PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK matematiky Gymnázia V. B. N.

matematiky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z MATEMATIKY

3. ročník

Cvičenia z matematiky (CVM )

sú určené pre žiakov, ktorí majú záujem po skončení štúdia na gymnáziu pokračovať v štúdiu na vysokej škole ekonomického smeru, technického smeru alebo sa chcú venovať štúdiu prírodovedných predmetov. Obsahom cvičení je systematizácia učiva o rovniciach a nerovniciach, ktoré boli preberané počas 1. až 3. ročníka.

Vybrané kapitoly z matematiky (VKM)

sú určené pre žiakov, ktorí majú záujem po skončení štúdia na gymnáziu pokračovať v štúdiu na vysokej škole ekonomického smeru, technického smeru, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky alebo sa chcú venovať štúdiu prírodovedných predmetov. Obsahom vybraných kapitol je prehlbovanie vedomostí niektorých tematických celkov preberaných počas 1. až 3. ročníka na základných hodinách matematiky nad rámec vzdelávacích štandárd a cieľových požiadaviek na MS.

Seminár z matematiky (SEM)

je určený žiakom, ktorí majú záujem po skončení štúdia na gymnáziu pokračovať v štúdiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky alebo na vysokej škole technického smeru, prípadne na vysokej škole v Českej republike. Obsahom seminára sú tematické celky s názvom Komplexné čísla a Matice, ktoré nie sú obsiahnuté vo vzdelávacích štandardoch a ani v cieľových požiadavkách na MS.)

Poznámka:

Žiaci si môžu vybrať aj viac ako jeden voliteľný predmet. V prípade akýchkoľvek otázok sa žiaci môžu informovať u svojho učiteľa matematiky

4. ročník

Seminár z matematiky (SEM)

je určený žiakom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, kde je potrebná matematika. Obsahom seminára sú dva tematické celky s názvom Diferenciálny a integrálny počet a Kuželosečky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vzdelávacích štandardoch a ani v cieľových požiadavkách na MS. Absolventi tohto seminára majú lepšie predpoklady zvládať matematiku v rámci vysokoškolského štúdia na vysokej škole ekonomického alebo technického smeru, prípadne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky.

Príprava k maturite z matematiky (PMM)

je určená žiakom, ktorí majú záujem o maturitnú skúšku z matematiky. Obsahom predmetu je systematizácia matematických vedomostí v súlade s cieľovými požiadavkami. Súčasťou predmetu je aj príprava na testovú formu skúšania, ktorou prebieha externá časť maturitnej skúšky.

Deskriptívna geometria (DEG)

je určená pre tých žiakov, ktorí chcú po skončení gymnaziálneho štúdia študovať architektúru, urbanistiku, geodéziu, kartografiu, architektúru záhradníctva a pod. Obsah seminára tvoria základné zobrazovacie metódy – premietanie na dve priemetne a axonometria.

Vybrané kapitoly z matematiky (VKM)

sú určené len pre žiakov, ktorí navštevujú spoločenskovednú triedu alebo triedu so zameraním na cudzie jazyky. Obsahom predmetu je doplnenie a rozšírenie učiva 2. až 4. ročníka na úroveň, potrebnú k zvládnutiu maturitnej skúšky z matematiky.

Poznámka:

Žiaci si môžu vybrať aj viac ako jeden voliteľný predmet. V prípade akýchkoľvek otázok sa žiaci môžu informovať u svojho učiteľa matematiky.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza