EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Študentská firma

Pripomenuli sme si 100 rokov od vzniku prvej Československej republiky

Firma Copy4You si 26. okóbra 2018 pripomenula významný dátum z histórie našich dejín a to vznik prvej Československej republiky. Pripravili sme si rozhlasové pásmo pre všetkých študentov a zamestnancov našej školy, aby sme prispeli aj my k dôstojným oslavám tohto významného dátumu. Naše pracovné nasadenie sme zachytili na niekoľkých fotografiách.

Fotogaléria

Copy4You – ustanovujúce valné zhromaždenie

Vždy, pri pokračovaní tradície kopírovania v našej škole, musí prebehnúť valné zhromaždenie, ktorým oficiálne začne celý kolobeh študentskej firmy Copy4you, JA Slovensko až do jej likvidácie. Pred valným zhromaždením sme museli predať určitý počet akcii. S akciami prichádzajú do hry akcionári, ktorých počet sa tento rok zdvihol na číslo 52. Dňa 2.10.2018 (utorok), počas prvej vyučovacej hodiny prebehlo valné zhromaždenie. Nemohli sme si priať lepší začiatok ako vystúpenie školského spevokolu Vavrinec. A týmto chceme zároveň aj poďakovať spevokolu Vavrinec a pani profesorke PhDr. Monike Sivákovej, ktorá zorganizovala vystúpenie, za príjemný začiatok ustanovujúceho valného zhromaždenia. Všetko prebehlo podľa plánu, navrhnuté Stanovy aj Podnikateľský plán boli jednoznačne odhlasované. Po úspešnom prebehnutí valného zhromaždenia a schválení dokumentov firmy sa začalo pôsobenie firmy Copy4you na našej škole v plnom prúde. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili valného zhromaždenia a zároveň by sme chceli poďakovať pani profesorke Škopcovej za pomoc pri organizovaní tejto akcie.

Fotogaléria

Ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you

Spevácky zbor Vavrinec dňa 2. novembra 2016 otvoril i ukončil slávnostné ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you, na ktorom predviedol dve piesne. Premiéru vo vystúpení so spevokolom mali sólový spevák Maxim Petrovský (kvarta), Tomáš Badáň (prima) v hre na cajone a ostatní noví členovia zborového spevu.

Všetkým účinkujúcim želáme ešte mnoho radostných umeleckých vystúpení!

Monika Siváková

Fotogaléria

Študentská konferencia JA Mladý líder 2016

Od 27. do 30. septembra 2016 sa konala študentská konferencia JA Mladý líder 2016 v Belušských Slatinách. Najúspešnejší absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko z celého Slovenska, medzi ktorými bol aj náš žiak Pavol Hepner zo IV.A triedy, mali možnosť zlepšovať si ich líderské schopnosti pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievment Slovensko v spolupráci s členom jej správnej rady, spoločnosťou Citi Foundation.

Títo študenti absolvovali v rámci študentskej konferencie rôzne workshopy pod vedením odborných lektorov. Cieľom aktivít bolo zlepšenie komunikačných a riadiacich schopností. Aktivity boli zamerané na tímovú prácu a sebapoznávanie, no vyskúšali si aj krízový manažment. Unikátnosťou projektu bolo podporiť kvalitné vzdelanie mladých ľudí a ponúknuť im praktické zručnosti v oblasti podnikania, ktoré by im mohli v budúcnosti pomôcť v zamestnaní pri riešení konkrétnych situácií.

Pavol Hepner, IV.A

Fotogaléria

Medzinárodný summit učiteľov vo Viedni

Predmet Aplikovaná ekonómia je súčasťou vzdelávacích programov, ktoré zabezpečuje celosvetová organizácia JA Worldwide zameraná na podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí. V rámci tejto organizácie fungujú nižšie zložky ako napríklad JA Europe a zložky jednotlivých štátov, medzi nimi aj JA Slovensko.

Pod záštitou JA Europe a Rakúskej obchodnej komory sa v dňoch 19. – 20. septembra 2016 vo Viedni uskutočnil summit učiteľov podnikateľského vzdelávania, kde za prítomnosti vedúcich predstaviteľov spoločností JA i zástupcov významných európskych inštitúcií prítomní hodnotili doterajší stav, obohacovali sa o skúsenosti kolegov zo zahraničia a prijímali nové vízie a smerovania do budúcnosti vzdelávania mladých ľudí, týkajúcich sa i vzdelávania ako takého.

V sérii tematických vystúpení, dialógov, panelových diskusií, workshopov a neformálnych stretnutí sa riešili otázky globálnych trendov vzdelávania, transformácie študentských zručností do zamestnateľnosti, inovatívnych nástrojov pre prácu učiteľa, didaktických princípov, nových metód, medzinárodnej spolupráce, kolektívnej zodpovednosti za vzdelávanie. Do popredia sa kládol význam získania medzinárodného certifikátu podnikateľských zručností ESP, ktorý v priebehu posledných dvoch školských rokov získali aj vybraní študenti našej školy

Podujatie hodnotíme ako veľmi úspešné, zorganizované na vysokej úrovni, inšpirujúce, motivujúce povzbudzovať mladých ľudí k aktívnemu učeniu sa, k zodpovednosti, k širšej spolupráci, aby v konečnom dôsledku našli uplatnenie na trhu práce ako plnohodnotní ľudia šíriaci tie správne hodnoty.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Manažérom nanečisto – pre budúcich zamestnancov JA Firiem

Dňa 24. mája 2016 sa traja budúci zamestnanci študentskej JA Firmy Copy4you zúčastnili workshopu s názvom Manažérom nanečisto, ktorý v Bratislave organizovala spoločnosť JA Slovensko, n. o., v spolupráci s firmou AT&T. Workshop pozostával s prezentačnej a praktickej časti. Počas prezentačnej časti sme sa dozvedeli viac o pojmoch ako projekt a projektové riadenie, čo to je a ako správne riadiť projekt.

Aktívne sme sa zapájali a komunikovali s lektormi, ktorí boli z oblasti projektového manažmentu. Následne sme mali možnosť formou diskusie dozvedieť sa, ako sa lektorom páči ich zamestnanie, aké má výhody a nevýhody práca v oblasti projektového manažmentu. Nasledovala praktická časť, v ktorej sme mali vytvoriť vlastný návrh projektu, resp. produktu. Na konci workshopu sme museli svoje návrhy prezentovať a odpovedať na prípadné otázky lektorov. Tento deň nám priniesol veľa nových informácií, ktoré zužitkujeme pri riadení JA študentskej firmy v nasledujúcom roku.

Roman Cabada, II.A

Fotogaléria

Career Day – workshop pre zamestnancov JA Firiem

Dňa 7. júna 2016 sme sa my, študentky III. A triedy a zamestnankyne študentskej JA Firmy Copy4you, v Bratislave zúčastnili workshopu s názvom Career Day, ktorý organizovala spoločnosť Junior Achievement, n. o., spolu s firmou AT&T.

Súčasťou podujatia boli prednášky prezidentov a riaditeľov o tom, ako vyzerá bežný deň v práci, aké je to byť ženou v IT biznise, pracovať v mužskom kolektíve a ako to ovplyvňuje vzťahy medzi kolegami. Vypočuli sme si príbeh Filipínčanky pracujúcej na Slovensku, ktorej kariérny rast je neuveriteľný. Zapojili sme sa aj my. V skupinách sme riešili rôzne úlohy, ktoré nás mali naučiť tímovej práci, koordinácii, kompromisu a argumentácii. Dozvedeli sme sa, ako má vyzerať správny životopis, či ako sa vhodne správať na pracovnom pohovore.

Táto akcia nám určite do života niečo priniesla. V budúcnosti informácie, ktoré sme získali, využijeme, a možno aj zúročíme, nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote.

Miroslava Kučerková, III.A, viceprezidentka pre marketing JA Firmy Copy4you

Fotogaléria

Certifikáty za prínos pre JA Firmu

Dňa 25. mája 2016 boli zamestnancom JA Firmy Copy4you udelené certifikáty spoločnosti JA Slovensko, n. o., ktoré študenti obdržali za osobitný prínos pre fungovanie študentskej JA Firmy. Certifikát osvedčuje držiteľa ako absolventa programu aplikovaná ekonómia, ktorý obsahuje moduly teória JA učebnice ekonómie a podnikania, prax v JA Firme a práca s konzultantom. Je dôležitým nástrojom pri prezentovaní vlastných podnikateľských zručností a nositeľovi umožňuje budovať vlastnú konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu. Všetkým držiteľom certifikátov želáme zúročenie nadobudnutých skúseností v reálnom živote, mnoho ďalších úspechov a správnych krokov.

PhDr. Monika Siváková

Foto

Likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you

Dňa 22. apríla 2016 sa konalo slávnostné likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you, na ktorom boli prítomní hostia Ing. Marek Fontáni z Tesco Copiers, s. r. o., Ing. Soňa Tršová, PhD., Ing. Marcela Škopcová, budúci zamestnanci JA Firmy a spevácky zbor Vavrinec, ktorý zabezpečil kultúrny program.

Akcionári boli oboznámení s celoročným fungovaním JA Firmy, viceprezidenti predniesli správy o činnosti, tak isto odznela i správa o činnosti konzultantov a dozornej rady. Akcionári schválili výročnú správu i rozdelenie zisku, JA Firma hospodárila efektívne, akcionárom bol vyplatený vklad spolu so 100% zhodnotením v podobe dividendy.

Veríme, že tohtoroční zamestnanci JA Firmy si do svojho života odnesú mnoho praktických zručností a skúseností z riadenia podniku a z predmetu Aplikovaná ekonómia, a zároveň budú svetlým príkladom pre tých, ktorých Aplikovaná ekonómia v budúcich rokoch čaká.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Deň otvorených dverí – prezentácia práce JA Firmy Copy4you

Dňa 12. marca 2016 sa na škole už tradične konal Deň otvorených dverí, na ktorý si JA Firma Copy4you pripravila pre návštevníkov ukážky zo svojej podnikateľskej činnosti. V priestoroch kopírky a pred ňou si okoloidúci mohli prezrieť informácie o činnosti JA Firmy, zakúpiť veľkonočné pečivo, ručne vyrábané náramky či samolepky.

Zamestnanci JA Firmy si aj na tomto podujatí vyskúšali, ako funguje marketingová činnosť podniku, ako správne ponúkať výrobky, prezentovať informácie o podnikaní, komunikovať s verejnosťou a oslovovať budúcich zákazníkov. Urobili dobré meno škole i funkciám, ktoré zastávajú v študentskej JA Firme.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Exkurzia v podniku občerstvenia Giuseppe Farengu

Zamestnanci JA Firmy Copy4you sa dňa 23. februára 2016 zúčastnili exkurzie v podniku občerstvenia vedeného podnikateľom talianskeho pôvodu Giuseppe Farengom. Naučili sa na praktických ukážkach z reálneho podnikateľského života, čo znamená marketingová koncepcia, finančné plánovanie, zdroje podniku, komunikácia so zákazníkom, produktová politika, mali možnosť diskutovať so zákazníkmi, ktorí si prišli nakúpiť občerstvenie, ako i diskutovať so zákazníkom, známym pána Farengu, ktorý prežil časť svojho života v Taliansku a porovnával prostredie Talianska a Slovenska.

Pán Farenga, mimochodom veľmi peknou slovenčinou, rozprával o kontrolách podnikateľskej činnosti zo strany štátu, o svojich začiatkoch podnikania v Nemecku, o rozbiehaní daného podniku v Prievidzi, o víziách do budúcnosti. Vzácnym názorom bolo to, že na Slovensku zatiaľ chce zostať a rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť ďalej.

V diskusii sa študenti zapojili do úvah o pozitívach a negatívach podnikania, do úvah o každodennom rozvrhu činnosti podnikateľa, pričom si aj pochutili na výrobkoch pána Farengu – bagetách, smoothies a freshes. Všetci z exkurzie odchádzali spokojní a motivovaní v budúcnosti možno raz založiť svoj vlastný podnik.

M. Siváková

Fotogaléria

Vianočný bazár

JA Firma Copy4you predviedla svoje produkty na vianočnom bazáre, ktorý sa na našej škole uskutočnil dňa 22. decembra 2015. Zamestnanci ponúkli študentom vianočné perníčky vyrobené v spolupráci s viceprezidentom výroby Pavlom Šimkom a ozdobné náramky, na ktorých sa podieľali šikovné dievčatá a chlapci z firmy. Akciu hodnotíme ako úspešnú, ktorá skrášlila posledné dni kalendárneho roka v škole.

M. Siváková

Fotogaléria

Zbierka pre deti z detských domovov pre nadáciu Wings forever

Dňa 9. decembra 2015 vybraní zamestnanci JA Firmy Copy4you navštívili centrálu nadácie Wings forerver v Prievidzi, kde ich srdečne prijala riaditeľka nadácie Ing. Eleonóra Kovalíková. Nadácii venujúcej sa pomoci deťom z detských domovov študenti odovzdali hračky, knihy, ošatenie, ktoré boli súčasťou zbierky organizovanej na našej škole na tento úmysel v mesiacoch november a december 2015.

Pani riaditeľka študentov informovala o činnosti nadácie, o problémoch, ktorým čelia súčasné detské domovy, o pocitoch, ktoré zažívajú deti bez rodičov odkázané na pomoc cudzích ľudí. Študenti tak mohli uvažovať nad rôznymi skutočnosťami, s ktorými sa v bežnom živote nestretávajú. Záverom stretnutia bolo poznanie, že rodina je pre dieťa nenahraditeľná. Ak však chýba, môžeme preukázať svoju spolupatričnosť a súcit tým, že prispejeme hmotnou pomocou tým, ktorí to najviac potrebujú.

M. Siváková

Fotogaléria

Školenie manažmentu JA Firiem

Dňa 8. decembra 2015 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili školenia pre manažment z predmetu JA Aplikovaná ekonómia v Bratislave, pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievment, n. o., Slovensko. Školenie prebiehalo v priestoroch firmy at&t, ktorého sa zúčastnili zástupcovia študentských JA Firiem.

Študentov školili skúsení manažéri firmy at&t, jedným z nich bol generálny riaditeľ pre slovenský trh Gabriel Galgóci. Boli im odovzdané skúsenosti v oblasti riadenia firmy a stanovovania si cieľov. Školenie obsahovalo získavanie teoretických poznatkov a trénovanie tímovej práce. Takisto si študenti navzájom odovzdávali svoje skúsenosti, nadväzovali nové známosti a prezentovali svoje vízie o ich firmách.

Školenie bolo ukončené slávnostným odovzdávaním diplomov. Akcie sa zúčastnili Pavol Hepner a Pavol Šimko z III.A triedy.

Pavol Hepner, III.A

Fotogaléria

Innovation Camp a JA Slovensko

Študenti nášho gymnázia, bývalí absolventi programu Aplikovaná akonómia, dostali možnosť zúčastniť sa súťažného podujatia Innovation Camp a podieľať sa na riešení súťažných zadaní pod záštitou JA Slovensko v spolupráci s NN poisťovňou. Táto udalosť sa konala 18. novembra 2015 v Bratislave a bola zameraná na riešenie výzvy, ktorú zadala NN poisťovňa.

Naši študenti Radoslav Sobota, Marek Kotian a Marek Urban (IV.A) boli rozdelení do tímov. Súťažnej výzvy sa celkovo zúčastnilo 120 žiakov a súťažili v 20 tímoch. Žiaci pochádzali zo stredných škôl z celého Slovenska. Ich úlohou bolo nájsť riešenie na zadaný problém súčasnosti, vytvoriť firmu, ktorá by stabilne vedela poskytnúť pracovné pozície pre nezamestnaných, pričom by sama prosperovala bez pomoci štátnej správy.

Aj keď si naši študenti neodniesli z tejto súťaže ocenenie, skúsenosť, ktorú im toto podujatie dalo, je natoľko cenná, že z nej nepochybne budú čerpať aj v budúcnosti.

Marek Urban, IV.A

Fotogaléria

Ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you

JA Firma Copy4you uskutočnila dňa 13. októbra 2015 ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktoré pozvala všetkých akcionárov, vedenie školy i hostí z III.C triedy. Na valnom zhromaždení vedenom predsedom Matejom Škultétym bol prítomným predstavený manažment JA Firmy, ako i stanovy a podnikateľský plán. Uvedené dokumenty akcionári väčšinou hlasov schválili. V prípade záujmu sú k nahliadnutiu u vyučujúcej predmetu Aplikovaná ekonómia. Bola zvolená i dozorná rada v zložení dvoch pedagógov a jedného študenta, ktorí počas školského roka budú vykonávať kontrolnú činnosť. Po krátkej diskusii sa predseda poďakoval a zhromaždenie rozpustil.

Veríme, že JA Firma i tento rok bude úspešne plniť podnikateľský plán, hospodáriť efektívne, že dosiahne želateľný kladný hospodársky výsledok, akcionárom vyplatí dividendy, a nepochybne prispeje k budovaniu pozitívnej klímy medzi študentmi.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Konferencia mladých lídrov pre absolventov Aplikovanej ekonómie

Naša škola dostala možnosť sa zúčastniť stretnutia s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom a 4-dennej konferencie mladých lídrov z celého Slovenska, organizovanej v Belušských Slatinách. Druhá možnosť sa naskytla v dňoch 30. septembra až 3. októbra 2015 po úspešnom absolvovaní programu Aplikovaná ekonómia pod záštitou JA Slovensko a absolvovaní ESP medzinárodného certifikátu podnikateľských zručností. Program APE v školskom roku 2014/15 viedla PhDr. Monika Siváková.

Táto štvordenná udalosť mala spomedzi tých najlepších 24 žiakov z celého Slovenska vybrať toho najlepšieho, čo sa jej aj podarilo, vďaka organizačnému tímu JA Slovensko pod vedením Petra Kalčevského, ktorý pre nás pripravil rôzne team-buildingové aj outdoorové aktivity. Vrcholom programu bola návšteva troch mladých, ambicióznych a úspešných manažérov z AT&T. Voľné chvíle nám spríjemňovalo Štúdio zážitkov. Posledný program, ktorý mal preveriť naše zručnosti, bol zameraný na riešenie kritických situácií. Program bol dielom Anny Sýkorovej, ktorá bola na stretnutí aj osobne prítomná a obohatila nás pár skúsenosťami zo života. Po úspešnom absolvovaní školenia sa stal celkovým víťazom Michal Janko z Košíc, nakoľko predviedol tie najlepšie výkony za posledné dni.

Na záver by som chcel len podotknúť, že zúčastnenie sa na takomto pobyte dalo každému skúsenosť do života. Všetkým nás to posunulo vpred a verím, že o zúčastnených žiakoch sme nepočuli posledný krát.

Marek Urban, IV.A, absolvent APE a ESP

Fotogaléria

Prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku

Dňa 23. septembra 2015 sa u prezidenta SR Andreja Kisku uskutočnilo prijatie najúspešnejších študentov a ich pedagógov v programoch neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., ktoré poskytujú mladým ľuďom základy podnikateľského a finančného vzdelávania. Ide o programy Aplikovaná ekonómia, Podnikanie v cestovnom ruchu, Viac ako peniaze, Etika v podnikaní.

Do programu Aplikovaná ekonómia je zapojená aj naša škola. V rámci neho mali študenti možnosť získať medzinárodný certifikát podnikateľských zručností Entrepreneurial Skills Pass. Študent IV.A Juraj Šimko splnil všetky podmienky pre tento certifikát, bol úspešný aj v záverečnej skúške, preto sa spolu s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou zúčastnil prijatia u prezidenta republiky.

Pán prezident sa prítomným prihovoril, pričom zdôraznil: „Od školstva závisí budúcnosť našej krajiny. Jedna z vecí, ktoré nám chýbajú, je lepšie prepojenie s praxou. Som veľmi rád, že existujú aktivity ako tieto, kde majú študenti možnosť vyskúšať si prax.“ (tlačová správa kancelárie prezidenta republiky)

Po slávnostnom úvode nasledovala neformálna diskusia, pán prezident sa zaujímal o aktivity, ktorým sa študenti venovali a dosiahli v nich pozoruhodné výsledky. Pevne veríme, že Slovensko i naša škola bude mať aj v budúcnosti úspešných mladých ľudí, ktorí svoj talent budú rozvíjať a pripravovať sa na svoju budúcu kariéru.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Darček pre prezidenta republiky

Prezident študentskej spoločnosti Copy4you za školský rok 2014/2015 Juraj Šimko (IV.A) odovzdal prezidentovi republiky Andrejovi Kiskovi darček – CD s profilom študentskej spoločnosti. Prezentáciu študentskej firmy Copy4you si môžete prezrieť TU.

Dobrovoľný konzultant sa predstavil zamestnancom Copy4you

22. septembra 2015 sme medzi sebou privítali dobrovoľného konzultanta pána RNDr. Jána Helbicha, výkonného riaditeľa spoločnosti Tesco copiers, s. r. o., ktorý prišiel zamestnancom JA Firmy porozprávať o svojom podnikaní. Predstavil oblasť podnikania, v ktorej pôsobí už viac rokov, informoval študentov o vývoji podmienok na trhu, o zmenách, ktoré prináša používanie internetu a využívanie rôznych vyhľadávačov a sociálnych sietí počas procesu vyhľadávania zákazníka a komunikácie s ním.

Tak isto sa zameral aj na poukázanie vyspelých manažérskych schopností pri plánovaní rozpočtu podniku, na systémové rozlišovanie príjmových a nákladových položiek, na súčasti mzdy, finančných nárokov na zamestnávateľa pri odvodovom a daňovom zaťažení. Pán riaditeľ potom diskutoval so študentmi o ich vlastných plánoch v JA Firme, o tom, ako ich premeniť na skutočnosť, o tom, ako počúvať zákazníka a zisťovať jeho reálne potreby. Ďakujeme za podnetnú diskusiu a želáme mnoho úspechov v ďalších podnikateľských aktivitách!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Nový školský rok 2015/2016 v znamení JA Firmy Copy4you

Pod novou hlavičkou JA Slovensko štartuje aj tento školský rok v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia študentská JA Firma, ktorá nadväzuje na tradíciu predchádzajúcich rokov a ponesie názov Copy4you. Dňa 8. septembra 2015 prebehlo zaškolenie zamestnancov III.A pre obsluhu kopírovacích strojov pánom Jánom Meliškom zo spoločnosti Tesco Copiers, s. r. o., ktorých využívanie bude tvoriť nosnú časť činnosti firmy počas školského roka. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň a využijete naše služby!

PhDr. Monika Siváková, vyučujúca APE

Pavol Hepner, prezident JA Firmy Copy4you

Fotogaléria

Beseda na tému muži a ženy v podnikaní

Dňa 11. júna 2015 zamestnanci študentskej firmy privítali medzi sebou PhDr. Luciu Lukáňovú, ktorá je absolventkou nášho gymnázia a ktorá dlhodobo pôsobí v zahraničí, v rôznych krajinách, ako napr. Singapur, USA, Kanada, Taliansko, Švajčiarsko, Francúzsko, Rusko, Belgicko, Anglicko, Nemecko, India, Filipíny. V súčasnosti pôsobí ako projektová manažérka pre firmu Accenture v Berlíne, vykonávala funkcie IT konzultanta a business konzultanta. Vo svojom voľnom čase sa venuje vplyvu hormónov na výkonnosť človeka a porovnáva pritom mužov i ženy. Je autorkou mobilnej aplikácie The flow mapujúcej fázy menštruačného cyklu ženy a jeho využitie v prospech psychickej pohody ženy. Študentom ponúkla zaujímavosti zo svojej praxe a detailnejšie sa zamerala na pôsobenie hormonálnych zmien u človeka a ich vplyve na výkonnosť v podnikateľskom a ekonomickom prostredí. Netradične spojila predmety biológia, psychológia, manažment a ekonomika, za čo jej srdečne ďakujeme a prajeme mnoho úspechov do ďalšej práce!

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Odovzdávanie certifikátov za absolvovanie študentskej spoločnosti

Dňa 26. mája 2015 v rámci hodiny Aplikovanej ekonómie boli absolventom tohto predmetu slávnostne odovzdané certifikáty v počte 10 kusov, ktoré si zamestnanci študentskej spoločnosti Copy4you zaslúžili za splnenie podmienok vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Certifikát potvrdzuje praktické skúsenosti a zručnosti, vydáva svedectvo o rozvoji pracovných, sociálnych a komunikačných kompetencií študentov. Aplikuje metódu learning-by-doing a využíva tri piliere: teóriu, študentskú firmu a konzultanta. Vzdelávací program je schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, zastrešuje ho nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, ktorá v rámci medzinárodnej siete patrí medzi najväčších poskytovateľov ekonomického a podnikateľského vzdelávania. Ročne sa doňho zapája na Slovensku 17 000 študentov z približne 700 škôl.

Fotogaléria

Likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti

Dňa 7. mája 2015 sa v sídle spoločnosti uskutočnilo likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you. Kultúrny program doplnil spevácky zbor Vavrinec, privítali sme i hostí, pani riaditeľku Eleonóru Porubcovú, zástupcov firmy Tesco Copiers, s. r. o., pána Jána Helbicha a Mareka Fontániho. Zamestnanci študentskej spoločnosti zhodnotili priebeh činnosti firmy, predniesli výročnú správu (referoval prezident, viceprezidenti jednotlivých oddelení), správu o činnosti konzultantov, správu dozornej rady a návrh na rozdelenie zisku. Výročná správa a priľahlé náležitosti boli hlasovaním akcionárov schválené. Študentom ďakujeme za úspešnú spoluprácu počas celého školského roka a prajeme im veľa zúročených vedomostí a zručností v ďalšom živote.

Vyučujúca APE PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

GEP – Projekt globálneho podnikania

Zamestnanci študentskej firmy Copy4you sa dňa 22. apríla 2015 zúčastnili na odbornej prezentácii o globalizácii a globálnom podnikaní v rámci projektu GEP – Projekt globálneho podnikania. Prezentáciu viedol pán Juraj Kníž zo spoločnosti SAP Slovensko, poslucháčmi boli okrem našich študentov aj stredoškoláci z Partizánskeho. Prednáška sa konala v priestoroch Spojenej školy, o. z., Obchodná akadémia, Partizánske. Študenti sa okrem teoretických súvislostí podnikania a globalizácie dozvedeli aj množstvo zaujímavostí z praxe prednášajúceho, ktorý už viac rokov pôsobí na medzinárodnom poli v oblasti podnikania s podnikovým softvérom. Globálne podnikanie úzko súvisí i s medzikultúrnymi aspektami, a aj vďaka tejto prednáške si študenti mohli bližšie všimnúť rozdiely medzi národmi a ich kultúrami a formovať svoje postoje smerom k medzikultúrnemu porozumeniu.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Podnikajme so srdcom – charitatívny koncert

ŠZamestnanci študentskej firmy Copy4you dňa 16. apríla 2015 zorganizovali charitatívnu akciu (v rámci výučby spoločensky zodpovedného podnikania) pre pomoc deťom zo Špeciálnej základnej školy v Prievidzi. Išlo o koncert Podnikajme so srdcom. Privítali sme hostí – deti zo Špeciálnej základnej školy pod vedením pani učiteľky Jarmily Dragulovej a jej kolegýň, ktoré sa predstavili krátkym hudobno-tanečným programom: Repa, ľudové piesne a Môj sen. Koncert doplnil aj spevácky zbor Vavrinec troma piesňami (Glee – Be okay, Ellie Goudling – Burn, T. Popovič – Divoké kone), v ktorých si sólové party zaspievali Karin Černickaja, Dominika Cabajová a Jakub Gebrlín, premiéru mali aj nové členky zboru – inštrumentalistky – Ema Hanusová a Rebeka Vlčková. Hosťami koncertu boli aj budúci žiaci Aplikovanej ekonómie z triedy II.A. Výťažok z koncertu bol venovaný na pomoc pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aby sa mohli ľahšie začleňovať do spoločnosti a plniť svoje túžby a sny.

PhDr. Monika Siváková

Fotogaléria

Veľtrh študentských spoločností v AVION Shopping Centre v Bratislave

Študentská firma Copy4you sa dňa 26. marca 2015 zúčastnila Veľtrhu študentských spoločností v bratislavskom Avione. Podujatie zastrešovala organizácia Junior Achievement Slovensko a množstvo ďalších sponzorov. Po príchode do nákupného centra bola situácia napätá a všetci čakali na príchod prezidenta Slovenskej republiky. Študentov prišli podporiť aj iní ctení hostia, ako minister školstva, vedy, výskumu a športu alebo bratislavský župan a mnoho iných.

Po slávnostnom otvorení sme mohli vidieť stánky študentov, ktorí prišli s veľmi kreatívnymi nápadmi. Po celý deň vládla príjemná atmosféra.

Sme radi, že sme sa mohli tejto akcie zúčastniť aj keď len ako diváci. Objektívne hodnotíme podujatie pozitívne a veríme, že účasť nám priniesla skúsenosť pre naše ďalšie podnikateľské aktivity.

Juraj Šimko, prezident Copy4you

Fotogaléria

Študentská spoločnosť Copy4you sa predstavila na Dni otvorených dverí

Dňa 7. marca 2015 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom študentská spoločnosť Copy4you ponúkla návštevníkom svoje služby. Zriadila kútik s občerstvením v klubovni, kde ponúkala rôzne teplé a chladené nápoje a domácky vyrobené muffiny. Medzitým prezentovala svoju činnosť v kopírovacej miestnosti, kde po celý rok ponúka študentom svoje kopírovacie a ostatné doplnkové služby. Program v klubovni sprevádzala aj dievčenská skupina Vavrinec, ktorá ponúkla hosťom výber zo známych populárnych piesní.

Fotogaléria

Podnikanie v praxi – problémy a perspektívy

Zamestnanci študentskej firmy Copy4you sa dňa 5. februára 2015 zúčastnili besedy s pani podnikateľkou Silviou Ligasovou. Spolupráca s ňou a jej firmou – pizzériou Pizza z dvora v Kanianke má u študentskej spoločnosti viacročnú tradíciu. Študenti sa oboznámili s reálnymi podmienkami podnikania , pani Ligasová predstavila svoje podnikateľské začiaky, hovorila o náplni každodennej práce, analyzovala konkurenciu a tvorbu postavenia na trhu. Viackrát prízvukovala budovanie osobných vzťahov a zakladanie si na kvalitnej spolupráci medzi podnikateľom a zákazníkom. Dotkla sa aj otázok marketingu, cenovej a distribučnej politiky. Beseda bola poučná a zaujímavá, do budúcnosti nepochybne pre všetkých zúčastnených inšpiratívna.

Fotogaléria

Zmena vo funkcii prezidenta študentskej spoločnosti

Dňa 22. januára 2015 si zamestnanci spoločnosti Copy4you zvolili nového prezidenta, nakoľko doterajší prezident Lukáš Pavlíček odchádza v 2. polroku na študijný pobyt do zahraničia. Väčšinou hlasov bol zvolený za nového prezidenta Juraj Šimko, doterajší viceprezident pre ľudské zdroje. Na základe jeho vlastnej a slobodnej vôle so súhlasom predstavenstva spoločnosti bol ochotný ponechať si i doterajšiu agendu vedenia zamestnancov a usmerňovania ich pracovných smien. Starému prezidentovi ďakujeme za spoluprácu a novému prajeme pevné nervy a radosť z práce!

PhDr. Monika Siváková

Vianočný bazár v podaní študentskej spoločnosti

Dňa 19. decembra 2014 sa na našej škole konal vianočný bazár, ku ktorému svojou čiastkou prispeli aj zamestnanci študentskej firmy. Pre túto príležitosť zriadili palacinkáreň a čokoládovňu CopySTRAV, v ktorej okrem palaciniek a čokolády ponúkali aj čaj, vianočný punč a lievance. Táto akcia naučila študentov množstvo praktických informácií, ktoré budú potrebovať vo svojom podnikateľskom živote. Časť zo zisku z bazára poputovala na pomoc deťom chorým na rakovinu.

Fotogaléria

Zbierka pre deti z detských domovov – Nadácia Wings forever

Študentská spoločnosť Copy4you zorganizovala v predvianočnom čase zbierku odevov a hračiek pre deti z detských domovov, ktoré im boli odovzdané prostredníctvom nadácie Wings forever. Nadáciu vedie pani Ing. Eleonóra Kovalíková, ktorá študentov dňa 18. decembra 2014 prijala v sídle nadácie v Prievidzi a zoznámila ich s činnosťou tejto organizácie. Študenti mali dobrý pocit z vykonania šľachetného činu, naučili sa, že aj spoločensky zodpovedné podnikanie má svoje miesto v dnešnej spoločnosti.

Fotogaléria

Školenie manažmentu študentských spoločností

V utorok 11. novembra 2014 sa v Banskej Bystrici piati zamestnanci našej študentskej spoločnosti Copy4you zúčastnili na školení manažmentu v programoch Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu, ktoré viedli lektori zo spoločnosti AT&T. Poskytli nám užitočné informácie a naučili nás, ako pracovať v tíme, resp. v pracovnom kolektíve, tvoriť projekty, správne si zorganizovať čas, viesť zásadné rozhovory a mnoho ďalšieho. Školenie sme absolvovali v rozsahu piatich hodín a mali sme možnosť spoznať ostatné študentské spoločnosti takmer z každého kúta Slovenska. Tešíme sa z účasti na tomto podujatí a veríme, že nadobudnuté skúsenosti nám pomôžu v živote uplatniť sa. Zároveň by sme radi poďakovali neziskovej organizácii Junior Achievement Slovensko, ktorá nám poskytla možnosť zúčastniť sa na tomto školení.

Juraj Šimko, viceprezident pre ľudské zdroje

Fotogaléria

Zakladajúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti

Dňa 16. októbra 2014 sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you, na ktorom sa zúčastnili akcionári, pozvaní hostia, spevácky zbor Vavrinec a študenti III.F triedy. Predstavené bolo predstavenstvo študentskej spoločnosti, ako i podnikateľský plán a stanovy. Akcionári podnikateľský plán i stanovy schválili. Študentskej spoločnosti prajeme veľa úspechov pri podnikaní a pri získavaní nových podnikateľských zručností.

Fotogaléria

Školský rok 2014/2015 a študentská firma Copy4you

V školskom roku 2014/2015 bude študentskú firmu Copy4you viesť 12 študentov III. A triedy pod vedením prezidenta spoločnosti Lukáša Pavlíčka, ktorí dňa 11. septembra 2014 absolvovali úvodné školenie k obsluhe kopírovacích strojov, čo bude ich nosnou náplňou činnosti počas školského roka. Zároveň sa zoznámili s externým konzultantom, riaditeľom spoločnosti Tesco Copiers, s. r. o., pánom RNDr. Jánom Helbichom, ktorý študentov oboznámil s históriou svojej firmy a diskutoval so študentami o vybraných problémoch a víziách podnikania.

Fotogaléria

Charitatívna zbierka pre Nadáciu Wings Forever

Študentská firma Copy4you počas školského roka 2013/2014 neponúkala študentom len kopírovanie, tlač a školské pomôcky. Zapájala sa taktiež do dobrovoľných charitatívnych akcií. Jednou z nich bola zbierka oblečenia, topánok a hračiek pre detičky zo sociálne slabších rodín. Táto zbierka trvala dva týždne na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi a 19. júna sme vyzbierané veci odniesli do Nadácie Wings Forever (Navždy Krídla) v Prievidzi. Dúfame, že sme takýmto spôsobom aspoň v malej miere pomohli deťom, ktoré to potrebujú, a zároveň by sme radi povzbudili našich nasledovníkov v študentskej firme, aby v takejto pomoci budúce roky pokračovali aj oni, pretože niet nad pocit, keď človek urobí niečo nezištne, zo srdca.

Ďakujeme všetkým, ktorí do našej zbierky prispeli!

Jana Beňadiková, III.E

Fotogaléria

Pre to leto – učíme sa pomáhať

Študentská spoločnosť Copy4you zorganizovala dňa 16. júna 2014 kultúrne podujatie s názvom Pre to leto, ktorého účastníci sa mohli dobrovoľným príspevkom zapojiť do zbierky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V našej škole sme privítali i hostí, deti zo Spojenej školy internátnej v Prievidzi, pod vedením pani učiteľky Jarmily Dragulovej. Deti si pripravili pre našich žiakov dve vystúpenia – dramatické a hudobné číslo. Program hostí obohatili aj žiaci našej školy, školský spevácky zbor Vavrinec zaspieval šesť piesní a sólista a gitarista Jakub Gebrlín predniesol pieseň z vlastnej tvorby. Myslíme si, že touto troškou času a námahy žiaci urobili šľachetnú vec, že vniesli ľudskosť tam, kde jej najviac treba, že pomohli tým, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.

Mgr. Monika Siváková

Fotogaléria

Certifikáty za úspešné absolvovanie programu Aplikovaná ekonómia

Dňa 3. júna 2014 boli zamestnancom spoločnosti Copy4you odovzdané ďalšie certifikáty spoločnosti Junior Achievement Slovensko, n. o. Tento raz išlo o certifikáty za úspešné absolvovanie programu Aplikovaná ekonómia, ktoré boli udelené šiestim študentom, ktorých si spomedzi seba určili samotní zamestnanci na základe toho, ako sa im počas roka podarilo plniť kritériá (aktivita, zodpovednosť, splnenie úloh, výkon zamestnaneckej funkcie, spolupráca s kolektívom, dochádzka, príprava na hodiny, prínos pre študentskú firmu). Blahoželáme k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za spoluprácu v tomto školskom roku!

Mgr. Monika Siváková

Foto

Odovzdávanie certifikátov za úspešné absolvovanie simulácie Banky v akcii

Dňa 13. mája 2014 prebehlo odovzdávanie certifikátov spoločnosti Junior Achievement, n. o., ktoré obdržali šiesti absolventi programu Aplikovaná ekonómia za úspešné absolvovanie počítačovej simulácie Banky v akcii. Simulácia bola zameraná na získanie vedomostí a zručností v rozhodovaní o úrokových mierach krátkodobých a dlhodobých vkladových a úverových produktov a na rozhodovanie o výške investícií do výskumu, vývoja a marketingu. Študenti súťažili v tímoch, simulovali činnosť bánk na finančnom trhu, usilovali sa dosiahnuť ziskovosť banky, ako i čo najlepšie postavenie v konkurencii ostatných bánk. Všetkým, ktorí získali certifikáty, gratulujeme, a prajeme mnoho úspechov i v reálnom živote.

Foto

Likvidačné valné zhromaždenie Študentskej spoločnosti Copy4you

Dňa 6. mája 2014 slávnostným spôsobom na likvidačnom valnom zhromaždení ukončila svoju činnosť študentská spoločnosť Copy4you. Zhromaždenie otvoril, ako i ukončil školský spevácky zbor Vavrinec piesňami Cesta (od Tomáša Klusa) a Záverečná (od Iné Kafe). Hovorkyňa spoločnosti a predsedníčka valného zhromaždenia Veronika Divékyová postupne odovzdala slovo prezidentovi i viceprezidentom spoločnosti, ktorí prítomných informovali o dosiahnutých výsledkoch počas tohto školského roka. S radosťou konštatujeme, že firme sa podarilo dosiahnuť zisk a vyplatiť dividendy akcionárom vo výške 100% zhodnotenia ich vkladu. Akcionári schválili výročnú správu a rozdelenie zisku, ako i správu dozornej rady a správu o činnosti konzultantov. Zároveň ďakujeme za spoluprácu firme Tesco copiers, s. r. o. Veríme, že skúsenosti a zručnosti nadobudnuté na predmete Aplikovaná ekonómia budú pre študentov prínosom pre ich profesionálny rast a že v živote budú dosahovať rovnako dobré výsledky.

Mgr. Monika Siváková, vyučujúca APE

Fotogaléria

Študentská spoločnosť Copy4you sa predstavila na Dni otvorených dverí

Dňa 8. marca 2014 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom študentská spoločnosť Copy4you ponúkla návštevníkom svoje služby. Zriadila kútik s občerstvením v klubovni, kde ponúkala rôzne teplé a chladené nápoje a drobné pečivo. Medzitým prezentovala svoju činnosť v kopírovacej miestnosti a zadávala žiakom anketu o tom, ako sa im páčil tohtoročný Deň otvorených dverí. Uskutočnili sa tri zlosovania, kde výhercovia mohli vyhrať vecné ceny. Akt zlosovania sprevádzala aj dievčenská skupina Vavrinec, ktorá ponúkla hosťom výber zo svetoznámych populárnych piesní.

Fotogaléria

Valentínsky fotokútik

Študentská spoločnosť ponúkla svoje služby na tohtoročnom Valentínskom plese, ktorý sa na našej škole uskutočnil dňa 14. februára 2014. Zrealizovala fotokútik, v ktorom sa mohli záujemcovia v špeciálne naaranžovanom priestore nechať odfotiť a zabezpečiť si pamätnú fotografiu na tento večer.

Fotogaléria

Novinky predaja v roku 2014!!!

Študentská firma v rámci skvalitňovania svojich služieb pripravila pre zákazníkov od februára 2014 dve NOVINKY!!!

 1. MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY pri objednávke stanoveného počtu kópií,
 2. predaj dvoch typov PIER s logom nášho gymnázia!!!

Všetkých pozývame na nákup a tešíme sa na verných i nových zákazníkov!!!

Podmienky získania množstevnej zľavy

Personálne zmeny

Dňom 30. januára 2014 došlo k personálnym zmenám vo vedení študentskej spoločnosti Copy4you. Viceprezidentkou pre ľudské zdroje sa stáva Lenka Vrecková, ktorá v tejto funkcii nahrádza Silviu Žákovičovú. Viceprezidentom pre marketing sa stáva Igor Kevický, ktorý nahrádza doterajšieho viceprezidenta Andreja Tkadleca. Novozvoleným viceprezidentom želáme veľa úspechov v práci!

Vianočný bazár

Študentská firma Copy4you si na tohtoročný vianočný bazár pripravila prevádzkovanie reštaurácie s občerstvením. Vianočný bazár sa konal v posledný deň vyučovania v roku 2013, dňa 20. decembra. Zamestnanci si v triede zriadili palacinkáreň a okrem chutných palaciniek predávali kávu, horúcu čokoládu, čaj. Prevádzku nazvali Reštaurácia u Alojza. Hostí bolo neúrekom, všetkým sa podávané produkty páčili a chutili im. Výťažok z vianočného bazáru venuje študentská firma na činnosť centra sociálnych služieb Domino v Prievidzi.

Fotogaléria

Zbierka Vianočný úsmev a exkurzia do Pizzérie v Kanianke

Deň 10. december 2013 bol pre študentskú firmu obzvlášť zaujímavý i poučný. V priebehu prvého decembrového týždňa zamestnanci študentskej spoločnosti na našej škole zorganizovali zbierku hračiek a detského ošatenia (akcia mala názov Vianočný úsmev), ktoré potom slávnostne odovzdali do centrály organizácie Úsmev ako dar v Prievidzi. Tým urobili Vianoce pre deti z detských domovov krajšími, pretože vyzbierané dary poputovali práve tam.

Ďalšou zastávkou zamestnancov študentskej firmy Copy4you bolo sídlo pizzérie Pizza z dvora v Kanianke, ktorej majiteľka p. Sivia Ligasová všetkým porozprávala o svojej ceste k podnikaniu i o tom, na čo pri podnikaní nesmieme zabúdať. Popri tom prezradila pár „tajomstiev“ úspechu každého podnikateľa. Študenti si v praktickom cvičení overili svoje znalosti o marketingovom mixe a na záver besedy nasledovalo malé občerstvenie.

Záverom možno dodať, že tak charitatívna činnosť, ako aj podnikanie sa nezaobídu bez dávky ľudskosti a toho, že človek nesmie počúvať len sám seba, ale vždy sa musí usilovať počúvať aj druhých, porozumieť ich potrebám a v prípade potreby pomôcť v núdzi.

Fotogaléria

Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you

Akcionári študentskej spoločnosti Copy4you dňa 15. októbra 2013 na zakladajúcom valnom zhromaždení schválili stanovy i podnikateľský plán študentskej spoločnosti, zvolili si orgány valného zhromaždenia i členov dozornej rady. Podujatie otvoril školský spevácky zbor Vavrinec. Medzi prítomnými nechýbal pán RNDr. Ján Helbich i pán Ing. Marek Fontáni, vedúci predstavitelia partnerskej spoločnosti TESCO copiers, s. r. o. Zamestnanci študentskej spoločnosti predstavili plán činnosti, ktorá sa bude v tomto školskom roku zameriavať na poskytovanie kopírovacích služieb, predaj kancelárskych potrieb, organizovanie spoločenských podujatí, predaj tričiek a pier s logom školy. Viceprezident pre financie Jakub Grolmus vo svojom návrhu finančného plánu prisľúbil akcionárom zhodnotenie vkladu a dosiahnutie konečného zisku spoločnosti. Zamestnancom prajeme do ďalšej práce veľa síl a úspechov!.

Mgr. Monika Siváková

Fotogaléria

Podnikateľský plán študentskej spoločnosti na školský rok 2013/2014

Podnikateľský plán

Stanovy študentskej spoločnosti Copy4you na školský rok 2013/2014

Stanovy študentskej spoločnosti

Študentská spoločnosť Copy4you – začíname školský rok 2013/2014 v novom zložení

Študentská spoločnosť Copy4you začala školský rok 2013/2014 v zložení 13 študentov z tried III.A a III.E pod vedením Mgr. Moniky Sivákovej. Podnikli sme prvé prípravy pre začatie riadnej činnosti spoločnosti. Zaregistrovali sme sa ako združenie študentov Aplikovanej ekonómie a budeme pôsobiť pod dohľadom spoločnosti Junior Achievement Slovensko, n. o. Absolvovali sme úvodné školenie k obsluhe kopírovacích strojov a privítali sme nášho konzultanta, pána Jána Helbicha, riaditeľa spoločnosti Tesco Copiers, s. r. o., ktorý nám predstavil svoje podnikateľské činnosti a informoval nás o možnostiach spolupráce s našou študenstskou firmou. Pokračujeme v tradícii poskytovania kopírovacích služieb pre študentov, ale máme pripravené i novinky pre svojich zákazníkov. Oslovili sme záujemcov o kúpu našich akcií, akcie sme predali a pripravujeme zakladajúce valné zhromaždenie.

Týmto si dovoľujeme srdečne pozvať všetkých akcionárov študentskej spoločnosti Copy4you na zakladajúce valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 15. októbra 2013 (v utorok) o 13.30 hodine v klubovni na II. poschodí.

Fotogaléria

Likvidačné valné zhromaždenie

Pozývame všetkých akcionárov študentskej spoločnosti Copy4you na likvidačné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2. mája 2013 o 13.00 hodine v klubovni školy na 2. poschodí.

Veľkonočný úsmev 2013 – benefičný koncert pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Študentská spoločnosť Copy4you dňa 18. marca 2013 zorganizovala benefičný koncert pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pod názvom Veľkonočný úsmev 2013. Podujatie otvoril, ako i ukončil Školský spevácky zbor Vavrinec, ktorý sa predstavil skladbami Iridescent, Kometa, Amnestia na neveru a Rolling in the deep. V programe vystúpili aj hostia – deti zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Prievidzi a klienti sociálneho centra Domino v Prievidzi, ktorí prítomným zatancovali choreografiu Pat a Mat, zahrali sa na slepú babu i na kováčov i zaspievali pieseň Šaty. Spestrením programu bolo vystúpenie Miroslavy Rosákovej z II.F triedy, ktorá všetkých upútala nádherným prednesom francúzskej piesne La Pluie. Podujatie moderoval hovorca študentskej spoločnosti Jozef Šmýkal. Divákmi boli študenti 3. ročníka, ktorých účasť na koncerte bola organizovaná v rámci predmetu občianska náuka pod vedením vyučujúcej Mgr. Moniky Sivákovej. Výťažok z koncertu bol venovaný na podporu činnosti ŠZŠ v Prievidzi i sociálneho centra Domino. Pozvaným hosťom sa podujatie páčilo, veríme, že pozvanie na podobné akcie prijmú aj v budúcnosti.

Fotogaléria

9. marec 2013 – Deň otvorených dverí

Študentská firma Copy4you si na tohtoročný Deň otvorených dverí 9. marca 2013 pripravila pre záujemcov prezentáciu svojej činnosti, kde v priestoroch poskytovania kopírovacích služieb zamestnanci študentskej spoločnosti informovali záujemcov a návštevníkov o aktivitách, ktoré študentská firma vykonáva počas školského roka, aké sú princípy jej činnosti a ako sa usiluje pripraviť študentov na reálne podnikanie v praktickom živote.

Fotogaléria

Konzultanti z praxe III. – Sarah Sadek – Tanyus Language School – jazyková škola

Zamestnanci študentskej spoločnosti v rámci hodín občianskej náuky absolvovali ďalší z cyklov besied s konzultantami. V januári 2013 prišla spestriť a oboznámiť s reálnym podnikaním mladá, ale za to úspešná podnikateľka Sarah Sadek. Založila si jazykovú školu Tanyus Language School v Prievidzi, v ktorej sa vyučujú jazyky anglický, arabský, francúzsky, ruský, taliansky a nemecký. K tomuto ju viedla najmä rodina a hlavne využila svoje kontakty v rôznych krajinách. Vďaka jej kontaktom ponúka aj zájazdy do takýchto krajín a snaží sa prilákať nových ľudí novými ponukami a vyjsť im v ústrety. Zamestnáva niekoľkých lektorov a kedže je to náročné aj po ľudskej stránke, sama si ich vyberá, aby oni taktiež kvalitne naučili nielen deti v škôlke, ale aj firmy jazyk podľa ich výberu. Oboznámila študentov s jej začiatkami pri zakladaní školy, odpovedala na všetky otázky zo strany tých zvedavých. Poradila žiakom, ako a v čom správne podnikať podľa svojich schopností a možností, čím zaujímavým a efektívnym spôsobom priblížila tému ekonomiky a podnikania.

Fotogaléria

Noc v Chicagu – organizácia spoločenského podujatia

Študentská spoločnosť Copy4you v rámci získavania zručností z oblasti manažmentu a marketingu prijala pozvanie k spolupráci so Študentskou školskou radou a podieľala sa na organizácii spoločenského podujatia Noc v Chicagu určeného predovšetkým pre študentov našej školy. Zamestnanci študentskej firmy zabezpečovali predaj vstupeniek a poskytli personálne zázemie pri prípravách na samotný slávnostný večer. Takto si na podujatie spomína viceprezidentka pre výrobu Gabriela Dávidová: „Piatok 7. decembra 2012 bol jednoducho nezabudnuteľný, ranné prípravy začali s fúkaním balónikov, robením reťazí z krepového papiera a podobných činností. Ten zvuk kompresora ešte teraz počujem. To, že sa naša práca naozaj vyplatila, sme videli v tej správnej atmosfére až večer, keď sme prišli do vlastnoručne vyzdobenej telocvične v plesových šatách a oblekoch. Začiatky plesu boli ťažko rozhýbateľné, čapovanie Kofoly bolo osviežujúce po ubehanej chvíľke na parkete. Školské kapely rozprúdili energiu a spoločenské cítenie, a tancovalo sa odvtedy až do rána. Parketom lietali topánky, ktoré sme my, baby, už nezvládali mať na našich poloopuchnutých, otlakových nohách. Aké to prekvapenie nás čakalo v pondelok ráno, keď sme si spomenuli, aký to bol skvelý piatok, a čo za hodinu telesnej výchovy nás teraz čaká.“

Fotogaléria

Školenie prezidentov študentských spoločností

Dňa 13. decembra 2012 sa konala Konferencia prezidentov študentských spoločností pod záštitou organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., vo firme Anasoft v Bratislave. Tejto konferencie sa zúčastnila aj spoločnosť Copy4you, bola reprezentovaná Marcelom Baluchom – prezidentom, a Janou Dávidovou – viceprezidentkou pre ľudské zdroje. Konferencia bola zameraná najmä na marketingovú stránku a časť ľudských zdrojov. Riaditeľ a manažér firmy Anasoft nás oboznámili s úspechmi aj neúspechmi firmy a dali nám rady, ako správne viesť naše spoločnosti. Taktiež sme viedli diskusiu aj s inými zamestnancami tejto firmy, ktorí boli milí a veľmi ochotní zodpovedať na ktorúkoľvek otázku. Dokonca nás previedli aj celou budovou. Okrem toho sme mali možnosť zoznámiť sa s inými študentskými spoločnosťami a porovnať sa s nimi. Zo školenia manažmentu študentských spoločností sme si odniesli nové informácie a inšpirácie, na základe ktorých sa budeme ďalej vyvíjať.

Jana Dávidová

Konzultanti z praxe II. – Exkurzia vo veľkopredajni bicyklov a náhradných dielov

Zamestnanci študentskej spoločnosti sa dňa 13. decembra 2012 zúčastnili exkurzie do spoločnosti KCK Cyklosport-Mode v Oslanoch, aby si prehĺbili svoje poznatky z marketingovej oblasti a dozvedeli sa viac o fungovaní logistiky, veľkoobchodného predaja, konkurenčného súťaženia na domácom i zahraničnom trhu, o manažovaní malého podniku a jeho postupnom ekonomickom vzraste a silnejúcom postavení na trhu. Výkonný riaditeľ spoločnosti p. Andrej Brayer žiakov informoval o tom, že spoločnosť KCK CYKLOSPORT-MODE, s. r. o., vznikla v roku 1992. Firma začínala v malých prenajatých priestoroch, no na základe pokrokového myslenia a súvislej modernizácie má v súčastnosti vlastné skladové a predajné priestory. Zaoberá sa hlavne dovozom a následne predajom značkových bicyklov, cyklistických doplnkov a všetkých potrieb pre cyklistiku. Od založenia spoločnosti sa rozrastá klientela zákazníkov aj dodávateľov a všetky aktivity firmy smerujú hlavne ku skvalitneniu služieb zákazníkom. Študenti videli v praxi, čo znamená úspešné podnikanie a dozvedeli sa opäť množstvo užitočných a zaujímavých informácií.

Fotogaléria

Konzultanti z praxe I. – Pizzéria Pizza z dvora, Kanianka

V rámci učebných osnov Aplikovanej ekonómie, ktoré zahŕňajú aj formy spolupráce s externými konzultantami, si žiaci študentskej spoločnosti Copy4you dňa 22. novembra 2012 mohli na vlastné oči prezrieť, ako vyzerá podnikanie v praxi. Spolu s vyučujúcou navštívili malú pizzériu Pizza z dvora v Kanianke, kde im majiteľka Silvia Ligasová ochotne a zaujímavo porozprávala o radostných i strastných stránkach podnikania. Po malej aktivačnej hre si dve žiačky (víťazky hry, ktoré určila samotná pani majiteľka) mohli vyskúšať pečenie pizze (v kombinácii ingrediencií podľa vlastnej fantázie), na ktorej si celý kolektív v zápätí pochutil. Všetci žiaci si z hodiny odniesli poučenie, že poctivou prácou, kombináciou riadenia marketingu, ľudských zdrojov, zásobovania, cenovej a produktovej politiky, komunikácie so zákazníkom a mnohých ďalších faktorov možno i z takéhoto malého podniku, akým je pizzéria, vybudovať prosperujúcu firmu s úspešnou minulosťou a sľubnou budúcnosťou.

Fotogaléria

Stanovy študentskej spoločnosti Copy4you na školský rok 2012/2013

Stanovy

Podnikateľský plán študentskej spoločnosti Copy4you na školský rok 2012/2013

Podnikateľský plán

Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you

Dňa 8. novembra 2012 sa v klubovni našej školy konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you, na ktoré boli pozvaní všetci akcionári a iní hostia. Valné zhromaždenie otvoril školský spevácky zbor Vavrinec, potom nasledovalo hlasovanie o programe, voľba orgánov valného zhromaždenia, predstavenie vedenia študentskej spoločnosti, schvaľovanie podnikateľského plánu i stanov spoločnosti, voľba členov dozornej rady, diskusia a záver. Medzi pozvanými hosťami nechýbala ani pani riaditeľka Eleonóra Porubcová a riaditeľ spoločnosti Tesco copiers, s. r. o., pán Ján Helbich. Vyučujúca predmetu Aplikovaná ekonómia Monika Siváková zaželala všetkým zamestnancom študentskej spoločnosti, aby sa im v tento školský rok darilo a aby naplnili všetky svoje podnikateľské predsavzatia a dosiahli želateľný hospodársky výsledok. Spoločnosť po zapísaní do Obchodného registra organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., bude môcť zahájiť svoju podnikateľskú činnosť v plnom rozsahu.

Fotogaléria

Pozvánka na ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti

Všetkých akcionárov a priaznivcov Študentskej spoločnosti Copy4you srdečne pozývame na ustanovujúce valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. novembra 2012 o 13.00 hodine v klubovni na 2. poschodí našej školy.

Prípravy k činnosti študentskej spoločnosti v školskom roku 2012/2013

Činnosť študentskej spoločnosti má na našej škole dlhú tradíciu. Tento školský rok bude študentská spoločnosť fungovať pod vedením Mgr. Moniky Sivákovej, ktorá bude mať vo svojom kolektíve žiakov z III.F triedy v počte 14. V mesiaci septembri prebehli prvé prípravy k činnosti študentskej spoločnosti Copy4you. Hlavným predmetom činnosti bude kopírovanie písomností pre študentov našej školy, ale vedenie spoločnosti pripravuje pre svojich budúcich zákazníkov aj viacero prekvapení. V týchto dňoch prebieha predaj akcií akcionárom, ktorí sa budú môcť zúčastniť ustanovujúceho valného zhromaždenia, na ktoré budú včas pozvaní. V rámci úvodných hodín sa študentská spoločnosť oboznámila s plánom činnosti predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý zastrešuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, n. o., absolvovala úvodné školenie k obsluhe kopírovacích prístrojov a zoznámila sa s riaditeľom spoločnosti TESCO copiers, s. r. o., pánom RNDr. Jánom Helbichom, ktorý bude pôsobiť ako externý konzultant študentskej spoločnosti.

Fotogaléria

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza