EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

21. 10. 2016

Projekt Erasmus+

Naša škola začala od septembra 2016 pracovať na medzinárodnom projekte Erasmus+. Projekt bude trvať od septembra 2016 do júna 2018.

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby na školách v celej Európe.

Poskytuje príležitosti pre ľudí v školách, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu postupov a riešenia spoločných problémov, ktoré majú študenti a pedagógovia z rôznych končín Európy. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy, ďalšími krajinami, školami a študentmi v zahraničí.

Náš projekt znamená spoluprácu so šiestimi ďalšími školami po celej Európe. Naša škola je hlavným koordinátorom projektu, vypracovala prihlášku na projekt a naplánovala jednotlivé aktivity. Táto prihláška prešla schvaľovacou procedúrou a bola schválená v júli 2016 Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V roku 2016 bolo schválených len 30% z celého počtu prihlásených projektov na Slovensku, preto môžeme povedať, že sme boli úspešní. Žiaci budú komunikovať so svojimi zahraničnými partnermi elektronickou formou, bude vytvorená webová stránka projektu a uskutoční sa niekoľko výmenných zahraničných stretnutí, kde sa predstavitelia z jednotlivých škôl (pedagógovia a študenti) bližšie spoznajú a nadviažu hlbšie kontakty.

10. 10. 2016

Študentská konferencia JA Mladý líder 2016

Od 27. do 30. septembra 2016 sa konala študentská konferencia JA Mladý líder 2016 v Belušských Slatinách. Najúspešnejší absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko z celého Slovenska, medzi ktorými bol aj náš žiak Pavol Hepner zo IV.A triedy, mali možnosť zlepšovať si ich líderské schopnosti pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievment Slovensko v spolupráci s členom jej správnej rady, spoločnosťou Citi Foundation.

Títo študenti absolvovali v rámci študentskej konferencie rôzne workshopy pod vedením odborných lektorov. Cieľom aktivít bolo zlepšenie komunikačných a riadiacich schopností. Aktivity boli zamerané na tímovú prácu a sebapoznávanie, no vyskúšali si aj krízový manažment. Unikátnosťou projektu bolo podporiť kvalitné vzdelanie mladých ľudí a ponúknuť im praktické zručnosti v oblasti podnikania, ktoré by im mohli v budúcnosti pomôcť v zamestnaní pri riešení konkrétnych situácií.

Pavol Hepner, IV.A

26. 9. 2016

Školská jedáleň - diétna strava

Prihláška na diétne stravovanie, ktoré bude možné využiť od 1. 10. 2016

26. 9. 2016

Medzinárodný summit učiteľov vo Viedni

Predmet Aplikovaná ekonómia je súčasťou vzdelávacích programov, ktoré zabezpečuje celosvetová organizácia JA Worldwide zameraná na podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí. V rámci tejto organizácie fungujú nižšie zložky ako napríklad JA Europe a zložky jednotlivých štátov, medzi nimi aj JA Slovensko.

Pod záštitou JA Europe a Rakúskej obchodnej komory sa v dňoch 19. – 20. septembra 2016 vo Viedni uskutočnil summit učiteľov podnikateľského vzdelávania, kde za prítomnosti vedúcich predstaviteľov spoločností JA i zástupcov významných európskych inštitúcií prítomní hodnotili doterajší stav, obohacovali sa o skúsenosti kolegov zo zahraničia a prijímali nové vízie a smerovania do budúcnosti vzdelávania mladých ľudí, týkajúcich sa i vzdelávania ako takého.

V sérii tematických vystúpení, dialógov, panelových diskusií, workshopov a neformálnych stretnutí sa riešili otázky globálnych trendov vzdelávania, transformácie študentských zručností do zamestnateľnosti, inovatívnych nástrojov pre prácu učiteľa, didaktických princípov, nových metód, medzinárodnej spolupráce, kolektívnej zodpovednosti za vzdelávanie. Do popredia sa kládol význam získania medzinárodného certifikátu podnikateľských zručností ESP, ktorý v priebehu posledných dvoch školských rokov získali aj vybraní študenti našej školy

Podujatie hodnotíme ako veľmi úspešné, zorganizované na vysokej úrovni, inšpirujúce, motivujúce povzbudzovať mladých ľudí k aktívnemu učeniu sa, k zodpovednosti, k širšej spolupráci, aby v konečnom dôsledku našli uplatnenie na trhu práce ako plnohodnotní ľudia šíriaci tie správne hodnoty.

PhDr. Monika Siváková

14. 9. 2016

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 28.9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 22. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 31. 5., 7. 6., 21. 6.)
 • počas rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 22. 9., 20. 10., 8. 12., 6. 4.)
 • počas klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 7. 11., 30. 1., 10. 4., 26. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)

9. 9. 2016

Program DofE na GVBN

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľudmi, ktorý ...

8. 9. 2016

Ponuka krúžkov na školský rok 2016/2017

31. 8. 2016

Výsledky obchodnej verejnej súťaže

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na umiestnenie a prevádzkovanie 1 nápojového automatu a 1 automatu na teplé nápoje.
Do obchodnej verejnej súťaže bol predložený 1 súťažný návrh. Predložený návrh splnil všetky podmienky súťaže a preto ho komisia, ktorá zasadala 31.8.2016 vyhodnotila ako víťazný.
Išlo o návrh firmy Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, Prievidza.

25. 8. 2016

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

1. 7. 2016

Prihláška na stravovanie

Prihláška na stravovanie na školský rok 2016/2017

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza