PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z DEJEPISU

Informácie o voliteľných predmetoch na školský rok 2021/2022

3. ročník

Voliteľné predmety v súlade s cieľovými požiadavkami rozširujú poznatky z tematických okruhov staroveku a stredoveku, pre ktoré v prvom ročníku nebol dostatočný priestor. Pomáhajú nadobúdať potrebné spôsobilosti potrebné k maturitnej skúške.

Žiaci si môžu zvoliť:
 1. Staroveké civilizácie /STC/:
  obsahom voliteľného predmetu sú dejiny staroveku.
 2. Svetové dejiny /SVD/:
  obsahom voliteľného predmetu je obdobie od sťahovania národov do 19. storočia.
 3. Latinčina /LAT/:
  Voliteľný predmet Latinčina (s časovou dotáciou 1 hodina týždenne) ponúka oboznámenie sa so základmi tohto starého antického jazyka. Je určený pre všetkých žiakov 3. ročníka a septimy, okrem žiakov spoločenskovednej triedy, ktorí predmet absolvovali v 1. ročníku. Žiaci pochopia princípy jazyka, základné gramatické javy, naučia sa skloňovať a časovať ohybné slovné druhy, dostanú ponuku základnej slovnej zásoby. Uvedomia si vzťah jazyka s dobovými reáliami, jeho nadväznosť na iné európske jazyky. Budú schopní využívať latinčinu v súčasnosti vo vedných odboroch, akými sú história, jazykoveda, medicína, biológia, hudba a mnohé iné.

Poznámka:
Voliteľné predmety majú časovú dotáciu 1 hodina týždenne.
Žiaci si môžu vybrať aj viac ako jeden voliteľný predmet /obsahovo sa neprekrývajú/.
Všetky voliteľné predmety sú klasifikované.

4. ročník

Voliteľné predmety sú koncipované v súlade s cieľovými požiadavkami a ich absolvovanie zabezpečí žiakom potrebnú kompletnú prípravu na ústnu maturitnú skúšku. Obsahom predmetov je systematizácia vedomostí z dejepisu.

Žiaci si môžu zvoliť:

 1. Vybrané kapitoly z dejepisu /VKD/
  - voliteľný predmet je určený pre tých žiakov, ktorí v 3. ročníku neabsolvovali voliteľné predmety Staroveké civilizácie a Svetové dejiny, obsahom voliteľného predmetu je systematizácia a doplnenie poznatkov obdobia praveku, staroveku, svetového stredoveku a novoveku, národných dejín stredoveku a novoveku (do začiatku 20. storočia) a intenzívna príprava na maturitnú skúšku
  - pre kompletnú prípravu na maturitnú skúšku odporúčame voliteľný predmet VKD zvoliť spolu s voliteľným predmetom Moderné dejiny
 2. Seminár z dejepisu /SED/
  - voliteľný predmet je určený pre tých žiakov, ktorí v 3. ročníku absolvovali voliteľné predmety Staroveké civilizácie a Svetové dejiny, obsahom voliteľného predmetu je rozširovanie a upevňovanie poznatkov svetových a národných dejín od praveku do začiatku 20. storočia a príprava na ústnu maturitnú skúšku
  - pre kompletnú prípravu na maturitnú skúšku odporúčame voliteľný predmet SED zvoliť spolu s voliteľným predmetom Moderné dejiny
 3. Moderné dejiny /MOD/
  - obsahom voliteľného predmetu je tematický okruh dejín 20. storočia (svetových i národných), ktorý nadväzuje na predmet Vybrané kapitoly z dejepisu a Seminár z dejepisu
  - predmet odporúčame absolvovať v kombinácii s predmetom VKD alebo SED
 4. Človek a spoločnosť /ČLS/
  Cieľom predmetu Človek a spoločnosť je stimulovať záujem žiakov o poznanie rôznych spôsobov života ľudí v minulosti v závislosti od ich spoločenského statusu, postavenia v spoločenskej hierarchii doby, napomáhať chápaniu odkazu predchádzajúcich generácii, umožniť im skúmať, ako minulosť ovplyvňuje prítomnosť, podporovať používanie bibliografie a iných zdrojov informácií v každodennom učení sa, postaviť na rovnakú úroveň memorovanie faktov a logické zdôvodňovanie dejinných udalostí v závislosti od konania konkrétneho človeka, približovať príbehy konkrétnych ľudí na pozadí významných dejinných udalostí, analyzovať vplyv človeka na udalosť a opačne. Na základe štúdia tohto predmetu by sa mali žiaci naučiť lepšie orientovať v niektorých pomocných historických vedách (genealógia, chronológia, heraldika), porozumieť, ako ľudia v minulosti chápali čas a prežívali ho a na základe toho pochopiť spoločnosť, do ktorej patrili, odhaliť a chápať príčiny a následky vybraných historických udalostí prostredníctvom poznania zákonitostí dynastickej a rodovej politiky, analyzovať pojmy rod, rodina, príbuzenstvo, vysvetliť vznik konfliktov, ktoré sprevádzali ľudstvo, odhaliť príčiny a okolnosti, ktoré ich vyvolali a analyzovať všetky možné spôsoby ich riešenia, interpretovať dejiny prostredníctvom osudov konkrétnych historických osobností, naučiť sa chápať vývoj každodennosti v živote ľudí jednotlivých historických období, pochopiť zmysel symbolov, gest, obradov, tradícií a zvykov...

Poznámka:
Voliteľné predmety majú časovú dotáciu 2 hodiny týždenne.
Žiaci si môžu vybrať aj viaceré voliteľné predmety, odporúčame výber v kombinácii VKD+MOD alebo SED+MOD.
Všetky voliteľné predmety sú klasifikované.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza