PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Výhody dištančného vzdelávania vo výučbe dejepisu

Od októbra 2020 sme sa ocitli v druhej vlne pandémie koronavírusu, zo dňa na deň sme zasadli doma pred počítač a začali s dištančnou výučbou. Skúsenosti s týmto typom výučby sme mali už od marca 2020 z prvej vlny, ale cítili sme, že tento raz musíme robiť mnohé veci ináč, lepšie. Premýšľali sme, ako výučbu skvalitniť, spestriť, ponúknuť žiakom čosi viac než len „klasické“ hodiny. Výsledkom je množstvo aktivít so vzácnymi hosťami, ktorých sme si na online hodiny pozvali. Uvádzame zoznam besied a prednášok uskutočnených v rozmedzí októbra 2020 až februára 2021 na hodinách dejepisu a na dejepisných seminároch.

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a vedúca Katedry histórie na FF TU v Trnave) – prednáška o možnostiach štúdia na FF TU, vedecká práca historika a využívanie primárnych prameňov – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity M. Bela v B. Bystrici) – prednáška Nacizmus a neonacizmus v dejinách a v súčasnosti – pre Seminár z dejepisu (4. ročník)

Mgr. Peter Vanko (metodik – lektor SNM – Múzea holokaustu v Seredi) – online vzdelávacia aktivita Ženy z transportov pre štyri triedy tretieho ročníka, Príbeh Naftaliho – pre kvartu

Bc. Jakub Gebrlín a Bc. Tomáš Čavojský (študenti leteckého inžinierstva na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne) – beseda o technológiách dištančného vzdelávania na vysokej škole a o výhodách a prekážkach slovenského študenta na zahraničnej vysokej škole – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)

Bc. Matej Škultéty a Bc. Peter Belák (študenti práva na PF Univerzity Komenského a Trnavskej univerzity) – prednáška o možnostiach štúdia na PF UK, PF TU, uplatnenie právnikov v praxi, prepojenie vedomostí z gymnázia na vysokoškolské štúdium – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)

Bc. Martin Tokár a Martin Nemec (študenti ekonómie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave) – beseda o možnostiach štúdia v zahraničí prostredníctvom programov Erasmus+ (Francúzsko, Chorvátsko) – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)

Ľubomír Blaho a Dušan Belák (študenti učiteľstva dejepisu a vybraného predmetu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) – beseda o spôsobe štúdia na slovenskej vysokej škole, výhody a nevýhody štúdia učiteľstva, analýza bakalárskeho a magisterského učiteľského študijného programu dejepisu – pre Seminár z dejepisu a Vybrané kapitoly z dejepisu (4. ročník)

Martin Lukáč(VIIb) – rovesnícka prednáška o vývoji zbraní a bojovej techniky od konca 19. storočia do konca prvej svetovej vojny – pre štyri triedy tretieho ročníka

Michal Líška (VIIb) – rovesnícka prednáška o zbraniach a zbraňových systémoch druhej svetovej vojny – pre tri triedy tretieho ročníka a kvartu

Myslíme si, že tieto podujatia by sa v takej miere na hodinách v škole uskutočniť nedali (z kapacitných, časových, priestorových a osobných dôvodov), preto nie sme tými, ktorí na zmenené podmienky neustále nadávajú, ale konštatujeme, že v tomto nám dištančné vyučovanie pomohlo. Samozrejme, radi sa do školy opäť vrátime, no veríme, že aj na čas dištančného štúdia budú mnohí spomínať ako na čas prehlbovania a obohacovania vedomostí. Hosťom ďakujeme za ich čas a ochotu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

K. A. Medvecký 1875 – 1937 (výstava k 145. výročiu narodenia)

Klub priateľov histórie Bojníc, Kutúrne centrum Bojnice a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v období mesiacov september – október 2020 v priestoroch klubovne gymnázia usporiadali výstavu k 145. výročiu narodenia významného kňaza, etnografa, historika a politika Karola Antona Medveckého, ktorého regionálne pôsobenie je spojené najmä s mestom Bojnice a jeho farnosťou.

Výstavu videli žiaci gymnázia a dozvedeli sa mnoho nových faktov zo života tejto významnej osobnosti, či už o Medveckého detstve a študentských rokoch, o jeho pôsobiskách, stavebnej činnosti v Bojniciach a okolí, o jeho politickom vklade pri koncipovaní Deklarácie slovenského národa v roku 1918, o jeho spisovateľskej činnosti, archeologických aktivitách, resp. o spomienkach jeho súčasníkov.

Žiaci si uvedomili, že získané poznatky je možné využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, etickej a náboženskej výchovy, na dejinách umenia. Nemenej sú dôležité Medveckého ľudské a morálne hodnoty nezištnej pomoci slabým, podpora národného cítenia, ktoré môžu byť pre súčasnú mladú generáciu inšpiráciou.

K realizácii výstavy bolo potrebné zabezpečiť spoluprácu viacerých inštitúcií, preto by sme chceli poďakovať za pomoc a ochotu Kultúrnemu centru Bojnice na čele s pani riaditeľkou Ing. Emíliou Belianskou, Klubu priateľov histórie Bojníc a jeho členkám PaedDr. Sylvii Maliarikovej, MVDr. Kamile Gordanovej, Mgr. Anne Rakúsovej, PhDr. Eve Morávkovej, bez ktorých obetavej snahy by táto výstava v priestoroch gymnázia nemohla byť sprístupnená.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Dejepis na Dni otvorených dverí 2020

Predmetová komisia dejepisu na Dni otvorených dverí dňa 7. marca 2020 prezentovala svoju činnosť netradičným spôsobom. Nosnou témou bola Nežná revolúcia (31. výročie), ku ktorej si žiaci prvého a druhého ročníka pripravili postery, ktoré vyučujúce dejepisu vystavili v priestoroch pred učebňou dejepisu.

Návštevníci sa mohli zapojiť do aktivity tajnička, ktorej rozlúštením bolo kľúčové slovo MIER. Spevácky zbor Vavrinec zaspieval ukážky predrevolučných piesní domácej i zahraničnej produkcie, dievčatá a chlapci z I.A a I.C prišli oblečené v duchu posledných socialistických rokov, rodina Mazúrovcov pripravila pochúťky, aké boli v móde v časoch končiaceho socializmu.

PhDr. Monika Siváková v dvoch blokoch predstavila činnosť predmetovej komisie, systém vyučovania, prácu s talentovanou mládežou, aktivity spolupráce na regionálnej i nadregionálnej úrovni, na ňu nadviazali kolegyne z predmetovej komisie občianskej náuky, ktoré podali informácie o svojom predmete. Medzitým si prítomní mohli prezrieť učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce žiakov, postery na rôzne témy, nástenky, diplomy žiakov, ukážky učebných pomôcok.

Bola možnosť diskutovať s absolventmi našej školy, so súčasnými žiakmi školy, s uchádzačmi o štúdium na gymnáziu, s rodičmi, s učiteľmi. Obojstranná komunikácia viedla k poučnému záveru, že história má vo výučbe na gymnáziu svoje miesto a vyučovanie prebieha pomocou moderných aktívnych metód s cieľom uvedomelo vzdelávať a vychovávať mladú generáciu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

S budúcimi učiteľmi dejepisu na univerzite v Nitre

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Konštantínovým historickým spolkom usporiadali dňa 3. decembra 2019 prednášku pod názvom Dejepis inak (ako súčasť projektu Stretnutia s osobnosťami vedy), na ktorú som bola pozvaná ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 v súvislosti so skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu budúcich učiteľov k interdisciplinárnej otázke holokaustu.

Pozvanie som prijala a budúcim kolegom učiteľom som v prednáškovom bloku podala informácie o sebe a svojej práci, o pôsobení v projekte Učiteľ Slovenska, o systéme vzdelávania o holokauste v Jeruzaleme v centre Jad Vašem, o moderných metódach výučby o holokauste, o prevencii proti šíreniu myšlienok neonacizmu. Poslucháčom som ponúkla metodické pokyny k realizácii hodiny Návrat domov, ktorá sa zameriava na pochopenie osudov Židov po skončení druhej svetovej vojny. Nasledovalo vyhodnotenie prednášky, krátka diskusia a záver.

Osobitné poďakovanie patrí Ľubomírovi Blahovi a Dušanovi Belákovi, našim bývalým absolventom a terajším študentom učiteľského odboru história, ktorí stretnutie zorganizovali a starostlivo naplánovali. Je podnetné stretnúť sa s novou vyrastajúcou generáciou mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o učiteľské povolanie predmetu dejepis. Verím, že ich snaha raz bude korunovaná úspechom na poli úspechu každého ich spokojného žiaka.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Celoštátna súťaž pre školy - November '89 a MY

Ema Mjartanová (IV.E) sa zapojila do súťaže November ´89 a MY v kategórii Voľná literárna tvorba. Týmto vzdala úctu 30. výročiu Nežnej revolúcie a pri tejto príležitosti s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou a vybranými študentmi zaujímajúcimi sa o dejiny sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže v Bratislave v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 15. novembra 2019.

Vyhodnotenie súťaže žiakov a študentov sa uskutočnilo formou celodennej akcie, v rámci ktorej sa odovzdali ocenenia jednotlivcom a víťazným tímom, v popoludňajších hodinách sa uskutočnila beseda žiakov s aktérmi Nežnej revolúcie. Ema nezískala cenu poroty, ale bol jej odovzdaný čestný diplom. Akcia vyvrcholila Spomienkovým večerom obohateným o kultúrny program za účasti pozvaných hostí Novembra '89. Akcia November '89 a MY je súčasťou celonárodného viacročného projektu iniciovaného Klubom 89 „Naša nedávna história“, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Život pred Nežnou – výstava Hornonitrianskeho múzea

V mesiacoch september až november 2019 nám Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ponúklo výstavu Život pred Nežnou, s dôrazom na blížiace sa 30. výročie Nežnej revolúcie. Výstavu si vybrané ročníky žiakov našej školy pod vedením vyučujúcich dejepisu boli postupne prezrieť. Výstava sa zamerala na popis kľúčových udalostí v Československu v priebehu komunistickej diktatúry, na roky 1948, 1968, 1989 a iné, predostrela návštevníkom mnoho dobových plagátov s dôrazom na ideologickú propagandu, vystavila viacero trojrozmerných predmetov, ktoré mapovali život doby, tej každodennej i spojenej s činnosťou komunistickej strany.

Mohli sme porovnávať životný štýl, životnú úroveň, technologickú vyspelosť generácií komunistickej éry, ale najmä možnosti slobody a garancie uplatňovania ľudských práv. Každá doba prináša svoje pozitíva a negatíva, život pred Nežnou z hľadiska demokracie však prinášal do života ľudí mnoho strachu a skresľovania reality. Preto študenti po zhliadnutí výstavy vyjadrili spokojnosť s tým, že žijú v súčasnej dobe, ktorá sa ľudské práva a slobody usiluje akceptovať a chrániť, hoci i s týmto je spojených nemálo problémov.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Konferencia BUM! na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

Bolo mi potešením aktívne sa zúčastniť 14. októbra 2019 na podujatí, ktoré organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Komenského inštitútom pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF. Išlo o výnimočnú konferenciu BUM! Budem učiť moderne II. s podtitulom Takto učím ja. Konferencia bola spojená s workshopmi vedenými finalistami súťaže Učiteľ Slovenska 2019, konala sa v priestoroch Pedagogickej fakulty a bola prioritne určená študentom učiteľských študijných programov, ako aj odborovým didaktikom a ďalším odborníkom.

Podujatie vytvorilo priestor pre prezentáciu moderných spôsobov výučby naprieč odborovými didaktikami a pre diskusiu o témach v učiteľskej profesii, ktoré v súčasnosti v spoločnosti rezonujú. Študenti mali možnosť získať reálnejšiu predstavu o svojom budúcom povolaní a zdieľať sprostredkujúcu skúsenosť so svojimi kolegami z praxe. Konferencia bola realizovaná v rámci projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.

Ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 som vystúpila v rámci dopoludňajšieho programu v sekcii Takto učím ja: prezentácia Učiteľov Slovenska. Popoludní sa pre prihlásených účastníkov konalo kolo workshopov, jeden z nich som viedla, venoval sa problematike výučby holokaustu na stredných školách. Oceňujem skúsenosť, ktorú som na akademickej pôde mohla zažiť, záujem, s ktorým som sa stretla u študentov učiteľstva. Odchádzala som s dobrým pocitom a nádejou, že učiteľské povolanie postupne mení svoj formát, zatraktívňuje sa medzi mladými ľuďmi, pričom my sami sme tými, ktorí tomuto procesu napomáhajú.

PhDr. Monika Siváková

Program konferencie

Fotogaléria

Budúci právnici na seminári z dejepisu

Maturantov dejepisného seminára prišli v septembri a októbri 2019 navštíviť dvaja absolventi našej školy, Matej Škultéty a Peter Belák, ktorí sa tretí rok venujú štúdiu práva, Matej na Univerzite Komenského v Bratislave, Peter na Trnavskej univerzite.

Svojich mladších spolužiakov prišli informovať o možnostiach štúdia na právnických fakultách, o spôsobe štúdia, o skladbe výučbových predmetov, o pozitívach a negatívach štúdia práva, študentom dali množstvo praktických rád a podelili sa so svojimi skúsenosťami. Študenti si so záujmom tieto informácie vypočuli a získali prehľad o aktuálnej situácii, prípadne si ujasnili smer svojho budúceho povolania, dali si do súvislostí štúdium dejepisu na gymnáziu a vo svojej budúcej praxi.

Ďakujeme našim bývalým gymnazistom, že i pri takejto príležitosti zavítali do našej školy a v ich ďalšom akademickom i profesijnom pôsobení im želáme mnoho úspechov!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Poznávame Poľsko – dejepisná exkurzia

V dňoch 26. – 27. septembra 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka s vyučujúcimi M. Sivákovou a R. Steinhüblom zúčastnili exkurzie, počas ktorej spoznali krajinu našich severných susedov, Poľsko.

Exkurzia mala za cieľ spoznávať miesta a pamiatky, posilňovať priateľstvá a premýšľať o dôležitých životných témach. Navštívili sme Park miniatúr v Inwalde, rodné mesto Karola Wojtylu (neskoršieho pápeža sv. Jána Pavla II.) Wadowice, koncentračný tábor Auschwitz a Birkenau, ubytovali sme sa v študentskom mestečku a absolvovali prechádzku večerným Krakowom.

Na druhý deň prehliadka Krakowa pokračovala, videli sme kráľovské sídlo Wawel, budovy Jagelonskej univerzity, centrum mesta. Popoludní bola na programe návšteva soľnej bane vo Wieliczke. Miesta, ktoré sme videli, boli rozmanité, každé malo svoju atmosféru a ponúklo návštevníkovi možnosť zamyslieť sa nad mimoriadne rozvinutou úrovňou cestovného ruchu, nad nádherou prírodného bohatstva, nad veľkoleposťou sídla poľských kráľov, nad jednou z významných osobností poľských i cirkevných dejín, nad nezmyselným vraždením v čase druhej svetovej vojny.

V duchu tejto rozmanitosti sa vraciame späť do školských lavíc a neprestávame uvažovať nad genalitou diel ľudí našej minulosti, nad otázkami ľudského práva na život, nad krajinou, ktorá je nám na jednej strane cudzia, ale na druhej veľmi blízka.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

POZNÁTE ICH?

V septembri 2019 sa vybraní žiaci nášho gymnázia zúčastnili prehliadky výstavy, ktorú usporiadali Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice pod názvom POZNÁTE ICH? Výstava sa venovala významným osobnostiam regiónu horná Nitra. Predstavila týchto významných ľudí, na ktorých náš región môže byť právom pyšný:

PhDr. Marta Remiašová (* 08. 10. 1941 Veľké Leváre – † 22. 12. 2007 Prievidza) - archeologička, múzejníčka a historička

Mikuláš Mišík (* 25. 11. 1907 Prievidza – † 29.12. 1981 Bojnice) - rímskokatolícky kňaz, historik, publicista, spisovateľ / pseudonym: Vystrkovčan

prof. RNDr. Ján Martin Novacký, Dr.Sc. (* 11. 11. 1899 Tvrdošín – † 19. 08. 1956 Sliač) - pedagóg, prírodovedec, botanik

Imrich Spevár (* 29. 08. 1903 Liešťany – † 06. 04. 1974 Prievidza) - architekt a staviteľ

doc. Imrich Vysočan (* 23. 09. 1924 Prievidza – † 09. 11. 1994 Bojnice) - pedagóg, maliar, kresliar, grafik, ilustrátor

Krátke video o realizovanej výstave je možné prezrieť si na nasledujúcom linku:

Odkaz

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Stretnutie generácií v Múzeu holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi, 9. september 2019, 40 žiakov našej školy spolu s dozorom M. Sivákovou a Z. Orságovou. Nešlo o žiaden výlet za dobrodružstvom, ale o putovanie za odkazom minulosti, za ľuďmi, ktorí prežili holokaust a ktorí v tento deň vydali svedectvo o víťazstve života nad smrťou.

Riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi PhDr. Martin Korčok, PhD., o podujatí povedal: „Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v podaní, aký som si už roky želal. Vďaka veľkej podpore (kolegom z múzea, Ministerstvu spravodlivosti SR, Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovskej náboženskej obci Galanta, Ohel David, Hidden Child, Mestskému úradu Sereď, Ženijnému práporu Sereď, Policajnému zboru v Seredi, Bresťovi, členom Pressburger Klezmer Band, Post Bellum SK, Renatke Fahnovej, Peťovi Uhrínovi, všetkým školám, ktoré sa zúčastnili) sa nám podarilo zrealizovať stretnutie vyše štyristo študentov z celého územia Slovenska, s tými, ktorí holokaust prežili. Mladým ľuďom nedokáže poskytnúť nikto viac, ako "živí pamätníci". Tí k nám zavítali z celého územia Slovenska, Izraela a USA. Pripravili sme dôstojnú spomienku na obete nezmyselného vraždenia. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali.“

V malých skupinách sme sa mohli rozprávať s preživšími, diskutovať s nimi o ich životnom príbehu. V mnohom bola táto diskusia jedinečná a prínosná. Oceňujeme, že sme dostali možnosť byť účastní takéhoto veľkolepého podujatia, ktoré svojou prítomnosťou poctila i prezidentka republiky Zuzana Čaputová.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Finále národnej ankety Najväčší Slovák – priamy prenos

1. mája 2019 naši gymnazisti mali účasť na priamom prenose RTVS, ktorý odvysielal finále celonárodnej ankety Najväčší Slovák. Tomuto hlasovaniu predchádzala diskusia na školách, do ktorej sa zapojila aj naša škola, a gymnazisti hlasovali za osobnosti prvej desiatky. Na našej škole vyhral Ľudovít Štúr, v celoslovenskom hlasovaní to bol Milan Rastislav Štefánik.

Sochu Milana Rastislava Štefánika pred komplexom Eurovea si naši študenti prehliadli po príchode do Bratislavy, keďže finále sa konalo v jej bezprostrednej blízkosti, v Sále opery a baletu nového Slovenského národného divadla. Podrobnosti o finálovom večeri sú publikované napr. na tomto odkaze: Odkaz

Veríme, že aj účasťou na takomto podujatí (za účasti popredných slovenských historikov a osobností verejného života) sa posilnil vzťah mladých ľudí k našej histórii, ktorá prešla mnohorakým vývojom tak, aký bol mnohoraký i osud osobností nominovaných do prvej desiatky celonárodnej ankety. Organizátorom ďakujeme za možnosť zúčastniť sa takéhoto podujatia, bol to nevšedný zážitok.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Začnime hľadať odpovede – prednášky o M. R. Štefánikovi

Študenti III.B triedy sa dňa 16. apríla 2019 zúčastnili v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi podujatia organizovaného v rámci projektu „Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019", podujatie malo názov Začnime hľadať odpovede - Tri pohľady venované M. R. Štefánikovi.

Prvý pohľad ponúkla práve táto beseda spojená s prednáškou, a to s historikom a bývalým ministrom obrany SR PhDr. Mgr. Pavlom Kanisom, CSc. Pán Pavol Kanis sa celý život venuje téme M. R. Štefánika. V spolupráci so Žilinskou univerzitou natočil DVD o okolnostiach smrti M. R. Štefánika a dal vypracovať simuláciu posledného letu M. R. Štefánika, ktorého tragický koniec a deň si onedlho budeme pripomínať a od ktorého uplynulo už 100 rokov. Časť filmu, ako i zaujímavo podané aspekty zo života tohto slovenského velikána si mohli žiaci vypočuť a zapojiť sa do diskusie.

Prednášajúci ponúkol nevšedný pohľad na Štefánika, objasnil jeho pôsobenie v zahraničí a faktory, ktoré ovplyvnili jeho život i vtedajšiu politickú situáciu, ktorá zápasila s vojnou a s rozpadom Rakúsko-Uhorska. Tak isto tlmočil i tézy, ktoré Štefánikovi dávajú možnosť byť v celoslovenskom hlasovaní (ukončenom v máji 2019) zvolený za Najväčšieho Slováka. Zo záverov prednášky vyplynulo, že Štefánik je neoddeliteľnou súčasťou našich dejín, a máme nie jeden, ale desiatky dôvodov byť naňho pyšní a ďakovať mu za to, čo pre náš národ urobil.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Celonárodná anketa Najväčší Slovák – „školské“ hlasovanie

V piatok 12. apríla 2019 na našu školu zavítali producent Jozef Štupák spolu s moderátorom Pištom Vandalom Chrappom a asistenciou, ktorí zastrešujú anketu Najväčší Slovák. Anketu „v malom“ sa rozhodli v rámci propagácie tohto podujatia uskutočniť na viacerých slovenských školách, naše gymnázium bolo jednou z nich. Pod záštitou pani riaditeľky E. Porubcovej produkcii pomáhal realizačný tím: M. Siváková, B. Cagáň, J. Páleš, Z. Orságová a Z. Cigáňová.

Desiati študenti si pripravili prezentácie osobností, ktoré sa dostali do celoslovenského finálového hlasovania. Pišta po krátkom predstavení osobností viedol debatu s neraz vážnymi a rozporuplnými otázkami zameranú na to, aby sme sa na danú osobnosť pozreli z rôznych pohľadov a zvažovali, či si zaslúži titul Najväčší Slovák. Boli nám predstavené tieto osobnosti. Kliknutím na meno osobnosti sa zobrazí prezentácia o jej živote.


III.A
1. Kavka, Andrej (Anton Srholec)
III.B
2. Jariabka, Adam (Juraj Jánošík)
3. Šmida, Adam (Ľudovít Štúr)
III.C
4. Barniak, Tomáš (Alexander Dubček)
5. Huba, Quido (Jozef Gabčík)
6. Mazúr, Jakub (Cyril a Metod)
7. Kuželová, Sofia (Peter Sagan)
8. Štetiarová, Sofia Mária (Gustáv Husák)
III.D
9. Grolmusová, Martina (Milan R. Štefánik)
10. Vida, Adam (Andrej Hlinka)

Po vypočutí všetkých diskusných príspevkov nastalo hlasovanie. 82 prítomných hlasovalo nasledovne: 1. Ľudovít Štúr (32), 2. Anton Srholec (24), 3. Milan Rastislav Štefánik (18), 4. Jozef Gabčík (3), 5. Juraj Jánošík (2), 6. Andrej Hlinka (1), 7. Cyril a Metod (1), 8. Alexander Dubček (1), 9. Peter Sagan (0), 10. Gustáv Husák (0).

Vybraní študenti sa budú môcť zúčastniť celoslovenského finále tejto ankety v Bratislave. Na výsledky sme zvedaví. Veríme, že i touto cestou sa organizátorom podarilo študentom priblížiť významné osobnosti našich dejín a uvedomiť si ich prínos, bez ktorého by sme určite nežili život, ktorý sa mnohým z nás zdá samozrejmý.

za realizačný tím PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň prednášok z dejepisu – multiperspektívne pohľady

V utorok dňa 2. apríla 2019 mohli žiaci z III.B, III.C, II.F a sexty zažiť netradičné vyučovanie vo forme odborných prednášok, ktoré doplnili klasické učivo podávané v rámci štandardných hodín dejepisu.

Prvou témou z dvojice prednášok bola téma Zbrane a zbraňové systémy druhej svetovej vojny, ktorú predniesol v rámci rovesníckeho vyučovania Michal Líška z triedy kvinty B. Dozvedeli sme sa o typoch ručných zbraní (pištole, samopaly, guľomety), tankov, lietadiel, lodí a ponoriek používaných USA, V. Britániou, Nemeckom či ZSSR v období najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva, s podaním podrobných vyčísliteľných a výkonnostných charakteristík. Dotkli sme sa okrem dejepisu aj fyziky, mechaniky, matematiky, konštrukcie, náuky o materiáloch a rôznych ďalších technických odborov.

Druhá prednáška sa niesla v téme Prírodné katastrofy a ich vplyv na dejiny. Prednášajúcim bol tento raz náš pravidelný hosť doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý prišiel študentom podať informácie o štúdiu histórie na jeho fakulte, ako i zamyslieť sa nad tým, ako človek svojou činnosťou a nešetrným prístupom k prírode ničí svoje životné prostredie, spôsobuje zánik civilizácií, mení tvár krajiny a škodí okoliu i sebe. Dozvedeli sme sa i o tom, ako prírodné katastrofy, najmä supervulkány a sopky, dokázali zničiť a zabiť množstvo ľudí a civilizácia sa musela z týchto prírodných katastrof spamätávať a obnovovať. Prednáška taktiež nebola len o dejepise, ale aj o environmentalistike, biológii, geografii, štatistike, sociológii a demografii.

Ďakujeme obom hosťom za spestrenie dejepisného vyučovania a sprostredkovanie množstva nových poznatkov!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň otvorených dverí: Storočie zmien 1919 – 2019

Predmetová komisia DEJEPISU si pre všetkých návštevníkov na deň 23. marca 2019, kedy sa konal Deň otvorených dverí, pripravila prezentáciu výučby predmetu dejepis, ako i ohliadnutie sa 100 rokov dozadu a pripomenutie si významných udalostí zo života školy i života spoločnosti. Návštevníci, minulí, terajší i budúci študenti gymnázia zavítali do našich priestorov s úmyslom načerpať nové informácie a dozvedieť sa veľa nového a zaujímavého z prezentačnej ponuky:

  • Gymnázium 100: torzo z výstavy Na vlastné oči (Hornonitrianske múzeum, Prievidza)
  • Ukážky dobových a moderných učebníc dejepisu a odbornej literatúry
  • Dobová hudba (reprodukovaná, živá)
  • Sprievodcovia v dobovej móde
  • Občerstvenie
  • Informácie o výučbe dejepisu na gymnáziu, o aktivitách a úspechoch žiakov
  • Ukážky žiackych prác
  • Prezentácia predmetu s fotografiami zo života školy
  • Nástenky – informácie o akciách a priebehu vyučovania

Ďakujeme všetkým organizátorom: predmetovej komisii dejepisu (Z. Orságová, E. Juríčková, M. Siváková), rodine Mazúrovej (občerstvenie), E. Ziaťkovej, D. Dobišovej, S. Pittnerovi, M. Petrášovi (sprevádzanie), M. Líškovi, D. Páleníkovi (hudobné vstupy), K. Erneyovej (propagačný leták). Veríme, že dejepis a dejiny si naďalej zachovajú priazeň tých, ktorým naša minulosť nie je ľahostajná.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Noc v škole – Večer s Fantómom opery

V rámci osláv storočnice školy prebehla v piatok 22. februára 2019 Noc v škole, kde návštevníci mohli zažiť to najlepšie, čo škola ponúka v súčasnosti. Predmetová komisia dejepisu si pripravila ústredné podujatie Večer s Fantómom opery, konané v telocvični, ktoré reflektovalo 100 rokov existencie gymnázia, 100 rokov Československej republiky a 100 rokov od deja muzikálu Fantóm opery od Andrewa Lloyda Webera.

V duchu Fantóma sa niesol celý večer, rozdelený na tri časti: Opera (hudobné, tanečné a herecké čísla doprevádzané sprievodným slovom moderátorov), Paríž (prednáška o životnom štýle v Paríži na začiatku 20. storočia) a Rok 1919 (vedomostný kvíz a prehliadka dobových odevných doplnkov). Podujatie zastrešili žiaci a učitelia našej školy, hostia z Gymnázia Grösslingová z Bratislavy a iní hostia. Nechýbalo občerstvenie, odmeny víťazom a ukážky dobovej hudby, v technickom prevedení ozvučenia a osvetlenia spoločnosti JG music, s. r. o. Všetkým zúčastneným i sponzorom srdečne ďakujeme za pomoc, priazeň a vytvorenie neopakovateľnej atmosféry!

PhDr. Monika Siváková, koordinátorka podujatia

Fotogaléria

Na vlastné oči – výstava k storočnici gymnázia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

V rámci hodín dejepisu sme sa s pani profesorkami vybrali do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na výstavu k stému výročiu našej školy. Okrem našej triedy výstavu s názvom Na vlastné oči mohli v priebehu januára a februára 2019 vidieť všetci žiaci našej školy. Na vlastné oči sme sa naozaj mohli pozrieť na jednotlivé artefakty, školské pomôcky a potreby, či historické fotografie. Súčasťou prehliadky bol aj výklad, v ktorom sme dostali jasné objasnenie toho, ako to v minulosti fungovalo. Zistili sme, že naša škola sídlila až na 4 miestach v rozličných rokoch pod rôznym názvom.

Najzaujímavejšie nám prišli práve jednotlivé školské pomôcky, ktoré sa v minulosti používali. Niektoré lavice, či učebnice, používame my sami aj dodnes. Rovnako tak nás zaujali aj vyučovacie hodiny a predmety, kde napríklad taká latinčina bola povinná. Každoročne sa konali rôzne súťaže a olympiády, chodilo sa na lyžiarsky výcvik, spartakiádu, brigády či v septembri sa pravidelne žiaci zúčastňovali zberu zemiakov. Stužková sa konala poväčšine v športovej hale v rovnošatách, ktoré by si teraz z nás už asi nik neobliekol. Na konci roka študenti pravidelne zložili posledné koncoročné skúšky a mali prázdniny. V rámci fotografií sme sa mohli preniesť do obdobia, kde vyrastali, študovali a vzdelávali sa naši rodičia či profesori.

Ďakujeme za jedinečnú príležitosť dozvedieť sa niečo viac o histórii našej školy na vlastné oči. Bol to pre nás všetkých naozaj neopakovateľný zážitok!

Andrea Lörincziová, III.E

Fotogaléria

Yad Vashem v Jeruzaleme – seminár o výučbe holokaustu

Medzinárodná škola pre štúdiá holokaustu, Svetové centrum pre pamäť holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme v Izraeli, Edah, o. z., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Program pre výučbu holokaustu v Európe. To boli hlavní organizátori semináru, ktorého sa tento rok, ako každoročne, v dňoch 9. – 16. decembra 2018 zúčastnilo 20 pedagógov zo Slovenska. Na základe úspešnej spolupráce s Múzeom holokaustu v Seredi a s jej vedúcim PhDr. Martinom Korčokom, PhD., som bola oslovená a následne výberovým konaním prijatá medzi kolegov učiteľov, ktorí uvažovali o holokauste a témach jemu príbuzných vo vzdelávacom programe v Yad Vashem.

Seminár otvoril J. E. Peter Hulényi, veľvyslanec SR v Izraeli, riaditeľka Európskeho oddelenia Yad Vashem Richelle Budd Caplan, a Miriam Mouryc, vedúca sekcie pre SR a ČR v Yad Vashem. Hailey Sharon Dilman predstavila v prednáške holokaust a genocídy v 21. storočí, Noam Gittin viedla workshop o predvojnovom živote Židov na ulici v Poľsku, so sprievodkyňou Janou Marcus sme prešli historické múzeum v Yad Vashem a prezreli si výstavu Záblesky spomienok. Daniel Rozenga predstavil súčasné židovské identity, Jana Marcus pokračovala v prehliadke areálu Yad Vashem po Údolí komunít, v synagóge a prechádzkou cez záhradu Spravodlivých medzi národmi. Yiftach Meiri uskutočnila s nami workshop o každodennom živote v getách. Vo večerných hodinách sme navštívili Izraelské múzeum v Jeruzaleme, kde sme sa bližšie dozvedeli o židovskej kultúre a o osudoch zvitkov z Mŕtveho mora, najstarších rukopisov Starého Zákona. Dr. Daniel Uziel v prednáške uvažoval nad tým, Kto dal rozkaz? Evolúcia „konečného riešenia“. Anna Stocker nám vo workshope priblížila prípadovú štúdiu deportácie nemeckých Židov z Düsseldorfu do Rigy. Medzi aktivitami sme mali možnosť diskutovať, zoznamovať sa so vzdelávacími materiálmi, prechádzať sa areálom Yad Vashem. Ako čeliť súčasnému antisemitizmu – to bol názov workshopu (viedla Dr. Noa Mkayton), v ktorom na základe filmovej ukážky zazneli mnohé antisemitské mýty, ktoré pretrvávajú dodnes. Doc. Peter Borza z UPJŠ v Košiciach prednášal o katolíckej cirkvi v období holokaustu. Kolegovia pedagógovia predstavili svoje koncepty výučby holokaustu na vyučovacích hodinách. Pán Naftali Juraj Fürst bol vzácnym hosťom, ktorý ako preživší holokaust zaujímavo predstavil svoj životný príbeh. O perzekúcii Nežidov v čase druhej svetovej vojny rozprával Yossi Gilad. Miriam Mouryc premietla film o dvoch sestrách preživších holokaust, ktorý je možné využiť i na vyučovaní. Dva posledné dni pobytu sme mali možnosť so sprievodkyňou Kateřinou spoznať Jeruzalem, pevnosť Massada a Mŕtve more.

Okrem uvedených aktivít zvýšil ešte čas i na osobné rozhovory, budovanie priateľských kontaktov, ochutnávku miestnych špecialít, duchovné aktivity, prechádzky po meste, spoznávanie rôznosti miestneho obyvateľstva, jeho života a kultúry. Som vďačná za možnosť byť súčasťou takéhoto organizačne i časovo náročného projektu. S plnou zodpovednosťou si z neho odnášam mnoho poučenia i rád, ktoré budem vedieť využiť pri vyučovaní, aby som mojich žiakov viedla k vzájomnému porozumeniu, k odsúdeniu ľudskej nenávisti, k úcte voči životu a k prijímaniu rôznosti v akejkoľvek podobe.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny – dejepisná výstava

Tak písali ženy mužom do boja – to je názov sprievodnej výstavy k scénickému programu folklórnych kolektívov hornej Nitry venovanému 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny. Autorom výstavy je Mgr. Stanislav Malega a jej materiály v súčasnosti vlastní Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Výstavu si zapožičala naša škola a v priestoroch dejepisnej učebne sme sprístupnili žiakom panely, ktoré hovoria o výpovednej hodnote fotografií či listov z vojny, prezerajúc si tváre ľudí, ktorí zažívali vojnové zážitky, bojovali na fronte, boli väznení, mnohí vo vojne padli. Fotografie pochádzajú z osobných archívov obyvateľov nášho regiónu, napr. Nitrianske Rudno, Čavoj, Nováky, Oslany, Nedožery-Brezany, Bojnice, čím nám dávajú dôkaz o tom, ako hlboko zasiahla vojna do osudov ľudí na hornej Nitre, i keď priamo táto oblasť nebola súčasťou vojnového frontu.

Autor výstavy v úvodnom komentári uviedol poučnú myšlienku, dovolíme si parafrázovať: prečítajme si pozdravy mužov, ktoré písali z vojny domov, títo muži pred viac ako sto rokmi prešli peklom vojny; možno sa potom budeme viac tešiť z našej súčasnosti a menej nás budú znechucovať malé problémy, ktoré musíme riešiť.

Fotogaléria

Výstava Slovensko: významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO

Dňa 22. novembra 2018 sa v priestoroch klubovne našej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR. Ministerstvo je aktívne i na poli kultúrnej diplomacie, preto ambíciou tejto výstavy pod názvom Slovensko - významné osobnosti a historické udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996 je zvýšiť záujem o dejiny Slovenska, podporiť národné povedomie, inšpirovať diskusiu medzi mladými ľuďmi so slovenskými koreňmi. O výstave sa budú naši študenti učiť prostredníctvom hodín dejepisu a anglického jazyka.

Výstavu otvorila pani riaditeľka Eleonóra Porubcová po tom, čo Spevácky zbor Vavrinec odspieval úvodný kultúrny vstup. Nasledoval príhovor pani Miroslavy Píšovej z Ministerstva zahraničných vecí, ktorá prítomných oboznámila so zámerom výstavy a obsahovou koncepciou vystavovaného materiálu, vrátane informačnej brožúry o výstave, ktorá je vyhotovená v anglickom jazyku. Michal Líška, žiak triedy kvinty B, v krátkosti priblížil dejiny našej školy, ktorá bola, je a bude súčasťou národných i európskych dejín. Nasledovala prehliadka výstavy, o ktorej žiaci mohli diskutovať. Výstava na našej škole potrvá do 31. januára 2019.

Fotogaléria

Exkurzia v archíve a výstava k 100 rokom ČSR

Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice pripravil pre verejnosť výstavu k 100. výročiu vzniku ČSR, prednášku Obraz nášho regiónu v dejinách, ako i možnosť prehliadnuť si depoty archívu, ktoré sú verejnosti bežne neprístupné. Túto možnosť využili žiaci našej školy z tried II.F a zo semináru Svetové dejiny pod vedením vyučujúcich Moniky Sivákovej a Zuzany Orságovej, ktorí v dňoch 20. až 23. novembra 2018 zavítali do priestorov archívu a absolvovali pripravené podujatia.

Vedúca bádateľne Eliška Kolečanská v prednáške uviedla množstvo zaujímavých informácií, ako prebiehal politický, hospodársky, kultúrny, spolkový, zdravotný, dopravný a školský život v Prievidzi a na jej okolí po vzniku Československej republiky. Oboznámila aj s činnosťou archivára, fungovaním archívov, organizovaním a registrovaním archívnych písomností.

Žiaci si prehliadli výstavu s množstvom písomných prameňov a fotografií, nasledovala prehliadka depotov, kde sme sa zoznámili so spôsobom ukladania kartónov a videli sme i ukážky matrík či školských katalógov. Práca archivára a činnosť archívu je dôležitá pre uchovanie svedectva minulosti, ktorá je súčasťou nášho historického vedomia.

Fotogaléria

Medzinárodný odborný seminár o holokauste

V rámci akreditovaného kontinuálneho vzdelávania Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách sa 19. novembra 2018 vo Vzdelávacom centre Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnil medzinárodný odborný seminár zameraný na analýzu vzdelávacích aktivít v téme holokaust.

Aktívnymi účastníkmi semináru bol Mgr. Matej Beránek, PhD., ktorý ponúkol prítomným pohľad do štruktúry práce Múzea holokaustu v Seredi a priblížil činnosť vzdelávacieho strediska múzea, Mgr. Miriam Mouryc z Medzinárodnej školy pre výučbu holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme, v ktorej podaní sme počuli ponuku vzdelávacích programov medzinárodnej školy, praktické ukážky aktivít pre žiakov, vo workshope nám predstavila projekt Vymazať pamäť, ktorého výstupom sú pohľadnice, výtvarné pochopenie vyrovnania sa s udalosťami holokaustu.

PhDr. Martin Korčok, PhD. z Múzea holokaustu v Seredi informoval o organizačných podrobnostiach semináru, ktorý sa bude konať v decembri 2018 v Jad Vašem v Jeruzaleme. V závere semináru sme si vypočuli prezentácie dvoch kolegýň, ktoré sa s nami podelili o skúsenosti a didaktické postupy pri výučbe o holokauste na vyučovacích hodinách. Po krátkej diskusii organizátori seminár ukončili. Zo semináru si každý účastník odniesol nové podnety, námety k reflexii svojej práce a odkaz ďalej sa vzdelávať v postupoch pri výučbe tejto vážnej témy našich dejín.

Fotogaléria

Rozhlasové pásmo k 100 rokom vzniku prvej ČSR

JA Firma Copy4You si 26. októbra 2018 pripomenula významný dátum z histórie našich dejín, a to vznik prvej Československej republiky. Pripravili sme si rozhlasové pásmo pre všetkých študentov a zamestnancov našej školy, aby sme prispeli aj my k dôstojným oslavám tohto významného dátumu. Obsahom pásma boli ukážky z dobových dokumentov, hymna ČSR a komentár o základných historických súvislostiach.

Ing. Marcela Škopcová, garantka JA Firmy Copy4you

Fotogaléria

Ladislav Bielik - Čierne dni (pocta fotoreportérovi)

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi zorganizovala v rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018 na deň 5. október 2018 pre študentov našej školy zo Seminára svetových dejín a triedy I.F (v popoludňajších hodinách i pre verejnosť) besedu s Petrom Bielikom, redaktorom spravodajskej televízie TA3, o auguste 1968 a o jeho fotograficko-dokumentačnom zachytení očami a rukami jeho otca Ladislava Bielika.

Peter Bielik vyrozprával dojemné svedectvo o osudoch slávnej fotografie Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom, ktorej autorom je jeho otec, o jeho neľahkom boji za autorské práva k tejto fotografii, o ktoré musel zápasiť v súdnom procese v Nemecku. Pán Ladislav Bielik bol obeťou normalizácie, kvôli fotografiám z dôb okupácie musel opustiť redakcie Smeny i Štartu.

Slávnu fotografiu našiel sám Peter Bielik spolu s inými ďalšími, čo popísal nasledovne: "Všetky tieto fotografie, respektíve ich negatívy, som našiel v roku 1989, ako šestnásťročný, v starom ošúchanom kufri v pivnici v paneláku, v ktorom bývame. Domnievam sa, že ich tam ukryl otec, ktorý zrejme nechcel, aby ich niekto zničil alebo ich našli policajti. Stačilo naozaj len veľmi málo a celý tento vzácny dokument mohol byť navždy stratený. Kufor bol totiž značne napadnutý plesňou a negatívy samotné už tiež niesli stopy času. Dnes sú našťastie v dobrej opatere a na bezpečnejšom mieste."

Aj pri príležitosti uvedenej prednášky, ktorá sa rozvinula do zaujímavej besedy, sme si uvedomili silu a čaro historickej fotografie, zachytenie významného momentu, sekundový výsek doby vo vizuálnej podobe, formát, ktorý nenahradí žiaden iný zvuk či slovo.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Krásy Južných Čiech – dejepisná exkurzia

V dňoch 27. – 28. septembra 2018 sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie do Južných Čiech, ktorá mapovala historické dedičstvo i špecifický charakter tohto regiónu. Pozorujúc výnimočné rysy prírody, vodných tokov, rybníkov bolo možné nahliadnuť do procesu výroby tradičného českého nápoja – piva v pivovare Budweiser v Českých Budějoviciach, obdivovať kultúrne pamiatky mesta České Budějovice, v ktorého centre sa práve v tých dňoch konal audiovizuálny festival Vltava žije.

Tradície českej kuchyne, atmosféru českej pohostinnosti a chuť českých jedál sme mohli vychutnať na každom kroku. Neďaleký zámok Hluboká upútal študentov svojím zjavom (ponášajúcim sa na zámok Windsor v Anglicku), detailne a útulne zariadeným interiérom a starostlivo udržiavaným záhradným areálom.

Organizácia UNESCO chráni i české pamiatky, medzi nimi Český Krumlov, ktorý sme navštívili na ďalší deň. Výhľad zo zámockej veže na blízke i vzdialenejšie okolie naozaj stál za to, obzvlášť sústredene sme sledovali meander rieky Vltavy. Prechádzali sme sa v zámockých záhradách, obzreli sme si otáčavé hľadisko – prezieravý stavebný unikát, študovali prvky takmer dokonalo zachovalej renesančnej architektúry. Na námestí sme ochutnali ďalšie špeciality zo stánkov, ktoré ponúkali rôzne pochúťky a produkty remeselnej výroby. Navštívili sme Múzeum obchodu a Múzeum vltavínov – moldavitov, ktoré patria medzi vzácne nerasty zelenej farby vzniknuté roztavením po páde meteoritu.

Záverečný pohľad na siluetu historického centra nám bol umožnený priamo z hladiny rieky Vltava, na ktorú sme sa dostali v rafte a splavovali sme mestský okruh, pozdravujúc okoloidúcich domácich obyvateľov i množstvo návštevníkov z Európy a Ázie. Nevyčerpateľnou studnicou informácií a zaujímavostí bol pre nás pán profesor Roman Steinhübl, ktorý nás s nadhľadom a sprievodcovským zanietením previedol po všetkých krásach, ktoré sme mali v pláne navštíviť. Patrí mu za to veľká vďaka!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

August 68 – Alexander Dubček

V rámci projektu Literárna Prievidza sa dňa 26. septembra 2018 v priestoroch Horononitrianskej knižnice v Prievidzi uskutočnilo podujatie August 68, ktoré v podobe prednášky pre žiakov III.B a III.F priblížilo udalosti roku 1968 a invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Prednášateľom bol doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., ktorý hovoril o historickom dianí v Československu počas augusta 1968, o náladách v radoch obyvateľov, a dotkol sa aj postojov Alexandra Dubčeka k vzniknutej situácii. Načrtol zároveň detstvo a mladosť Alexandra Dubčeka, jeho život v ZSSR, sťahovanie jeho rodiny z USA, pôsobenie v Trenčíne a na okolí, účasť v Komunistickej strane Československa a rôzne politické a pracovné aktivity.

Obohatení o nové poznatky sme s vďakou z prednášky odchádzali, uvedomujúc si závažnosť doby okolo roku 1968 a odvahu vtedajších politických predstaviteľov kritizovať systém a vyvíjať úsilie o dôstojnejší a spravodlivejší život spoločnosti.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Výstava Z víru vojny zrodená (Vznik ČSR, 1918)

Udalosti spojené s koncom prvej svetovej vojny v roku 1918, zápasom o samostatnosť, konštituovaním a zriaďovaním novej republiky so zameraním na Slovensko, obzvlášť hornú Nitru, zachytila výstava Z víru vojny zrodená, ktorú Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sprístupnilo verejnosti a žiaci I.F a III.F si ju mohli prezrieť dňa 15. júna 2018.

S prvou svetovou vojnou je spätý zánik Rakúsko-Uhorska, monarchie, ktorá vojnu začala a prináležala k porazeným mocnostiam. Medzi inými národmi, ktoré prispeli k jej rozpadu v snahe sa osamostatniť, boli Česi a Slováci. Roky úsilia o svojbytnosť viedli k úspešnému vzniku nového štátu, Československa. Mladý štát sa musel budovať od základov, pričom sa boril s množstvom problémov. Zmeny sa však následne prejavili hospodárskym a kultúrnym rozkvetom, ktorý zasiahol i oblasť hornej Nitry.

O všetkých týchto skutočnostiach sa žiaci prostredníctvom výstavy mohli viac dozvedieť, zároveň mali možnosť pracovať s pracovnými listami, kde si svoje vedomosti overovali a prehlbovali. Spoločne prišli k záveru, že je na mieste si výročie vzniku ČSR s úctou pripomínať, lebo vďaka nemu i dnes žijeme v demokratickej spoločnosti.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Kto nepozná minulosť, je odsúdený prežiť ju znova

Jeden z mnohých citátov, ktoré sme mali možnosť čítať. Či už počas sprievodných slov alebo mlčky. 24. máj 2018 sa žiakom tretieho ročníka zapíše do pamäti v súvislosti s prvou časťou citátu, pretože v tento deň sme urobili významný krok k spoznávaniu vlastnej minulosti. Pred exkurziou sme mali množstvo otázok, ale po jej skončení ich máme zrejme ešte viac.

Videli sme totiž Osvienčim a jeho okolie: koncentračné tábory Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau. Napriek veľkému množstvu návštevníkov a značnej rýchlosti prehliadky tieto miesta dodnes uchovávajú temno dôb minulých. Pri predstave, že práve v nich zomrelo viac ako milión ľudí, človeka doslova mrazí. Preto si nik z nás neželá, aby sa kedykoľvek v budúcnosti čo i len sčasti naplnila druhá časť spomínaného citátu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Majú aj dejiny svoje vzorce?

Prednášku so zaujímavým názvom Majú aj dejiny svoje vzorce? si mohli vypočuť žiaci kvarty, druhého a tretieho ročníka dňa 16. mája 2018. Prednášateľom bol hosť, ktorý už viackrát na našu školu zavítal, doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pán docent hovoril o výskyte najstarších druhov človeka Homo sapiens, o existencii a rozšírení nám nie veľmi známych etník, o význame tetovania, o migrácii človeka, o vlastnostiach genetických informácií, ktoré nosí v sebe každý Európan. Dozvedeli sme sa, že história naozaj nie je len o „faktoch a rokoch“, ale aj o mnohých iných skutočnostiach, ktoré formovali a formujú život človeka na tejto planéte.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Od bunkra k vagónu

Druháci a tretiaci, 25. apríl 2018, Mgr. Eva Juríčková a PhDr. Monika Siváková. K tomu milý pán vodič, sprievodcovia múzeí a krásne počasie. Trochu opekačky i športových aktivít, a výlet za históriou bol takmer dokonalý. S dokonalosťou tohto typu bola však téma tejto dejepisnej exkurzie v úplnom kontraste. Uvažovať v koncentračnom tábore v Seredi o hrôzach holokaustu, či predstaviť si strach vojakov pred vojenským útokom v protinemeckom bunkri v Bratislave – Petržalke, to chce silnú dávku odvahy a nebojácnosti pozrieť sa na dejiny priamo a pravdivo.

Ocitnúť sa v dobytčom vagóne, čítať mená obetí holokaustu vyryté do sklených tabúľ, stáť zoči-voči hlavni dela, hľadieť na pruhovaný pracovný odev z koncentračného tábora či nasadiť si na hlavu vojenskú prilbu. Všetko toto sme mohli v deň exkurzie zažiť. Sme radi, že to boli zážitky z exkurzie, nie z reálneho života. Dojmy a pocity, ktoré sme exkurziou získali, nás vedú k uvedomeniu si vďaky za pokojný svet okolo nás, za mier a za život sám.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Reformácia a rekatolizácia na hornej Nitre

Návšteva Piaristického kostola v Prievidzi patrí medzi tradičné destinácie exkurzií spoločenskovedných tried. Potvrdil to i deň 16. apríl 2018, kedy triedy I.F a II.F pod vedením PhDr. Moniky Sivákovej navštívili priestory kostola a vypočuli si prednášku pátra ThDr. Pavla Kollára, PhD., SchP.

Téma prednášky sa niesla v duchu historických priestorov hlavnej lode kostola. Baroko, reformácia, rekatolizácia, Turzovci, Pálfiovci, baroková hudba, J. S. Bach, krypta, kostolné zvony, sochárske a maľované výjavy. O tomto, i o mnohom inom zaujímavom páter Kollár žiakom porozprával. Veríme, že umelecká i duchovná krása tohto miesta zanechala vo všetkých pekný zážitok a napomohla k aktívnejšiemu pochopeniu dejín 16. – 18. storočia.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň otvorených dverí – Osmičky v našich dejinách

10. marca 2018 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, ako o takomto čase každý rok. Predmetová komisia dejepisu si pre verejnosť pripravila súbor aktivít zameraných na pripomenutie si významných výročí našich dejín, takzvané osmičky (1918, 1938, 1948, 1968). Žiaci pripravili veľkoplošné postery, na ktorých uviedli známe i neznáme skutočnosti, ktoré s danými rokmi súvisia.

K posterom bol vypracovaný kvíz, do ktorého sa návštevníci mohli zapojiť. Z najlepších odpovedí sme vylosovali tri, ktoré boli odmenené. Ďalšiu časť ponuky dejepisu tvorila interaktívna počítačová hra o období druhej svetovej vojny, viaceré ďalšie hry zamerané na poznanie dejín a ich osobností.

Všetci, ktorí zavítali do učebne dejepisu, mohli vidieť i prezentáciu výučby dejepisu, ukážky odbornej literatúry, učebníc i žiackych prác, mohli diskutovať s vyučujúcimi o možnostiach štúdia i uplatnení absolventov. Dejepis patrí medzi kľúčové oblasti vzdelávania na gymnáziu, preto veríme, že členovia predmetovej komisie robia všetko pre to, aby boli dejiny pre žiakov zaujímavé a poučné.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Noc v škole – Castrum nostrum: Triumphemus victoriam

Dňa 2. marca 2018 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník Noci v škole, podujatia zameraného na bližšie spoznanie našich predmetov, našich vyučujúcich i žiakov navzájom.

Predmetová komisia dejepisu pripravila pre tento večer zaujímavý program Náš hrad – oslávme víťazstvo. Dej programu sa odohrával vo vrcholnom stredoveku, na stredovekom hrade. Zoznámili sme sa so stredovekým menu (prednášal PhDr. Ján Vingárik z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a pani Lenka Mazúrová), videli sme dobový tanec pavanu, prehliadli sme si dobové kostýmy, za ktoré bolo možné hlasovať, víťazi dostali odmeny. Podávali sa chody stredovekej hostiny, kuchyňu mala na starosti rodina Mazúrovcov.

Náladu spríjemnila aj kapela Amok, ktorá až do polnoci zabávala hodujúcich. Všetkým organizátorom srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalší úspešný ročník!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Vedomostná súťaž EXPERT – geniality show

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola opäť zúčastnila celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT – geniality show, ktorú organizuje Talentída, n. o. 30. novembra 2017 sa konalo na školách súťažné kolo, súťažilo 10 297 žiakov zo 478 škôl Slovenska.

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 10 žiakov v kategóriách Expert 9 a Expert G12. Z kategórie Expert 9 to bol Jakub Veselý (IVa), ktorý v konkurencii vyše 900 žiakov získal diplom za jeden z najlepších výkonov v témach Tajomstvá prírody a Svetobežník. Ďalší diplom poputuje do rúk Jakuba Mazúra (II.C), ktorý sa z počtu vyše 2500 súťažiacich kategórie Expert G12 umiestnil na 30. mieste v súťažnej téme Do you speak English?, v ktorej súťažilo vyše 500 žiakov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, že si zmerali sily s ostatnými žiakmi Slovenska, a do ďalších ročníkov vedomostnej súťaže držíme palce!

PhDr. Monika Siváková, školská koordinátorka

Fotogaléria

Viedeň nepoznaná

V intenciách tradícií návštev vianočnej Viedne sa skupina kvinty, druhých ročníkov a III.B triedy vybrala spoznávať doposiaľ nepoznané zákutia a pamiatky tohto mesta. Stalo sa tak dňa 12. decembra 2017. S O. Kurbelovou, M. Sivákovou a R. Steinhüblom žiaci začali program prehliadkou Technického múzea s nespočetnými a vzácnymi zbierkami. Pokračovala prehliadka záhrad cisárskeho Schönbrunnu, ako i najstaršej rakúskej ZOO, ktorá vyžarovala jedinečný historický šarm.

V dvoch skupinách sa pokračovalo ďalej, prvá línia viedla cez habsburskú cisársku hrobku, Sacherov hotel a staré uličky až k Dómu sv. Štefana a k Námestiu Márie Terézie, druhá časť žiakov absolvovala prehliadku Sissi múzea a cisárskych apartmánov v sídle Habsburgovcov v Hofburgu, odkiaľ sa popred budovu parlamentu presunula k mestskej radnici a zažila atmosféru každoročne sa konajúceho adventno-vianočného trhu, kde sa miešala zmes vôní a svetiel.

Záverom možno skonštatovať, že napriek tomu, že človek do tejto rakúskej metropoly chodí v živote viac razy, vždy je na nej čo objavovať.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Holokaust na Slovensku – Peter Salner a jeho pohľad na dobu utrpenia

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi usporiadala 22. novembra 2017 prednášku známeho etnológa, publicistu a autora literatúry faktu (najmä o histórii židovskej kultúry v Bratislave a na Slovensku), Petra Salnera pod názvom Holokaust na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu "História na dlani - projekt o holokauste".

Zúčastnili sa ho za našu školu žiaci II.B triedy spolu s vyučujúcou dejepisu PhDr. Monikou Sivákovou. Pán Salner priblížil holokaust zo zaujímavého pohľadu presahu do dnešných čias, do osudov rodín, ktorých holokaust zasiahol, či už priamo alebo ako potomkov dotknutých osôb.

Vypočuli sme si príbehy dvoch životov (pani Lenky Moškovičovej a pána Henricha Fundáreka), ktoré boli s pokorou vyrozprávané, ale zároveň s dôstojnosťou prežité. Hlavnou myšlienkou prednášky bolo odovzdať mladým ľuďom posolstvo, aby sme sa v každom okamihu života mohli cítiť rovnocenní s inými ľuďmi a aby sme takúto rovnocennosť i sami voči druhým preukazovali.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Scriptum est (Napísané je)

Dňa 10. novembra 2017 si prváci a tretiaci zo spoločenskovedného odboru štúdia mohli v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi vypočuť prednášku Scriptum est (Napísané je), ktorá sa venovala dejinám latinského písma a používaniu písacích materiálov a písacích pomôcok. Prednášateľom bol PhDr. Ján Vingárik z HNM Prievidza, ktorý okrem mnohých zaujímavostí a historicko-geografických súvislostí dejín latinského písma poskytol možnosť vyskúšať si vytvárať historické písmená na papier použitím husacieho pera a atramentu.

Žiaci vlastnoručne vyrobili nápisy v písme gotickom, humanistickom či karolínskom. Zaujímavé bolo dozvedieť sa, ako dejinne navzájom na seba nadväzovali písmo starých Egypťanov, Feničanov, západných Grékov, Latínov, Frankov, Veľkomoravanov či pápežov. Uvedomili sme si, aký obrovský prínos pre ľudstvo malo vynájdenie písma ako komunikačného prostriedku.

Druhá časť exkurzie v múzeu bola venovaná výstave Zatratená elegancia/Buržoázny prepych II., ktorej dominovali dekoračné kúsky z ateliérov renomovaných i menej známych dizajnérov obdobia art deco. Výstava ponúkla pohľad do meštianskych rodín medzivojnového obdobia, poukázala na predmety dennej potreby, aké boli častou súčasťou života večierkov, koktailov, recepcií a banketov.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

História ako dedičstvo – Potulky Východným Slovenskom

Jesenné farebné počasie, kolektív príjemných mladých ľudí z prvých a druhých ročníkov v spoločnosti Mgr. Romana Steinhübla a PhDr. Moniky Sivákovej. 10. – 11. október 2017. Výlet za poznaním našej minulosti.

Toto boli ciele dejepisnej exkurzie, ktorá sa uskutočnila, a ktorá tieto ciele do poslednej bodky naplnila. Bola to návšteva pamätníka a múzea v Nemeckej v spojitosti s dejinami Kališťa či Kremničky, kde sme uvažovali nad tým, ako dedičstvo dejín preniesť do súčasného konania, aby sa vojnové hrôzy spojené s vyvražďovaním obyvateľstva v čase druhej svetovej vojny už nezopakovali.

Dedičstvo dejín sme si pripomenuli aj na pozadí stredovekých gotických dejín Levoče (návštevou Chrámu sv. Jakuba a Domu majstra Pavla) či dejín náboženských vzťahov (evanjelický artikulárny kostol v Hronseku a katolícky kostol v Žehre). Obdivovali sme i dedičstvo dejín prírody (hornatý kraj Spiša pri výhľade zo Spišského hradu, gejzír a travertín Sivá brada, jaskyňa Baradla v Aggteleckom krase v Maďarsku), ktoré spolu s kultúrnym dedičstvom chráni organizácia UNESCO.

Spomienky, ktoré si z exkurzie odnášame, sa stali súčasťou nášho osobného dedičstva. Veríme, že v nás zostanú, a že si budeme krásy Slovenska a okolia, ktoré nám história zanechala, vždy a s úctou chrániť.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Veronika Homolová Tóthová – Mengeleho dievča

Viola Stern Fischerová, žena, ktorá prežila Mengeleho pokusy za druhej svetovej vojny, štyri koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla. Hlavná hrdinka knihy Mengeleho dievča. S autorkou tejto knihy Veronikou Homolovou Tóthovou sa mohli žiaci III.F triedy dňa 6. októbra 2017 osobne stretnúť v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi v rámci projektu História na dlani – projekt o holokauste.

Veronika Homolová Tóthová sa venuje mapovaniu osudov ľudí, ktorí boli prenasledovaní nacistickým alebo komunistickým režimom, získala viacero novinárskych ocenení. Medzi jej diela patrí i dokumentárny film Nehodní žitia. V súčasnosti režíruje dokument Atentát na Heydricha.

Kniha Mengeleho dievča opisuje príbeh v mnohom výnimočný, no v mnohom podobný utrpeniu iných. Pani Viola hovorí: „Bola som Mengeleho dievča. Jedna z mnohých, ktoré museli zniesť jeho pokusy. Jedna z mála tých, ktoré to prežili. A možno som jediná, ktorá ho porazila – on a jeho tím mi robili veci, po ktorých by som už nikdy nemala spoznať ten najväčší dar – držať v náručí vlastné dieťa. Porazila som ich dvakrát. Mám dve skvelé dcéry.“

Napriek hrôzam opísaným v tejto knihe pani Veronika povedala, že je to kniha pekná. A mala na to dôvod. Preto sa určite oplatí si ju prečítať.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Légiovlakom k 1. svetovej vojne

Triedy III.D a spoločenskovedná zložka III.F sa dňa 26. septembra 2017 zúčastnili dejepisnej exkurzie do Bratislavy a prezreli si Légiovlak, ktorý v našom hlavnom meste mal jednu z viacerých zastávok v rámci Slovenska (napr. Žilina, Košice, Zvolen, Nitra).

Légiovlak putuje od roku 2015 aj po Českej republike a približuje históriu 1. svetovej vojny z pohľadu legionárov pôsobiacich najmä v Rusku, na Sibíri. Má 13 vozňov základnej zostavy (napr. poľná pošta, tepluška, zdravotný, štábny, obrnený, krajčírsky, predajný, kováčsky). Je replikou legionárskeho vojenského ešalónu z rokov 1918 – 1920, ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transsibírskej magistrále. Légiovlak tvorí súčasť projektu Légie 100, ktorého hlavným organizátorom je Československá obec legionárska, spoluúčastníkom je i Nadácia M. R. Štefánika.

Pútavým spôsobom a prostredníctvom odborného výkladu mladých historikov si žiaci mohli hlbšie uvedomiť význam formujúceho sa československého vojska a intenzívnejšie sa naladiť na oslavy 100. výročia prvej Československej republiky, ktoré si budúci rok pripomenieme.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Odhalenie pamätnej tabule pracovného a koncentračného tábora v Novákoch

Deň 26. september 2017 sa stal pre dnešnú generáciu pamätným tým, že sme si pripomenuli dejiny a odhalili pamätnú tabuľu Židovského koncentračného a pracovného tábora v Novákoch – Laskári, na miestach, kde tento koncentračný tábor stál.

Za účasti čelných predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s., Mesta Nováky, Mesta Prievidza, našej pani riaditeľky Eleonóry Porubcovej spolu so žiakmi zo Speváckeho zboru Vavrinec pod vedením Moniky Sivákovej, ostatných pozvaných hostí a návštevníkov slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule vykonali dve dámy, ktorých životné cesty boli späté s koncentračnými tábormi a druhou svetovou vojnou.

Pani Ružena Becková, Židovka z Prievidze, a pani Dagmar Lieblová, predsedníčka Terezínské iniciativy. Obe v minulom období už navštívili naše gymnázium a stretli sa so študentmi. Obe rozpovedali i teraz svoj osobný príbeh a apelovali najmä na mladých ľudí, aby poznaním minulosti predchádzali chybám v budúcnosti a nikdy sa nedopustili zla, ktoré ľudia v koncentračných táboroch prežili na vlastnej koži.

Pamätná tabuľa bude osudy všetkých, ktorým osud nedoprial žiť dôstojný život, pripomínať.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Dagmar Lieblová – Z Čiech do Belsenu a späť

V pondelok 25. septembra 2017 si žiaci nášho gymnázia vypočuli ďalšie zo svedectiev, ktoré vydali dôkaz o hrôzach druhej svetovej vojny a o holokauste. Do priestorov školy prišla pani Dagmar Lieblová, česká Židovka, ktorej osud šťastnou náhodou pomohol prežiť to, čo sa mnohým jej blízkym nepodarilo. Predstavila film Z Čiech do Belsenu a späť, ktorý mapoval jej životnú dráhu od čias malého dievčaťa až po oslavu zlatej svadby so svojím manželom. Po premietnutí filmu pútavo a poučne rozprávala, čo zažila na vlastnej koži, to, o čom my mnohokrát len čítame a vnímame cez sprostredkované informácie.

Pani Dagmar sa narodila v roku 1929 v Kutnej Hore. Spolu s rodinou bola v roku 1942 transportovaná do Terezína, odtiaľ v roku 1943 do Osvienčimu-Birkenau, kde prišla o otca, mamu i sestru. V roku 1944 sa dostala na nútené práce do Hamburgu spolu s kamarátkou Dášou, v roku 1945 bola prevezená do Bergen-Belsenu, do tábora, ktorý spojenci oslobodili 15. apríla 1945. Do Československa prišla až v júli 1945, ale bola veľmi chorá. Istý čas sa liečila, potom si dokončila vzdelanie (maturitu a štúdium nemčiny a češtiny na FF UK v Prahe). V roku 1955 uzavrela manželstvo, má tri deti. Po roku 1989 sa podieľala na založení Tereziánské iniciativy, ktorá sa usiluje zachovať pamiatku na českých Židov.

Ďakujeme pani Dagmar Lieblovej za návštevu, za všetky úprimné a povzbudivé slová. Priniesla so sebou svedectvo o neprávosti, bezmocnosti, ale predovšetkým o vôli žiť, poctivo kráčať deň za dňom a tešiť sa zo slobody a mieru, ktorý, našťastie, okolo seba máme.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza