PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK biológie Gymnázia V. B. N.

biológie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

VOLITEĽNÉ PREDMETY Z BIOLÓGIE

pre 3. ročník a septimu

SEMINÁR Z BIOLÓGIE

Charakteristika predmetu

Voliteľný predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Orientuje sa na biológiu rastlín, ktorá je zameraná na komplexnú charakteristiku rastlinnej bunky, pletív a orgánov až po životné funkcie rastlín. Tento prístup umožňuje žiakom lepšie pochopiť vzťah medzi stavbou (anatómia a morfológia rastlín) a funkciou (fyziológia rastlín). Zároveň žiaci pochopia aj základné ekologické zákonitosti a tok energie v prírode vo väzbe na procesy a vzájomné vzťahy asimilácie – disimilácie, autotrofie – heterotrofie a anabolizmu – katabolizmu. Preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť objasneniu podstaty procesov fotosyntézy a dýchania (biologická oxidácia) a zdôrazniť ich jedinečnosť a význam z hľadiska ďalšieho udržania života na Zemi. Tematický celok Ekológia rastlín rieši aj problém medzipredmetových vzťahov s geografiou a čiastočne aj s geológiou. Seminár z biológie vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

Ciele predmetu

Cieľom predmetu je rozšíriť a prehĺbiť učivo tematických celkov prebratých hlavne v prvom a druhom ročníku. Seminár z biológie slúži predovšetkým študentom, ktorí majú záujem o biologické vedy, chcú si rozšíriť svoje odborné vedomosti a lepšie uspieť na ústnej maturitnej skúške, na prijímacích skúškach i počas štúdia na vysokej škole. Cieľom je tiež podporiť samostatné a tvorivé študijné formy poznávania, rozvíjať už získané zručnosti v prezentácii svojich vedomostí a schopnosť získané vedomosti a zručnosti aplikovať v ďalšom štúdiu.

Obsahová náplň predmetu

 • Biológia bunky - bunková teória, chemické zloženie bunky, štruktúra prokaryotickej a eukaryotickej bunky, rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus, diferenciácia buniek, príjem a výdaj látok bunkou, prenos energie v bunke.
 • Biológia rastlín - stavba rastlinnej bunky, rastlinné pletivá, rastlinné orgány - koreň, stonka, list, kvet borovicorastov, kvet magnóliorastov, súkvetia, semená a plody.
  Metabolizmus rastlín, výživa rastlín - autotrofia, heterotrofia, mixotrofia, symbióza, vodný režim rastlín a jeho fázy, rozmnožovanie u rastlín – nepohlavne a pohlavne, rodozmena v ontogenéze rastlín, rast a vývin rastlín.

CVIČENIA Z BIOLÓGIE PRE MATURANTOV

Charakteristika predmetu

Priame štúdium prírody umožňuje realizácia praktických cvičení, ktorými experimentálne overujeme teoretické poznatky a získavame experimentálnu skúsenosť. Aktívna samostatná činnosť pri príprave a realizácii praktických cvičení metódou pozorovania a pokusu prispieva nielen k lepšiemu porozumeniu poznatkov získaných na vyučovacej hodine, ale vedie aj k lepšiemu pochopeniu myslenia vedcov a ich postupu pri riešení problému.
Ponuka tohto voliteľného predmetu vyplýva z aktuálnych cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie, ktoré predstavujú štandardné prírodovedné kompetencie, ktoré má študent preukázať na maturitnej skúške. Jedna z otázok maturitných zadaní je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí a zručností pri riešení problémových úloh formou interpretácie školského biologického pokusu, prípadne pozorovania.

Ciele predmetu

Cieľom predmetu je rozšíriť a prehĺbiť učivo tematických celkov prebratých hlavne v prvom a druhom ročníku. Seminár z biológie slúži predovšetkým študentom, ktorí majú záujem o biologické vedy, chcú si rozšíriť svoje odborné vedomosti a lepšie uspieť na ústnej maturitnej skúške, na prijímacích skúškach i počas štúdia na vysokej škole. Cieľom je tiež podporiť samostatné a tvorivé študijné formy poznávania, rozvíjať už získané zručnosti v prezentácii svojich vedomostí a schopnosť získané vedomosti a zručnosti aplikovať v ďalšom štúdiu.Cieľom voliteľného predmetu je naučiť správne aplikovať základné experimentálne biologické techniky a postupy pri práci s biologickým materiálom, pozorovať a opisovať prebiehajúce javy a procesy, experimentovať, následne systematicky spracovať všetky základné údaje o živej prírode a vyvodzovať závery. Zjednocujúcou funkciou praktických cvičení je, že pomáhajú upevňovať základné vzťahy medzi osvojenými faktami, objasňujú a prehlbujú základné zákonitosti, učia samostatne pozorovať, myslieť a pracovať. Predmet poskytne študentom priestor pre aplikáciu osvojených vedomostí a zručností a zároveň rozšírenie poznatkov potrebných k príprave na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na vysoké školy.

Obsahová náplň predmetu

 • Praktické cvičenia z biológie rastlín – cytológia (pozorovanie bunkových organel, osmotické javy v bunke), histológia (pozorovanie jednotlivých typov pletív) a organológia (pozorovanie vegetatívnych a generatívnych orgánov), fyziológia rastlín (fotosyntéza, dýchanie, vodný režim rastlín).
 • Praktické cvičenia z rastlinnej taxonómie – nižšie stielkaté rastliny (pozorovanie siníc a rias), vyššie cievnaté rastliny (pozorovanie a určovanie výtrusných a semenných rastlín).
 • Praktické cvičenia z mykológie – mikroskopické huby (pozorovanie zástupcov spájavých húb – plesní a vreckatých húb), makroskopické huby (pozorovanie zástupcov bazídiových húb).
 • Praktické cvičenia z biológie živočíchov – cytológia (pozorovanie stavby živočíšnej bunky) a histológia (pozorovanie trvalých preparátov jednotlivých typov tkanív).
 • Praktické cvičenia zo živočíšnej taxonómie – jednobunkové organizmy (pozorovanie a štúdium spoločenstva prvokov), mnohobunkové organizmy (pozorovanie stavby tela a spôsobu života vybraných skupín bezstavovcov a stavovcov).
 • Praktické cvičenia z biológie človeka – realizácia experimentov zameraných na pozorovanie prejavov činnosti jednotlivých orgánových sústav človeka.

MIKROBIOLÓGIA

Charakteristika predmetu

Mikrobiológia je biologická veda, ktorá sa zaoberá štúdiom mikroorganizmov. Dnes predpokladáme, že vznikali postupne vývojom z prabunky pri vzniku života na Zemi. Ako vývoj pokračoval, vznikali nové druhy mikroorganizmov a postupne osídlili všetky ekosystémy. Neskôr vývoj eukaryotickej bunky smeroval k rastlinám a živočíchom. Jedinou spoločnou vlastnosťou mikroorganizmov je bunková štruktúra a malé rozmery (submikroskopické, mikroskopické organizmy). Vo všetkých ostatných znakoch a vlastnostiach ako sú štruktúrna organizácia bunky, jej tvar a veľkosť, jej látkové zloženie a metabolizmus, ako aj dosiahnutý vývojový stupeň, sa môžu výrazne odlišovať. Napriek zdanlivej jednoduchosti (vírusy a baktérie) oproti rastlinným a živočíšnym bunkám, ide o organizmy veľmi zložité. Preto aj ich štúdium si vyžaduje osobitné experimentálne techniky a postupy. Mikrobiológia učí človeka ako sa chrániť pred negatívnymi vlastnosťami mikroorganizmov, ako si udržať dobrý zdravotný stav, ako si vytvárať podmienky pre zabezpečenie dostatku zdravotne bezchybných a kvalitných potravín pre každého jedinca v spoločnosti, ako obnovovať narušené životné prostredie.

Ciele predmetu

Cieľom voliteľného predmetu „Mikrobiológia“ je prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a poznatky o mikroskopických organizmoch, ktoré sú dôležitou súčasťou systému živej prírody, v nadväznosti na základné učivo biológie, ktoré študenti získajú v povinnom vyučovacom procese. Tento voliteľný predmet umožní učiteľovi predstaviť mikrobiológiu ako progresívny komplex biologických disciplín skúmajúcich nebunkové, prokaryotické a eukaryotické rastlinné a živočíšne organizmy na rôznych úrovniach organizácie ich tela, z rôznych aspektov (morfologický, fyziologický, molekulárno – biochemický) a v interakcii s ich životným prostredím. Predmet poskytne študentom so zvýšeným záujmom o biológiu dostatočný základ na prípravu na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na vysoké školy.

Obsahová náplň predmetu

 • Nebunkové organizmy – vírusy; ich štruktúra, proces reprodukcie, patogenita vírusových infekcií, schopnosť virulencie, liečba ochorení (virózy), klasifikácia vírusov.
 • Prokaryotické organizmy – baktérie; morfológia bunky, štruktúra a fyziológia, rozmnožovanie baktérií, ekologický význam, humánne a veterinárne patogénne baktérie –prehľad ochorení + možnosti liečby (antibiotiká), klasifikácia baktérii (Bergeyho systém).
 • Prokaryotické organizmy – sinice; morfológia a štruktúra bunky, reprodukcia siníc, klasifikácia a ekológia siníc, ekotoxikológia (sinicový vodný kvet + cyanotoxíny).
 • Nižšie stielkaté rastliny – riasy (Algae); charakteristika jednotlivých vývojových vetiev –červená, hnedá, zelená (typ stielky, asimilačné pigmenty, zásobné látky, spôsob rozmnožovania, ekológia a systém jednotlivých oddelení).
 • Huby – mikromycéty (nižšie bunkové a vláknité mikroskopické huby); charakteristika slizoviek, bunkoviek, riasoviek, spájavých húb (plesne), kvasiniek, mikroskopických vreckatých húb (Penicillium, Aspergillus) a bazídiových húb (sneti, hrdze); problematika parazitizmu, mykózy – ochorenia človeka.

PARAZITOLÓGIA

Charakteristika predmetu

Parazitológia je veda o parazitoch, ich hostiteľoch, vzájomných vzťahoch medzi nimi a o chorobách, ktoré vyvolávajú. Nosnou problematikou je všestranné poznanie vzťahu parazit - hostiteľ a patogénne pôsobenie parazita na hostiteľa. Súčasťou obsahu tohto odboru je poznanie stavby tela parazitov, rozmnožovanie, často ich veľmi zložité vývinové cykly spojené so striedaním hostiteľov, morfologické a fyziologické adaptácie súvisiace s parazitickým spôsobom života a v neposlednom rade biológia vektorov (prenášačov). Parazitológia intenzívne využíva poznatky a metódy genetiky, imunológie, molekulárnej biológie a biochémie. Napriek tomu, že paraziticky žijú zástupcovia mnohých skupín organizmov (baktérie, huby, niektoré rastliny, vírusy) za vlastné či pravé parazity považujeme len živočíchy.

Ciele predmetu

Cieľom voliteľného predmetu je prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a poznatky o parazitických organizmoch, ktoré sú súčasťou systému živej prírody, v nadväznosti na základné učivo biológie, ktoré študenti získajú v povinnom vyučovacom procese. Tento voliteľný predmet umožní učiteľovi predstaviť parazitológiu ako komplex biologických disciplín skúmajúcich eukaryotické živočíšne organizmy na rôznych úrovniach organizácie ich tela a z rôznych aspektov (morfologický, fyziologický, molekulárno – biochemický a ekologický). Predmet poskytne študentom 3. ročníka a septimy, ktorí majú zvýšený záujem o biológiu, dostatočný základ na prípravu na maturitnú skúšku z biológie a na prijímacie pohovory na vysoké školy (humánna medicína, farmácia, veterinárna medicína, prírodné vedy, poľnohospodárske a potravinárske vedy, biotechnológie, atď.)

Obsahová náplň predmetu

 • Protozoológia – prvoky; morfológia a štruktúra eukaryotickej bunky, pohyb, príjem potravy a rozmnožovanie prvokov, ekológia a taxonómia prvokov, problematika parazitizmu.
 • Helmintológia – taxonomické zaradenie a význam helmintov, ich interakcia s hostiteľom; kmeň ploskavce – motolice, pásomnice; kmeň hlístovce – mrle, hlísty, mechovce, vlasovce, nitkovky; kmeň obrúčkavce – pijavice.
 • Parazitické článkonožce (lekárska entomológia) – morfológia a anatómia, spôsoby prenosu infekcií, obranné mechanizmy a imunita článkonožcov; podkmeň klepietkavce – roztoče; podkmeň vzdušnicovce – hmyz (vši, bzdochy – ploštice, blchy, dvojkrídlovce – komáre, muchy).

pre 4. ročník a oktávu

BIOLÓGIA ČLOVEKA A EKOLÓGIA

Charakteristika a ciele predmetu

Cieľom voliteľného predmetu je prehĺbiť a rozšíriť poznatky o živej prírode a o jej zložitých vzájomných vzťahoch a o jej vzťahoch k neživej prírode. Cieľom je tiež prehĺbiť vedomosti o človeku, o jeho zložitej stavbe, fyziologických pochodoch, životnom štýle a medicíne. Voliteľný predmet nadväzuje na základné učivo biológie získané v povinnom predmete. Základným cieľom je poskytnúť žiakom dostatočný zdroj vedomostí pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, prehĺbiť ich záujem o tento predmet a pomôcť im na ceste k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok z biológie na VŠ.

Obsah predmetu
Obsah sleduje základné ciele voliteľného predmetu. Pozostáva z nasledovných tematických celkov:

1. Ekológia

 • základné ekologické pojmy – biotop, druh, fytocenóza, zoocenóza, biocenóza
 • abiotické zložky prostredia – slnečné žiarenie, voda, vzduch, pôda
 • biotické zložky prostredia – spoločenstvo, druhová diverzita, prechodné pásmo, populácia, jej štruktúra
 • ekosystém – producenty, konzumenty, dekompozítory, premena energie, obeh látok, potravinové reťazce, potravová pyramída, ekologická sukcesia, klimaxové spoločenstvo, samoregulácia spoločenstva
 • vplyv človeka na životné prostredie – ľudská populácia, problémy ovzdušia, emisie, imisie, znečisťovanie pôdy, vody
 • súčasné problémy životného prostredia – chemizácia prostredia, zvyšovanie rádioaktivity, hluk, zvyšovanie odpadov

2. Anatómia človeka

 • oporná sústava – tvar, stavba kosti, spojenie kosti, kostra ľudského tela
 • pohybová sústava – typy svalov, štruktúra a kontrakcia svalov, jednotlivé skupiny svalov ľudského tela
 • tráviaca sústava – anatomická stavba tráviacej sústavy, tráviace žľazy, choroby tráviacej sústavy, metabolizmus živín, výživa a jej zložky, minerálne látky a vitamíny
 • cievna sústava – stavba srdca, činnosť srdca, veľký a malý krvný obeh, krv a jej funkcie, krvné skupiny, transfúzia krvi, ochorenia krvi a cievnej sústavy
 • vylučovacia sústava – stavba a funkcia obličky, tvorba moču ,močové cesty, choroby obličiek
 • dýchacia sústava – dýchacie cesty, pľúca a ich funkcia, obranné dýchacie reflexy, choroby dýchacej sústavy
 • koža – stavba a funkcia kože, choroby kože
 • žľazy s vnútornou sekréciou – funkcia žliaz s vnútorným vylučovaním, hormóny a ich vplyv na organizmus
 • nervová sústava a zmyslové orgány – stavba neurónu, prenos nervových vzruchov, stavba a funkcia nervovej sústavy, obaly CNS, vyššia nervová činnosť, receptory a ich delenie
 • rozmnožovacia sústava – stavba a ich činnosť, reprodukčný cyklus ženy, ontogenetický vývin, pohlavne prenosné choroby

BOTANIKA A ZOOLÓGIA

Charakteristika a ciele predmetu

CIEĽ: upevniť a rozšíriť poznatky z botaniky a zoológie v nadväznosti na základné učivo biológie, s dôrazom na systém rastlín a živočíchov. Voliteľný predmet poskytuje žiakom so zvýšeným záujmom o biológiu, dostatočnú orientáciu v problematike systému rastlín a živočíchov. Umožní im lepšie chápať vývojové zákonitosti a vzájomné súvislosti medzi organizmami.

PROCES: realizácia cieľa a obsahu závisí od výberu metód, foriem a prostriedkov vyučovania -výklad, referát, diskusia, projektové vyučovanie, práca s IKT.

Obsah predmetu
Obsah predmetu napĺňa cieľ voliteľného predmetu a pozostáva z viacerých celkov:

 • Ríša rastlín - nižšie rastliny (stielkaté), charakterizovať nižšie rastliny, stavbu, štruktúru a systém rias, vedieť poznávať a rozlišovať dôležité oddelenia rias.
 • Ríša rastlín - vyššie rastliny (cievnaté), charakterizovať systém výtrusných cievnatých rastlín, ich základné oddelenia a typických zástupcov, charakterizovať semenné rastliny z hľadiska morfológie, vysvetliť rozdiel medzi jednoklíčno - a dvojklíčnolistovými rastlinami, poznať vybrané čeľade rastlín, vedieť ich určiť podľa typických znakov a rozlíšiť zástupcov dôležitých čeľadí.
 • Živočíšna ríša (Animalia) – Diblastica - lúčovito súmerné živočíchy – kmene: hubky, pŕhlivce, rebrovky
 • Triblastica - dvojstranne súmerné živočíchy - prvoústovce: necélomové kmene: ploskavce, hlístovce
 • Prvoústovce celómové s treťou zárodočnou vrstvou - kmene: mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce
 • Druhoústovce – stavba tela, životné prejavy, zástupcovia, význam, kmene: ostnatokožce a chordáty - plášťovce, kopijovce, stavovce
 • Stavovce - všeobecná charakteristika a rozdelenie, nadtriedy stavovcov: kruhoústnice a čeľustnatce – triedy drsnokožce, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce. Vedieť charakterizovať stavbu tela, životné prejavy, zástupcov a ekologický význam

VYBRANÉ KAPITOLY Z BIOLÓGIE

Charakteristika a ciele predmetu

Cieľom voliteľného predmetu vybrané kapitoly z biológie je prehĺbiť a rozšíriť poznatky o živej prírode v nadväznosti na základné učivo biológie získané v povinnom predmete ako aj chápanie organizmu ako dynamického, samoregulujúceho sa systému. Voliteľný predmet poskytuje žiakom so zvýšeným záujmom o biológiu dostatočný základ na prípravu na maturitnú skúšku.

Obsah predmetu
Sleduje základné ciele voliteľného predmetu. Pozostáva z viacerých tematických celkov:

 • Dejiny biológie a biológia ako veda – biológia ako veda o živej prírode, významní predstavitelia biológie, základné disciplíny a metódy skúmania biológie ako vedy, súčasná biológia.
 • Pôvod a vývoj rastlín a živočíchov – charakterizovať zákonitosti vývoja živých organizmov, poznať fylogenetické vzťahy medzi organizmami, oboznámiť sa s najznámejšími hypotézami a teóriami o vývoji živočíchov.
 • Fyziológia živočíchov – živočíšna bunka, charakteristika, životné funkcie živočíchov, príjem a spracovanie potravy, termoregulácia, dýchanie, imunitné reakcie, obehová sústava, pohyb, exkrécia, regulačné mechanizmy – vyššia a nižšia nervová činnosť, rozmnožovanie.
 • Zdravý životný štýl – životospráva, sexuálny život, alkohol, drogy – pôsobenie na človeka, možné negatívne následky, hygiena práce a odpočinku, zdravie, choroba, úrazy a otravy –prevencia, prvá pomoc.
 • Genetika – základné genetické pojmy. Molekulové základy dedičnosti. Dedičnosť prokaryotických a eukaryotických buniek. Mendelove zákony. Monohybridizmus, dihybridizmus. Neúplná dominancia. Platnosť Mendelových zákonov. Chromozómové určenie pohlavia, dedičnosť viazaná na X chromozóm. Chromozómové určenie pohlavia, dedičnosť viazaná na X chromozóm. Gonozómová dedičnosť. Nededičná premenlivosť, dedičná premenlivosť a jej príčiny. Mutácie (génové, chromozómové, genómové). Príčiny mutácií – mutagény, dôsledky gametických a somatických mutácií pre organizmus. Význam mutácií v evolučných procesoch. Génové manipulácie a ich praktické využitie. Metódy genetiky človeka. Dedičnosť normálnych znakov. Populačná genetika. Dedičné choroby a dispozície. Genetické poradenstvo.
 • Etológia – charakteristika etológie ako vedy o správaní sa živočíchov, vrodené správanie, získané správanie, funkčné druhy správania – orientácia, potravové správanie, komunikácia, materské správanie.
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza