EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

25. 3. 2020

Opatrenia ministerstva školstva

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling po rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR dňa 24. 3. 2020 uviedol nasledovné opatrenia týkajúce sa ďalšieho zabránenia šíreniu nového koronavírusu:

 1. vyučovanie na školách bude prerušené do odvolania;
 2. pre školský rok 2019/2020 sa ruší EČ a PFIČ maturitných skúšok (tzv. „písomné maturity“), ústna forma internej časti by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020;
 3. pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií;
 4. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

PRIJÍMACIE KONANIE 2020

 1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;
 2. riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;
 3. riaditelia stredných škôl zverejnia na svojom webovom sídle KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 do 28. apríla 2020;
 4. prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;
 5. prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka (2. kolo prijímacích skúšok), sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

Vývoj aktuálnej situácie budeme naďalej sledovať a priebežne Vás informovať prostredníctvom našej stránky www.gympd.sk.

Vyučovanie sa ruší - usmernenie ministerky školstva

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

2% dane

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí minulý rok poukázalli 2% z dane Gymnáziu V. B. Nedožerského. Pri ročnom zúčtovaní dane z príjmu za rok 2019 budete môcť opäť pomôcť študentom našej školy.

Ďakujeme

16. 3. 2020

Dejepis na Dni otvorených dverí 2020

Predmetová komisia dejepisu na Dni otvorených dverí dňa 7. marca 2020 prezentovala svoju činnosť netradičným spôsobom. Nosnou témou bola Nežná revolúcia (31. výročie), ku ktorej si žiaci prvého a druhého ročníka pripravili postery, ktoré vyučujúce dejepisu vystavili v priestoroch pred učebňou dejepisu.

Návštevníci sa mohli zapojiť do aktivity tajnička, ktorej rozlúštením bolo kľúčové slovo MIER. Spevácky zbor Vavrinec zaspieval ukážky predrevolučných piesní domácej i zahraničnej produkcie, dievčatá a chlapci z I.A a I.C prišli oblečené v duchu posledných socialistických rokov, rodina Mazúrovcov pripravila pochúťky, aké boli v móde v časoch končiaceho socializmu.

PhDr. Monika Siváková v dvoch blokoch predstavila činnosť predmetovej komisie, systém vyučovania, prácu s talentovanou mládežou, aktivity spolupráce na regionálnej i nadregionálnej úrovni, na ňu nadviazali kolegyne z predmetovej komisie občianskej náuky, ktoré podali informácie o svojom predmete. Medzitým si prítomní mohli prezrieť učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce žiakov, postery na rôzne témy, nástenky, diplomy žiakov, ukážky učebných pomôcok.

Bola možnosť diskutovať s absolventmi našej školy, so súčasnými žiakmi školy, s uchádzačmi o štúdium na gymnáziu, s rodičmi, s učiteľmi. Obojstranná komunikácia viedla k poučnému záveru, že história má vo výučbe na gymnáziu svoje miesto a vyučovanie prebieha pomocou moderných aktívnych metód s cieľom uvedomelo vzdelávať a vychovávať mladú generáciu.

PhDr. Monika Siváková

2. 3. 2020

Informácie o novom koronavíruse COVID - 19

Aktuálne informácie a dôležité odporúčania ohľadom koronavírusu COVID-19 nájdete na nasledovnej stránke:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

PK biológie

2. 3. 2020

Školské kolo Biologickej olympiády a SOČ 2020

Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii B a zároveň aj školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

Súťažiaci študenti:

Biologická olympiáda
Teoreticko – praktická časť: Ján Plachý (II.A), Kristína Šteinerová (I.A)
Projektová časť: Tomáš Oršula (I.A), s prácou „Leukomalachitová zelená vo vodnej nádrži Nitrianske Rudno“
Študenti postúpili do krajského kola BiO, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. – 12. marca 2020 na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

Stredoškolská odborná činnosť
Miroslav Mikuška (III.F) v súťažnom odbore 05 (Životné prostredie, geografia, geológia) s prácou „Neogénne živočíšne fosílie z oblasti hornej Nitry“
Študent postúpil do obvodného kola SOČ, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2020 na SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom.

PK biológie

2. 3. 2020

Iba sme sa narodili

V utorok 18. 2. 2020 sme sa my, žiaci 2.B, zúčastnili s pani profesorkou Orságovou workshopu „Iba sme sa narodili“ organizovaného organizáciou POST BELLUM. Bolo pre nás ťažké vybrať si z ponuky zaujímavých tém, ale nakoniec sme sa zhodli na téme holokaust.

Keď sme všetci prišli do školy naladení na prednášku, príjemne nás prekvapil neformálny prístup školiteliek. Po pár minútach sme sa oťukali a už sme vysvetľovali pojmy o diskriminácii. A tak sme sa v prvom kole workshopu vlastne vzájomne naučili, čo je to antisemitizmus, arbitráž, Židovský kódex, Dávidova hviezda a omnoho viac. To však bolo len zahrievacie kolo. Naša trieda sa rozdelila na dve skupiny: na Židovskú obec a na novinárov. Židovská obec dostala príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust, zo stránky postbellum.sk (a mnohé naozaj stoja za prečítanie) a vybrala si charakter, ktorý budú žiaci predstavovať. Novinári nás v skratke uviedli do sveta v období 1. ČSR. Politika, móda, školstvo, zdravotníctvo....Židia poskytli ostatným malý úvod do ich života a potom...potom prišla vojna. Tento workshop nás všetkých naučil veľa o holokauste a to dokonca na vlastnej koži.

Bolo to naozaj zážitkové a všetci si domov určite nesieme hlavu plnú myšlienok. Aj vďaka ľuďom ako pracujú v Post Bellum je naša spoločnosť bližšie k významnému cieľu - mieru a odstráneniu neznášanlivosti. ĎAKUJEME.

Mária Maňáková, 2.B

20. 2. 2020

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

V utorok, dňa 11. februára 2020 sa na našej škole konalo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, kde si zmeralo sily 22 študentov z pätnástich škôl Trenčianskeho kraja. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.

V kategórii 2A sa študent našej školy Martin Gros zo Sexty a umiestnil na peknom 2.mieste, rovnako a ako aj Lea Krajči z 3.C v kategórii 2B.

Žiakom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďalších úspechov.

20. 2. 2020

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU, KRAJSKÉ KOLO

Dňa 10. februára 2020 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili krajského kola olympiády v španielskom jazyku v Novom Meste nad Váhom. Našu školu reprezentovali študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka v zložení Petra Gregorová, a Andrea Šindlerová, žiačky II.F triedy (Kategória A), Miriam Mihalovičová a Maxim Petrovský, žiaci III.C triedy (Kategória B) a Patrícia Midlíková, IV.F a Sofia Mária Štetiarová, IV.C (Kategória C). Študenti vzorne reprezentovali našu školu a umiestnili sa na popredných priečkach. Absolútne víťazstvo nám bohužiaľ tento rok uniklo, ale aj napriek tomu sa nám podarilo získať 1x2. miesto, 3x3. miesto a 2x4. miesto.

2. miesto v kategórii A - Andrea Šindlerová
3. miesto v kategórii A - Petra Gregorová
3. miesto v kategórii B - Maxim Petrovský
3. miesto v kategórii C - Patrícia Midlíková

7. 2. 2020

BESEDA O GALAPÁGOCH

Študenti španielskeho jazyka našej školy mali 6. 2. 2020 opäť príležitosť porozprávať sa s človekom, ktorý na vlastnej koži zažil veci, o ktorých v škole čítajú v učebniciach. Na hodinách španielčiny sa tretiaci učia o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, ktoré sú politicky súčasťou Ekvádoru, aj keď geograficky sú od neho vzdialené viac než tisíc kilometrov na západ v Tichom oceáne. O tomto jedinečnom súostroví sopečného pôvodu na rovníku nám prišiel pútavo porozprávať PaedDr. Bohdan Cagáň. Hovoril o prísnej kontrole a regulovaní pohybu turistov, zákaze dovozu potravín a rastlín. Podelil sa s nami aj o fotografie, ktoré dokázali, že učebnica neklamala, keď sme v nej čítali o obrovských korytnačkách, morských leguánoch, uškatcoch a delfínoch. Učarovali mu aj prírodné scenérie a symbióza, v ktorej žijú živočíchy na týchto ostrovoch.

Ďakujeme!

PhDr. Ľudmila Kupková

7. 2. 2020

Inštruktáž k štipendiám

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

7. 2. 2020

Beseda o Španielsku

V stredu a vo štvrtok 29. a 30. 1. 2020 sme v našej škole privítali pána Antonia Masu Tornera. Narodil sa v španielskom mestečku Miajadas v Extremadure, niekoľko rokov žil na pobreží Stredozemného mora vo Valencii, až sa napokon oženil a usadil v Prievidzi. Žiakom druhého a tretieho ročníka španielskeho jazyka prišiel porozprávať o Španielsku, úradných jazykoch a jedlách typických pre jednotlivé španielske regióny, ale aj o tom, čo má rád na Slovensku.

Touto cestou mu ešte raz ďakujeme za pútavé rozprávanie.

7. 2. 2020

Obrovský úspech nášho žiaka na medzinárodnej olympiáde IJSO

Po minuloročnom úspechu na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov v Botswane (3 bronzové medaily pre slovenský tím) sa meno nášho žiaka Adama Benjamína Plšeka z kvinty objavilo v rôznych časopisoch aj na internete. Ako člen slovenského tímu sa v decembri zúčastnil 16. medzinárodného kola tejto súťaže už druhýkrát. Všetko sa začalo už 21. 5. 2019, keď ho na základe výsledkov školského experimentu a predošlých úspechov pozvali na 1. výberové sústredenie do Bratislavy. Do tohtoročného tímu sa dostal z prvého miesta s vysokým bodovým rozdielom po druhom výberovom sústredení v septembri 2019. Súťaž vyvrcholila v Katare, emiráte ležiacom na Arabskom polostrove, kde opäť zahviezdil a úspešne reprezentoval našu školu a Slovensko v chémii, fyzike a biológii. Spolu s ďalšími piatimi Slovákmi okrem krásnych zážitkov a skúseností priniesli domov aj 6 cenných medailí (2 strieborné a 4 bronzové).

Adamovi gratulujeme k tomu, že sa podieľal na najlepšom úspechu Slovenska od roku 2008!

https://vedanadosah.cvtisr.sk/vynimocny-uspech-slovenskych-ziakov-na-olympiade-mladych-vedcov-2019-v-katare

http://www.ijso.sk/sk/o_sutazi/3

7. 2. 2020

Noc v škole

Na už tradičnej akcii určenej súčasným, bývalým, ale aj budúcim žiakom našej školy sme ponúkli žiakov dobrotami nemeckej a ruskej kuchyne. Žiačky 3.E varili s p. prof. Oršulovou "Rote Grütze" a p. prof. Urbanová ponúkla všetkých s "Oladami" a "Varenikami".

Zároveň sme počúvali nemecké hity, učili sa azbuku a rozprávali sa o všetkom, na čo neostáva na hodinách čas.

7. 2. 2020

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok, dňa 16. januára 2020 sa na našej škole konal jubilejný 30. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, kde si zmeralo sily 10 študentov z piatich škôl nášho okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.

V kategórii 2A zvíťazil študent našej školy Martin Gros zo Sexty a a kategóriu 2B vyhrala Lea Krajči z 3.C.

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa koná našej škole dňa 11. februára 2020.

Všetkým držíme palce!

7. 2. 2020

SÚŤAŽ "BEST IN ENGLISH"

Dňa 29. novembra 2019 sa na našej škole konala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pod názvom BEST IN ENGLISH. Tento rok sa súťaže zúčastnilo celkovo 624 stredných škôl z 25 štátov sveta.

Z našej školy sa najviac darilo Patrikovi Stanovi z 3.A, ktorý sa umiestnil na 7. mieste na Slovensku a súčasne na 68. mieste na svete v silnej konkurencii viac ako 16 tisíc študentov.

Srdečne blahoželáme!

28. 1. 2020

Noc v škole – Od popu k slobode – koncert

Dňa 24. januára 2020 sa uskutočnila každoročná školská akcia – Noc v škole. Spevácky zbor Vavrinec si pre túto príležitosť pripravil koncert pod názvom Od popu k slobode, v ktorom divákom ponúkol predrevolučné a porevolučné piesne Nežnej revolúcie, ktoré daná doba priniesla ako hity. Koncertom sme chceli vzdať poctu demokratickým hodnotám, ktoré Nežná revolúcia priniesla a ktorej 30. výročie sme vlani oslávili, ako i cez texty piesní upozorniť na to, že každá doba prináša mnohé problémy, ktorým treba čeliť.

Koncert otvoril Wind of change od Scorpions, na záver zaznela Veselá pesnička od IMT Smile. Medzi inými piesňami zazneli i Slová od Marcely Laiferovej, Kým ťa mám od Paľa Haberu, Atlantída od Mira Žbirku, La isla bonita od Madonny, Brother Louie od Modern Talking a mnoho iných.

V programe vystupovali: Dominika Rybárová (dirigovanie, ozvučenie), Marianna Hladká, Silvia Goľáková, Emília Bartová (spev), Michal Líška, Dan Páleník (gitara), Monika Siváková (klavír, spev), rodina Mazúrová (občerstvenie), Erik Gubov, Martin Lukáč, Andrej Lukáč (technická asistencia, fotografovanie).

Všetkým účinkujúcim ďakujeme, naše poďakovanie patrí i „najverenejšej fanúšičke“ – pani riaditeľke a aktívnemu publiku! Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

PhDr. Monika Siváková

28. 1. 2020

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V stredu, dňa 15. januára 2020 sa na našej škole konal jubilejný 30. ročník Olympiády v anglickom jazyku, kde si zmeralo sily 14 študentov zo siedmich škôl nášho okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.

V kategórii 2A zvíťazila študentka našej školy Tamara Znamenáková z 2.D a kategóriu 2B vyhral Patrik Stano z 3.A.

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole v Trenčíne dňa 12. februára 2020. Do krajského kola automaticky postupujú aj víťazi školského kola v kategóriách 1C a 2C1 – Lucia Baloghová z kvarty a Simona Králová z oktávy.

Všetkým držíme palce!

28. 1. 2020

Poďakovanie

V mene o.z. Očkolandia ďakujeme Vašim žiakom a vyučujúcim za spríjemnenie Vianoc zbierkou sladkostí pre naše deti.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

S pozdravom

Veronika Chudá

Zbierku pod názvom Mikulášska sladkosť pre deti z detských domovov na našej škole zorganizovali na začiatku decembra minulého roka žiaci kvinty so svojou triednou učiteľkou.

Noc v škole

V piatok 24. 1. 2020 v čase od 17:00 do 22:00 hod. sa koná naša už tradičná akcia NOC V ŠKOLE. Vítaní a očakávaní sú všetci - študenti, učitelia, ale aj všetci tí, čo sa považujú za priateľov nášho gymnázia, ...

15. 1. 2020

LITERÁRNA SÚŤAŽ MINISTERSTVA OBRANY

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky každoročne organizuje literárnu súťaž na tému týkajúcu sa významnej udalosti alebo osobnosti Slovenska. A keďže rok 2019 bol stým výročím úmrtia Milana Rastislava Štefánika, téma tohtoročnej súťaže niesla názov „Inšpiratívny generál Štefánik“. Úlohou bolo zaslať úvahu, esej a čakať... Dňa 31.10.2019 som sa dozvedela, že moja práca patrila medzi päť najlepších v kategórii stredných škôl. Následne malo o víťazovi rozhodnúť hlasovanie, ktoré prebiehalo prostredníctvom Facebooku. Zháňanie hlasov nebolo ľahké a boj o prvé miesto bol zo začiatku tesný, no nakoniec sa mi podarilo získať pekný náskok a súťaž vyhrať. S hrdosťou v srdci som sa 10.12.2019 zúčastnila odovzdávania cien na Ministerstve obrany v Bratislave, kde som dostala možnosť podať si ruku s pánom Ministrom obrany, Petrom Gajdošom, s ktorým sme si neskôr po všetkých formalitách mohli užiť občerstvenie a rozhovor. Možno sa o rok uvidíme zas!

Rebeka Morvaiová, 3.B

15. 1. 2020

Vianočný bazár – Naše Vianoce s hudbou

Spevácky zbor Vavrinec spolu s hudobnou skupinou Amok si pre žiakov našej školy pripravili na 20. decembra 2019 hudobné pásmo, ktoré malo spríjemniť chvíle pred odchodom na vianočné prázdniny. Pásmo bolo nazvané Naše Vianoce. V telocvični zazneli pre divákov vianočné melódie, ale i populárne piesne v podaní speváčok a gitaristov, hostia Jakub Gebrlín, Adam Galbavý a Viliam Černák zo skupiny Amok predstavili verejnosti známe skladby, ako aj skladby z ich vlastnej produkcie.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za predvedenie kvalitných výkonov a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

PhDr. Monika Siváková

17. 12. 2019

„VENI, VIDI, VICI“

Takto by sa dalo opísať účinkovanie Viktora Gažíka (3.A) na Majstrovstvách Slovenska v rapid šachu, ktoré sa uskutočnili dňa 5.12.2019 v Topoľčanoch.

Viktor ako minuloročný majster sveta v klasickom šachu získal divokú kartu pre účasť na MSR žiakov stredných škôl a ihneď bol jedným favoritov. Jeho najvážnejším súperom bol najmladší slovenský veľmajster GM Jerguš Pekáč, ktorý bol aj obhajca tohto titulu. Títo dvaja šampióni sa spolu pri šachovnici stretli v siedmom kole a zo súboja vyšiel víťazne IM Viktor Gažík a získal titul MAJSTER SLOVENSKA stredných škôl.

Našu školu reprezentoval aj Adam Dušička ( 3.C ), ktorý obsadil 14. miesto a Ján Húska sa umiestnil na 26 mieste.

Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu.

Mgr. Marta Lančaričová

10. 12. 2019

S budúcimi učiteľmi dejepisu na univerzite v Nitre

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Konštantínovým historickým spolkom usporiadali dňa 3. decembra 2019 prednášku pod názvom Dejepis inak (ako súčasť projektu Stretnutia s osobnosťami vedy), na ktorú som bola pozvaná ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 v súvislosti so skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu budúcich učiteľov k interdisciplinárnej otázke holokaustu.

Pozvanie som prijala a budúcim kolegom učiteľom som v prednáškovom bloku podala informácie o sebe a svojej práci, o pôsobení v projekte Učiteľ Slovenska, o systéme vzdelávania o holokauste v Jeruzaleme v centre Jad Vašem, o moderných metódach výučby o holokauste, o prevencii proti šíreniu myšlienok neonacizmu. Poslucháčom som ponúkla metodické pokyny k realizácii hodiny Návrat domov, ktorá sa zameriava na pochopenie osudov Židov po skončení druhej svetovej vojny. Nasledovalo vyhodnotenie prednášky, krátka diskusia a záver.

Osobitné poďakovanie patrí Ľubomírovi Blahovi a Dušanovi Belákovi, našim bývalým absolventom a terajším študentom učiteľského odboru história, ktorí stretnutie zorganizovali a starostlivo naplánovali. Je podnetné stretnúť sa s novou vyrastajúcou generáciou mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o učiteľské povolanie predmetu dejepis. Verím, že ich snaha raz bude korunovaná úspechom na poli úspechu každého ich spokojného žiaka.

PhDr. Monika Siváková

6. 12. 2019

Ponuka nového voliteľného predmetu

Predmetová komisia biológie ponúka pre terajších študentov druhého ročníka a sexty možnosť voľby nového voliteľného predmetu "Cvičenia z biológie pre maturantov". Viac informácií v prílohe.

6. 9. 2019

Inštruktáž k štipendiám

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza