PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK občianskej náuky Gymnázia V. B. N.

občianskej náuky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Vedecká čajovňa v Prievidzi

Dňa 22.11.2018 sa naša škola spolupodieľala na organizácii podujatia Vedecká čajovňa. Kreatívne prostredie Artpointu v Prievidzi počas nej hostilo študentov z celého Trenčianskeho kraja. Program bol venovaný otázkam sociálnych vied a bol naozaj atraktívny. S radosťou sme privítali Dr. Alexandru Matejková a Dr. Máriu Suríkovú (Sociologický ústav SAV), ktoré prezentovali časť celoeurópskeho výskumu hodnôt venovanú zmenám v súčasnej rodine. Rovnako výborné boli vystúpenia a workshopy Mareka Šimona (náš absolvent), ktorý prezentoval svoje skúsenosti z oblasti ochrany práv a rovnosti.

Ďakujeme Helsinskému výboru pre ľudské práva za možnosť usporiadať stretnutie, ktoré prinieslo príjemnú atmosféru aj bohatý obsah.

Dr. Zuzana Laluhová, hlavná organizátorka Vedeckej čajovne

Pozvánka

Fotogaléria

Vedecká čajovňa

Pozývame vás na VEDECKÚ ČAJOVŇU, venovanú otázkam demokracie, liberalizmu a ľudských práv.

Viac informácií

Mladí Európania na cestách!

Pre Tomáša Štrbu, Lukáša Vavrinca a Tomáša Vlčka bol október cestovateľským mesiacom. Vďaka úspechu v súťaži Mladý Európan sa im podarilo navštíviť hneď dve miesta. Prvý výlet smeroval do Bulharska. Chlapci navštívili hlavné mesto Sofia, pohorie Rila i historický Nesebar. Cestu do Bulharska poctivo zaznamenávali a natočili o nej vlastný film. Po Bulharsku prišlo na rad Belgicko, konkrétne Brusel. Úžasný zážitok z mesta, rovnako tiež možnosť stráviť čas v priestoroch európskych inštitúcií a na nazrieť do zákulisia európskej politiky.

Tomáš, Lukáš a Tomáš- ďakujeme za Vašu snahu, odhodlanie a pracovitosť. Ste našou pýchou!

Ďakujeme tiež kolegom M. Petrovskému a K. Rajcigelovej, ktorí študentov na cestách sprevádzali.

Fotogaléria

Mladý Európan

Dňa 14. júna 2018 sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutočnilo v poradí už 13. finále vedomostnej súťaže Mladý Európan.

Spolu 13 trojčlenných družstiev, ktoré tvorili študenti stredných škôl, víťazi regionálnych kôl, súťažilo v troch kolách. Prvé kolo pozostávalo z pomerne náročného testu pozostávajúceho z 50 otázok, v druhom kole si študenti vyberali otázky zo 4 konkrétnych oblastí, a to z histórie, geografie, osobností a zaujímavostí. Tretie kolo pozostávalo zo samostatnej prezentácie súťažných tímov. Ich úlohou bolo prezentovať jednu z tohtoročných predsedajúcich krajín Rady Európskej únie- Bulharsko alebo Rakúsko.

Absolútnym víťazom sa stalo družstvo Gymnázia V. B. Nedožerského v zložení Tomáš Štrba (VII), Tomáš Vlčko (3.F) a Lukáš Vavrinec (3.A). Chlapci preukázali nielen úžasné vedomosti, ale aj odhodlanie, vytrvalosť a tímového ducha. Ich celoročná príprava pod vedením Mgr. Zuzany Laluhovej, PhD. a Mgr. Romana Steinhübla priniesla okrem hodnotných vecných cien aj možnosť vycestovať do Bulharska a pripraviť tam vlastný dokument o tejto krajine.

Fotogaléria

Deň Európy na našej škole

9.máj je Dňom Európy. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi a viedla k ich jednote a spolupráci. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli a zasadili sme Strom Európy. Jabloň dostala meno Roland a veríme, že sa jej u nás bude dariť.

Fotogaléria

Mladý Európan

Témy súvisiace s Európskou úniou v súčasnej dobe rezonujú vo viacerých oblastiach spoločnosti. Argumenty za a proti tomuto spoločenstvu sú často rozoberanou témou. Politická rovina integračných snáh Európy po druhej svetovej vojne je však len jednou z mnohých oblastí, ktorých vynikajúcu znalosť prejavili Lukáš Vavrinec (III.A), Tomáš Štrba (VII) a Tomáš Vlčko (III.F). Študenti dokázali, že história, geografia, politika či kultúra členských štátov EÚ sú zaujímavé oblasti a vyhrali krajské kolo súťaže Mladý Európan. V júni ich čaká ich celoslovenské finále. Všetci držíme palce.

Fotogaléria

Prednáška

Dňa 12/02/2018 sme privítali v našej škole politológa a politického analytika Jána Baráneka. Prednáška bola venovaná téme Európska únia a jej historické kontexty. Zúčastnili sa jej študenti tretieho a štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár. Beseda sa uskutočnila pri príležitosti zapojenia sa do projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School „EPAS“). Organizovaný je Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a organizáciou Academia Istropolitana Nova. Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie.

Fotogaléria

Exkurzia do Bratislavy

Študenti spoločenskovedného seminára sa 29.11.2017 zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Spolu s pani profesorkou Laluhovou a pani profesorkou Košeckou najskôr navštívili Najvyšší súd SR. Po obhliadke priestorov súdu sa presunuli do pojednávacej miestnosti, kde sa stretli so sudcami, vypočuli si vynesenie rozsudku v mene Slovenskej republiky a diskutovali o práci sudcov a činnosti inštitúcie súdu. Odtiaľ ich kroky viedli do Národnej rady SR. Po oboznámení sa s históriou inštitúcie a budovy sa stali priamymi svedkami zasadania nášho parlamentu, z balkóna sa prizerali na prebiehajúcu schôdzu. Exkurzia prebehla v priateľskej atmosfére, užili sme si nielen nové poznatky a zaujímavosti, ale aj bratislavskú predvianočnú náladu.

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Naša škola sa v školskom roku 2017/ 2018 zapája do vzdelávacieho programu pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School „EPAS“). Organizovaný je Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a organizáciou Academia Istropolitana Nova. Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie. My sme sa rozhodli, že našim cieľom bude spoznávať rôznorodosť krajín tvoriacich Európsku úniu a ich vzájomnú kooperáciu. V priebehu roka pripravíme pre našich študentov niekoľko podujatí a aktivít, o ktorých budeme priebežne informovať. Už v týchto dňoch v škole vznikli dve informačné miesta, ktoré sú našou prvou snahou a zároveň príležitosťou spoznať európsky priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju a získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu.

Fotogaléria

Najlepší mladí Európania v Trenčianskom kraji

V Trenčíne sa dňa 24.04.2017 konalo krajské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a regionálne informačné centrum Europe Direct. Otázky o histórii a geografii Európy, Európskej únii a jej inštitúciách či osobnostiach najlepšie v celom Trenčianskom kraji zvládlo trojčlenné družstvo našich študentov v zložení Ľubomír Blaho (III. E), Dominika Mikulová (III. B), Lívia Pánisová (III. E). Z 15 zúčastnených družstiev získali 1. miesto a postup do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 6. júna 2017 v Bratislave.
PK OBN
foto

Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 29.11.2016 sme sa spolu so semináristami zo spoločenskovedného seminára a pani profesorkami Laluhovou a Škopcovou zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Navštívili sme rokovaciu miestnosť a mohli sme vidieť ako samotné rokovanie prebieha. Aktuálne prebiehalo schvaľovanie štátneho rozpočtu na rok 2017. Ďalej nasledovala menšia prehliadka parlamentu a na záver sme mali možnosť viesť diskusiu s poslancom Karolom Galekom, kde sme diskutovali o rôznych aktuálnych témach. Exkurziu sme zakončili prehliadkou historickej Bratislavy a návštevou vianočných trhov.
Dominika Mikulová, III.B

EXPERT geniality show

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, v ktorej bolo zúčastnených celkovo 9210 žiakov zo 419 škôl Slovenska. Za našu školu súťažilo 10 žiakov v kategóriách G12 (prváci, druháci štvorročného štúdia) a G34 (tretiaci, štvrtáci štvorročného štúdia).
Žiaci si vyberali dve súťažné témy z oblasti dejepisu, spoločenského prehľadu, logiky, matematiky, geografie a anglického jazyka. Poradie úspešnosti sa určovalo za každú tému zvlášť (udelením titulu Expert do miesta 100) i za celkovú úspešnosť v súťaži (udelením titulu TOP Expert do miesta 100) . Do miesta 100 úspešní riešitelia obdržali aj diplomy. Do našej školy tento raz poputovalo 17 diplomov, za čo všetkým Expertom srdečne blahoželáme!
Tu je zoznam našich úspešných žiakov a ich úspešne vyriešené témy:
Samuel Šubík, II.F – Svetobežník
Ladislav Ferov, III.A – Mozgolamy, Svetobežník, TOP Expert
Pavol Šimko, III.A – Mozgolamy
Pavol Hepner, III.A – Mozgolamy
Lukáš Pavlíček, IV.A – Mozgolamy
Branislav Šlenker, IV.A – Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Tomáš Šrámek, IV.B - Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Sára Čuková, IV.C – Mozgolamy
Matúš Hagara, IV.C - Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Školská koordinátorka PhDr. Monika Siváková
fotogaléria

Beseda s pánom Ivanom Miklošom o aktuálnych ekonomických problémoch

Dňa 24. marca 2015 sa na našom gymnáziu uskutočnila beseda s bývalým ministrom financií a v súčasnosti poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Ivanom Miklošom. Besedy sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka, oktávy a septimy v rámci povinného predmetu ekonomika. Pán poslanec, ktorý je aktuálne poradcom ministerky financií a ministra hospodárstva na Ukrajine, prednášal vecne a autenticky o globálnych problémoch ekonomiky, pričom sa vyjadril k samotným defektom a nedostatkom ukrajinskej ekonomiky. Taktiež žiakom vysvetľoval príčiny a dôsledky reforiem, ktoré ako minister počas svojho pôsobenia zaviedol. Žiaci sa dozvedeli veľa nových informácií o fungovaní ekonomiky počas komunizmu a aj po nástupe demokracie, ktoré mali možnosť porovnávať a hodnotiť. Mnohí sa kriticky zamysleli a začali klásť otázky, čo viedlo k búrlivej diskusii, ktorú pre nedostatok času bolo treba skrátiť. Pánovi poslancovi za účasť ďakujeme.
Matúš Hagara, Marek Adámik, III.C
fotogaléria

Predmetová komisia občianskej náuky sa predstavila na Dni otvorených dverí

Dňa 7. marca 2015 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom predmetová komisia občianskej náuky prezentovala zaujímavosti z aktivít a diania v predmete občianska náuka. Hostia mohli vidieť počítačovú prezentáciu predmetu občianska náuka, zoznámiť sa s učebnicami i odbornou literatúrou používanou pri výučbe predmetu a na voliteľnom predmete Spoločenskovedný seminár. Súčasťou prezentácie predmetovej komisie bola aj prezentácia činnosti študentskej firmy Copy4you, ktorá ponúkla prítomným návštevníkom výber zo svojich podnikateľských aktivít a prevádzkovala v klubovni školy malý kútik s občerstvením.
fotogaléria

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show

Dňa 2. decembra 2014 sa opäť na našej škole pod vedením školskej koordinátorky PhDr. Moniky Sivákovej uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT geniality show, ktorú zastrešuje Talentída, n. o., Bratislava. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov z nášho gymnázia, za celé Slovensko súťažilo 8872 žiakov zo 414 škôl. Žiaci súťažili v dvoch vybraných témach z nasledujúcich:
• Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
• Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
• Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
• Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
• Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
• Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).
Diplomami boli odmenení všetci, ktorí sa v danej téme alebo v celkovom poradí umiestnili do 100. miesta. Diplomy v celkovom počte 9 získali títo žiaci:
Laura Ďuriačová (II.F) – Do you speak English?
Andrej Skok (II.F) – Svetobežník
Lukáš Pavlíček (III.A) – Mozgolamy
Tomáš Šrámek (III.B) – Do you speak English?, Mozgolamy, 55. miesto v celkovom poradí
Marek Adámik (III.C) – Svetobežník
Sára Čuková (III.C) – Mozgolamy
Matúš Hagara (III.C) – Do you speak English?
Všetkým úspešným EXPERTOM srdečne blahoželáme a pozývame i ostatných do ďalšieho ročníka súťaže na konci roka 2015!

fotogaléria

Amnesty International – beseda o ľudských právach

Dňa 11. decembra 2014 triedy III.D a VII v rámci hodiny občianskej náuky absolvovali kampaň, ktorú pre nás pripravili aktivistky organizácie Amnesty International a zároveň študentky našej školy - Bibiána Krausková (IV.F), Janka Kováčová (IV.F) a Deana Juríková (IV.F). Mali sme možnosť oboznámiť sa s tým, ako pracuje ľudsko-právna mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1961 a prináša nádej tisícom ľudí, ktorých základné ľudské práva sú i dnes porušované. V rámci tejto organizácie sa vytvárajú skupiny, ktoré píšu listy vládam jednotlivých krajín a apelujú na nich, aby s porušovaním ľudských práv prestali. Členovia skupín tiež informujú širokú verejnosť formou výstav, diskusií či premietania krátkych filmov, kde zverejňujú životné príbehy ťažko skúšaných ľudí z rôznych kútov sveta, ktorých portréty sú zachytené na plagátoch či informačných letákoch. Mobilizovaním verejnosti môžeme aj my vyvíjať tlak na vlády či politické skupiny a prostredníctvom písania listov pomôcť ľuďom, ktorých základné ľudské práva sú i v súčasnosti porušované.
Nikola Kúdelová, III.D
fotogaléria

Exkurzia z občianskej náuky v Národnej rade SR

Dňa 3. decembra 2014 sa žiaci septimy, tretích a štvrtých ročníkov pod vedením vyučujúcich PaedDr. Kataríny Rajcigelovej a Mgr. Moniky Sivákovej zúčastnili exkurzie z občianskej náuky. V prvej časti si prezreli výstavné priestory Bratislavského hradu, od korunovačnej veže, po výstavu o 1. svetovej vojne, obrazáreň, hudobnú sieň, Svätoštefanskú korunu, expozíciu o Etruskoch z Perugie, dokumentáciu k rekonštrukcii hradu a pamätné medaily z korunovácie habsburských panovníkov. Druhú časť exkurzie tvorila návšteva budovy Národnej rady SR, kde po úvodnom slove lektora a krátkom stretnutí s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom sa žiaci presunuli na balkón rokovacej sály, kde boli na krátku chvíľu účastní rokovania o štátnom rozpočte na rok 2015. Nasledoval presun do priestorov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, kde sa uskutočnila beseda s poslancom NR SR Danielom Lipšicom, na ktorej pán poslanec odpovedal na otázky týkajúce sa korupcie v súdnictve, možností očisty slovenskej politickej scény a svojej ministerskej kariéry.
Mgr. Monika Siváková
fotogaléria

Nepodporujem extrémizmus a rasizmus

Žiaci zo SPOLOČENSKOVEDNÉHO SEMINÁRA pre 3. ročník sa 16.5. 2014 zúčastnili besedy s našim bývalým študentom, Marekom Šimonom, ktorý pod záštitou Inštitútu pre medzikultúrny dialóg diskutoval s budúcimi maturantmi na tému „Nepodporujem extrémizmus a rasizmus!“. Beseda bola zameraná na aktuálnu problematiku a okrem nových vedomostí a informácií v oblasti ľudských práv, poukázala aj na možnosť študentskej participácie v občianskom združení, ktorého cieľom je podpora spolužitia medzi občanmi Slovenska rôznej národnosti, cudzincami i ďalšími menšinami a boj proti rasizmu a xenofóbii.
Mgr. Lenka Szabová

Súdne pojednávanie

Dňa 7. apríla 2014 sme sa my, študenti 3. ročníka, v rámci predmetu Spoločenskovedný seminár zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Prievidzi. Mali sme možnosť vidieť prejednávať dva súdne prípady. Prvý riešil samosudca. Obžalovaný bol na súd predvedený políciou, pretože bol práve vo väzbe za iný trestný čin. Tento prípad bol uzavretý rýchlo, lebo obžalovaný prijal dohodu o vine a treste.
Počas prestávky pred druhým pojednávaním nám sudca odpovedal na všetky naše otázky a priblížil tiež situáciu v súdnictve, aj nás oboznámil s najčastejšími trestnými činmi páchanými mladistvými.
Predmetom druhého pojednávania bolo ublíženie na zdraví verejného činiteľa v čase jeho služby. Vzhľadom na to, že obvinený sa priznal, nemali sme možnosť vidieť vypočúvanie svedkov, ktorí boli na pojednávaní prítomní. Zaznel aj odborný posudok prednesený pani psychologičkou. Na základe jej výpovede senát nielenže obvinenému uložil trest primeraný jeho vine, ale nariadil aj protialkoholické liečenie, keďže obžalovaný konal pod vplyvom alkoholu.
Myslíme si, že by sa na súdnom pojednávaní mal ako divák zúčastniť každý študent. Plní to nielen vzdelávaciu, ale aj výchovnú funkciu v oblasti prevencie páchania trestných činov. Zároveň môžu mladí ľudia vidieť aplikáciu trestného práva v praxi.
Michaela Jurenková a Viktória Kaplavková, III.E
fotogaléria

Celoštátne kolo XVI. ročníka Olympiády ľudských práv

Celoštátne kolo XVI. ročníka Olympiády ľudských práv sa konalo v dňoch 26 – 28. marca 2014 v Modre pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR - Dušana Čaploviča. Pre žiakov bol prichystaný bohatý program, najväčším „lákadlom“ bola návšteva slovenských poslancov Európskeho parlamentu a ich otvorená rozprava so žiakmi. Diskusie sa zúčastnili Monika Flašíková-Beňová, Katarína Neveďalová, Anna Záborská a Boris Zala. Naša žiačka, Katarína Vetráková (4.F), získala semestrálne štúdium na prestížnej vysokej škole Bratislava International School of Liberal Arts.
Mgr. Lenka Szabová

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 6. Februára 2014 sa konalo Krajské kolo Olympiády ľudských práv v Dubnici nad Váhom. Našu školu úspešne reprezentovala Katarína Vetráková (4.F).
Súťaž pozostávala z vedomostného testu, v ktorom naša žiačka získala najväčší počet bodov zo všetkých 33 zúčastnených a z praktickej časti, ktorá mapovala všeobecný prehľad z oblasti ľudských práv. Katarína Vetráková v celkovom hodnotení obsadila vynikajúce 2. miesto.
Mgr. Lenka Szabová

Účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva

V rámci projektu „Samospráva sa neriadi sama“ sme sa my, študenti III. F, zúčastnili 29. 4. 2014 zasadnutia mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Na hodinách občianskej výchovy sme sa vďaka tomuto projektu Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť učili o tom, na akom princípe funguje samospráva, aké má funkcie a ako dokážeme aj my, občania, prispieť k zlepšovaniu mesta. Desať hodín sme strávili s Jakubom Kmeťom z tohto inštitútu. Vďaka poznatkom, ktoré sme nadobudli počas týchto hodín, nás na zasadnutí takmer nič neprekvapilo. Prebiehalo presne podľa našich predstáv. Napriek množstvu tém prebratých na zasadnutí si každý určite našiel niečo, čo ho v programe zaujalo. Bol to pre nás príjemný zážitok, vďaka ktorému sme sa veľa naučili, a dúfame, že nadobudnuté vedomosti budeme vedieť zúžitkovať aj v praxi.
Natália Chovanová, Miroslava Rosáková, III. F

fotogaléria

Predmetová komisia občianskej náuky sa predstavila na Dni otvorených dverí

Dňa 8. marca 2014 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom predmetová komisia občianskej náuky prezentovala zaujímavosti z aktivít a diania v predmete občianska náuka. Hostia mohli vidieť počítačovú prezentáciu predmetu občianska náuka, zoznámiť sa s učebnicami i odbornou literatúrou používanou pri výučbe predmetu a na voliteľnom predmete Spoločenskovedný seminár. K nahliadnutiu boli aj práce študentov predstavujúce podnikateľské plány či multikultúrny pohľad na svet. Súčasťou prezentácie predmetovej komisie bola aj prezentácia činnosti študentskej firmy Copy4you, ktorá ponúkla prítomným návštevníkom výber zo svojich podnikateľských aktivít a uskutočnila anketu prieskumu spokojnosti návštevníkov s Dňom otvorených dverí.

fotogaléria

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show

Dňa4. decembra 2013 sa na našej škole pod vedením školskej koordinátorky Mgr. Moniky Sivákovej uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT geniality show, ktorú zastrešuje Talentída, n. o., Bratislava. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov z nášho gymnázia, za celé Slovensko súťažilo 8528 žiakov zo 408 škôl. Žiaci súťažili v dvoch vybraných témach z nasledujúcich:
  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Bity, bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný software, programovanie, komunikácia, multimédiá, reálie IT, moderné technológie),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika),
  • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Naši žiaci dosiahli pekné umiestnenia, diplomami boli odmenení všetci, ktorí sa v danej téme alebo v celkovom poradí umiestnili do 100. miesta. Diplomy v celkovom počte 17 získali títo žiaci:
Hrnková, Ema, IV (Bity, bajty, technológie)
Chlpek, Miroslav, II.B (Spoločnosť kedysi a dnes)
Kadaši, Martin, IV (Bity, bajty, technológie, Mozgolamy, TOP Expert)
Kováč, Lukáš, II.B (Spoločnosť kedysi a dnes)
Macko, Matej, IV (Tajomstvá prírody)
Magdolenová, Jana, IV (Spoločnosť kedysi a dnes)
Obert, Marcus Oliver, IV (Bity, bajty, technológie)
Rosáková, Miroslava, III.F (Spoločnosť kedysi a dnes)
Svítok, Adam, II.A (Do you speak English?)
Svitok, Anton, III.F (Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, TOP Expert)
Šrámek, Tomáš, II.B (Do you speak English?, Bity, bajty, technológie, TOP Expert)

Všetkým úspešným EXPERTOM srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechu a pozývame i ostatných záujemcov do ďalšieho ročníka súťaže!

fotogaléria

Medzinárodný deň ľudských práv

10. decembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň ľudských práv. 12. decembra 2013 sa počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny v školskej klubovni uskutočnila beseda, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.B, 3.D a 3.F triedy. Besedu zorganizovala pani profesorka Vargová v rámci občianskej náuky v spolupráci s organizáciou Amnesty International, ktorú zastupovali ich členovia Lenka a Dávid. Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť žiakov s ľudskými právami a vybranými aktuálnymi prípadmi ich porušovania ako napr. segregácia rómskych žiakov na základnej škole v Levoči.
Každoročne v tomto čase Amnesty International organizuje maratón písania listov väzňom svedomia, ktorý boli neprávom odsúdení alebo nejakým spôsobom boli porušené ich práva. Interaktívnou formou sa študenti dozvedeli o piatich prípadoch, ktorými sa Amnesty International tento rok rozhodla zaoberať. Beseda bola ukončená dobrovoľným podpisovaním listov. Aj vy sa môžete dozvedieť viac a podporiť väzňov svedomia a ich rodiny, podpísaním petície online, po kliknutí na túto stránku http://maraton.amnesty.sk/
Myslíme si, že beseda podnietila mnohých žiakov k aktívnejšiemu prístupu a konaniu pri porušovaní ľudských práv.
Deana Juríková a Kristínka Kupcová, III.F

fotogaléria
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza