EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


PRIJÍMACIE KONANIE – informácie pre uchádzačov o 4-ročné štúdium

Organizácia prijímania na vzdelávanie na stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Termíny

Pre uchádzačov o štúdium na našej Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi sú dôležité termíny:

 • do 26. februára 2021 - riaditeľka strednej školy zverejní kritériá prijímacích skúšok na webovom sídle školy
 • do 8. apríla 2021 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na strednú školu riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
 • do 16. apríla 2021 – riaditeľ základnej školy pošle prihlášky na strednú školu
 • 3. máj 2021 (v prípade veľkého počtu uchádzačov aj 4. máj 2021) – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 10. máj 2021 (v prípade veľkého počtu uchádzačov aj 11. máj 2021) – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 20. mája 2021 – riaditeľka školy zverejní na webovom sídle školy zoznam prijatých uchádzačov a odošle zákonným zástupcom uchádzačov rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium na našej škole
 • do 25. mája 2021 – zákonný zástupca prijatého žiaka odošle (poštou alebo elektronicky) potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (toto tlačivo bude doručené školou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium)
  • Prihlášky na štúdium

   formulár prihlášky na štúdium (univerzálny) na stiahnutie

   • do prihlášky na SŠ záujemca o štúdium na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi uvedie študijný odbor gymnázium. O type triedy z ponuky školy sa študent rozhoduje až po prijatí na štúdium, pri zápise, resp. pri odoslaní potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium.
   • prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby uviedli v prihláške na miesto na to určené svoj email a telefonický kontakt (nie je to povinný údaj, ale telefonický kontakt urýchli komunikáciu v prípade uvoľnenia miesta a oslovenia ďalšieho uchádzača v poradí)

   Možnosti štúdia

   • všeobecná trieda
   • trieda s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov (tzv. prírodovedná trieda)
   • trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka (tzv. jazyková trieda)
   • trieda s rozšíreným vyučovaním spoločenskovedných predmetov (tzv. spoločenskovedná trieda)
   • trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy (tzv. športová trieda)

   Učebný plán štvorročného štúdia

   Rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí

   • Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a internetovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 20. mája 2021. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
   • Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do 20. mája 2021.
   • Spolu s rozhodnutím o prijatí odošle riaditeľka školy aj formulár Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium a formulár: Návratka, v ktorej uchádzač vyznačí svoju voľbu typu triedy, druhého cudzieho jazyka a ETV/NAV. Termín odoslania týchto dokumentov zákonným zástupcom žiaka na adresu Gymnázia V. B. Nedožerského (poštou alebo elektronicky) je 25. máj 2021.
   • Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza