PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK občianskej náuky Gymnázia V. B. N.

občianskej náuky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


VOLITEĽNÉ PREDMETY Z OBČIANSKEJ NÁUKY

3. ročník

Spoločenskovedný seminár

Vyučovací predmet spoločenskovedný seminár nadväzuje na predmet občianska náuka a poskytuje študentom rozširujúce vedomosti zo spoločenskovedných predmetov psychológia, sociológia, právo, politológia, ekonómia a svet práce. Koncipovaný je tak, aby svojim obsahom pomáhal študentom orientovaťsa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Učí základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle.

Základy účtovníctva

Predmet poskytuje základné vedomosti a zručnosti vybraných problémov z finančného účtovníctva a finančného riadenia. Obsah predmetu sa zameriava na základy jednoduchého a podvojného účtovníctva a postupy účtovania rozličných účtovných prípadov v podnikateľských účtovných jednotkách. Študenti si osvoja podstatu, funkciu a hlavné zložky účtovníctva.

4. ročník

Spoločenskovedný seminár

Rozširuje vyučovanie filozofie, ktorá je náplňou štvrtého ročníka občianskej náuky. Študenti štvrtého ročníka prostredníctvom historického vývoja spoločnosti od staroveku po súčasnosť nadobúdajú poznatky z filozofie, ktoré môžu efektívne využívať v rámci svojho logického a kritického myslenia. Seminár sa venuje tiež opakovaniu ostatných oblastí, ktoré boli vyučované v treťom ročníku. Je vhodnou prípravou na maturitnú skúšku.

Všetky semináre sú klasifikované.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza