PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK psychológie Gymnázia V. B. N.

psychológie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY ZO PSYCHOLÓGIE

PSYCHOLÓGIA

Cieľom je poskytnúť žiakom základné poznatky o duševnom živote človeka a jeho zákonitostiach, čo im môže pomôcť lepšie sa orientovať v spoločenskom prostredí, lepšie poznať seba samého aj iných ľudí, pochopiť a vysvetliť ich správanie, rozvíjať svoju osobnosť. Popri rozšírení všeobecného vzdelania prispieva psychológia aj k príprave žiakov na ďalšie štúdium (napr. učiteľstvo, medicína, ekonómia, sociálne vedy, právo a všetky ďalšie povolania, v ktorých sa pracuje s človekom). Psychologické poznatky môžu nájsť uplatnenie aj v osobnom živote každého žiaka, jeho budúcom spoločenskom pôsobení, v partnerských vzťahoch a v rodičovskom poslaní.

Pri osvojovaní psychologických poznatkov bude kladený dôraz na ich aplikovateľnosť a využiteľnosť v praxi pre vlastný vývin osobnosti a na riešenie konkrétnych životných situácií.

Predmet je klasifikovaný v 3. aj vo 4. ročníku. Z predmetu je možné maturovať.

Psychológia 3. ročník – obsah :

  • História psychológie, psychologické smery.
  • Biologické a sociálne činitele, ktoré sú určujúce pri vzniku a vývine ľudskej psychiky.
  • Psychické procesy – pocity, vnemy, myslenie, reč, pamäť, pozornosť, predstavy, fantázia.
  • City a emócie v živote človeka.
  • Osobnosť človeka a činitele, ktoré ovplyvňujú dynamiku psychiky – motivácia, záujmy, potreby, hodnoty, ideály, schopnosti, nadanie, vedomosti, temperament, sebapoznanie, sebavýchova.
  • Psychodiagnostické metódy skúmania osobnosti – praktická realizácia osobnostných psychologických testov.
  • Prezentácie a diskusie na aktuálne psychologické témy.
  • Poznámka: Obsah učiva je zredukovaný v porovnaní so 4. ročníkom, dôraz sa kladie na diskusie a hľadanie prepojení so skúsenosťami z každodenného života.

Psychológia 4. ročník – obsah :

  • Nadväzuje na teoretické základy z 3. ročníka
  • Vývinová psychológia, ontogenetický vývin jedinca.
  • Sociálna psychológia (bude tvoriť ťažisko výuky) – vnímanie a posudzovanie seba a iných, verbálna a neverbálna komunikácia, predpoklady dobrých sociálnych vzťahov, vplyv sociálnych skupín, sociometrická metóda (nácvik na konkrétnej triede).
  • Asertívne správanie – schopnosti, zručnosti, práva.
  • Psychické poruchy a choroby – neurózy, psychopatie, psychózy a i.
  • Psychohygiena, zásady zdravého životného štýlu, stresy, konflikty, životné perspektívy.
  • Nácvik relaxačných techník na sebareguláciu duševného zdravia.
  • Partnerstvo, láska, sexualita, funkcia a ciele rodiny.
  • Exkurzia do sociálneho zariadenia pre ohrozených ľudí alebo exkurzia do Domina – centra pre telesne a mentálne postihnutých.

Psychológia pre maturantov 4. ročník – obsah :

  • Sústredíme sa na rozšírenie a prehĺbenie učiva z predmetov Psychológia pre 3. ročník a Psychológia pre 4. ročník.
  • História psychológie, psychologické smery.
  • Biologické a sociálne činitele, ktoré sú určujúce pri vzniku a vývine ľudskej. psychiky.
  • Psychické procesy – pocity, vnemy, myslenie, reč, pamäť, pozornosť, predstavy, fantázia.
  • City a emócie v živote človeka.
  • Osobnosť človeka a činitele, ktoré ovplyvňujú dynamiku psychiky – motivácia, záujmy, potreby, hodnoty, ideály, schopnosti, nadanie, vedomosti, temperament, sebapoznanie, sebavýchova.
  • Pri príprave k maturite v teoretickej časti budeme postupovať podľa téz, ktoré uvádzame na stránke PK psychológie.
  • Zameriame sa tiež na spôsobilosť reagovať na praktické úlohy, ktoré sú súčasťou maturitných zadaní a vyplývajú z osvojených teoretických poznatkov.
  • Zrealizujeme besedy s bývalými absolventmi nášho gymnázia, ktorí t.č. študujú psychológiu na vysokých školách, o možnostiach štúdia odboru psychológia a jej uplatnení v praxi.
  • Exkurzia do Domina – centra pre telesne a mentálne postihnutých.
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza