PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK slovenského jazyka a literatúry Gymnázia V. B. N.

slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


Okruhy na ÚFIČ MS (ústna odpoveď) zo slovenského jazyka a literatúry

LITERATÚRA


H. Gavlovič - Valaská škola – mravov stodola
S. Chalupka - Mor ho!
J. Botto – Smrť Jánošíkova
M. Kukučín – Keď báčik z Chochoľova umrie, Neprebudený, Dom v stráni
J. G. Tajovský – Maco Mlieč, Statky-zmätky
B. S. Timrava – Za koho ísť, Ťapákovci
P. O. Hviezdoslav – Krvavé sonety, Ežo Vlkolinský
A. Sládkovič – Detvan, Marína
J. Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
A. S. Puškin – Eugen Onegin, Kapitánova dcéra
H. de Balzac – Otec Goriot
V. Hugo – Chrám Matky Božej v Paríži
F. Petrarca – Sonety pre Lauru
I. Krasko – výber z tvorby
J. A. Rimbaud – výber z tvorby
Ch. Baudelaire – výber z tvorby
E. A. Poe – Havran
S. H. Vasjanský – výber z tvorby
E. B. Lukáč – výber z tvorby
W. Shakespeare – Hamlet, Romeo a Júlia
vJ. Kollár – Slávy dcéra
J. Hollý – Svatopluk
Epos o Gilgamešovi
Homér – Ilias, Odyssea
vM. Urban- Za Vyšným mlynom, Živý bič
A. P. Čechov – Dom s mezanínom
R. Rolland – Peter a Lucia
J. Hrušovský – Pompiliova Madona
J. Palárik – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Moliére – Lakomec
I. Stodola – Čaj u pána senátora, Bačova žena
G. B. Shaw – Pygmalion
Sofokles – Antigona
I.Bukovčan – Kým kohút nezaspieva
B. Kapolka – Možno ho stretnem
E. Hemingway – Starec a more
J. C. Hronský – Jozef Mak, Pisár Grááč
F. M. Dostojevskij – Zločin a trest
E. M. Remarque – Na západe nič nové
J. Smrek – výber z tvorby
L. Novomeský – výber z tvorby
M. Válek – výber z tvorby
R. Dilong – výber z tvorby
J. Kostra – výber z tvorby
V. Chlebnikov – výber z tvorby
D. Chrobák – Drak sa vracia
M. Figuli – Tri gaštanové kone
A. Camus - Mor
F. Kafka – Premena
D. Dušek – Kufor na sny
T. Capote - Raňajky u Tiffanyho
G. Apolinaire – Pásmo
R. Fabry – výber z tvorby
Š. Moravčík – výber z tvorby
S. Beckett- Čakanie na Godota
L+S – Soirée
S. Štepka – Jááánošík
A. Bednár – Kolíska
L . Mňačko – Ako chutí moc
J. D. Salinger – Kto chytá v žite
M. Rúfus – výber z tvorby
B. Filan – výber z tvorby
K. Peteraj – výber z tvorby
J. Urban – výber z tvorby
D. Hevier – výber z tvorby
U. Eco – Meno ruže
G. Orwell – 1984
R. Chandler – Dáma v jazere Konštantín – Proglas
P. Corneille – Cid
Preberané literárne pojmy (definície, kompozícia, druhy a žánre, básnické prostriedky, veršové systémy, ...) a obdobia (znaky, predstavitelia a ich diela)

JAZYK A SLOH


Komunikácia, druhy, komunikačný reťazec
Informácia, zdroje informácií, spracovanie informácií
Text, textotvorný/štýlotvorný proces, slohové postupy a jazykové štýly, štýlotvorné činitele
dministratívny štýl, útvary, žiadosť
Publicistický štýl, útvary
Náučný štýl, útvary, postupy logického myslenia
Rečnícky štýl – útvary. Fázy tvorenie rečníckych prejavov, rečnícke prostriedky
Opis – druhy, charakteristika osoby – druhy charakteristiky
Životopis - druhy
Systém slovenských hlások, diakritika, interpunkcia
Jazyk ako znak, sémantický trojuholník, funkcie jazyka, druhy jazyka, reč, písmo
Slovná zásoba (expresivita, štylistická príznakovosť, dobový výskyt, obohacovanie)
Tvorenie slov v slovenčine
Druhy slovníkov, ich využitie, kodifikačné príručky
Ohybné slovné druhy – ich delenie (+ slovesné tvary), skloňovanie a časovanie
Menné a slovesné kategórie
Neohybné slovné druhy
Jednoduchá veta, druhy viet, typy viet podľa obsahu (modálnosti),odchýlky od vetnej stavby
Vetné členy a sklady, polovetné konštrukcie
Súvetia – priraďovacie, podraďovacie, zložené
Fonetika, fonológia, ortoepia, asimilácia, vokalizácia predložiek, rytmický zákon Prozodické javy, modulácie - melódia, pauza, tempo, prízvuk, dôraz ... Slovenčina a čeština Indoeurópska jazyková rodina – jej kmene a jazyky Vývin slovenského jazyka – od indoeurópčiny po kodifikáciu (veľkomoravské, predspisovné a spisovné obdobie - Bernolák, Štúr, Hattala), nárečia Beletrizovaný životopis, charakteristika osoby, umelecký opis, diskusný príspevok, výklad, úvaha, slávnostný prejav, umelecké rozprávanie
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza