PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z DEJEPISU

Informácie o voliteľných predmetoch na školský rok 2018/2019

3. ročník

Voliteľné predmety v súlade s cieľovými požiadavkami rozširujú poznatky z tematických okruhov staroveku a stredoveku, pre ktoré v prvom ročníku nebol dostatočný priestor. Pomáhajú nadobúdať potrebné spôsobilosti potrebné k maturitnej skúške.

Žiaci si môžu zvoliť:
 1. Staroveké civilizácie /STC/:
  obsahom voliteľného predmetu sú dejiny staroveku.
 2. Svetové dejiny /SVD/:
  obsahom voliteľného predmetu je obdobie od sťahovania národov do 19. storočia.

Poznámka:
Voliteľné predmety majú časovú dotáciu 1 hodina týždenne.
Žiaci si môžu vybrať aj viac ako jeden voliteľný predmet /obsahovo sa neprekrývajú/.
Všetky voliteľné predmety sú klasifikované.

4. ročník

Voliteľné predmety sú koncipované v súlade s cieľovými požiadavkami a ich absolvovanie zabezpečí žiakom potrebnú kompletnú prípravu na ústnu maturitnú skúšku. Obsahom predmetov je systematizácia vedomostí z dejepisu.

Žiaci si môžu zvoliť:

 1. Vybrané kapitoly z dejepisu /VKD/
  - voliteľný predmet je určený pre tých žiakov, ktorí v 3. ročníku neabsolvovali voliteľné predmety Staroveké civilizácie a Svetové dejiny, obsahom voliteľného predmetu je systematizácia a doplnenie poznatkov obdobia praveku, staroveku, svetového stredoveku a novoveku, národných dejín stredoveku a novoveku (do začiatku 20. storočia) a intenzívna príprava na maturitnú skúšku
  - pre kompletnú prípravu na maturitnú skúšku odporúčame voliteľný predmet VKD zvoliť spolu s voliteľným predmetom Moderné dejiny
 2. Seminár z dejepisu /SED/
  - voliteľný predmet je určený pre tých žiakov, ktorí v 3. ročníku absolvovali voliteľné predmety Staroveké civilizácie a Svetové dejiny, obsahom voliteľného predmetu je rozširovanie a upevňovanie poznatkov svetových a národných dejín od praveku do začiatku 20. storočia a príprava na ústnu maturitnú skúšku
  - pre kompletnú prípravu na maturitnú skúšku odporúčame voliteľný predmet SED zvoliť spolu s voliteľným predmetom Moderné dejiny
 3. Moderné dejiny /MOD/
  - obsahom voliteľného predmetu je tematický okruh dejín 20. storočia (svetových i národných), ktorý nadväzuje na predmet Vybrané kapitoly z dejepisu a Seminár z dejepisu
  - predmet odporúčame absolvovať v kombinácii s predmetom VKD alebo SED

Poznámka:
Voliteľné predmety majú časovú dotáciu 2 hodiny týždenne.
Žiaci si môžu vybrať aj viaceré voliteľné predmety, odporúčame výber v kombinácii VKD+MOD alebo SED+MOD.
Všetky voliteľné predmety sú klasifikované.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza