikostrav.

6. 6. 2020

Obchodná verejná súťaž - nájom bufetu

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie školského bufetu od 01. 09. 2020 do 30. 06. 2025. Ide o priestor o výmere 10 m2. Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 16. 07. 2020 do 10. hod. na adresu školy: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza v uzatvorenej obálke s označením "OVS-školský bufet - NEOTVÁRAŤ".

Ďalšie podmienky a podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke "o škole - zverejňovanie dokumentov - súťaže") a na úradnej tabuli na intenetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

26. 5. 2020

Základné informácie o prijímacích skúškach na 8-ročné štúdium Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi

Minister školstva v dokumente Rozhodnutie ministra o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách 2019/2020 zo dňa 25. mája 2020 určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímacích skúšok do prvého ročníka 8-ročných gymnázií takto:

 • 1. termín: 15. jún 2020
 • 2. termín: 18. jún 2020

Prijímacie skúšky sa uskutočnia PREZENČNE za prísnych hygienických opatrení, ktoré budú uchádzačom špecifikované v pozvánke na prijímacie skúšky. Pozvánka na prijímacie skúšky bude uchádzačom doručená poštou.

Ďalšie informácie:

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 15. mája 2020 podal najviac dve prihlášky na dve stredné školy.
 2. Ak zákonný zástupca žiaka nepodpísal prihlášku na štúdium pri odoslaní, podpíše ju v deň prijímacích skúšok na strednej škole.
 3. Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
 4. Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
 5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
 6. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré zákonnému zástupcovi žiaka bude doručené riaditeľom strednej školy spolu s rozhodnutím o prijatí žiaka na štúdium.
 7. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 8. Riaditeľ strednej školy do 30. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
 9. Riaditeľ strednej školy do 7. júla 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
 10. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 7. júla 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

Úplné znenie Rozhodnutie ministra o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách 2019/2020 vydané MŠVVŠ SR dňa 25. mája 2020 nájdete na https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-osemrocne-studium/

Kritériá prijímacieho konania pre 8 – ročné štúdium na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi budú zverejnené hneď, ako to bude možné.

11. 5. 2020

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM

Vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľujeme si Vám pripomenúť, že termín podávania prihlášok na štúdium na strednú školu riaditeľom ZŠ je 15. máj 2020. Platí to aj pre osemročné štúdium!

Nevyžaduje sa podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie lekárom, vyžaduje sa však potvrdenie základnou školou.

Spôsob podávania prihlášky na našu školu:

 1. poštou – prostredníctvom základnej školy alebo individuálne;
 2. elektronicky – sken alebo fotografiu prihlášky poslať mailom na e-mailovú adresu školy: skola@gympd.sk;
 3. prostredníctvom informačného systému školy Edupage, ak máte takú možnosť na kmeňovej ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

6. 5. 2020

Kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2020/2021 - 4 ročné štúdium

29. 4. 2020

Kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2020/2021 - 4 ročné štúdium

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Organizácia prijímacieho konania na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi podľa rozhodnutia ministra školstva:

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí prostredníctvom základnej školy, ktorú žiak navštevoval, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Vyžaduje sa však potvrdenie základnej školy, ktorú žiak navštevuje.
  2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré zákonnému zástupcovi žiaka bude doručené riaditeľom strednej školy spolu s rozhodnutím o prijatí žiaka na štúdium.
  3. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
 2. Riaditeľ strednej školy
  1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s rozhodnutím ministra školstva.
  2. Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  3. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
  4. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
  5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
  6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
  7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
  8. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
  9. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

Úplné znenie Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydané MŠVVŠ SR dňa 29. apríla 2020 nájdete na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/.

Upravené kritériá prijímacieho konania na Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi budú zverejnené hneď, ako to bude možné.

29. 4. 2020

Kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2020/2021 - 8 ročné štúdium

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

28. 4. 2020

Kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2020/2021

MŠVVŠ SR dňa 28. apríla 2020 v podvečerných hodinách zverejnilo nasledovnú informáciu:

Až na 7. máj 2020 sa posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. Podľa pôvodného plánu tak mali riaditelia stredných škôl urobiť do 28. apríla 2020.

Podľa § 65 školského zákona zverejnia riaditelia kritériá na prijímacie konanie na vzdelávanie na stredných školách, ako sú napr. počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Bližšie informácie k prijímacím skúškam a pohovorom zverejní ministerstvo školstva v priebehu tohto týždňa.

28. 4. 2020

Kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2020/2021

Podľa rozhodnutia MŠVVŠ SR zo dňa 26. marca 2020, riaditeľ strednej školy zverejní na svojom webovom sídle údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020. Zároveň bola na portáli www.ucimenadialku.sk zverejnená informácia: „Vzhľadom na zrušenie testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.“

Napriek tomu, že sme do dnešného dňa nedostali žiadne odporúčania či usmernenia a neexistujú ani ďalšie vykonávacie predpisy, riaditeľka Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi určila kritériá prijímania na štúdium na našej škole pre školský rok 2020/2021. Zo strany zriaďovateľa sme však dostali pokyn, aby sme tento dokument ešte nezverejňovali. Čakáme na informácie o forme a spôsobe prijímacieho konania zo strany ministerstva školstva, ktorými sa budeme riadiť pri úprave nami stanovených kritérií.

Ubezpečujeme Vás, že kritériá sú z našej strany pripravené a zverejníme ich hneď, ako to bude možné.

Vážení rodičia, milí žiaci,
nezabúdajte však, že termín podania prihlášok na strednú školu riaditeľovi ZŠ je 15. máj 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

23. 4. 2020

Maturitné skúšky 2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

PRIJÍMACIE KONANIE 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15. 4. 2020 Vám oznamujeme, že prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 sa bude konať. Uskutoční sa za prísnych hygienických opatrení definovaných v tomto dokumente. O spôsobe, forme a priebehu samotných prijímacích skúšok však zatiaľ nemáme žiadne ďalšie vykonávacie predpisy.

Vývoj aktuálnej situácie budeme sledovať a priebežne Vás informovať.

Stále platí:

 1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje;
 2. riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;
 3. riaditelia stredných škôl zverejnia na svojom webovom sídle KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 do 28. apríla 2020;
 4. prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;
 5. prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka (2. kolo prijímacích skúšok), sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

Milí žiaci,
plne si uvedomujeme, že ste v neľahkej situácii a učíte sa z domu. Preto Vás chceme ubezpečiť, že s tým počítame a sme pripravení to riešiť.

Nebojte sa, že by ste neboli dostatočne pripravení na štúdium na našom gymnáziu. Všetko spoločne zvládneme.

Tešíme sa na Vás.

21. 4. 2020

KLASIFIKÁCIA PREDMETOV v čase prerušenia vyučovania

16. 4. 2020

Maturitné skúšky 2020

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15. 4. 2020 Vám oznamujem, že Ústne maturitné skúšky na stredných školách sa konať budú.

 1. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší EČ a PFIČ maturitných skúšok (tzv. „písomné maturity“), ústna forma internej časti by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.
 2. Termíny konania Ústnych MS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu do dnešného dňa 16.4.2020 zatiaľ nezverejnilo a čakáme na to, kedy tak urobí.
 3. Všetky nové aktuálne informácie ohľadom Ústnych MS ihneď zverejníme na web stránke našej školy, keď budú upresnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
 4. Do dnešného dňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ale neupresnilo formu, spôsob ani presný čas konania maturitných skúšok. My situáciu pozorne sledujeme a o všetkom Vás budeme včas a presne informovať.

9. 4. 2020

Prihlášky

Milé dievčatá a chlapci, záujemcovia o štúdium na našej škole!

Tento školský rok je vyučovanie na všetkých školách vedené v špeciálnom režime. Úroveň Vašich vedomostí vzhľadom na odlišné možnosti domáceho štúdia je rôzna.

Chcem Vás aj Vašich rodičov ubezpečiť, že naša škola s touto alternatívou počíta a je pripravená ju riešiť.

Nebojte sa, prosím, že by ste z akýchkoľvek dôvodov neboli dostatočne pripravení na štúdium na našej škole.

Spolu všetko zvládneme a prekonáme aj túto prekážku.

Milé dievčatá a chlapci, vážení rodičia, na tejto webovej stránke našej školy budete včas informovaní o všetkých postupoch, ktoré Vášmu prijatiu na štúdium budú predchádzať. My sami ešte podrobnosti nevieme. Spoľahnite sa však, že Vás budeme úplne a včas informovať.

Tešíme sa na Vás. Spolu všetky problémy zvládneme, teraz najmä, buďte zdraví.

Eleonóra Porubcová

25. 3. 2020

Opatrenia ministerstva školstva

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling po rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR dňa 24. 3. 2020 uviedol nasledovné opatrenia týkajúce sa ďalšieho zabránenia šíreniu nového koronavírusu:

 1. vyučovanie na školách bude prerušené do odvolania;
 2. pre školský rok 2019/2020 sa ruší EČ a PFIČ maturitných skúšok (tzv. „písomné maturity“), ústna forma internej časti by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020;
 3. pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií;
 4. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Vyučovanie sa ruší - usmernenie ministerky školstva

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

2% dane

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí minulý rok poukázalli 2% z dane Gymnáziu V. B. Nedožerského. Pri ročnom zúčtovaní dane z príjmu za rok 2019 budete môcť opäť pomôcť študentom našej školy.

Ďakujeme

16. 3. 2020

Dejepis na Dni otvorených dverí 2020

Predmetová komisia dejepisu na Dni otvorených dverí dňa 7. marca 2020 prezentovala svoju činnosť netradičným spôsobom. Nosnou témou bola Nežná revolúcia (31. výročie), ku ktorej si žiaci prvého a druhého ročníka pripravili postery, ktoré vyučujúce dejepisu vystavili v priestoroch pred učebňou dejepisu.

Návštevníci sa mohli zapojiť do aktivity tajnička, ktorej rozlúštením bolo kľúčové slovo MIER. Spevácky zbor Vavrinec zaspieval ukážky predrevolučných piesní domácej i zahraničnej produkcie, dievčatá a chlapci z I.A a I.C prišli oblečené v duchu posledných socialistických rokov, rodina Mazúrovcov pripravila pochúťky, aké boli v móde v časoch končiaceho socializmu.

PhDr. Monika Siváková v dvoch blokoch predstavila činnosť predmetovej komisie, systém vyučovania, prácu s talentovanou mládežou, aktivity spolupráce na regionálnej i nadregionálnej úrovni, na ňu nadviazali kolegyne z predmetovej komisie občianskej náuky, ktoré podali informácie o svojom predmete. Medzitým si prítomní mohli prezrieť učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce žiakov, postery na rôzne témy, nástenky, diplomy žiakov, ukážky učebných pomôcok.

Bola možnosť diskutovať s absolventmi našej školy, so súčasnými žiakmi školy, s uchádzačmi o štúdium na gymnáziu, s rodičmi, s učiteľmi. Obojstranná komunikácia viedla k poučnému záveru, že história má vo výučbe na gymnáziu svoje miesto a vyučovanie prebieha pomocou moderných aktívnych metód s cieľom uvedomelo vzdelávať a vychovávať mladú generáciu.

PhDr. Monika Siváková

2. 3. 2020

Informácie o novom koronavíruse COVID - 19

Aktuálne informácie a dôležité odporúčania ohľadom koronavírusu COVID-19 nájdete na nasledovnej stránke:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

PK biológie

2. 3. 2020

Školské kolo Biologickej olympiády a SOČ 2020

Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii B a zároveň aj školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

Súťažiaci študenti:

Biologická olympiáda
Teoreticko – praktická časť: Ján Plachý (II.A), Kristína Šteinerová (I.A)
Projektová časť: Tomáš Oršula (I.A), s prácou „Leukomalachitová zelená vo vodnej nádrži Nitrianske Rudno“
Študenti postúpili do krajského kola BiO, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. – 12. marca 2020 na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

Stredoškolská odborná činnosť
Miroslav Mikuška (III.F) v súťažnom odbore 05 (Životné prostredie, geografia, geológia) s prácou „Neogénne živočíšne fosílie z oblasti hornej Nitry“
Študent postúpil do obvodného kola SOČ, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2020 na SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom.

PK biológie

2. 3. 2020

Iba sme sa narodili

V utorok 18. 2. 2020 sme sa my, žiaci 2.B, zúčastnili s pani profesorkou Orságovou workshopu „Iba sme sa narodili“ organizovaného organizáciou POST BELLUM. Bolo pre nás ťažké vybrať si z ponuky zaujímavých tém, ale nakoniec sme sa zhodli na téme holokaust.

Keď sme všetci prišli do školy naladení na prednášku, príjemne nás prekvapil neformálny prístup školiteliek. Po pár minútach sme sa oťukali a už sme vysvetľovali pojmy o diskriminácii. A tak sme sa v prvom kole workshopu vlastne vzájomne naučili, čo je to antisemitizmus, arbitráž, Židovský kódex, Dávidova hviezda a omnoho viac. To však bolo len zahrievacie kolo. Naša trieda sa rozdelila na dve skupiny: na Židovskú obec a na novinárov. Židovská obec dostala príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust, zo stránky postbellum.sk (a mnohé naozaj stoja za prečítanie) a vybrala si charakter, ktorý budú žiaci predstavovať. Novinári nás v skratke uviedli do sveta v období 1. ČSR. Politika, móda, školstvo, zdravotníctvo....Židia poskytli ostatným malý úvod do ich života a potom...potom prišla vojna. Tento workshop nás všetkých naučil veľa o holokauste a to dokonca na vlastnej koži.

Bolo to naozaj zážitkové a všetci si domov určite nesieme hlavu plnú myšlienok. Aj vďaka ľuďom ako pracujú v Post Bellum je naša spoločnosť bližšie k významnému cieľu - mieru a odstráneniu neznášanlivosti. ĎAKUJEME.

Mária Maňáková, 2.B

20. 2. 2020

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

V utorok, dňa 11. februára 2020 sa na našej škole konalo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, kde si zmeralo sily 22 študentov z pätnástich škôl Trenčianskeho kraja. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.

V kategórii 2A sa študent našej školy Martin Gros zo Sexty a umiestnil na peknom 2.mieste, rovnako a ako aj Lea Krajči z 3.C v kategórii 2B.

Žiakom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďalších úspechov.

20. 2. 2020

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU, KRAJSKÉ KOLO

Dňa 10. februára 2020 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili krajského kola olympiády v španielskom jazyku v Novom Meste nad Váhom. Našu školu reprezentovali študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka v zložení Petra Gregorová, a Andrea Šindlerová, žiačky II.F triedy (Kategória A), Miriam Mihalovičová a Maxim Petrovský, žiaci III.C triedy (Kategória B) a Patrícia Midlíková, IV.F a Sofia Mária Štetiarová, IV.C (Kategória C). Študenti vzorne reprezentovali našu školu a umiestnili sa na popredných priečkach. Absolútne víťazstvo nám bohužiaľ tento rok uniklo, ale aj napriek tomu sa nám podarilo získať 1x2. miesto, 3x3. miesto a 2x4. miesto.

2. miesto v kategórii A - Andrea Šindlerová
3. miesto v kategórii A - Petra Gregorová
3. miesto v kategórii B - Maxim Petrovský
3. miesto v kategórii C - Patrícia Midlíková

7. 2. 2020

BESEDA O GALAPÁGOCH

Študenti španielskeho jazyka našej školy mali 6. 2. 2020 opäť príležitosť porozprávať sa s človekom, ktorý na vlastnej koži zažil veci, o ktorých v škole čítajú v učebniciach. Na hodinách španielčiny sa tretiaci učia o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, ktoré sú politicky súčasťou Ekvádoru, aj keď geograficky sú od neho vzdialené viac než tisíc kilometrov na západ v Tichom oceáne. O tomto jedinečnom súostroví sopečného pôvodu na rovníku nám prišiel pútavo porozprávať PaedDr. Bohdan Cagáň. Hovoril o prísnej kontrole a regulovaní pohybu turistov, zákaze dovozu potravín a rastlín. Podelil sa s nami aj o fotografie, ktoré dokázali, že učebnica neklamala, keď sme v nej čítali o obrovských korytnačkách, morských leguánoch, uškatcoch a delfínoch. Učarovali mu aj prírodné scenérie a symbióza, v ktorej žijú živočíchy na týchto ostrovoch.

Ďakujeme!

PhDr. Ľudmila Kupková

7. 2. 2020

Inštruktáž k štipendiám

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

7. 2. 2020

Beseda o Španielsku

V stredu a vo štvrtok 29. a 30. 1. 2020 sme v našej škole privítali pána Antonia Masu Tornera. Narodil sa v španielskom mestečku Miajadas v Extremadure, niekoľko rokov žil na pobreží Stredozemného mora vo Valencii, až sa napokon oženil a usadil v Prievidzi. Žiakom druhého a tretieho ročníka španielskeho jazyka prišiel porozprávať o Španielsku, úradných jazykoch a jedlách typických pre jednotlivé španielske regióny, ale aj o tom, čo má rád na Slovensku.

Touto cestou mu ešte raz ďakujeme za pútavé rozprávanie.

7. 2. 2020

Obrovský úspech nášho žiaka na medzinárodnej olympiáde IJSO

Po minuloročnom úspechu na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov v Botswane (3 bronzové medaily pre slovenský tím) sa meno nášho žiaka Adama Benjamína Plšeka z kvinty objavilo v rôznych časopisoch aj na internete. Ako člen slovenského tímu sa v decembri zúčastnil 16. medzinárodného kola tejto súťaže už druhýkrát. Všetko sa začalo už 21. 5. 2019, keď ho na základe výsledkov školského experimentu a predošlých úspechov pozvali na 1. výberové sústredenie do Bratislavy. Do tohtoročného tímu sa dostal z prvého miesta s vysokým bodovým rozdielom po druhom výberovom sústredení v septembri 2019. Súťaž vyvrcholila v Katare, emiráte ležiacom na Arabskom polostrove, kde opäť zahviezdil a úspešne reprezentoval našu školu a Slovensko v chémii, fyzike a biológii. Spolu s ďalšími piatimi Slovákmi okrem krásnych zážitkov a skúseností priniesli domov aj 6 cenných medailí (2 strieborné a 4 bronzové).

Adamovi gratulujeme k tomu, že sa podieľal na najlepšom úspechu Slovenska od roku 2008!

https://vedanadosah.cvtisr.sk/vynimocny-uspech-slovenskych-ziakov-na-olympiade-mladych-vedcov-2019-v-katare

http://www.ijso.sk/sk/o_sutazi/3

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza