PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK umenia a kultúry Gymnázia V. B. N.

umenia a kultúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


VOLITEĽNÉ PREDMETY Z UMENIA A KULTÚRY

Voliteľné predmety v súlade s cieľovými požiadavkami rozširujú poznatky z tematických okruhov rôznych umeleckých žánrov, ich rozbor a zároveň sa otvára priestor pre samostatné myslenie a vyjadrenie vlastných poznatkov a názorov na jednotlivé žánre umenia pre ktoré v prvom a druhom ročníku nebol dostatočný priestor. Pomáhajú nadobúdať spôsobilosti potrebné k maturitnej skúške.
Žiaci si môžu zvoliť:

SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY

3. Ročník

obsahom voliteľného predmetu sú rozširujúce vedomosti a práca so živými ukážkami z hudobnej produkcie, z filmovej tvorby, z tanečného umenia, z výtvarného umenia a pod. Tento seminár pomáha rozšíriť a prehĺbiť vedomosti potrebné k maturitnej skúške.

SEMINÁR VÝCHOVA UMENÍM

3. Ročník

obsahom voliteľného predmetu je rozšírenie vedomostí o technikách využívajúcich sa v rôznych typoch umení, tvorba vlastných diel formou kresieb, malieb, fotografie, vytváranie kópií umeleckých diel, vytváranie interpretácií diel, teda pretvorenia podľa vlastného názoru a fantázie, práca s fotografiou, zásahy do nej ( koláž, domaľovanie, vytváranie foto-sérií, alebo vizuálnych príbehov). Tvorba grafických prác s využitím počítačovej grafiky a pod. Náplň seminára rešpektuje individuálne požiadavky a potreby jednotlivých žiakov vzhľadom na ich záujem a zameranie v oblasti umenia. Žiaci pracujú na individuálnych projektoch usmerňovaní zadaniami pedagóga.

SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY

4. Ročník

obsahom voliteľného predmetu sú rozširujúce vedomosti z oblasti umenia, práca so živými ukážkami z hudobnej produkcie, z filmovej tvorby, z tanečného umenia, z výtvarného umenia a pod. Tento seminár je výrazne zameraný na doplnenie a prehĺbenie vedomostí potrebných k maturitnej skúške.


Poznámka:
Voliteľné predmety majú časovú dotáciu 1 hodina týždenne v 3.ročníku a 2 hodiny týždenne v 4.ročníku.
Žiaci si môžu vybrať aj viac ako jeden voliteľný predmet /obsahovo sa neprekrývajú/.
Všetky voliteľné predmety sú klasifikované.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza