PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK informatiky Gymnázia V. B. N.

informatiky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


PONUKA VOLITEĽNÝCH PREDMETOV Z INFORMATIKY

Jeden žiak si môže voliť aj viac z ponúkaných predmetov!

Viac informácií získate u vyučujúcich informatiky.

Voliteľné predmety pre 3. ročník
SEI, SEP - predmety sú klasifikované

Vývoj človeka od opice po človeka za počítačom

Seminár z informatiky (SEI)

Preberané témy:
číselné sústavy, šifrovanie, algoritmy a programovanie (údajové typy, konštanty, premenné, výrazy, príkaz priradenia, grafické príkazy, vetvenie, cykly, podprogramy, reťazce).

Seminár z programovania (SEP)

Preberané témy:
programovanie v programovacom jazyku python.
Predmet je nad rámec učiva potrebného k maturitám.

Možnosť voľby v 3. ročníku

Ročník Predmet Počet hodín týždenne
3. ročník Seminár z informatiky (SEI) 1
Seminár z programovania (SEP) 1

Voliteľné predmety pre 4. ročník
SEI, SEP - predmety sú klasifikované

Vývoj človeka od opice po človeka za počítačom

Seminár z informatiky (SEI)

Preberané témy:
algoritmy a programovanie (generovanie náhodných čísel, jednorozmerné pole, textový súbor), opakovanie.

Seminár z programovania (SEP)

Preberané témy:
programovanie v programovacom jazyku python.
Predmet je nad rámec učiva potrebného k maturitám.

Možnosť voľby v 4. ročníku

Ročník Predmet Počet hodín týždenne
4. ročník Seminár z informatiky (SEI) 2
Seminár z programovania (SEP) 2
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza