PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK psychológie Gymnázia V. B. N.

psychológie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY ZO PSYCHOLÓGIE

PSYCHOLÓGIA

Cieľom je poskytnúť žiakom základné poznatky o duševnom živote človeka a jeho zákonitostiach, čo im môže pomôcť lepšie sa orientovať v spoločenskom prostredí, lepšie poznať seba samého aj iných ľudí, pochopiť a vysvetliť ich správanie, rozvíjať svoju osobnosť. Popri rozšírení všeobecného vzdelania prispieva psychológia aj k príprave žiakov na ďalšie štúdium (napr. učiteľstvo, medicína, ekonómia, sociálne vedy, právo a všetky ďalšie povolania, v ktorých sa pracuje s človekom). Psychologické poznatky môžu nájsť uplatnenie aj v osobnom živote každého žiaka, jeho budúcom spoločenskom pôsobení, v partnerských vzťahoch a v rodičovskom poslaní.

Pri osvojovaní psychologických poznatkov bude kladený dôraz na ich aplikovateľnosť a využiteľnosť v praxi pre vlastný vývin osobnosti a na riešenie konkrétnych životných situácií.

Predmet je klasifikovaný v 3. aj vo 4. ročníku. Z predmetu je možné maturovať.

Psychológia 3. ročník – obsah :

 • História psychológie, psychologické smery.
 • Biologické a sociálne činitele, ktoré sú určujúce pri vzniku a vývine ľudskej psychiky.
 • Psychické procesy – pocity, vnemy, myslenie, reč, pamäť, pozornosť, predstavy, fantázia.
 • City a emócie v živote človeka.
 • Osobnosť človeka a činitele, ktoré ovplyvňujú dynamiku psychiky – motivácia, záujmy, potreby, hodnoty, ideály, schopnosti, nadanie, vedomosti, temperament, sebapoznanie, sebavýchova.
 • Psychodiagnostické metódy skúmania osobnosti – praktická realizácia osobnostných psychologických testov.
 • Prezentácie a diskusie na aktuálne psychologické témy.
 • Poznámka: Obsah učiva je zredukovaný v porovnaní so 4. ročníkom, dôraz sa kladie na diskusie a hľadanie prepojení so skúsenosťami z každodenného života.

Psychosocialny vycvik

  Ciele voliteľného predmetu PSV pre 3. ročník:
 • Odhadnúť emocionálny stav a spôsoby reagovania druhého človeka, vedieť sa vcítiť do jeho položenia, poznať a uvedomiť si osobnostné vlastnosti, temperament, reagovania a správanie v každodenných situáciách, záťažových situáciách.
 • Vedieť si uvedomiť ako sa ja sám aj iní okolo mňa správajú.
 • Naučiť sa efektívne riešenie bežných partnerských, rodinných a pracovných konfliktov.
 • Rozpoznať únikové, agresívne a asertívne prejavy správania a reagovania, naučiť sa presadzovať svoje požiadavky, postoje tak, aby sme nezraňovali iných.
 • Odnaučiť sa formám, ktoré bránia žiť vysnívaný život.
 • Ovládať strachy, ktoré nás paralyzujú.
 • Vedieť si stanoviť ciele a napĺňať ich, zbaviť sa limitov, ktoré nás brzdia.
 • Vedieť si vypracovať osobnostný plán a dodržiavať ho.
 • Vedieť narábať s finančnou gramotnostou, mať finančný plán a dodržiavať ho.

Psychológia 4. ročník – obsah :

 • Nadväzuje na teoretické základy z 3. ročníka
 • Vývinová psychológia, ontogenetický vývin jedinca.
 • Sociálna psychológia (bude tvoriť ťažisko výuky) – vnímanie a posudzovanie seba a iných, verbálna a neverbálna komunikácia, predpoklady dobrých sociálnych vzťahov, vplyv sociálnych skupín, sociometrická metóda (nácvik na konkrétnej triede).
 • Asertívne správanie – schopnosti, zručnosti, práva.
 • Psychické poruchy a choroby – neurózy, psychopatie, psychózy a i.
 • Psychohygiena, zásady zdravého životného štýlu, stresy, konflikty, životné perspektívy.
 • Nácvik relaxačných techník na sebareguláciu duševného zdravia.
 • Partnerstvo, láska, sexualita, funkcia a ciele rodiny.
 • Exkurzia do sociálneho zariadenia pre ohrozených ľudí alebo exkurzia do Domina – centra pre telesne a mentálne postihnutých.

Psychológia pre maturantov 4. ročník – obsah :

 • Sústredíme sa na rozšírenie a prehĺbenie učiva z predmetov Psychológia pre 3. ročník a Psychológia pre 4. ročník.
 • História psychológie, psychologické smery.
 • Biologické a sociálne činitele, ktoré sú určujúce pri vzniku a vývine ľudskej. psychiky.
 • Psychické procesy – pocity, vnemy, myslenie, reč, pamäť, pozornosť, predstavy, fantázia.
 • City a emócie v živote človeka.
 • Osobnosť človeka a činitele, ktoré ovplyvňujú dynamiku psychiky – motivácia, záujmy, potreby, hodnoty, ideály, schopnosti, nadanie, vedomosti, temperament, sebapoznanie, sebavýchova.
 • Pri príprave k maturite v teoretickej časti budeme postupovať podľa téz, ktoré uvádzame na stránke PK psychológie.
 • Zameriame sa tiež na spôsobilosť reagovať na praktické úlohy, ktoré sú súčasťou maturitných zadaní a vyplývajú z osvojených teoretických poznatkov.
 • Zrealizujeme besedy s bývalými absolventmi nášho gymnázia, ktorí t.č. študujú psychológiu na vysokých školách, o možnostiach štúdia odboru psychológia a jej uplatnení v praxi.
 • Exkurzia do Domina – centra pre telesne a mentálne postihnutých.
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza