PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK slovenského jazyka a literatúry Gymnázia V. B. N.

slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 26. 11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo 17 študentov, ktorí absolvovali vedomostný test, písomnú časť a ústnu (rétorickú) časť.

Porota v zložení Mgr. Mikušová, Mgr. Košecká a Mgr. Páleš napokon stanovila nasledovné poradie:
A kategória
1. Patrícia Midliková, 4. F
2. Rebeka Morvaiová, 3. B
3. Natália Benková, 4. B

B kategória
1. Michal Líška, VI b
2. Andrej Ambróz, 2. D
3. Sára Mokrá, VI b

Všetkým zúčastneným študentom patrí veľká vďaka a obdiv a víťazom oboch kategórií želáme veľa zdaru v krajskom kole, ktoré sa bude konať vo februári 2020.

Jozef Páleš

Literárna exkurzia Mošovce – Hrad Blatnica

Žiaci tercie a kvinty nášho gymnázia sa 10. 10. 2019 spolu so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do rodiska klasicistického básnika, politika, jazykovedca, archeológa a evanjelického kňaza Jána Kollára – do Mošoviec. Navštívili expozíciu Múzea Jána Kollára a Múzea mošovských remesiel v Révaiovskej kaplnke. Na Kollárovom námestí súťažili v kvíze, ktorý si vopred pripravili. Po presune do Gaderskej doliny spolu vystúpili na Hrad Blatnica, kde si priblížili históriu hradu a jeho okolia.

PhDr. Ľudmila Kupková

Fotogaléria

VZÁCNA NÁVŠTEVA

V stredu 02.10.2019 malo Gymnázium V. B. Nedožerského mimoriadneho hosťa: náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky – generála Daniela Zmeka.

Do našej školy prišiel v súvislosti s oslavami stého výročia založenia Gymnázia, čím nadviazal na vzájomné kontakty medzi OS SR a GVBN PD. Prejavil záujem diskutovať so študentmi o aktuálnych otázkach (nielen vojenských).

Besedy sa zúčastnili študenti tretieho ročníka spolu so svojimi triednymi profesormi a po úvodných prezentačných filmoch nasledovala krátka prednáška o fungovaní a špecifikách vojenského života. Priestor na otázky zo strany žiakov nezostal nevyužitý a hosť sa musel vysporiadať aj s otázkami „priamo na telo“. Okrem iného zaujímali žiakov požiadavky na osobnosť vojaka v súčasnosti, jeho životný štýl, vojenské školstvo, postavenie žien v ozbrojených silách, komunikácia s verejnými médiami.

Na záver zaznelo obojstranné želanie, že takéto stretnutie nebolo posledné.

Bohdan Cagáň

Fotogaléria

CHVÍĽA PRE SLOVO

V stredu 20. marca 2019 sa v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi uskutočnila ďalšia z aktivít venovaných stému výročiu založenia našej školy.

Jej cieľom bolo čítaním úryvkov diel predstaviť tvorbu autorov, ktorí na prievidzskom gymnáziu pôsobili ako pedagógovia alebo na ňom študovali. Diváci sa tak mohli tešiť zo žánrovo rôznorodých diel Vladimíra Reisela, Ondreja Čiliaka, Jána Červeňa, Jaroslava Perniša, Miroslavy Ábelovej – a zaspievali si zhudobnený poptext Daniela Heviera.

Podujatie moderoval študent Patrik Stano z triedy 2.A a úryvky okrem profesoriek a študentov predniesla aj riaditeľka školy. Aktérom aj divákom ďakujeme za vytvorenie príjemnej komornej atmosféry!

Fotogaléria

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 20.11.2018 sa uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka, do ktorej sa zapojilo 18 študentov školy. Súťažiaci v kategóriách A a B museli zvládnuť vedomostný test, transformáciu textu a tí najlepší aj rétorickú časť.

Porota v zložení Mgr. Vašková, PaedDr. Cagáň a Mgr. Páleš po sčítaní bodov napokon stanovila nasledovné poradie:
A kategória
1. Melisa Šnircová (3. A)
2. Frederika Nikmonová (3. B)
3. Martin Brokeš (3. A)

B kategória
1. Sára Mokrá (kvinta B)
2. Rebeka Morvaiová (2. B)
3. Paulína Chlpeková (2. F)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom budeme držať palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 v Novom Meste nad Váhom.

Mgr. Jozef Páleš, za PK slovenského jazyka

Literárna exkurzia Dolný Kubín – Vyšný Kubín – Jasenová

O Hviezdoslavovi a Kukučínovi sa dá učiť aj zábavnejšie než v školských laviciach, o čom sa presvedčili aj sekundáni a kvartáni nášho gymnázia, ktorí sa v krásny októbrový deň 11. 10. 2018 vybrali spolu so svojimi triednymi učiteľkami na literárnu exkurziu do ich rodného kraja. Navštívili Literárnu expozíciu P. O. Hviezdoslava a historickú Čaplovičovu knižnicu a Historický cintorín v Dolnom Kubíne, kde si uctili pamiatku nielen Hviezdoslava, ale pripomenuli si aj Janka Matušku a Ladislava Nádaši – Jégého. Vo Vyšnom Kubíne sa pristavili pri pamätníku rodného domu Hviezdoslava a Margity Figuli, prešli sa okolo domu, v ktorom táto spisovateľka, autorka novely Tri gaštanové kone vyrastala, položili kvety k pamätníku Hviezdoslavovej matky s bronzovým reliéfom priadky, ktorý sa vyníma na pozadí Ostrej skaly a Chočských vrchov oproti Kubínyiovskému kaštieľu. Odtiaľ už zamierili do susednej Jasenovej, kde sa do richtárskej rodiny narodil v roku 1860 Matej Bencúr. V rodnom dome Martina Kukučína sme pochopili mnoho súvislostí jeho života so životom jeho priateľa Hviezdoslava.

Po krásnom slnečnom dni plnom pozitívnych zážitkov sme sa dohodli, že sa do tohto kraja čoskoro vrátime spoznať horáreň pod Babou horou, Oravský hrad, či Artikulárny kostol v Leštinách, ktorý je jednou z pamiatok UNESCO.

Fotogaléria

Mimoriadny úspech v Literárnom Kežmarku

V dňoch 7. - 8. 6. 2018 sme sa spolu so študentkou 2. F Patríciou Midlikovou zúčastnili vyhodnotenia súťaže Literárny Kežmarok, ktorého 53. ročník sa uskutočnil v tomto malebnom podtatranskom mestečku.

Patrícia súťažila v 3. kategórii – próza so svojimi poviedkami. V pozvánke sme mali uvedené, že obsadila jedno z popredných miest. To, že z toho bude nakoniec 1. miesto, nečakala ani samotná Patrícia, nakoľko to bola jej prvá súťažná autorská skúsenosť. O to viac sme si mohli užiť aj iné sprievodné akcie podujatia – prehliadku historických pamiatok mesta, komédiu Čaj u pána senátora v podaní miestnych ochotníkov, nočný lampiónový sprievod...

Dôležitou aktivitou bolo stretnutie víťazov s odbornou porotou, ktorá všetkým adresovala určité postrehy i konkrétne rady, ako napredovať v ďalšej tvorbe.

Ďakujeme Patrícii za vzornú reprezentáciu školy a želáme do budúcnosti veľa autorských úspechov.

Fotogaléria

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 22. novembra 2017 sa konalo školského kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do 10. ročníka sa zapojilo 20 študentov nášho gymnázia.

Porota v zložení P. Bohušová, B. Cagáň a H. Vašková vyhodnotila najlepších:
Kategória A (3. a 4. roč.)
1. miesto Magdaléna Borková, IV. F
2. miesto Barbora Ševčíková, IV. C
3. miesto Hana Čavojská, III. A

Kategória B (1. a 2. roč.)
1. miesto Simon Oršula, II. E
2. miesto Paulína Chlpeková, I.F
3. miesto Patrícia Midlíková, II. F

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a želáme veľa síl do krajského kola.

Literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 2017

Koncom minulého školského roku nám pán profesor Cagáň na hodine slovenského jazyka povedal o možnosti napísať poviedku do súťaže. Téma ľubovoľná, termín odoslania do 30.6.2017. Veľa času neostávalo. Ako to v takýchto prípadoch býva – pod tlakom množstva povinností a písomiek pred koncom roka – kreativitu pohltila tma. Nápady sa nehrnuli, tak som si povedala nevadí, určite sa zapojí niekto iný z mojich spolužiakov. Inšpirácia však prišla sama pri vyplňovaní prihlášky na biologický tábor Karlovej univerzity, na ktorý chodím už 5 rokov. V krátkom čase boli napísané takmer 3 strany a ostalo mi ich len odovzdať pánovi profesorovi na kontrolu. Napísala som e-mail a ťuknutím na enter poviedka odišla do súťaže.

Prešlo leto a začal sa nový školský rok. Koncom októbra sa oznamovali výsledky. Aké bolo moje prekvapenie, keď som svoje meno našla medzi ocenenými. Celoslovenskej literárnej súťaže „Mladá slovenská poviedka 2017“ sa zúčastnilo celkom 70 autorov z celého Slovenska. V II. kategórii (študenti stredných škôl) som sa umiestnila na treťom mieste s poviedkou Nočná hliadka.

Dňa 7.11.2017 som sa zúčastnila slávnostného odovzdávania cien v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súčasťou programu bola aj analýza víťazných prác a prác ocenených čestným uznaním. Víťazné práce prečítal Dr. Peter Zemaník, recitátor z Banskej Bystrice. V jeho umeleckom podaní akoby texty ožili. Porota pod vedením prof. PhDr. Etely Farkašovej, CSc. zhodnotila, že autori v poviedkach hovorili o vlastných zážitkoch, vnímali kriticky problémy okolo seba. Citujem: „Už minimálne tušia a mnohí spoľahlivo i vedia, kto sú, kde sú ich korene, aký je ich zástoj a kam chcú ísť“. Aj moja poviedka bola z tohto „súdka“. Osobná výpoveď o mojich pocitoch, o tom ako a prečo som dospela k tomu, kam chcem ísť v budúcnosti. Možno to bolo kľúčom k úspechu. Odmenou okrem diplomu a príjemne stráveného dňa v prítomnosti nádejných literátov, bol hlavne dobrý pocit z ocenenia vlastnej práce.

Čitateľský maratón

Dňa 31.5. 2017 sme sa my, trieda sekunda, zúčastnili cez piatu vyučovaciu hodinu Čitateľského maratónu, ktorý každoročne usporadúva Linka detskej istoty. Akcia sa konala okrem iných miest aj u nás v Prievidzi v Hornonitrianskej knižnici. Trvala od 9.00 do 15.00 a bola určená pre deti do 18 rokov. Spolu sme si predčítavali knihu Tiene nad Veligradom od súčasnej slovenskej autorky Ivany Jungovej, ktorá nás svojím dielom preniesla na Veľkú Moravu do polovice 9. storočia. Po zhruba hodinovom čítaní sme podpísali prezenčnú listinu, aby sme tak potvrdili svoju účasť. Túto akciu považujeme za úspešnú, páčila sa nám a je to dobrý spôsob, ako priviesť deti k čítaniu a ako sa zoznámiť s novými a zaujímavými knižnými titulmi. Ak by ste sa chceli o tomto podujatí dozvedieť viac, prípadne sa ho budúci rok zúčastniť, potrebné informácie získate na adrese http://www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/
Sára Schmidtová, sekunda
foto

Rozprávkové javisko

V stredu 22. marca 2017 sme sa s našimi spolužiakmi, ako aj pred rokom, zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.
Mali sme možnosť pozrieť si štyri súťažné predstavenia v podaní detí z Handlovej, Veľkých Bielic a Prievidze. Napriek tomu, že sme sa podujatia zúčastnili najmä kvôli dielku Lucijný stolček, o ktorom sme sa učili pred rokom na hodinách literatúry, najviac nás zaujalo vystúpenie DDS pri ZUŠ Stančeka v Prievidzi pod názvom Divadelná komédia, na ktorom sme sa všetci schuti zasmiali a boli sme unesení z divadelných výkonov „malých-veľkých“ hercov.
Podujatie nás nesklamalo a už teraz sa tešíme na jeho ďalší ročník.
Žiaci sekundy osemročného gymnázia

Literárna jar Ondreja Čiliaka

Tohto roku sa traja žiaci sekundy našej školy zapojili svojou literárnou tvorbou do 14. ročníka regionálnej súťaže literárnej tvorby detí a mládeže Literárna jar Ondreja Čiliaka. V konkurencii 52 detí so spolu 163 básničkami a prózami (rozdelenými do kategórií do 11 a do 15 rokov) uspeli, a preto sa po vyhlásení výsledkov 24. marca 2017 všetci traja zúčastnili slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania ocenení v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi.
Umiestnili sa na nasledovných ocenených miestach:
Poézia – kategória do 15 rokov: Jakub Hudec – 4. miesto
Próza – kategória do 15 rokov: Andrej Ďurdina – 2. miesto, Sára Schmidtová – 5. miesto
Súčasná slovenská spisovateľka Vanda Rozenbergová, ktorá bola na čele odbornej poroty, všetkým trom srdečne zablahoželala a vyjadrila obdiv k hĺbke a intimite Jakubových básní, k téme, fantasy motívom a slovníku Andrejovej prózy a úctu k rozsahu Sárinho Príbehu ohňa. Ako poznamenala, sú medzi nimi budúci úspešní spisovatelia.
Všetkým trom gratulujeme a želáme veľa inšpirácie k ich ďalšej tvorbe!
PhDr. Ľudmila Kupková
foto
foto

ÚSPECH V LITERÁRNEJ SÚŤAŽI

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo v roku 2015 11. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s témou „Život v mieri – samozrejmosť pre nás, túžba všetkých“. Z našej školy prispelo 9 študentov svojimi prácami, pričom kvintánke DAGMAR M. BUDD sa podarilo dostať do užšieho výberu: medzi 5 najlepších prác v kategórii stredných škôl. Hoci sa v elektronickom hlasovaní neposunula na víťazné priečky, byť piatou v celoslovenskej súťaži je určite úspechom.

Hviezdoslavov Kubín, krajské kolo

Žiačka 1.C Alžbeta Hammerová sa ako víťazka regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín zúčastnila krajského kola v Uhrovci, kde v silnej konkurencii obsadila 2. miesto.

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

V utorok 10. decembra 2013 sa konalo školské kolo 6. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Výsledky:
Kategória A
1. miesto Miroslava Rosáková 3.F
Kategória B
1. miesto Marcela Mináriková 1. E
2.miesto Veronika Bérešová 2. F
3. miesto Sára Čuková 2. C

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Už piatykrát sa naša škola zapojila do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Dňa 2. októbra 2012 sa konalo školské kolo s týmito výsledkami:
1. a 2. ročník - kat. B
1. miesto R. Štangová II. E
2. miesto M. Rosáková II. F
3. miesto V. Berešová I. F

3. a 4. ročník – kat. A
1. miesto K. Harmatová IV. C
2. miesto I. Mendelová VIII
3. miesto S. Kolláriková III. B

Víťazky školského kola nás reprezentovali na krajskom kole, kde sme boli úspešní! Na krajskom kole, ktoré sa konalo na Gymnáziu I. Bellu v Handlovej dňa 8. februára 2013, sa Katarína Harmatová z 4. C triedy sa stala úspešnou riešiteľkou v kategórii A a Radmila Štangová z 2. E triedy sa umiestnila na 1. mieste v kategórii B a postúpila do celoštátneho kola.
V dňoch 24. a 25. apríla 2013 Radmila Štangová z II. E triedy úspešne pokračovala aj v celoslovenskom finále v Bratislave a obsadila vynikajúce a nečakané 2. miesto. Ďakujeme a želáme jej aj ďalšie úspechy a prekvapenia.

Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v šk. roku 2012/2013


Poézia:
1. Bartošová Bianka - 2.F
2. Hanešová Jana - 1.C
3. Hromadová Lucia - 1.F

Próza:
1. Šeligová Andrea - 1.F
2. Chmurová Barbora - 3.G
3. Chmurová Izabela - 1.F
Andrea Šeligová, žiačka Mgr. Nikoly Dobišovaj, získala v regionálnom kole 1. miesto a zúčastnila sa krajskej súťažnej prehliadky 59. Hviezdoslavov Kubín - Štúrov Uhrovec.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza