EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

23. 4. 2019

Uplatnili sme sa II

plagát plagát Múdri ľudia hovoria, že na dejinách je zaujímavý predovšetkým ich ľudský rozmer, presnejšie povedané, malé dejiny, osudy jednotlivcov, z ktorých sa skladajú tie veľké. Súčasťou storočnej histórie prievidzského gymnázia sú aj príbehy úspešných absolventov. Niektorých z nich Vám chceme predstaviť v rámci desiatej akcie z projektu Gymnázium svojmu mestu. Volá sa UPLATNILI SME SA II a bude sa konať 15. mája 2019 o 17.00 hod. v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Všetci ste vítaní.

2% dane

Prosíme Vás o 2% z dane na podporu našej školy.

Srdečne ďakujeme.

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 (štvorročné aj osemročné štúdium)
Písomná skúška

 • 13. 5. 2019 (pondelok) - 1.kolo, 1. termín
 • 16. 5. 2019 (štvrtok) – 1. kolo, 2. termín

Informácie o podávaní prihlášok - podľa zákona 245/2008 Z.z., ZÁKON Z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 63

Prihlášky na vzdelávanie

(1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.

(2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

(3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne podľa odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.

(4) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

(5) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

(6) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

24. 4. 2019

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 16. – 17. apríla 2019 sa Kateryna Zasidkovych zo IV. F triedy zúčastnila celoštátneho kola olympiády v ruskom jazyku a v kategórii B3 sa umiestnila na 3. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

PK NEJ a RUJ

23. 4. 2019

Jazykový kvet

V dňoch 10. 4. 2019 a 12. 4. 2019 sa študentky Eva Némethová (VIII), Soňa Brezániová (1.C) a Rebeka Drozdová (1.C) zúčastnili každoročnej recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Vo svojich kategóriach obsadili skvelé miesta:
Eva Némethová (ANJ - vlastná tvorba) - 1. miesto v krajskom finále
Rebeka Drozdova (ŠPJ - prevzatá poézia a próza) - 1.miesto v krajskom finále
Soňa Brezániová (ŠPJ - prevzatá poézia a próza) - 2. miesto v krajskom finále

Víťazky postúpili do celoštátneho kola. Gratulácia patrí všetkým rovnako. Držíme palce do ďalších kôl.

17. 4. 2019

CK OAJ 2019

V dňoch 26. – 27. 3 . 2019 sa v Bratislave zúčastnil študent Patrik STANO z 2. A (M. Sonoga) CK OAJ. Získal 2. miesto. Gratulujeme!

M. Petrovský

17. 4. 2019

Celonárodná anketa Najväčší Slovák – „školské“ hlasovanie

V piatok 12. apríla 2019 na našu školu zavítali producent Jozef Štupák spolu s moderátorom Pištom Vandalom Chrappom a asistenciou, ktorí zastrešujú anketu Najväčší Slovák. Anketu „v malom“ sa rozhodli v rámci propagácie tohto podujatia uskutočniť na viacerých slovenských školách, naše gymnázium bolo jednou z nich. Pod záštitou pani riaditeľky E. Porubcovej produkcii pomáhal realizačný tím: M. Siváková, B. Cagáň, J. Páleš, Z. Orságová a Z. Cigáňová.

Desiati študenti si pripravili prezentácie osobností, ktoré sa dostali do celoslovenského finálového hlasovania. Pišta po krátkom predstavení osobností viedol debatu s neraz vážnymi a rozporuplnými otázkami zameranú na to, aby sme sa na danú osobnosť pozreli z rôznych pohľadov a zvažovali, či si zaslúži titul Najväčší Slovák. Boli nám predstavené tieto osobnosti. Kliknutím na meno osobnosti sa zobrazí prezentácia o jej živote.

III.A
1. Kavka, Andrej (Anton Srholec)
III.B:
2. Jariabka, Adam (Juraj Jánošík)
3. Šmida, Adam (Ľudovít Štúr)
III.C
4. Barniak, Tomáš (Alexander Dubček)
5. Huba, Quido (Jozef Gabčík)
6. Mazúr, Jakub (Cyril a Metod)
7. Kuželová, Sofia (Peter Sagan)
8. Štetiarová, Sofia Mária (Gustáv Husák)
III.D
9. Grolmusová, Martina (Milan R. Štefánik)
10. Vida, Adam (Andrej Hlinka)

Po vypočutí všetkých diskusných príspevkov nastalo hlasovanie. 82 prítomných hlasovalo nasledovne: 1. Ľudovít Štúr (32), 2. Anton Srholec (24), 3. Milan Rastislav Štefánik (18), 4. Jozef Gabčík (3), 5. Juraj Jánošík (2), 6. Andrej Hlinka (1), 7. Cyril a Metod (1), 8. Alexander Dubček (1), 9. Peter Sagan (0), 10. Gustáv Husák (0).

Vybraní študenti sa budú môcť zúčastniť celoslovenského finále tejto ankety v Bratislave. Na výsledky sme zvedaví. Veríme, že i touto cestou sa organizátorom podarilo študentom priblížiť významné osobnosti našich dejín a uvedomiť si ich prínos, bez ktorého by sme určite nežili život, ktorý sa mnohým z nás zdá samozrejmý.

za realizačný tím PhDr. Monika Siváková

15. 4. 2019

Exkurzia v Múzeu SNP

V piatok 12. apríla, navštívila skupina žiakov 3. ročníka humanitnej triedy Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Pod vedením lektora absolvovali komentovanú prehliadku exponátov a výukový program, zameraný na rozšírenie poznatkov o Slovenskej republike v rokoch 1939-1945.

Roman Steinhubl

11. 4. 2019

Noc pod hviezdami

plagát plagát V piatok 12. apríla pre vás predmetová komisia fyziky pripravila v rámci osláv storočnice našej školy podujatie s názvom Noc pod hviezdami.
O 18.00 vás pozývame do telocvične gymnázia. Na začiatku vás privíta a o vesmíre vám porozpráva dlhoročný bývalý učiteľ našej školy RNDr. Pavel Škrinár - toho času na dôchodku. O 18.30 začne kvíz na tému Vesmír a záhady našej školy, prihlásiť sa môžete do 4 – 8 členných tímov cez online formulár forms.gle/uKaifqxbQSmSVRGB7. Máme pre vás pripravené aj dve hodinové predstavenia v prenosnom planetáriu. Začiatok prvého predstavenia začína o 18.30, druhé predstavenie začína o 19.30. Priveďte so sebou rodinu, priateľov, známych a v piatok večer sa spolu s nimi dotknite hviezd. Hneď po zotmení sa totiž uskutoční pozorovanie nočnej oblohy našim novým ďalekohľadom na dvore školy. Keďže v apríli býva premenlivé počasie v prípade dažďa snehu búrky máme pripravenú prezentáciu aprílovej nočnej oblohy a k nej zaujímavý výklad. Všetci sa na vás veľmi tešíme.

4. 4. 2019

NEBO NAD HLAVOU

plagát plagát Pod týmto názvom sa skrýva v celkovom poradí deviata akcia, ktorú organizujeme v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu v piatok 12. apríla 2019 o 18.00 hod. priamo na pôde našej školy. Jej hosťom bude aj Pavel Škrinár, dlhoročný člen nášho profesorského zboru. Prvý raz v živote som sa s ním stretol 4. apríla 1978, v deň, keď som robil prijímacie skúšky na prievidzské gymnázium. Vykonával pedagogický dozor v triede, kde sme riešili úlohy z matematiky. Dodnes si pamätám, ako si sadol dozadu a sám pre seba tie úlohy riešil tiež. Nasledujúce štyri roky, už ako gymnazista, som ho sporadicky stretával na chodbách školy, no nikdy ma neučil. Osobne som sa s ním zoznámil až v roku 1995, v deň, keď som sa stal jeho kolegom fyzikárom. Podal mi ruku, navrhol mi tykanie a pozval ma na oslavu svojich šesťdesiatin. Vtedy do môjho života vstúpil vzácny človek, ktorého si dodnes nesmierne vážim. „Na oblohe videl hviezdy a pred sebou mladých ľudí,“ napísala o ňom riaditeľka nášho gymnázia. Mal ich rovnako rád ako svet fyziky, čo dominoval celému jeho životu. Som rád, že som ho spoznal a už teraz sa teším na stretnutie s ním.

4. 4. 2019

Klíma a život generácie 2000

Dňa 20. 3. 2019 cez 5. a 6. hodinu sme sa my, žiaci 3. ročníka a žiaci osemročného gymnázia, zúčastnili na zaujímavej a veľmi pútavej prednáške a následnej besede na tému „ Klíma a život generácie 2000“. Beseda bola zrealizovaná v spolupráci s filmový festivalom Jeden svet a pod záštitou pani profesorky Pekárovej. Prednášajúcim bol bývalý lekár, dnes už ekológ, pán Juraj Mesík, ktorého bohaté skúsenosti a vedomosti nám umožnili nahliadnuť do tejto v súčasnosti vážnej problematiky. Z jeho rozprávania sme sa dozvedeli mnohé fakty o klimatických zmenách v minulosti a dnes. Je jasné, že tieto zmeny majú v súčasnosti oveľa rýchlejší a dramatickejší priebeh ako kedysi. Ďalej nás zaskočili mnohé problémy súvisiace s klimatickými zmenami na našej Zemi, ktoré sú pre nás čoraz citeľnejšie. Uvedomili sme si, že nástup moderných technológii nie je len prospešný, ale aj škodlivý pre ekológiu a naše životné prostredie. Čím skôr si tieto fakty uvedomíme, tým skôr môžeme danú problematiku riešiť. Posolstvom tejto prednášky bolo aj to, že naša planéta je len jedna a nie je tu len pre nás, ale aj pre budúce generácie. Preto by sme sa mali snažiť ju zachovať a vážiť si prostredie okolo seba. Pán Mesík nám dal aj niekoľko otázok na zamyslenie a niekoľko rád do budúceho života ako žiť aspoň o trochu ekologickejšie. Ak každý začne od seba, môžeme zmeniť náš svet a smer, ktorým sa uberá. Na záver už iba podotknem, že táto prednáška nám ponúkla možno trochu nepríjemný, ale zato triezvy názor na vec, ktorá sa týka nás všetkých.

Melisa Šnircová 3.A

4. 4. 2019

Deň prednášok z dejepisu – multiperspektívne pohľady

V utorok dňa 2. apríla 2019 mohli žiaci z III.B, III.C, II.F a sexty zažiť netradičné vyučovanie vo forme odborných prednášok, ktoré doplnili klasické učivo podávané v rámci štandardných hodín dejepisu.

Prvou témou z dvojice prednášok bola téma Zbrane a zbraňové systémy druhej svetovej vojny, ktorú predniesol v rámci rovesníckeho vyučovania Michal Líška z triedy kvinty B. Dozvedeli sme sa o typoch ručných zbraní (pištole, samopaly, guľomety), tankov, lietadiel, lodí a ponoriek používaných USA, V. Britániou, Nemeckom či ZSSR v období najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva, s podaním podrobných vyčísliteľných a výkonnostných charakteristík. Dotkli sme sa okrem dejepisu aj fyziky, mechaniky, matematiky, konštrukcie, náuky o materiáloch a rôznych ďalších technických odborov.

Druhá prednáška sa niesla v téme Prírodné katastrofy a ich vplyv na dejiny. Prednášajúcim bol tento raz náš pravidelný hosť doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý prišiel študentom podať informácie o štúdiu histórie na jeho fakulte, ako i zamyslieť sa nad tým, ako človek svojou činnosťou a nešetrným prístupom k prírode ničí svoje životné prostredie, spôsobuje zánik civilizácií, mení tvár krajiny a škodí okoliu i sebe. Dozvedeli sme sa i o tom, ako prírodné katastrofy, najmä supervulkány a sopky, dokázali zničiť a zabiť množstvo ľudí a civilizácia sa musela z týchto prírodných katastrof spamätávať a obnovovať. Prednáška taktiež nebola len o dejepise, ale aj o environmentalistike, biológii, geografii, štatistike, sociológii a demografii.

Ďakujeme obom hosťom za spestrenie dejepisného vyučovania a sprostredkovanie množstva nových poznatkov!

PhDr. Monika Siváková

4. 4. 2019

Chvíľa pre slovo

V stredu 20. marca 2019 sa v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi uskutočnila ďalšia z aktivít venovaných stému výročiu založenia našej školy.

Jej cieľom bolo čítaním úryvkov diel predstaviť tvorbu autorov, ktorí na prievidzskom gymnáziu pôsobili ako pedagógovia alebo na ňom študovali. Diváci sa tak mohli tešiť zo žánrovo rôznorodých diel Vladimíra Reisela, Ondreja Čiliaka, Jána Červeňa, Jaroslava Perniša, Miroslavy Ábelovej – a zaspievali si zhudobnený poptext Daniela Heviera.

Podujatie moderoval študent Patrik Stano z triedy 2.A a úryvky okrem profesoriek a študentov predniesla aj riaditeľka školy. Aktérom aj divákom ďakujeme za vytvorenie príjemnej komornej atmosféry!

4. 4. 2019

Historické prvenstvo na krajskom kole Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Dňa 27. marca 2019 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne konal 28. ročník medzinárodnej Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, ktorý bol zameraný na obdobie rokov 1978 – 1992 s hlavným dôrazom na Nežnú revolúciu, ktorej 30. výročie si budeme onedlho pripomínať.

Súťaž pozostávala z vedomostného testu, ktorého autormi boli poprední českí a slovenskí historici. Súťažilo sa v trojčlennom tíme, ktorý za našu školu tvorili Veronika Chylová (II.F), Marco Mazán (VI) a Peter Gašparovič (II.E). Po oznámení výsledkov bola naša radosť najväčšia spomedzi všetkých zúčastnených, pretože tento raz sme historicky po prvý raz obsadili 1. miesto a postupujeme na medzinárodné finále, ktoré sa bude konať v novembri 2019 v Chebe v Českej republike.

Sme hrdí na našich víťazov a prajeme im mnoho úspechov a síl pri neľahkej príprave, ktorá ich čaká.

PhDr. Monika Siváková

4. 4. 2019

Deň otvorených dverí: Storočie zmien 1919 – 2019

Predmetová komisia DEJEPISU si pre všetkých návštevníkov na deň 23. marca 2019, kedy sa konal Deň otvorených dverí, pripravila prezentáciu výučby predmetu dejepis, ako i ohliadnutie sa 100 rokov dozadu a pripomenutie si významných udalostí zo života školy i života spoločnosti. Návštevníci, minulí, terajší i budúci študenti gymnázia zavítali do našich priestorov s úmyslom načerpať nové informácie a dozvedieť sa veľa nového a zaujímavého z prezentačnej ponuky:

 • Gymnázium 100: torzo z výstavy Na vlastné oči (Hornonitrianske múzeum, Prievidza)
 • Ukážky dobových a moderných učebníc dejepisu a odbornej literatúry
 • Dobová hudba (reprodukovaná, živá)
 • Sprievodcovia v dobovej móde
 • Občerstvenie
 • Informácie o výučbe dejepisu na gymnáziu, o aktivitách a úspechoch žiakov
 • Ukážky žiackych prác
 • Prezentácia predmetu s fotografiami zo života školy
 • Nástenky – informácie o akciách a priebehu vyučovania

Ďakujeme všetkým organizátorom: predmetovej komisii dejepisu (Z. Orságová, E. Juríčková, M. Siváková), rodine Mazúrovej (občerstvenie), E. Ziaťkovej, D. Dobišovej, S. Pittnerovi, M. Petrášovi (sprevádzanie), M. Líškovi, D. Páleníkovi (hudobné vstupy), K. Erneyovej (propagačný leták). Veríme, že dejepis a dejiny si naďalej zachovajú priazeň tých, ktorým naša minulosť nie je ľahostajná.

PhDr. Monika Siváková

4. 4. 2019

11. ročník Dejepisnej olympiády – krajské kolo

Dňa 21. marca 2019 sa na Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu v ňom reprezentovali:

 • Tomáš Vlčko (IV.F) v kategórii A (s prácou Vojenské zdravotníctvo v socialistickom Československu prostredníctvom príbehu Vladimíra Mundiera), umiestnil sa na 1. mieste.
 • Emma Hunková (III.C) v kategórii B (s prácou Vitajte na mojom panstve – projekt cestovného ruchu o Hornonitrianskej dŕžave Matúša Čáka Trenčianskeho), umiestnila sa na 2. mieste.

Keďže obaja súťažiaci boli úspešní riešitelia, postupujú do celoslovenského kola, do ktorého im všetci prajeme mnoho šťastia a úspechov!

PhDr. Monika Siváková, konzultantka

7. 2. 2019

Zmena ohľadom sociálnych štipendií

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

29. 1. 2019

Zlatý Amos

Ceny v súťaži:
Zlatý Amos - 3500 eur:
Amos sympaťák - 1000 eur:
Zlatá škola - 1000 eur:
Cena Jána Gašperana - detská porota - 1000 eur:
žiaci - 200 eur:
Učiteľ bez predsudkov - 1000 eur:
Naj učiteľ národnostných menšín - 1000 eur.

Finále moderuje Adela Vinczeová, tvár ankety je Igor Timko.

zlatý amos, amos sympaťák, zlatá škola: https://amos2017.webnode.sk/
pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať: https://amos2017.webnode.sk/pedagog/
učiteľ bez predsudkov: https://amos2017.webnode.sk/ucitel-bez-predsudkov/
Naj učiteľ národnostných menšín: https://amos2017.webnode.sk/naj-ucitel-narodnostnych-mensin/
www.zlatyamos.sk
Upútavka s Igorom: https://youtu.be/rbZClfAxLyg

7. 12. 2018

Mliečny automat

V mliečnom automate na 2. poschodí si môžete kúpiť mliečka, jogurty, tvarohové krémy a acidofilné mieka priamo od slovenského výrobcu Tatranská mliekareň. Ceny sú od 0,35€ do 0,45€. Magnetický kľúč si môžete (za 4€ zálohu) vyzdvihnúť a nabíjať (5€) u ekonomickej zástupkyni riaditeľky kedykoľvek na 1. poschodí v kancelárii č. 37 pri tercii.

Soňa Tršová

28. 8. 2018

Inštruktáž k štipendiám

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza